Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wspólnoty mieszkaniowe: Jak członkowie rozliczajš z nadpłaty opłat

www.sxc.hu
Po zakończeniu roku właœciciele lokali otrzymujš rozliczenia zaliczek m.in. za media. Wspólnota nie może swobodnie dysponować nadpłatš
Zasada jest taka: właœciciel lokalu co miesišc musi wpłacać zaliczki na poczet kosztów utrzymania nieruchomoœci wspólnej. Ich wysokoœć zależy od udziału w nieruchomoœci wspólnej. Im większe mieszkanie, tym większy jest udział. Zaliczkę należy wnosić przez cały rok kalendarzowy. Po jego zakończeniu właœciciel otrzymuje rozliczenie, z którego powinno wynikać, ile wpłacił (z wyszczególnieniem wydatków), a także czy były to kwoty wystarczajšce.

Ile za wodę i za centralne

Rozliczenie jest dostarczane na piœmie i przygotowuje je zarzšd. Najczęœciej wręcza je po rocznym zebraniu wspólnoty (czyli w pierwszym kwartale roku).
Rozliczenie wszystkich opłat na piœmie przygotowuje zarzšd wspólnoty Najwięcej emocji wywołuje zawsze rozliczanie mediów. Jego zasady ustala wspólnota w uchwale. Powinna ona też mieć swój wewnętrzny regulamin w tej sprawie. Z kolei wysokoœć stawek ustala już zarzšdca, a zależš one od opłat w danym przedsiębiorstwie, a także od przyjętego sposobu rozliczania. W tych budynkach, w których sš założone wodomierze, zużycie wody okreœla się według odczytów w lokalach. Dodatkowo właœciciele płacš za wodę zużytš na wspólne cele (proporcjonalnie do posiadanych udziałów). Tam, gdzie wodomierzy nie ma, płaci się ryczałtem. Wynosi on tyle samo dla wszystkich lokatorów. Bez znaczenia jest to, ile faktycznie zużyli wody, ponieważ wskazania wodomierza głównego dzieli się przez liczbę mieszkańców budynku (zameldowanych). Z kolei za centralne ogrzewanie płaci się proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomoœci wspólnej, czyli im większe mieszkanie, tym koszty sš wyższe. Jeœli budynek jest opomiarowany, rozliczenie lokali następuje na podstawie odczytów ciepłomierzy. Zarzšd rozlicza także wodę i ciepło zużyte na potrzeby poszczególnych lokali.

Pienišdze należš do właœciciela

Zawsze może być tak, że wpłaciło się za dużo lub za mało. Zasada jest prosta. W wypadku niedopłaty właœciciel ma obowišzek dopłacić, a gdy jest nadwyżka – może jš odliczyć z wpłat na poczet przyszłych zaliczek. Ale uwaga! Wspólnota musi podjšć uchwałę w tej sprawie. Jeœli jej nie będzie, to zarzšd nie będzie miał prawa dysponować nadpłatami. Musi oddać je właœcicielom. W sprawach dotyczšcych zarzšdu nieruchomoœciš wspólnš wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje w granicach zakreœlonych prawem. Tym samym nie ma uprawnień do dysponowania œrodkami właœcicieli lokali. Nadpłata z tytułu kosztów utrzymania poszczególnych lokali stanowi własnoœć ich właœcicieli. Tak uznał m.in. Sšd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2001 r. (sygn. IACa 1309/00). Każdy z nich więc sam decyduje, czy te pienišdze majš zostać mu zwrócone czy też zaliczone na poczet przyszłych należnoœci. Koszty zwišzane zaœ z nieruchomoœciš wspólnš rozliczane sš proporcjonalnie do posiadanych udziałów. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl Co mówiš przepisy Za co płacš członkowie wspólnoty Wydatki składajšce się na zaliczkę: - utrzymanie porzšdku i wywóz nieczystoœci, - wynagrodzenie członków zarzšdu lub zarzšdcy‚ - ubezpieczenia‚ podatki i inne opłaty publicznoprawne‚ jeżeli nie pokrywajš ich właœciciele lokali, - opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz ciepłej i zimnej wody‚ gaz‚ antenę zbiorczš i windę, - remonty i bieżšca konserwacja. Podstawa prawna: art. 14 ustawy o własnoœci lokali
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL