Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Matura - multimedialne programy pomagajš zdać egzamin

ROL
Wyobrażam sobie szkołę bez zeszytów i ksišżek – mówi naukowiec, który pracuje nad e-podręcznikiem do matematyki
[b]Rz: Przed pierwszš po latach obowišzkowš maturš z matematyki pojawiło się wiele propozycji przygotowania do egzaminu przez Internet albo z wykorzystaniem programów multimedialnych. Siedzšc w domu przed komputerem, uczniowie rozwišzywali zadania. Sam pan prowadzi „E-pogotowie matematyczne”, czyli korepetycje w sieci dla ok. 700 uczniów. Czy takie metody się sprawdzajš?[/b] [b]Dr Jacek Stańdo, matematyk z Politechniki Łódzkiej:[/b] Sšdzę, że tak. Przede wszystkim dlatego, że sama młodzież jest zainteresowana formš nauki przy użyciu komputera. Po roku funkcjonowania „E-pogotowia matematycznego” zrobiłem badania i zapytałem uczniów, czy e-learning uważajš za metodę pomocnš w uczeniu matematyki i czy chcieliby się jeszcze kiedyœ w przyszłoœci tak kształcić. Okazało się, że ponad 70 proc. młodzieży odpowiedziało, iż chciałoby się dalej uczyć i przygotowywać do egzaminów, wykorzystujšc komputer i e-learning. Około 20 proc. stwierdziło, że lepsze sš tradycyjne korepetycje. Skoro sama młodzież tak odpowiada, to znaczy, że trzeba używać nowych technologii, bo można wykorzystać zainteresowanie nimi młodych ludzi, by uzyskać dobre efekty nauczania. [b]Dlaczego młodzież deklaruje, że komputer pomaga w przygotowaniu do egzaminu?[/b]
Otacza nas œwiat wirtualny. Nawet kilkuletnie dzieci wolš komputer niż tradycyjne zabawki, bo pocišga je dynamika zmieniajšcych się obrazów. Jak uczeń widzi leżšcš ksišżkę – takš dwustustronicowš – to nie bardzo chce mu się do niej zajrzeć, i z tym trudno jest nauczycielowi walczyć. [b]A obraz na ekranie zachęca do zgłębiania problemu? [/b] Z mojego doœwiadczenia wynika, że młodzież potrzebuje wizualizacji pewnych zjawisk, by je lepiej zrozumieć. Metody e-learningowe i programy multimedialne działajš też obrazem i przez to pomagajš szybciej dotrzeć do ucznia, nawet ci słabsi zaczynajš mieć lepsze wyniki. Bo zjawiska teoretyczne stajš się jakby namacalne. Na ekranie komputera można pokazać coœ, czego nauczyciel nie jest w stanie narysować kredš na tablicy. Można np. na temat funkcji kwadratowej przeczytać w podręczniku dziesięć stron, ale też można w cišgu kilku minut obejrzeć wizualizację tego zagadnienia. Może nie wszystko uda się pokazać na ekranie i trzeba odesłać do podręcznika, ale uczeń już inaczej podejdzie do nauki. [b]Czy multimedia mogš zastšpić zeszyty i podręczniki?[/b] Zeszyty i ołówki sš na pewno potrzebne do tradycyjnej nauki pisania małym dzieciom, które muszš ćwiczyć jak trzymać długopis, prowadzić rękę. Chociaż miałem kiedyœ nawet pomysł na stworzenie programu do nauki pisania. Można by wykorzystać ekran dotykowy. Program informowałby dziecko, kiedy litera jest Ÿle napisana i pokazywałby, jak prawidłowo jš nakreœlić. Na dalszym etapie kształcenia wyobrażam sobie szkołę bez tradycyjnych zeszytów i ksišżek. W ramach unijnego programu pracuję nad e-podręcznikiem do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych wspólnie z wydawnictwem szkolnym PWN. Multimedia można wykorzystywać do nauki każdego przedmiotu – oprócz oczywiœcie wychowania fizycznego. W fizyce czy chemii można za pomocš multimedialnych programów pokazywać przebieg doœwiadczeń, na historii można za pomocš komputera zwiedzać muzea. Komputer nie może zastšpić kontaktu nauczyciela z uczniem na lekcji, ale może zastšpić korepetycje. [b]Jak wybrać dobry program, który pomoże przygotować się do matury?[/b] Idealny program to taki, który krok po kroku rozwija umiejętnoœci ucznia. Praca z programem zaczyna się na przykład od łatwiejszych zagadnień i w miarę ich opanowywania program proponuje trudniejsze przykłady. Dobrze też, jeœli pokazuje, w jakim stopniu uczeń opanował materiał i daje możliwoœć przeprowadzania samodzielnych testów, których wynik pokazywałby, nad czym jeszcze pracować, by zaliczyć egzamin. Mam pomysł na przygotowanie takiego programu multimedialnego przygotowujšcego do matury z matematyki wykorzystujšcego elementy sztucznej inteligencji. Pokazałby właœciwy poziom wiedzy i umiejętnoœci każdemu uczniowi osobno i prowadziłby go w sposób indywidualny do osišgnięcia właœciwych efektów kształcenia. [b]Skšd u pana zainteresowanie wykorzystaniem multimediów w szkole? [/b] Nowymi technologiami można przełamywać stereotypy na temat uczenia się, np. matematyki, które przecież nie polega na gromadzeniu pamięciowej wiedzy, ale na kształceniu pewnych umiejętnoœci, np. logicznego myœlenia. Dlaczego nie wykorzystać w tym nowoœci technicznych. Spotykam nauczycieli, którzy sš temu przeciwni. Takim przeciwnikom proponuję, by w markecie, kiedy jest duża kolejka do kasy, powiedzieli kasjerce, by nie klikała w klawiaturę nowoczesnej kasy, tylko liczyła na papierze ołówkiem. Bo technologie nie sš zagrożeniem dla szkoły, powinny być wykorzystywane jako jedna z możliwoœci nauczania. [i]Od dziœ do œrody codziennie dołšczamy do „Rzeczpospolitej” płyty z kursami i testami, które pomogš przygotować się do matury z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL