Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Egzaminy prawnicze:ręcznie czy na komputerze

Fotorzepa, Szymon Laszewski Szymon Laszewski
Zdajšcy na laptopie tegoroczne egzaminy: adwokacki, radcowski i notarialny muszš się liczyć z awaryjnoœciš sprzętu i utratš pliku
Zawsze będš mogli przejœć na pisanie odręczne, ale dodatkowego czasu już nie zyskajš. Pod koniec marca Ministerstwo Sprawiedliwoœci rozpoczęło konsultacje z izbami adwokackimi i radcowskimi w sprawie odpowiednich zmian w rozporzšdzeniu o egzaminach. Jest to zwišzane z decyzjš ministra sprawiedliwoœci o możliwoœci zdawania w 2011 r. egzaminu adwokackiego, radcowskiego i notarialnego przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego. Zobacz: projekt rozporzšdzenia zmieniajšcego rozporzšdzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (pdf)
Jak pisaliœmy w artykule Egzamin na prawnika zdaj przez Internet, z aplikacji będzie można skorzystać wyłšcznie przy rozwišzywaniu zadań z częœci od drugiej do pištej egzaminu adwokackiego i radcowskiego oraz zadań z drugiej i trzeciej częœci egzaminu notarialnego. - Osoby, które wybiorš pisanie egzaminu na laptopie z użyciem oprogramowania dostarczonego przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci będš robiły to na własne ryzyko - zauważa jeden z naszych czytelników, przygotowujšcy się właœnie do egzaminu. - Wyglšda na to, że resort chce za wszelkš cenę przerzucić wszelkie ryzyko zwišzane z wadami oprogramowania i ewentualnej utraty danych w czasie egzaminu na zdajšcych. W tej sytuacji zapewne większoœć aplikantów wybierze pisanie pracy odręcznie. Inny z czytelników zgłosił nam uwagi do udostępnionej już aplikacji testowej (resort przyjmował zgłoszenia błędów do 4 kwietnia br.). Poprosiliœmy MS o ustosunkowanie się do nich. Kopia zapasowa Bezwzględna jest koniecznoœć wprowadzenia automatycznego zapisywania (kolejnych) kopii zapasowych, które tworzyłyby się co 1-2 minuty (albo w innych, ale krótkich odstępach czasu), niezależnie od kopii zapasowej tworzonej przez zdajšcego. W razie awarii sprzętu, błędu systemu operacyjnego, błędu samej aplikacji (której nigdy niestety wykluczyć nie można) lub innego wypadku (np. awaria zasilania; osoba przechodzšca potknie się o kabel zasilajšcy, który wypadnie z laptopa, co wywoła wyłšczenie się komputera), jeœli po powtórnym włšczeniu sprzętu do dyspozycji zdajšcego będzie kopia zapasowa zapisana pół godziny wczeœniej, może w niej nie być obszernego fragmentu już napisanej pracy. Dlatego aplikacja powinna uchronić zdajšcego przed utratš jakiejkolwiek (albo przynajmniej jak najmniejszej) iloœci stworzonego już materiału poprzez możliwoœć dostępu do kopii zapasowej utworzonej automatycznie tuż przed ewentualnš awariš sprzętu czy programu. To najważniejsza funkcja programu i zapewnienie ochrony stworzonej pracy powinno być priorytetem, gdyż od tego może zależeć wynik egzaminu. OdpowiedŸ Ministerstwa Sprawiedliwoœci: Kopie zapasowe sš robione co zadany czas i stosowane do odzyskiwania tekstu przez program lub komisję. Zdajšcy nie może pracować na innym tekœcie  niż udostępniany (w tym odzyskany z kopii zapasowej) przez program. Kopiowanie treœci z innych zbiorów jest zabronione. Wersja testowa miała wyłšczonš tę funkcjonalnoœć. Pliki kopii zapasowych Powinny być dostępne dla zdajšcego jako plik edycji tekstu, a nie np. w formacie pdf (w wersji testowej nie było możliwoœci zbadania tej funkcji, gdyż po kliknięciu "Kopia zapasowa" włšczało się okienko "Otwórz plik". OdpowiedŸ Ministerstwa Sprawiedliwoœci: Plik pdf jest zapisem końcowej wersji pracy, zawierajšcej między innymi wybrane elementy Log i oznaczenia zdajšcego. Zbiór ten nie może być modyfikowany. Próba ingerencji w zapis Pdf lub Log, kopiowanie  tekstów z zewnętrznych zbiorów, może zakończyć się unieważnieniem pracy. Okienko "Log" Nie chce się otworzyć, brak możliwoœci sprawdzenia o co chodzi. OdpowiedŸ Ministerstwa Sprawiedliwoœci: Log jest dla Komisji, a nie zdajšcego.  Zawiera on między innymi stan pracy jest weryfikowany co 60 sekund. Znajomoœć jego treœci nie jest potrzebna zdajšcemu. Wybrane elementy sš zapisywane do pracy końcowej i w ten sposób dostępne zdajšcemu. Brak funkcji "kopiuj" oraz "wklej". Funkcje te sš niezbędne przy pisaniu pisma, gdy zachodzi potrzeba zmiany kolejnoœci podniesionej argumentacji. Brak takich funkcji sprowadza aplikację do maszyny do pisania, gdzie nie było możliwoœci wprowadzania zmian do napisanego już tekstu.W tej sytuacji lepiej pisać pracę ręcznie. OdpowiedŸ Ministerstwa Sprawiedliwoœci: Funkcja kopiuj/wklej będzie dodana w aplikacji. Lewy margines Zbyt głęboki. Powstaje nieproporcjonalny układ tekstu. OdpowiedŸ Ministerstwa Sprawiedliwoœci: Szeroki lewy margines podyktowany jest wszywaniem prac aplikantów do akt Symbol § Powinien być łatwiejszy w odszukaniu w "Symbolach". Będzie to najprawdopodobniej jedyny symbol (poza literami i cyframi), jakiego będš używali zdajšcy. Biblioteka symboli jest zbyt obszerna i obejmuje zupełnie niepotrzebne symbole (np. znaki arabskie itp.), przez co bardzo trudno jest znaleŸć symbol paragrafu. OdpowiedŸ Ministerstwa Sprawiedliwoœci: W finalnej wersji aplikacji będzie oddzielny przycisk na pasku menu do wstawiania symbolu paragrafu Jak to działa Zdajšcy otrzymajš wersję finalnš aplikacji przed rozpoczęciem egzaminów na noœnikach pamięci – pendrive (noœniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwoœci). Minimalne wymagania, jakie powinien spełniać komputer zdajšcego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej: Zobacz: kalendarz egzaminów prawniczych w 2011 roku Zobacz: testy on line Czytaj więcej: » Prawnicy, doradcy i biegli » Aplikacje / egzaminy zawodowe    
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL