Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Wynagrodzenie przyznane na podstawie ugody sšdowej

Rzeczpospolita
Przekazujšc wynagrodzenie przyznane ekspracownikowi na podstawie ugody sšdowej, pracodawca jako płatnik ma takie same obowišzki jak przy rozliczeniu zwykłej pensji
- W ubiegłym roku zawarłem ugodę sšdowš  z byłym pracownikiem o zapłatę wynagrodzenia. Kwotę, zgodnie z ugodš, mam wypłacać w ratach miesięcznych. Przekazujšc pierwszš ratę, potršciłem zaliczkę na podatek i składki na ubezpieczenie społeczne. Pracownik skierował sprawę do komornika o różnicę między kwotš faktycznie otrzymanš a wynikajšcš z ugody. Komornik wszczšł postępowanie egzekucyjne i œcišgnšł mi z konta tę różnicę. Przy przekazywaniu kolejnych rat nie potršcałem więc już zaliczki ani składek, by uniknšć dalszych zajęć komorniczych i blokowania kont. Czy od tego typu wypłat mam obowišzek pobrania zaliczki na PIT i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? Jak powiadomić ZUS i urzšd skarbowy o wypłaconych kwotach wynagrodzenia? – pyta czytelnik.
Dla uznania, że dany przychód powinien być zaliczony do Ÿródła przychodów ze stosunku pracy, nie jest istotne, czy zostanie uzyskany w trakcie obowišzywania stosunku pracy, czy  już po jego ustaniu. Kiedy powstaje przychód z pracy Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartoœć pieniężnš œwiadczeń w naturze bšdŸ ich ekwiwalenty, bez względu na Ÿródło finansowania tych wypłat i œwiadczeń, a w szczególnoœci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie czy ich wysokoœć została z góry ustalona, a ponadto œwiadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz wartoœć innych nieodpłatnych œwiadczeń lub œwiadczeń częœciowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Za pracownika w rozumieniu ustawy o PIT uważa się osobę pozostajšcš w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ustawy o PIT). Dla przykładu, wynagrodzenie uzyskane przez podatnika 5 lutego, za pracę wykonanš w styczniu na podstawie umowy o pracę, która została rozwišzana z końcem stycznia, w dalszym cišgu jest przychodem ze stosunku pracy. Analogicznie powinny być potraktowane wynagrodzenia wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie zawartej ugody sšdowej czy też wyroku sšdowego; kwota przysługujšca tej osobie na ich podstawie jest w praktyce zaległym wynagrodzeniem. Dla byłego pracownika Ÿródłem tego przychodu jest bez wštpienia stosunek pracy, jaki w przeszłoœci łšczył go z zakładem pracy, a zatem wypłacone wynagrodzenia powinny być zakwalifikowane do przychodów okreœlonych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, tj. przychodów z pracy. Czytelnik wypłacajšc omawiane wynagrodzenia, tak samo jak w przypadku standardowych wynagrodzeń, będzie obowišzany jako płatnik do: - obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy (zgodnie z zasadami okreœlonymi w art. 32 ustawy o PIT), - przekazania kwot pobranych zaliczek w ustawowym terminie do właœciwego urzędu skarbowego (art. 38 ustawy o PIT), - przekazania podatnikowi i właœciwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach, czyli formularza PIT-11 (art. 39 ustawy o PIT). Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 maja 2010 (ITPB2/415-279/10/ENB): „pracodawca wypłacajšc na podstawie wyroku sšdu, po ustaniu zatrudnienia, należnoœci ze stosunku pracy z tytułu odprawy i nagrody jubileuszowej, był obowišzany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy”. Przy obliczaniu zaliczek na podatek płatnik powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (art. 22 ust. 2 ustawy o PIT); warunkiem ich uwzględnienia nie jest bowiem faktyczne œwiadczenie pracy, lecz samo uzyskanie przychodu ze stosunku pracy. Trzeba pamiętać, że zwolnione z opodatkowania będš ewentualne odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty omawianych zaległych wynagrodzeń (art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT). Warto przy okazji dodać, że przepisy ustawy o PIT przewidujš w okreœlonych sytuacjach zwolnienie z opodatkowania otrzymanych odszkodowań lub zadoœćuczynień, np. wynikajšcych wprost z przepisów kodeksu pracy (art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) lub wyroku czy ugody sšdowej (art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT). W konsekwencji, jeœli w rozpatrywanej sytuacji czytelnik, poza wypłatš zaległego wynagrodzenia, byłby zobowišzany np. do wypłaty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwišzanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wysokoœć takiego odszkodowania byłaby wolna od podatku. Skoro czytelnik nie pobrał zaliczek od częœci wypłaconych zaległych wynagrodzeń, może być zobowišzany (przy korygowaniu rozliczeń) do uregulowania ustawowych odsetek za zwłokę, których nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT). Z uwagi na zaistniałe wštpliwoœci czytelnik mógł również nie przekazać do urzędu skarbowego informacji PIT-11. Warto pamiętać, aby przy jej składaniu po terminie dołšczyć do niej czynny żal, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych konsekwencji karnoskarbowych. Podsumowujšc, przy wypłacie wynagrodzenia przyznanego byłemu pracownikowi na podstawie ugody sšdowej, na czytelniku będš spoczywać takie same obowišzki w zakresie obliczenia i poboru zaliczek na podatek (a także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jak w przypadku wypłaty innych wynagrodzeń. Co ze składkami ZUS Zaległe wynagrodzenie wynikajšce ze stosunku pracy, uznane za przychód dla celów podatkowych, będzie też podstawš do potršcenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na byłym pracodawcy spoczywać będzie obowišzek obliczenia, potršcenia, rozliczenia i opłacenia należnych składek, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o SUS. Ponieważ w omawianej sytuacji doszło do ustania zatrudnienia i, jak rozumiem, czytelnik wyrejestrował byłego pracownika z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, przy wypłacie zaległego wynagrodzenia i składaniu imiennego raport miesięcznego (dotyczšcego byłego pracownika) powinien posłużyć się kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 xx. Tak samo jak w przypadku kwestii podatkowych ewentualne odszkodowanie i odsetki nie będš wchodzić do podstawy obliczenia składek. Pierwsze wyłšczenie wynika wprost z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporzšdzenia wykonawczego w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Drugie zostało potwierdzone pismem ZUS z 7 marca 2001 (FUu 077-7/01). W konsekwencji kwota faktycznie otrzymana przez byłego pracownika będzie różnić się od kwoty wynagrodzenia okreœlonej w ugodzie. Wyjštkiem mogłaby być sytuacja, gdyby wynagrodzenie, będšce przedmiotem ugody, zostało ustalone w kwocie netto, wówczas czytelnik musiałby samodzielnie ustalić kwotę brutto, tak aby po potršceniu zaliczek i składek pracownik otrzymał okreœlonš kwotę netto. Na koniec wypada  dodać, że nad realizacjš obowišzków komornika czuwa sšd rejonowy, przy którym komornik działa. W zwišzku z tym na jego czynnoœci przysługuje skarga do sšdu rejonowego. Komornik ponosi także odpowiedzialnoœć za szkodę wyrzšdzonš przy wykonywaniu czynnoœci, i jeżeli taka powstała, poszkodowany może zażšdać od niego odszkodowania. Autor jest doradcš podatkowym, właœcicielem kancelarii doradztwa podatkowego TuboTax Czytaj więcej w serwisie o wynagrodzeniach    
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL