Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Perspektywy rozwoju biogazowni w Polsce

Katarzyna Sobótka, specjalista ds. energetyki – energia odnawialna, Mazowiecka Agencja Energetyczna
Archiwum
[i]Katarzyna Sobótka, specjalista ds. energetyki – energia odnawialna, Mazowiecka Agencja Energetyczna[/i] Wychodzšc naprzeciw potrzebie promowania i wspierania produkcji biogazu rolniczego oraz jego wykorzystywania do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, a także do wtłaczania oczyszczonego biogazu do sieci gazowej dystrybucyjnej, 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokument pod nazwš „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010 – 2020”. Celem dokumentu jest stworzenie korzystnych ram dla rozwoju rynku biogazu rolniczego, ukazanie możliwoœci wsparcia finansowego ze œrodków krajowych i unijnych, a także przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych. Dezyderat zakłada, że do 2020 r. w każdej gminie, która ma odpowiednie warunki do uruchomienia biogazowni rolniczej, tzn. duże zasoby, z których można uzyskiwać biomasę, powstanie co najmniej jedna biogazownia. Działania te sš zgodne z priorytetami wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.
Przyspieszenie rozwoju biogazowni rolniczych będzie oparte na usunięciu barier instytucjonalno-prawnych oraz na odpowiednio dobranych instrumentach ekonomicznych, które wpłynš na powstanie zaplecza badawczo-naukowego, technicznego oraz rynku usług zwišzanych z instalacjami biogazowymi. Istotnym czynnikiem warunkujšcym sukcesywny rozwój instalacji biogazowych jest ich niezawodnoœć i wysoka sprawnoœć. Biogaz powstaje w kontrolowanym procesie biologicznym, jednak nieœwiadoma zmiana parametrów może doprowadzić do zachwiania całego procesu. Dlatego niezbędne jest wsparcie badań i nauki w zakresie realizacji programów badawczych i demonstracyjnych zwišzanych z lepszym zrozumieniem oraz udoskonaleniem procesów produkcji i wykorzystania biogazu oraz wdrażaniem nowych technik i technologii biogazowych. Mało sprzyjajšce akty prawne sš kolejnš barierš, którš wcišż napotykajš inwestorzy planujšcy budowę instalacji biogazowych. Do niezbędnych zmian w przepisach prawa koniecznego do skutecznej realizacji celów okreœlonych w dokumencie należš m. in.: wydanie aktu wykonawczego w zakresie parametrów jakoœciowych biogazu rolniczego wprowadzonego do gazowej sieci dystrybucyjnej, wprowadzenie stosownych regulacji z zakresu gospodarki odpadami uwzględniajšcych potrzebę rozwoju biogazowi rolniczych, wprowadzenie zmian w ustawie z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, ustabilizowanie rozwišzań w kwestii procedur administracyjnych przy lokalizacji inwestycji biogazowych oraz ułatwienia zwišzane z przyłšczeniem do sieci. Nad wieloma aktami, które majš znieœć bariery prawne, już trwajš prace i w niedługim czasie będš one uchwalone. Wysokie koszty przygotowania inwestycji i nakłady inwestycyjne technologii biogazowych (4 – 5 mln euro/1 MW) w znacznej mierze hamujš rozwój tej gałęzi energetyki odnawialnej. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby powstanie biogazowni mogło być wspierane w ramach œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, Banku Ochrony Œrodowiska oraz innych banków i instytucji finansowych, programów operacyjnych: POiŒ i IG, 16 regionalnych programów operacyjnych 2007 – 2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Jednak w wielu programach alokacje na OZE sš już wyczerpane. Ważnym czynnikiem majšcy wpływ na tempo rozwoju sektora biogazu jest aspekt społeczny takich inwestycji. W wielu przypadkach opory społecznoœci lokalnej mogš nawet w skrajnych przypadkach doprowadzić do zaniechania budowy biogazowni. Jest to w głównej mierze spowodowane brakiem rzetelnej i kompletnej wiedzy o procesach i technologiach wytwarzania oraz zagospodarowania wytworzonego biogazu rolniczego, sposobach zagospodarowania pozostałoœci pofermentacyjnych, zasadach funkcjonowania instalacji, procedurach postępowania przy lokalizacji inwestycji itd. W zwišzku z tym „Kierunki…” wskazujš potrzebę przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji informacyjno-edukacyjno-promocyjnej skierowanej do wielu grup społecznych. Wykonanie założonych w dokumencie celów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwiększenie zatrudnienia wœród społecznoœci lokalnej, pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczoœci, poprawę infrastruktury energetycznej, wzrost konkurencyjnoœci polskiego rolnictwa, a także pozwoli spełnić wymagania dotyczšce 15 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii do 2020 r.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL