Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzea

Seks w ZSRR

Fotorzepa, Marek Obremski Marek Obremski Marek Obremski
Poradniki seksualne dla klasy robotniczej i erotyczne plakaty od jutra na wystawie "Seks w ZSRR". Pokaże jš warszawskie Muzeum Erotyki w ramach festiwalu Sputnik nad Polskš
Sprawa seksu od poczštku traktowana była bardzo poważnie. Włodzimierz Lenin pisał "...W miłoœci biorš udział dwie osoby i powstaje trzecie, nowe życie. W tym momencie już kryje się społeczne zainteresowanie i powstaje obowišzek w stosunku do kolektywu ...". Jednoczeœnie jednak wódz rewolucji uważał, że proletariat, "jako wschodzšca klasa, całkiem nie potrzebuje upajania się seksualnym niepohamowaniem". Aron Załkind, znany moskwianom jak "lekarz bolszewików", autor broszury "Rewolucja i młodzież", twierdził, że "nadmierna uwaga na zagadnieniach płci może osłabić zdolnoœć bojowš proletariackich mas", i w ogóle "pracownicza klasa w interesach rewolucyjnej rzeczywistoœci posiada prawo do wtršcania się w intymne życie swoich członków".

Dwanaœcie seks-przykazań

Zwiedzajšcy będš mieli okazję poznać "Dwanaœcie seks-przykazań dla rewolucyjnego proletariusza" autorstwa Załkinda. Pierwsze głosi, że "nie powinno być zbyt szybkiego rozwoju życia seksualnego wœród proletariatu" a drugie, że "obowišzkowš jest seksualna wstrzemięŸliwoœć do œlubu". Autor podkreœla w kolejnych przykazaniach, że "stosunek seksualny jest dopuszczalny wyłšcznie, jako zakończenie głębokiej i wszechstronnej sympatii do obiektu", a "akt seksualny nie powinien się zbyt często powtarzać". Lekarz rekomenduje też proletariuszom wiernoœć i "unikanie eksperymentów".
Latem 1919 w Moskwie był rozpowszechniany żartobliwy "Dekret o uspołecznieniu panienek i pań". Autor - Michaił Uwarow - traktował przedrewolucyjny œlub jako akt własnoœci i postulował zniesienie tej niewoli przez uznanie wszystkich kobiety w wieku od 18 do 32 lat za własnoœć państwowš. Prawo przydziału do korzystania z uwolnionych kobiet dekret przyznawał przede wszystkim przedstawicielom "rad żołnierskich, chłopskich i robotniczych deputatów miast i wsi". Każdy mężczyzna, chcšc skorzystać z egzemplarza mienia ludowego, musiał przedstawić wydany przez zwišzek zawodowy lub przez fabryczny komitet robotniczy dowód swej przynależnoœci klasowej. Ci, którzy potwierdzili swojš przynależnoœć do mas pracowniczych, zgodnie z "Dekretem" posiadali prawo do korzystania z jednej kobiety "nie częœciej niż trzy razy w tygodniu w cišgu trzech godzin". MężczyŸni nienależšcy do mas robotniczych także mogli uprawiać miłoœć, ale pod warunkiem comiesięcznych wpłat na Fundusz Edukacji Ludowej (minimum tysišc rubli). Za swój żart Michaił Uwarow trafił do aresztu i stanšł przed sšdem. Skończyło się na konfiskacie mienia ze względu na brak dowodów przestępstwa. Jednak niedługo po procesie Uwarowa znaleziono martwego. Zabili go anarchiœci, zostawiwszy przy trupie kartkę, z której wynikało, ze to był "akt zemsty i sprawiedliwego protestu" za wydanie "pornograficznego paszkwilu". "Dekret o uspołecznieniu" kršżył jednak po Rosji i zadziwiajšco wielu obywateli uznało go za autentyczny. Na wystawie można zobaczyć fotokopię pisma Gubernatorskiej Rady Komisarzy Ludowych miasta Saratow, który pozbawia mocy omawiany "Dekret". NajwyraŸniej zbyt wiele osób potraktowało żart Uwarowa zupełnie serio.

Wštki erotyczne w rosyjskim kinie

Temat erotyki był w ZSRR swego rodzaju tabu, rzadko przenikał do sztuki czy filmu. Wystawa jest niewielka, zajmuje tylko jednš salę, ale zachowały się prawdziwe perełki, na przykład portret blond pięknoœci w skšpym stroju siedzšcej na œwini. Podpis głosi, że to Zinajda Sitnikowa, przodownica pracy i kołchoŸnica zachęcajšca do "pozyskiwania od jednej maciory do 2,5 tys. kilogramów wieprzowiny rocznie". To plakat z lat 40. Nieco póŸniejszy jest wizerunek nagiej modelki portretowanej przez artystów opatrzony napisem: "uczšc się rysunku z natury osišgasz podstawy sztuki rewolucyjnej". Inne przykłady radzieckich plakatów z nawišzaniami do erotyki to praca "Całš wypłatę - żonie" z lat 70. oraz dwa plakaty z lat 80. zachęcajšce do "szanowania pracy sprzštaczek". Ci, którzy poczujš niedosyt, mogš œledzić wštki erotyczne w rosyjskim kinie na festiwalu Filmowym  "Sputnik nad Polskš". W programie znajdzie się 16 filmów m.in.: "Ciało", "Czterdziesty pierwszy", "Dziwadła i ludzie", "Encore, jeszcze raz!", "Jesień", "Katia Ismaiłowa", "Letni deszcz", "Mała Wier?", "Miłoœć we troje", "Moskiewska parada", "Nad ciemnš wodš", "Naga w kapeluszu", "Sierp i młot", "WoŸnica i Król", "Wycieczka do Wiesbaden", "Zazdroœć bogów".
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL