Podatek dochodowy

Zwolnienia z PIT przy działalności gospodarczej

Klub powinien pobrać zaliczkę od wynagrodzenia sędziego. Nie zmienia tego wystawienie przez niego faktury
Fiskus uważa, że wynagrodzenie sędziów nie może być dla celów PIT zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 26 stycznia 2011 r. (IPPB1/415-1058/10-2/ES). Z pytaniem zwrócił się klub sportowy koszykówki (czynny podatnik VAT). Wyjaśnił, że uczestniczy w rozgrywkach ligowych. Przyjętą zasadą jest, że ustalone przez organizatora koszty wynagrodzenia sędziów ponosi klub – gospodarz meczu. Sędziowie nie pozostają w żadnym stopniu zależności z klubem sportowym organizującym mecz, jest on jedynie zobowiązany zapłacić ich wynagrodzenie. Wnioskodawca wyjaśnił, że sędziowie w różny sposób rozliczają się z nim. Niektórzy przedstawiają rachunek taki jak w przypadku umowy-zlecenia.
Wtedy wnioskodawca (jako płatnik) pobiera od wypłacanego wynagrodzenia zaliczkę za podatek dochodowy i wypłaca sędziom kwotę wynagrodzenia netto. Część sędziów przedstawia natomiast za świadczoną pracę fakturę bądź rachunek z oświadczeniem, że należne im wynagrodzenie dotyczy czynności wchodzących w zakres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W takiej sytuacji wnioskodawca wypłaca sędziom wynagrodzenie w wysokości brutto, nie pobierając jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy. Klub chciał się upewnić, czy postępuje prawidłowo. Izba skarbowa uznała, że nie. Jej zdaniem klub zawsze powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy i po zakończeniu roku sporządzać PIT-11 (nawet gdy sędzia wystawia fakturę). Izba powołała się na art. 10 ust. 1 ustawy o PIT. Wyjaśniła, że ustawodawca dokonał w nim rozróżnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne m.in. na: - działalność wykonywaną osobiście (pkt 2), - pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 3). Stosownie do art. 13 pkt 2 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Z kolei definicję działalności gospodarczej zawiera art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Mówi on, że przez pojęcie działalności gospodarczej należy rozumieć działalność zarobkową: - wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, - polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, - polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 9 ustawy. Oprócz elementu pozytywnego (prowadzenia działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły) ustawodawca wprowadził także element negatywny, tzn. że uzyskiwane przychody nie mogą być zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 9 ustawy o PIT. Czytaj też artykuł "Sędzia sportowy nie jest przedsiębiorcą" Czytaj więcej  o PIT-11 Zobacz inne teksty z konkursu Moneta Aurea  
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL