Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Zdzisław Krasnodębski o polskiej polityce zagranicznej

Zdzisław Krasnodębski
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Wiemy już, jak podejmuje się decyzje w Europie. Najpierw przywódcy Niemiec i Francji uzgadniajš stanowisko. Inne kraje poczštkowo protestujš, ale potem ulegajš – pisze filozof społeczny
W trudnych sytuacjach ujawniajš się realne relacje. Kto ma rzeczywiœcie coœ do powiedzenia, a kto musi się potulnie podporzšdkować, kto jest przywódcš, a kto tylko nosi za nim teczkę. W obecnym kryzysie jaœniej widać prawdziwš architekturę Unii Europejskiej. Kiedyœ reklamowano Unię jako zwišzek równorzędnych państw, w którym głos mniejszych liczy się tyle, co głos dużych. Państwa małe miały być nawet nadreprezentowane, bo przypadało im proporcjonalnie więcej głosów w Parlamencie Europejskim, na co często skarżyły się głęboko pokrzywdzone tym faktem Niemcy. Nikt już nie pamięta o tamtych skargach. Jeszcze parę lat temu teza o hegemonii Niemiec w Europie uchodziła za bajdurzenie. Dzisiaj trudno jš negować, bo fakty sš zbyt oczywiste.

Sekretarz wielkich państw

Wiemy już, jak podejmuje się decyzje w Europie. Najpierw przywódcy Niemiec i Francji uzgadniajš swoje stanowisko i podejmujš strategiczne decyzje, przy czym Francja jest w tym tandemie partnerem coraz wštlejszym. Inne kraje poczštkowo protestujš, potem powoli ulegajš, przestraszone kijem kryzysu i zachęcane marchewkš pomocy finansowej.
Inni już prawie się nie liczš. Włochy i Hiszpania cišgle majš razem większš gospodarkę niż Niemcy, mimo to politycznie nie mogš się z nimi mierzyć. Włochy były jednak w stanie skłonić Europejski Bank Centralny do kupowania włoskich obligacji bez upokarzajšcych procedur, jakie musieli przejœć Grecy. Komisja stała się w dużej mierze aparatem wykonawczym niemiecko- -francuskiego dyrektoriatu, który podejmuje strategiczne decyzje. Nie przypadkiem komunikatowi o "rzšdzie gospodarczym" towarzyszyła zapowiedŸ, że jego obrady miałby koordynować Herman Van Rompuy, którego największš, nieocenionš zaletš jest to, że nie ma własnego zdania oraz ambicji politycznych, jakie od czasu do czasu wykazujš José Manuel Barroso czy  Jean-Claude Juncker. Jak pisała "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Rompuy się po prostu sprawdził: "Rompuy działał tak powœcišgliwie, jak sobie życzš Merkel i Sarkozy. Nie wysuwał własnych roszczeń do władzy i szybko dostosował się do swego stereotypu "sekretarza" wielkich europaństw". A teraz zastšpi Barroso i Junckera jako poœrednik między Berlinem i Paryżem ("FAZ", 18.08.2011). Tak oto w rzeczywistoœci wyglšda funkcja "prezydenta Europy", o której tyle rozprawiano w czasie negocjacji traktatu lizbońskiego, o "ministrze spraw zagranicznych" czy "wysokim komisarzu" nie wspominajšc. Dzisiaj słynne pytanie Kissingera, do kogo zadzwonić, by zapytać o stanowisko Europy, znajduje klarownš odpowiedŸ – należy zadzwonić do kanclerza Niemiec, w drugiej kolejnoœci do prezydenta Francji.

Krytyka Kohla

Europa jest już Europš nie tyle wielu prędkoœci, ile wielu kręgów władzy. W centrum Francja i Niemcy, potem dobrze sobie radzšce kraje strefy euro, dalej peryferyjne państwa eurolandu: Grecja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, jeszcze dalej kraje "nowej" pokomunistycznej Europy. Jest więc jasne, kto rzšdzi w Europie; gdyby jeszcze było wiadomo, co robić! Trudno sobie wyobrazić, by ów fantasmagoryczny przyszły rzšd gospodarczy, np. z udziałem Greków. Włochów, Irlandczyków i Hiszpanów e tutti quanti, mógł ingerować w gospodarkę Niemiec czy Francji. Podatek od transakcji bankowych, który nie obowišzywałby w całej Europie, łšcznie z Wielkš Brytaniš, jest mało sensowny. Ale jak skłonić Brytyjczyków do jego przyjęcia, skoro nie sš w eurolandzie? W Niemczech lawinowo narasta krytyka kanclerz Merkel. Helmut Kohl twierdzi, że polityka niemiecka przestała być obliczalna (zarazem coraz częœciej słychać głosy, że Europa jest za mała dla Niemiec i że sš one jednym ze "wschodzšcych mocarstw", powinny więc orientować się na nowe "centra władzy", takie jak Chiny i Rosja) i brakuje jej kompasu. Ale z tej krytyki nie wynika jasno, jaki kierunek miałby ów kompas wskazywać. W gruncie rzeczy chodzi bowiem o fundamentalnš sprzecznoœć celów projektu "Europa". Z jednej strony mówi się o złamaniu zasad z Maastricht, odpowiedzialnoœci każdego kraju za swoje długi – co musiałoby znaczyć wykluczenie tych, którzy tych zasad nie przestrzegajš, krytykuje się "unię transferowš" i podważanie kompetencji Bundestagu w sprawach budżetowych, z drugiej zaœ – o "realnym rzšdzie gospodarczym", dalszej integracji politycznej, co jeszcze bardziej uczyniłoby z parlamentów narodowych instytucje pozorne. Unia przedstawiana jest jako jedyna obrona suwerennoœci państw przed rynkami finansowymi, a zarazem obrona ta miałaby polegać na zniesieniu ich suwerennoœci w Unii. Trudno się oprzeć wrażeniu, że kraje największe chciałyby zachować własnš suwerennoœć, zmuszajšc do rezygnacji z niej wszystkie inne państwa.

Unikajšc kłótni

Co w tej sprawie w tych przełomowych czasach majš do powiedzenia polski rzšd, polska prezydencja? Kogo to w ogóle obchodzi? Nie ma czasu i cierpliwoœci na zachowywanie pozorów. Ani polski premier, ani minister finansów mimo ogromnego sukcesu Euro Plus nie zostali zaproszeni do kolejnej sesji zdjęciowej, choć Donald Tusk ma wszelkie kwalifikacje, by zastšpić kiedyœ Rompuya czy zbyt samodzielnego Barroso jako kolejny sekretarz. Rzšdzšcy Polskš specjaliœci od postpolityki i "ciepłej wody w kranie" dostosowali się do roli, jakš wyznacza się krajom "nowej Europy". Jak niedawno radził "The Economist", krytykujšc politykę premiera Węgier Viktora Orbana: "Biedne kraje potrzebujšce inwestycji i względów swoich bogatszych partnerów powinny wygładzić swój wizerunek i unikać kłótni". Niestety, nie tylko Viktor Orban, ale także Micheil Saakaszwili, Vaclav Klaus oraz Lech i Jarosław Kaczyńscy nie chcieli tego zrozumieć ("The Economist" 13 – 19.08. 2011). W przeciwieństwie do rodzimych wyznawców doktryny "brzydkiej panny", gotowej na każde skinienie, "The Economist" przyznaje jednak, że twarda postawa może być skuteczna: "kłótnie mogš przynieœć ustępstwa, a nie izolację". Stwierdza też, że "ugodowe zachowanie, takie jak obecnej polskiej dyplomacji pod kierunkiem ugładzonego premiera (polished prime minister) Donalda Tuska, może przynieœć skromne nagrody, ale krnšbrnoœć pocišgnęła za sobš tylko niewielkie widoczne kary". Na czym polega ostatnia awantura, którš wywołuje Orban? Otóż chce on pocišgnšć do odpowiedzialnoœci tych, którzy zadłużali Węgry – Petera Medgyessya, Ferenca Gyurcsanya i Gordona Bajnaia. Sprawa wydawałoby się całkiem wewnętrzna, ale "Zachód" ma słaboœć do tego typu polityków. Dużo łatwiej dogaduje się ze skorumpowanymi pokomunistycznymi "socjaldemokratami" niż z "nacjonalistami". Jednš z "awantur" Lecha i Jarosława Kaczyńskich była próba realnej lustracji, którš Niemcy przeprowadziły przecież tak sumienie i skrupulatnie w swych landach poenerdowskich. No cóż, panny nadobne i zamożne obowišzujš inne reguły. Nie tylko Churchill nie kłopotał się ani w Jałcie, ani w Teheranie o swój wizerunek w Polsce, ale także David Cameron nie wydaje się troszczyć o to, co ostatnio piszš i mówiš o Wielkiej Brytanii media zagraniczne.

Dyplomacja w budowie

Polska prezydencja zapewne bardzo by się podobała, gdyby ktoœ jš jeszcze zauważał. Niestety, teraz wszyscy majš ważniejsze sprawy na głowie – nie tylko kryzys zadłużeniowy, lecz także rewolucję libijskš. Tak się też składa, że najważniejszy spektakl wrzeœnia, planowany dla oczarowania polskiej publicznoœci – konferencja państw należšcych do Partnerstwa Wschodniego – psuje nieco ujawniona przez zbyt dociekliwego dziennikarza sprawa wydania białoruskiego opozycjonisty w ręce reżimu Aleksandra Łukaszenki. Historia Ahmeda Zakajewa może nasuwać podejrzenie, że haniebna sprawa Alesia Bialackiego nie jest tylko przypadkowym urzędniczym potknięciem. Prokuratura, podobnie jak ABW szturmujšca mieszkanie "anty-Komora" czy policja dzielnie walczšca ze "Staruchem", usiłujš odgadnšć, czego od niej oczekujš władze – czasami przesadzajšc z gorliwoœciš, tak jak ci, którzy nieco przesadzili w nieprzygotowaniu wizyty Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. Rzšd znalazł jednak receptę na skutecznš politykę zagranicznš. Trzeba tylko odczekać, co zadecyduje nasz zachodni sšsiad, a potem ogłosić, że takie właœnie było stanowisko polskiego rzšdu, i konsekwentnie mówić o sukcesie. Jak nie wprowadzš obligacji europejskich, to będzie nasz sukces, jak wprowadzš – również. Polska nie zaangażowała się w militarnš akcję w Libii, co nie przeszkadza polskiemu ministrowi obwieszczać zwycięstwa. Jeœli zaœ Kaddafi się utrzyma, będzie można ogłosić, że polskie powœcišgliwe stanowisko okazało się słuszne, itd. Także polska polityka zagraniczna jest więc w wiecznej, twórczej budowie. Skutecznoœć tych poczynań jest możliwa dzięki zgodnej współpracy zaprzyjaŸnionych mediów i wyciszeniu odgłosów z "realu". Ale nawet ci, którzy znajš tylko "pidgin English", mogš zaczšć podejrzewać, że "polished prime minister" to nie to samo co "Polish prime minister". Autor jest profesorem Uniwersytetu  w Bremie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz współpracownikiem "Rzeczpospolitej"
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL