Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Od jutra kwalifikacje wojskowe

Fotorzepa, Krz Krzysztof Łokaj
Rozpoczyna się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, następczynipoboru. Przed komisjami lekarskimi do końca czerwca stawić się ma ok. 300 tys. osób, głównie mężczyzn z rocznika 1992
Kwalifikacja prowadzona będzie po raz trzeci. Poprzednia trwała od lutego do końca kwietnia 2010 r. Odkšd zniesiono obowišzek odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, wszystkie osoby, które uznano za zdolne do czynnej służby wojskowej, sš przenoszone do rezerwy. Wyjštek stanowiš ci, którzy zgłaszajš się do wojska na ochotnika. W tym roku obowišzkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegajš mężczyŸni urodzeni w 1992 roku oraz w latach 1987-91, którzy w poprzednich latach nie stawiali się do kwalifikacji, a także ci, których komisje uznały za czasowo niezdolnych do służby wojskowej oraz którzy wystšpili o ponowne ustalenie zdolnoœci do czynnej służby wojskowej - o ile nie zostali wczeœniej przeniesieni do rezerwy. Do kwalifikacji majš się też stawić m.in. kobiety urodzone w latach 1987-92, które kończš naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Do kwalifikacji powinny zgłosić się także ci, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadajš okreœlonej kategorii zdolnoœci do służby.
Kwalifikację przeprowadzš wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, starostów oraz wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolnoœci do czynnej służby wojskowej orzekajš, w formie decyzji administracyjnej, wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie. Tych ostatnich co roku jest do 400. Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych miejscowoœciach podawane sš w obwieszczeniach. Natomiast każda osoba, podlegajšca obowišzkowi kwalifikacji wojskowej, otrzyma od władz samorzšdowych imienne wezwanie, w którym podany będzie dokładny termin i miejsce, gdzie trzeba się stawić, oraz dokumenty, jakie należy ze sobš zabrać. Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej muszš wzišć ze sobš: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzajšcy tożsamoœć, dokumentację medycznš (jeżeli takš posiadajš), aktualnš fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzajšce wykształcenie albo zaœwiadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Natomiast ci, którzy stawiajš się przed komisjš po raz kolejny, powinni mieć przy sobie dokumentację medycznš, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzajšcy tożsamoœć oraz dodatkowo ksišżeczkę wojskowš. Osoby, które - z ważnych powodów - nie mogš stawić się przed komisjš w wyznaczonym terminie i miejscu, powinny powiadomić właœciwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie póŸniej niż w dniu, na który wyznaczono termin stawienia się na kwalifikację wojskowš. W takiej sytuacji władze samorzšdowe okreœlš nowš datę i miejsce stawienia się przed komisjš. Przeprowadzenie tegorocznej kwalifikacji wojskowej reguluje rozporzšdzenie ministrów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji z 23 lutego 2011 r. Zastšpienie poboru kwalifikacjš to jeden z elementów przejœcia na armię zawodowš. Likwidacja służby zasadniczej nie zniosła jednak obowišzku stawiennictwa obywatela przed konkretnymi organami państwa i oceny jego potencjalnej przydatnoœci dla wojska. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wczeœniej za niestawienie się przed komisjš poborowš, grozi kara grzywny lub ograniczenia wolnoœci. Osoby, które w przeszłoœci uchylały się od służby zasadniczej, nie zostały objęte "abolicjš".
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL