Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Podniesienie wieku emerytalnego stopniowo - Wiktorow

Aleksandra Wiktorow
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Podwyższanie wieku emerytalnego trzeba rozłożyć na długi czas. Takie znaczšce zmiany dla ubezpieczonych wymagajš przygotowania ich samych, pracodawców, służby zdrowia. Chęć osišgnięcia szybkich efektów finansowych nie może być w tym przypadku decydujšca – twierdzi rzecznik ubezpieczonych
Dyskusja nad zmianami wieku emerytalnego nie jest czymœ zupełnie nowym. Ona toczyła się już  od wielu lat. Tylko jej przyczyny były bardzo różne. W poczštkach lat 70. w Polsce rozpoczęto prace nad skróceniem czasu pracy, bowiem w innych krajach, w tym również bloku Europy Œrodkowo-Wschodniej, były już wolne soboty, a u nas nie. W materiałach na Zjazd PZPR pokazano do dyskusji cztery warianty skrócenia czasu pracy: skrócenie dnia pracy, skrócenie tygodnia pracy (wolne soboty), wydłużenie urlopów wypoczynkowych i wreszcie obniżenie wieku emerytalnego. W uzasadnieniu wskazywano, że należy rozliczać czas pracy w skali całego życia, a więc każdy z wariantów dałby ten sam rezultat. Zobacz także » Prawo dla Ciebie » Œwiadczenia » Emerytury Wprowadzono stopniowo trzy z wówczas proponowanych rozwišzań. Po pierwsze został skrócony tygodniowy czas pracy: mamy wszystkie soboty wolne, urlopy też sš dłuższe, chociażby dlatego, że wlicza się do nich tylko dni robocze. Po drugie, zaczęto obniżać wiek emerytalny. Od 1976 roku wprowadzono możliwoœć przechodzenia na emeryturę w wieku 55 lat kobietom, majšcym staż pracy co najmniej 30 lat , przy czy do stażu pracy zaczęto wliczać przerwy w pracy na wychowanie dzieci (do 3 lat na jedno dziecko, do 6 na więcej niż jedno dziecko), zastšpione od 1981 roku urlopami wychowawczymi. Również w latach siedemdziesištych przedłużono z 30 do 60 dni okres uprawniajšcy do zasiłku opiekuńczego.
W latach 1982-1983 znaczšco rozszerzono liczbę osób objętych prawem do wczeœniejszych emerytur z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Najliczniejszš grupš z najłagodniejszymi warunkami, bo bez wyznaczonego wieku emerytalnego, byli nauczyciele, czyli głównie kobiety. Warto w tym miejscu przypomnieć, że przeciętny wiek kobiety przechodzšcej na emeryturę w całym okresie powojennym do 1978 roku wynosił 61 lat, a mężczyzny – 64,5 lat. Kobiety pracowały przeciętnie ponad minimalny wiek emerytalny, bowiem nie zaliczało się do stażu emerytalnego okresu wychowywania dzieci. Aby nabyć prawo do emerytury musiały mieć co najmniej 20 lat stażu faktycznej pracy, często więc ten staż „zdobywały", kontynuujšc zatrudnienie w wieku ponademerytalnym. W latach osiemdziesištych większoœć kobiet zaczęła korzystać z emerytury w wieku 55 lat, a mężczyŸni z wczeœniejszych emerytur branżowych, a przez kilka lat po transformacji ustrojowej – z możliwoœci przejœcia na emeryturę bez względu na wiek przy stażu pracy 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Przeciętny wiek przechodzenia na emeryturę był bliski 55 lat dla kobiet i 57 lat dla mężczyzn. Likwidujšc od 2009 roku rozmaite uprawnienia do wczeœniejszych emerytur, w zasadzie podnieœliœmy wiek emerytalny dla wszystkich kobiet o 5 lat, jak też dla dużej grupy mężczyzn co najmniej o tyle samo. Poza górnikami i osobami pracujšcymi na stanowiskach dajšcych prawo do emerytur pomostowych (razem  ok. 300 tysięcy pracowników na ponad 15 mln ubezpieczonych w ZUS) ), od 2014 roku nie będzie już przechodzšcych na emeryturę poniżej ustawowego wieku emerytalnego. W 2010 roku kobieta przechodzšca na emeryturę miała œrednio 59 lat, a mężczyzna 60,2 lat. Niektórzy podwyższenie wieku przechodzenia na emeryturę upatrywali we wzroœcie œwiadomoœci ubezpieczonych (wpływ przedłużania okresu pracy na wysokoœć emerytury), jednak przede wszystkim było to  wymuszone tylko zmianš przepisów. W wieku ponad 60 lat na emeryturę przeszło  w 2010 r . 7,7 proc. kobiet i 3,2 proc. mężczyzn.  Analizujšc poszczególne lata od 1999 r., kiedy to ustawa wprowadziła zapis, że wiek emerytalny wynosi co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, nie dało się zauważyć dobrowolnego odraczania przechodzenia na emeryturę. Jednak w dwóch ostatnich latach obraz ten mógł być trochę zafałszowany, bo w można było pobierać emeryturę bez rozwišzywania umowy o pracę, więc osoby pracujšce w wieku emerytalnym wystšpiły o emeryturę, albo częœć pracowników pozostała w pracy, chcšc mieć dodatkowy dochód poza pracš.

Dlaczego równy wiek kobiet i mężczyzn

Jestem zwolenniczkš zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jak też sukcesywnego jego podwyższania. Uważam też, że należy zrównać dla obu płci staż pracy uprawniajšcy do minimalnej emerytury. Ten poglšd po raz pierwszy zaprezentowałam w 1976 roku, budzšc ogólne zdumienie, bo był niezgodny z  ówczesnymi tendencjami nie tylko w Polsce (o czym było wyżej), ale też w innych krajach, również w Europie Zachodniej. Powszechnie zaczęto mówić o takiej koniecznoœci dopiero w latach dziewięćdziesištych. Czym można uzasadnić koniecznoœć zrównania  wieku kobiet i mężczyzn? Główny argument przeciwników to podwójna praca kobiet – w pracy i w domu, w tym wychowanie dzieci. Fakt, że kobiety więcej czasu poœwięcajš zajęciom domowym i rodzinie. Jednak ustawodawca  uwzględnił to w systemie emerytalnym (wyżej wskazałam od kiedy). Przerwy w pracy na opiekę nad chorymi dziećmi – do 60 dni w roku, urlop wychowawczy do 6 lat, to naprawdę duże ułatwienie w sprawowaniu funkcji opiekuńczych w rodzinie. Co prawda za okres pobierania zasiłku opiekuńczego nie płaci się składki emerytalnej, a więc niejako obniża się przyszłš emeryturę, ale za okres urlopu wychowawczego budżet płaci składkę emerytalnš, obecnie jeszcze od minimalnego wynagrodzenia, ale od 2012 roku od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli takš, jakš płacš prowadzšcy działalnoœć pozarolniczš. Całe 6 lat urlopu wychowawczego można zaliczyć do emerytury majšc 18 lat składkowych, czyli faktycznej pracy. To nie jest wygórowany warunek.

Myœleć kategoriami przyszłoœci

Poza tym, co ważne, dla dzisiejszych młodszych kobiet, których ma dotyczyć podwyższanie wieku emerytalnego: wiedzšc jak same dużo czasu i wysiłku  poœwięcajš domowi, powinny wychowywać swoich synów tak, aby w dorosłym życiu czuli się w obowišzku pomagać swoim żonom. Pozytywne jest to, że już dzisiaj coraz więcej mężczyzn uczestniczy w pracach domowych i wychowaniu dzieci, nie odczuwajšc tego jako ujmę na męskim honorze. Trzeba też pamiętać o tym, że dzisiejsze prace domowe to nie to samo, co w latach 60., a nawet poczštkach transformacji. Dzisiaj nie mamy kłopotów z zakupami, mamy pralki, lodówki, inne udogodnienia, korzystamy coraz częœciej z usług poza domem, w tym żywienia. A przecież, przy obecnym rozwoju techniki, coraz to nowych artykułach ułatwiajšcych życie, za 20-30 lat będzie z pewnoœciš praca w domu będzie łatwiejsza i będzie absorbowała coraz mniej czasu. Miejmy nadzieję, że w końcu przybędzie tyle placówek opieki nad małymi dziećmi, że wszyscy chętni znajdš w nich miejsca. Również praca zawodowa będzie coraz łatwiejsza, chociaż zawsze będš miejsca pracy wymagajšce siły fizycznej, nawet od kobiet. Będzie ich w przyszłoœci coraz mniej. Rzecz w tym, że my nie umiemy myœleć kategoriami przyszłoœci. Wszystko odnosimy się do chwili obecnej – o pracy w wieku 65-67 lat wypowiadajš się osoby, których to nie będzie dotyczyło. Czy dzisiejsi 60-latkowie w 1981 roku tak sobie wyobrażali życie za 30 lat? Na pewno nie – większoœć z nich nawet nie słyszała o takich sprzętach, usługach i pracach, które dzisiaj sš dla nich tak normalne, jakby były od zawsze. Zmiany i to olbrzymie, zajdš w cišgu następnych lat, kiedy dzisiejsi trzydziestoparolatkowie dojdš do wieku emerytalnego. Dodatkowo dochodzi kwestia wydłużania się przeciętnego wieku życia. Osišgajšc obecnie (w 2011 roku) wiek 67 lat będziemy œrednio żyli jeszcze 16 lat, w tym kobiety  18 lat, a mężczyŸni 14. Za 30 lat będzie to o kilka lat więcej. Przechodzšc na emeryturę w wieku 67 lat będziemy z niej korzystać nie krócej niż dzisiaj, kiedy  wiek emerytalny jest znacznie niższy. Nie będę odnosić się do kwestii dłuższy okres pracy – wyższe emerytury. Bo rzeczywiœcie będš one szybko przyrastać po podwyższeniu wieku emerytalnego, co wprost zależy od sposobu obliczania emerytury. Zgadzam się też z koniecznoœciš zachowania równowagi między liczbš pracujšcych a liczbš emerytów i  jej znaczeniem dla gospodarki kraju, a co za tym idzie – sytuacjš materialnš emerytów. Wystarczajšco dużo na ten temat powiedziano.

Zatrzymać starszych w pracy

Co trzeba zrobić oprócz samej ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego? Nie można poprzestać tylko na ustawie podwyższajšcej wiek emerytalny. Trzeba być konsekwentnym i podjšć również inne działania, aby wyższy wiek emerytalny przyniósł spodziewane efekty ekonomiczne. Wiemy z różnych badań œwiatowych, że wydłużenie  przeciętnego życia nie zawsze idzie w parze z życiem w dobrym zdrowiu. Bardzo ważne jest zatem przygotowywanie do staroœci, rozwój usług służby zdrowia, w tym nastawionych na ludzi starszych, ale jeszcze aktywnych zawodowo. Potrzebna będzie prewencja, rehabilitacja. Potrzebne też będš specjalne programy rzšdowe i w zakładach pracy, które będš wspomagać pozostanie w zatrudnieniu, niekoniecznie na tym samym stanowisku, ale może w tym samym zakładzie. Trzeba wykorzystać doœwiadczenia innych krajów: Japonii, Szwecji, Niemiec, które potrafiš zatrzymać ludzi starszych w pracy w taki sposób, że nie czujš się oni bezwartoœciowi, a jednoczeœnie przynoszš dochody pracodawcom. Ta specjalnoœć – znana pod nazwš zarzšdzanie wiekiem w zakładzie pracy, jest u nas jeszcze w powijakach. Najłatwiej dzisiaj pracodawcom jest zwolnić starszych pracowników. Tak na pewno nie będzie, gdy zacznie brakować ršk do pracy.  Przygotowanie do pracy w starszym wieku trzeba rozpoczšć od zaraz. Najważniejsza jest zmiana œwiadomoœci przyszłych emerytów – muszš wiedzieć, że za kilkanaœcie czy kilkadziesišt lat będzie inaczej, będzie inne życie codzienne, inna praca niż dzisiaj. Nie każdy, nawet mimo zmiany swojego pozytywnego nastawienia, będzie w stanie podołać pracy w pełnym wymiarze do nowego, wyższego wieku emerytalnego. Już kilka lat temu Ministerstwo Pracy proponowało stopniowe odchodzenie na emeryturę. Niezbędne jest dopracowanie takiej możliwoœci wraz z ustawš podnoszšcš wiek emerytalny. Można będzie w okresie 5 lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym obowišzujšcym w danym roku zaczšć pobierać częœć emerytury, obniżajšc wymiar czasu pracy, np. ćwierć czy połowę zgromadzonego kapitału emerytalnego przeliczam na emeryturę i zaczynam ten kawałek emerytury pobierać, pracujšc jednoczeœnie na trzy czwarte  czy odpowiednio połowę etatu. Płacę nadal składkę od aktualnego wynagrodzenia, powiększajšc tym samym aktywa na przyszłš emeryturę. Takie stopniowe wychodzenie z aktywnoœci zawodowej może być dla wielu atrakcyjne.

Dla kogo nowy wiek emerytalny?

Premier w swoim wystšpieniu odniósł się do powszechnego systemu emerytalnego, wskazujšc jednoczeœnie, że dokonany będzie przeglšd pozostałych systemów emerytalnym. Oznacza to, że wszyscy przyszli emeryci będš w jakimœ stopniu objęci nowymi regulacjami. Wraz z poczštkiem podwyższania wieku w systemie powszechnym w takim samym tempie musi być proporcjonalnie podwyższany wiek w systemie emerytalnym rolników, w systemie dla służb mundurowych, a także dla sędziów i prokuratorów. Rozpiętoœci muszš pozostać na tym samym poziomie. Tak więc, jeœli sędziowie i prokuratorzy odchodzš w stan spoczynku w wieku 70 lat, ale na swój wniosek mogš wczeœniej – w wieku 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna (a nawet nie skreœlono uprawnienia dla wczeœniejszego stanu spoczynku dla kobiet w wieku 55 lat, skreœlajšc go w systemie pracowniczym). Teraz trzeba zmienić te warunki, ustanawiajšc wiek wczeœniejszego stanu spoczynku w każdym roku na takim poziomie jak w systemie powszechnym, czyli dla kobiet kroczšco do 2040 roku, a dla mężczyzn do 2020. Takie samy zasady trzeba zastosować dla rolników. Wprowadzenie w 2012 r. dla nowych policjantów, żołnierzy i innych służb wieku emerytalnego na poziomie 55 lat, nie znaczy, że zostanie on taki na zawsze. Musi zmieniać się wraz ze zmianš wieku emerytalnego dla pracowników, aby rozziew między tymi, zresztš bardzo różnymi systemami nie pogłębiał się. Samo istnienie różnych systemów emerytalnych (a nawet szerzej: odrębnego  systemów ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia społecznego) różnicuje nie tylko warunki i wysokoœć przyszłej emerytury, ale również sytuację materialnš w czasie aktywnoœci zawodowej. Z tego powodu, że w systemie powszechnym ubezpieczony płaci składkę ze swojego wynagrodzenia (dokładnie w wysokoœci 13,71 proc. tego wynagrodzenia), ma mniej dochodu do dyspozycji. Proste więc porównanie wynagrodzeń pracowniczych i uposażeń w służbach mundurowych oraz sędziów i prokuratorów jest nieuprawnione, bowiem obie te kategorie składek nie płacš! Trzeba porównywać wynagrodzenia pracowników po potršceniu składek na ubezpieczenie społeczne, co zasadniczo zmienia relacje uposażeń i wynagrodzeń sędziów i prokuratorów do wynagrodzeń pracowników. Więcej w serwisie » Sfera budżetowa » Mundurowi Ponadto wymiar emerytur mundurowych oraz wynagrodzeń za czas spoczynku sędziów i prokuratorów ma znacznie wyższy wymiar niż emerytur pracowniczych. Te dwie pierwsze grupy z założenia majš stopę zastšpienia (relacja emerytury do  swojego ostatniego wynagrodzenia) na poziomie uznawanym za pożšdany (nawet 75 proc.), wobec czego nie muszš dodatkowo oszczędzać z bieżšcych wynagrodzeń na emeryturę, podczas gdy pracownicy w nowym systemie stopę zastšpienia będš mieli niskš – na poziomie  30-40 proc. – i powinni dodatkowo oszczędzać. Ten aspekt różnicy między systemami stanie się z czasem coraz bardziej istotny i będzie przemawiał za podnoszeniem wieku emerytalnego dla służb oraz sędziów i prokuratorów bez zwiększania stopy zastšpienia.

Życie to nie model

Ostatnia sprawa to rozłożenia podwyższania wieku emerytalnego na długi czas. Uważam, że jest to słuszne. Takie znaczšce zmiany dla ubezpieczonych wymagajš przygotowania ich samych, pracodawców, służby zdrowia. Chęć osišgnięcia szybkich efektów finansowych nie może być w tym przypadku decydujšca. Wielu zwolenników szybkich zmian w tej dziedzinie posiłkuje się modelami, w których wszystko się zgadza. Tyle że rzeczywistoœć bardzo często od tych modeli odbiega, szczególnie jeœli prognoza jest dokonywana na długi okres. Musi być praca dla ludzi starszych, nie mogš oni być bez pracy w wieku przedemerytalnym i oczekiwać na osišgnięcie wieku emerytalnego na bezrobociu, albo nawet bez prawa zasiłku. Dzisiaj częœć osób w wieku ponad 50 lat nie ma pracy, chociaż chciałby jš podjšć. To pokazuje, że zmiany trzeba wprowadzić także we wszystkich innych ustawach, które uzależniajš cokolwiek od dzisiejszego wieku emerytalnego (np. definicja bezrobotnego). Trzeba więc bardzo dokładnie przeanalizować kilkanaœcie ustaw, aby niczego nie pominšć. Autorka jest ekonomistkš, byłš wiceminister pracy i byłš prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek Rady Gospodarczej przy Premierze. Od listopada br. rzecznik ubezpieczonych Więcej w artykułach:
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL