Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Ograniczony zwrot gruntów wywłaszczonych pod drogi

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Tylko częœć wywłaszczonych na podstawie starych przepisów może się ubiegać o zwrot gruntów. To luka prawna, którš trzeba wypełnić
Jedna z gmin zaproponowała swoim mieszkańcom wykup działki pod drogę. Była to propozycja nie do odrzucenia. Gdyby odmówili, zostaliby wywłaszczeni w drodze postępowania administracyjnego. Właœciciele działki woleli więc przekazać ziemię dobrowolnie i zawarli z gminš umowę notarialnš, na podstawie której otrzymali pienišdze. Droga nie powstała do tej pory. Właœciciele chcieli oddać to, co otrzymali od gminy, i zażšdali zwrotu działki. Gmina odmówiła. Tłumaczyła, że w przepisach jest luka i nie może tego zrobić. Tego rodzaju spraw jest dużo więcej.

Problemy ze zwrotem gruntów

Do 1 stycznia 1998 r. obowišzywała ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomoœci. Po tej dacie zastšpiła jš inna: o gospodarce nieruchomoœciami, która obowišzuje do dzisiaj. Ta zawiera przepisy dotyczšce właœcicieli (użytkowników wieczystych) pozbawionych nieruchomoœci pod rzšdami starych przepisów (przed 1 stycznia 1998 r.). Otóż mogš się oni ubiegać o jej zwrot, jeœli oczywiœcie zaistniejš odpowiednie przesłanki (mówi o tym art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami). Wspomniany przepis znacznie ogranicza kršg podmiotów, które majš ten przywilej. Prawo takie przysługuje bowiem tylko osobom, których nieruchomoœć nabył w imieniu Skarbu Państwa kierownik urzędu rejonowego administracji państwowej (obecnie byłby to starosta), natomiast osobom, których działkę nabyła gmina – już nie.

Słuszne skargi

Do rzecznika praw obywatelskich trafiajš skargi od tej drugiej kategorii osób. Według rzecznika nie sš one pozbawione racji. – Jest to ewidentnie nierówne traktowanie dwóch grup osób znajdujšcych się w podobnej sytuacji. I jednym, i drugim zabrano nieruchomoœci na cele publiczne i nigdy nie doszło do realizacji tych celów. Teraz ci, których nieruchomoœci nabył Skarb Państwa, mogš się domagać zwrotu, a ci, których wójt (burmistrz, prezydent miasta) – już nie – zauważa Małgorzata Chmielewska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Z tego powodu – według niej – wspomniany art. 216 ust. 2 pkt 3 może być oceniany jako niezgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji w zakresie, w jakim wyłšcza stosowanie ustawy o gospodarce nieruchomoœci do jednej z grup byłych właœcicieli (użytkowników wieczystych).

Oczekiwana zmiana

Wspomniany przepis ustawy zasadniczej mówi o naruszeniu zasad równoœci wobec prawa. Poza tym ustawodawca przekroczył zakres swobody regulacji w art. 216 ust. 2 pkt 3. Opinię rzecznika potwierdza Wojciech Nurek, rzeczoznawca majštkowy. Jedyny sposób rozwišzania tego problemu – jego zdaniem – to zmiana przepisów. Rzecznik zwrócił się nawet w tej sprawie do ministra infrastruktury. – Problem nie jest nam obcy – mówi Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury. – Aktualnie analizujemy przepisy i niewykluczone, że przygotujemy projekt zmian do ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, który wypełni lukę. Procedura

Etapy wywłaszczenia sš następujšce:

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Nieruchomoœci » Własnoœć i inne prawa do nieruchomoœci » Wywłaszczenie i zwrot
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL