Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Kiedy podatnik zwolniony musi mieć NIP-UE

Przedsiębiorcy zwolnieni podmiotowo od VAT, którzy œwiadczš usługi dla kontrahentów z zagranicy, muszš składać deklaracje podsumowujšce. Majš też inne obowišzki wynikajšce z przepisów o podatku od towarów i usług
Przedsiębiorcy o niskich przychodach, z drobnymi wyjštkami, z mocy ustawy sš zwolnieni z opodatkowania VAT. W 2011 r. ze zwolnienia tego korzystajš podatnicy, których wartoœć sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy 150 tys. zł. Zwolnienie to nie obejmuje podatników dokonujšcych dostawy wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych akcyzš, nowych œrodków transportu oraz terenów budowlanych i przeznaczonych pod zabudowę. Obowišzkowo jako podatnicy VAT muszš się także zarejestrować przedsiębiorcy œwiadczšcy usługi prawnicze, usługi w zakresie doradztwa, a także jubilerskie. Bez względu na wartoœć sprzedaży majš obowišzek rozliczać ten podatek podmioty niemajšce siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, które tu dokonujš czynnoœci objętych VAT.
[srodtytul]Przepisy musi znać każdy[/srodtytul] Objęcie z mocy ustawy przedsiębiorców zwolnieniem od opodatkowania VAT sugerować by mogło, że nie muszš oni znać przepisów [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2004/DU2004Nr%2054poz%20535a.asp]ustawy o VAT[/link]. Nic bardziej mylnego. Przede wszystkim przedsiębiorca zwolniony od VAT ze względu na limit obrotów musi prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień. Obowišzek ten wynika bezpoœrednio z ustawy o VAT. Jej prowadzenie ma na celu ustalenie, w którym momencie i czy w ogóle ma miejsce przekroczenie limitu sprzedaży zobowišzujšcego do rejestracji i rozpoczęcia rozliczania VAT. Poza tym podstawowym obowišzkiem przedsiębiorcy majš jeszcze kilka innych, szczególnie jeżeli œwiadczš usługi dla odbiorców z innych krajów Unii Europejskiej. [srodtytul]Kto musi złożyć VAT-R[/srodtytul] Przedsiębiorcy korzystajšcy ze zwolnienia od VAT, ale œwiadczšcy usługi poza granicami Polski majš obowišzek złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. W zgłoszeniu deklaruje się m.in. œwiadczenie usług na rzecz kontrahentów z UE. Obowišzek złożenia zgłoszenia wynika z art. 97 ustawy o VAT. Należy to zrobić przed wykonaniem pierwszej usługi na rzecz podatnika VAT UE. Jednak nie zawsze. Dotyczy on tylko usług, o których mowa w art. 28b ustawy o VAT, czyli od których VAT rozliczany jest w kraju, gdzie siedzibę ma nabywca. O numer VAT UE nie muszš się ubiegać np. podatnicy œwiadczšcy usługi zwišzane z nieruchomoœciami, restauracyjne i kateringowe czy krótkoterminowego wynajmu œrodków transportu. [srodtytul]Przykład[/srodtytul] Polski przedsiębiorca ma zamiar œwiadczyć usługi montażu maszyn na terytorium Niemiec na rzecz kontrahenta niemieckiego. Podatnik jest zwolniony od opodatkowania VAT w Polsce, ze względu na wysokoœć sprzedaży. Mimo to musi złożyć formularz VAT-R przed wykonaniem pierwszej usługi na rzecz kontrahenta z Niemiec. Urzšd skarbowy rejestruje przedsiębiorcę jako podatnika VAT UE. Numerem tym ma on obowišzek posługiwać się w transakcjach z udziałem kontrahentów z innych krajów UE. Uzyskanie numeru VAT UE nie oznacza jednak, że przedsiębiorca automatycznie staje się podatnikiem VAT czynnym zobowišzanym do rozliczania tego podatku i składania deklaracji. Nadal postaje on podatnikiem zwolnionym podmiotowo (tylko że zarejestrowanym jako podatnik VAT UE). Zostaje mu nadany NIP z prefiksem PL, którym to numerem ma obowišzek posługiwać się w transakcjach wewnštrzwspólnotowych. [srodtytul]Rachunek jak faktura[/srodtytul] Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy czynni sš zobowišzani wystawić fakturę stwierdzajšcš w szczególnoœci dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkowš bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należnoœci oraz dane dotyczšce podatnika i nabywcy. Ust. 2 tego przepisu mówi, że obowišzki te stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub œwiadczenia usług, dokonywanych przez podatników VAT zarejestrowanych jako czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynnoœci jest terytorium innego niż Polska kraju i dla tych czynnoœci usługodawcy ci nie zarejestrowali się tam jako podatnicy VAT (lub podatku o podobnym charakterze). Oznacza to, że przedsiębiorca podmiotowo zwolniony z VAT dokumentujšc œwiadczenie usług na rzecz odbiorcy z kraju UE, ma obowišzek podawać na wystawianym rachunku swój NIP UE. Obowišzek ten cišży na nim, mimo że przepisy ordynacji podatkowej, które regulujš, jakie dane musi zawierać rachunek, takiego obowišzku nie przewidujš. Wystawiony rachunek powinien zawierać również takie dane, jak NIP UE nabywcy (jeżeli jest on zarejestrowanym podatnikiem VAT UE), oraz informację o tym, że to nabywca usługi jest zobowišzany do rozliczenia VAT. Można na fakturze albo podać adnotację, że podatek rozlicza nabywca, albo wskazać właœciwy przepis ustawy lub dyrektywy. Prawidłowe jest także zamieszczenie na rachunku oznaczenia „odwrotne obcišżenie”. [srodtytul]Zagraniczne usługi bez limitu[/srodtytul] Zgodnie z ustawš o VAT podatnikiem jest każdy, kto prowadzi pozarolniczš działalnoœć gospodarczš. Nie ma tu znaczenia, czy działalnoœć jest prowadzona w Polsce, na terytorium Wspólnoty czy też w krajach trzecich. Bez znaczenia jest także to, czy przedsiębiorca zarejestrował się czy nie jako podatnik VAT, a nawet czy w danym państwie w ogóle występuje podatek obrotowy. Jest to bardzo ważne m.in. dla przedsiębiorców zwolnionych od VAT, którzy wykonujš usługi poza granicami Polski. Dla celów ustalenia, w którym miejscu opodatkowana jest œwiadczona przez nich usługa, traktuje się ich jako podatników VAT. Ustawa o VAT mówi, że miejscem opodatkowania usług œwiadczonych między przedsiębiorcami jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę. Oznacza to, że jeżeli polski przedsiębiorca zwolniony z VAT œwiadczy usługę na rzecz kontrahenta z zagranicy, to miejscem opodatkowania tej usługi jest kraj, gdzie nabywca ma siedzibę firmy. Obowišzek rozliczenia VAT cišży na kupujšcym w ramach mechanizmu odwrotnego obcišżenia (reverese charge). Usługi œwiadczone poza granicami Polski przez polskiego przedsiębiorcę nie sš wliczane do limitu, po przekroczeniu którego trzeba rozpoczšć rozliczanie VAT. Skoro miejscem œwiadczenia usług nie jest Polska, to nie sš one tu opodatkowane. Nie można więc ich uznać za sprzedaż, o której mowa w ustawie o VAT. Sprzedażš jest bowiem tylko odpłatna dostawa towarów i odpłatne œwiadczenie usług na terytorium Polski. Do wartoœci limitu VAT uprawniajšcego do zwolnienia wlicza się tylko wartoœć sprzedaży opodatkowanej w Polsce. Może zatem mieć miejsce taka sytuacja, że podatnik, który œwiadczy usługi poza Polskš na rzecz kontrahentów z zagranicy, przekroczy znacznie 150 tys. zł, a i tak nadal będzie zwolniony z VAT w Polsce. [ramka][b]Przykład[/b] Podatnik œwiadczy usługi na ruchomym majštku na terenie Francji. W 2010 r. na rzecz francuskich firm wykonał usługi na łšcznš kwotę 200 tys. zł. Podatnik w Polsce nadal pozostaje zarejestrowany, jako podatnik zwolniony. To dlatego że wartoœć usług œwiadczonych we Francji nie powoduje utraty zwolnienia podmiotowego. [/ramka] [ramka][b]Firmy nierozliczajšce podatku też wypełniajš informację VAT-UE[/b] Przepisy ustawy o VAT wskazujš, że podatnicy zarejestrowani jako VAT UE majš obowišzek składać informacje podsumowujšce. Obowišzek ten dotyczy tak podatników czynnych, jak i zwolnionych (ale zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE). Przedsiębiorcy zwolnieni od VAT nie składajš więc deklaracji VAT-7, ale muszš wypełniać informację VAT-UE. Trzeba przy tym zaznaczyć, że VAT-UE należy składać tylko wtedy, gdy przedmiotem œwiadczenia sš usługi opodatkowane według zasady ogólnej, tj. na podstawie art. 28b ustawy o VAT. Informacji podsumowujšcych nie muszš składać np. podatnicy, którzy œwiadczš usługi budowlane czy projektowe (zwišzane z nieruchomoœciami), bo te uregulowane sš w art. 28e ustawy o VAT. Informacje podsumowujšce, w których wykazuje się wewnštrzwspólnotowe œwiadczenie usług, można składać zarówno za okresy miesięczne, jak i kwartalne. Na druku należy podać NIP-UE kontrahenta z Unii oraz łšcznš wartoœć usług wykonanych na jego rzecz w danym okresie. Wartoœć usług trzeba wykazać w złotych przy zastosowaniu kursu œredniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzajšcy dzień wystawienia rachunku. [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL