Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lustracja

Ostatni dzień na powiadomienie o obowišzku lustracyjnym

Dzisiaj upływa termin powiadamiania przez pracodawców osób, podlegajšcych lustracji o obowišzku złożenia ponownego oœwiadczenia lustracyjnego według nowego wzoru, w miejsce zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny.
- IPN zaczšł już badać oœwiadczenia lustracyjne nowo wybranych posłów i senatorów - powiedział rzecznik IPN Andrzej Arseniuk. 14 wrzeœnia weszła w życie nowelizacja ustawy lustracyjnej, dostosowujšca jš do wyroku Trybunału. W maju tego roku uznał on za niekonstytucyjne 39 zapisów nowego prawa lustracyjnego z paŸdziernika 2006 r. TK zakwestionował m.in. wzór oœwiadczenia, gdyż przewidywano w nim przyznawanie się do tajnej współpracy ze służbami specjalnymi PRL. Brakowało zaœ formuły na przyznawanie się do takiej współpracy ze służbami PRL, która wynikała z obowišzku ustawowego lub służbowego - jeœli polegała ona na przekazywaniu informacji "w zamiarze naruszenia wolnoœci i praw człowieka i obywatela". Według poprzedniej ustawy z 1997 r., współpracš nie było działanie, którego obowišzek wynikał z prawa PRL.
Po wyroku TK brak wzoru oznaczał, że nowe oœwiadczenia nie mogły być składane. Groziło to uniemożliwieniem złożenia oœwiadczeń przez kandydatów w wyborach do parlamentu z 21 paŸdziernika. Dlatego we wrzeœniu przyjęto nowelizację, dzięki której kandydaci na parlamentarzystów mogli złożyć oœwiadczenia. Nowelizacja wprowadziła wzór , który odnosi się do obu rodzajów współpracy. Stanowi też ona, że oœwiadczenia według nowego wzoru składajš ponownie wszyscy podlegajšcy dziœ lustracji - także ci, którzy złożyli je według ustawy z 1997 r. (ale nie ci, których TK wyłšczył spod lustracji, czyli m.in. ogół dziennikarzy i naukowców; ich częœć protestowała przeciw objęciu lustracjš). Do IPN wpłynęły już z komisji wyborczej wszystkie oœwiadczenia lustracyjne nowo wybranych posłów i senatorów. - Zaczęła się już ich wstępna weryfikacja przez pion lustracyjny IPN - powiedział rzecznik IPN Andrzej Arseniuk 10 posłów i 3 senatorów zarejestrowały tajne służby PRL jako swych współpracowników - wynika z ujawnionych w grudniu katalogów IPN. Wœród nich jest 4 parlamentarzystów PO, 3 - PSL i LiD, 2 - PiS i jeden niezależny. Wymienieni zaprzeczali swej współpracy; czeœć występuje do sšdów o autolustrację. Teraz osoby nadal podlegajšce lustracji majš na złożenie oœwiadczenia 3 miesišce, liczšc od powiadomienia o tym obowišzku przez podmiot powołujšcy na danš funkcję - ten z kolei miał na to 3 miesišce od wejœcia ustawy w życie (czyli do 14 grudnia). Ustawa przewiduje też 6 miesięcy na zwrot oœwiadczeń osobom wyłšczonym spod lustracji przez TK. Arseniuk mówi, że do IPN może wpłynšć ponad 100 tysięcy oœwiadczeń, choć trudno sprecyzować ile ich ostatecznie będzie. Dziœ lustracji podlegajš prezydent, parlamentarzyœci, premier i członkowie rzšdu, osoby pełnišce najważniejsze funkcje w państwie, samorzšdowcy, pracownicy IPN, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, komornicy, dyrektorzy szkół, szefowie spółek państwowych oraz mediów publicznych. Osoby pełnišce te funkcje - jeœli urodziły się przed 1972 r. - muszš składać oœwiadczenia o ewentualnych zwišzkach z tajnymi służbami PRL i państw komunistycznych. Prawdziwoœć oœwiadczeń - które ma publikować IPN - zbada pion lustracyjny IPN i sšdy powszechne. Osoba uznana za "kłamcę lustracyjnego" straci swš funkcję i na czas od 3 do 10 lat nie będzie mogła pełnić funkcji publicznych. Osobom pełnišcym funkcje nie pochodzšce z wyborów za niezłożenie oœwiadczenia grozi utrata funkcji. Ten, kto przyzna się do zwišzków ze służbami PRL, nie traci automatycznie funkcji publicznej; decyzję w takiej sprawie podejmuje organ powołujšcy lub pracodawca.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL