Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Agnosiewicz: Herezja tolerancji

Tezeusz.pl
[wyimek] [/wyimek] Moja tożsamoœć œwiatopoglšdowa wywodzi się w prostej linii z dziedzictwa Oœwiecenia, którego symbolem pozostaje autor Traktatu o tolerancji – jednego z najsłynniejszych tekstów zwišzanych z nowożytnym rozumieniem tolerancji. Przede wszystkim, co jest ważne dla tych rozważań, posiadam mocno ugruntowane i wyraziste poglšdy, które lokujš mnie gdzieœ na obszernej mapie ideologii liberalnych. O tym, że me relacje z ideš tolerancji sš daleko niejednoznaczne œwiadczyć mogš krańcowo przeciwstawne zarzuty, z jakimi się stykam. Tylko w tym tygodniu, czytajšc Tomasza Terlikowskiego, mam wrażenie, że powinienem bronić się przed zarzutem „tolerancjonizmu”, czyli skrajnej i zębatej tolerancji. Z kolei Szymon Hołownia zarzuca racjonalistom (pisanym w cudzysłowie, co zdradza osobiste pretensje autora do tego terminu) oblanie egzaminu z tolerancji. Jestem więc tolerancjonistš, kiedy opowiadam się za prawami osób homoseksualnych; jestem z kolei nietolerancyjny, kiedy mej różnicy ze œwiatopoglšdem religijnym nie kwituję uœmiechem.
Czy zatem mogę bronić niekonserwatywnych poglšdów oraz zachować prawo do krytyki religii tudzież innych œwiatopoglšdów – a zarazem mieć prawo do posługiwania się ideš tolerancji w przestrzeni publicznej? Ponieważ œrodki wyrazu moich przekonań oraz siła ich ekspresji nie różniš się jakoœ zasadniczo od tychże właœciwych Voltaire’owi – pozwalam sobie w to wierzyć. W istocie bowiem w naszych postmodernistycznych czasach – majšc wyraziste lub po prostu jakiekolwiek poglšdy – łatwo zetknšć się ze zjawiskiem instrumentalizowania idei tolerancji dla dławienia różnic œwiatopoglšdowych oraz forsowania bezmyœlnego, choć elegancko opakowanego relatywizmu. Ludzie, którzy nie majš własnych przekonań, co zdaje się dominować, albo traktujš je jako maskotki, nie mogš robić ze swojej tolerancji cnoty ani się niš chełpić – na tej samej zasadzie, na której człowiekowi ubogiemu nie wypada się chełpić swš wstrzemięŸliwoœciš. [srodtytul]Propozycja definicji [/srodtytul] Aby jednak móc o tolerancji rozmawiać dorzecznie, należałoby zaczšć od zdefiniowania tego pojęcia w nadziei, że inni uczestnicy dyskusji przyjmš tę definicję. Jeœli bowiem założymy, że tolerancja to koniecznoœć szanowania cudzych poglšdów, powiem, że wówczas bywam tolerancyjny lub nietolerancyjny, a moja dyskusja może się sprowadzać do wyjaœnienia racji mej nietolerancji. Jeœli zdefiniujemy tolerancję jako nakaz zamknięcia się w czterech œcianach ze swoimi poglšdami i przekonaniami oraz „nieobnoszenie się” z nimi w życiu społecznym i przestrzeni publicznej – znów wyjdę na nietolerancyjnego, gdyż poza kilkoma wyjštkami nie uważam robienia ze œwiatopoglšdu czegoœ intymnego za konstruktywne społecznie. Jeœli wreszcie założymy, że wyznacznikiem tolerancji jest niekonfrontacyjne nastawienie do innych, nawet przeciwstawnych œwiatopoglšdów, to znów mogę najwyżej rozmawiać o racjach mojej nietolerancji i wyjaœniać pożytki płynšce z bezprzemocowego œcierania się idei w przestrzeni publicznej. [wyimek][b][link=http://debaty.tezeusz.pl/ "target=_blank"]Więcej tekstów w serwisie tezeusz.pl[/link][/b][/wyimek] Jeœli współczesnego pojęcia tolerancji nie będziemy obwarowywać powyższymi założeniami, to wcišż możemy o niej mówić w kilku istotnych jej ujęciach: 1. Choć osobiœcie nie szanuję niektórych idei i œwiatopoglšdów, akceptuję jednak demokratyczne zasady gry, które gwarantujš różnym sprzecznym ze sobš œwiatopoglšdom współżycie w jednej przestrzeni społecznej. Chociaż sam nie jestem relatywistycznym agnostykiem, oczekuję, że nasze ustroje polityczne oparte będš na takich właœnie założeniach po to, aby możliwa była swobodna ekspresja i „konkurencja” owych œwiatopoglšdów w różnych przestrzeniach społeczno-politycznych. Mogę oczywiœcie zaœciankowo dšżyć do ustrojowej supremacji moich idei, ale w œwiecie zglobalizowanym prędzej czy póŸniej odczułbym dyskomfort zwišzany z tym, że w innym miejscu dominujš ludzie o zupełnie innych poglšdach i ideach, a ja nie posiadam żadnych œrodków do tego, aby ludzie bliscy mi œwiatopoglšdowo mieli tam możliwoœć swobodnej ekspresji, tudzież abym i ja sam czuł się tam swobodnie. Nie chcę, aby moje państwo, w którym większoœć mieliby ateiœci dšżyło do zniszczenia religii, gdyż wówczas musiałbym zaakceptować, że w innym państwie, gdzie ateiœci nie sš w większoœci, mogš być dyskryminowani i wyciszani. Wizja oparta na takiej koncepcji wydaje mi się niebezpieczna i niesatysfakcjonujšca. Zatem poparcie dla ustroju w znacznie szerszym sensie tolerancyjnego aniżeli ja sam – jest pewnym przejawem mojej praktycznej tolerancji. 2. Pomimo iż nie uważam, że wszystkie œwiatopoglšdy sš równe i jestem przekonany, że ten najbliższy mnie jest zarazem najbliższy prawdy i społeczno-kulturowej użytecznoœci, jednak: a) konkurencyjne œwiatopoglšdy mogš wnieœć do życia społecznego wartoœci, których nie jest w stanie wnieœć mój œwiatopoglšd; a nadto b) nawet najlepszy według nas œwiatopoglšd nie może być idealny, więc obcujšc z innymi – mamy możliwoœć wzbogacenia swojego. Osobiœcie z uznaniem patrzę na to, jak grupy religijne potrafiš radzić sobie z walkš z uzależnieniami, na ich poziom kooperatywnoœci i wspólnotowoœci, nie mówišc już o głównym potencjale – celebrowaniu ważnych i przełomowych w życiu momentów. Dostrzegam też pozytywny wkład kultury postmodernistycznej w emancypację grup upoœledzonych społecznie. Uczyć się można albo uzupełniać nawet z tymi, z którymi na co dzień wiedzie się ostrš polemikę w sprawach zasadniczych. Ta sfera tolerancji dotyczy już zatem postaw indywidualnych. Nie da się jednak uczyć od kogoœ, kogo się totalnie neguje, zwalcza i nie toleruje. 3. Trzecia przestrzeń tolerancji wydaje mi się najważniejsza. Można by jš okreœlić jako docenianie wagi presji i konfrontacji dla doskonalenia œwiatopoglšdu. Dotyczy to zarówno œwiatopoglšdu religijnego, jak i niereligijnego. Nie poddawany polemiczno-konfrontacyjnej presji œwiatopoglšd czy idea tracš swš żywotnoœć, ulegajš pogorszeniu, aż do atrofii (kiedy zostajš zeń jedynie foremki). Oczywiœcie presje mogš być za słabe dla stymulowania wewnętrznego wzmacniania œwiatopoglšdu i utrzymywania jego żywotnoœci. Mogš być też za mocne, powodujšc jego dezintegrację. Ale ciœnienie społeczne jest istotne dla prawidłowej pracy tłoków œwiatopoglšdowych. Bardzo charakterystyczne jest to w przypadku wspólnot religijnych: ich zwišzek z władzš na ogół powodował wewnętrzne rozprężenia, które, aby nie powodowały osłabienia społecznego danej religii, wymagały utrzymywania jej wpływów œrodkami administracyjno-władczymi. W przypadku polskiego Koœcioła – jego wewnętrzna siła była większa w okresie PRL aniżeli obecnie. Większa była również skłonnoœć do autorefleksyjnego wzmacniania teoretycznego. Obecne zbyt silne zwišzki z władzš politycznš sš korzystne dla procesów laicyzacyjnych oraz niekorzystne dla długofalowego potencjału Koœcioła polskiego. Sukcesywnie wykuwany w ogniu polemik i presji œwiatopoglšd jest znacznie bardziej odporny na ataki aniżeli œwiatopoglšd izolowany, który naraz stanie w obliczu mocnego przeciwnika. Oczywiœcie wzmocnienie nie dotyczy jedynie jego spójnoœci teoretyczno-retorycznej, ale i potencjałów aktywistycznego oraz reaktywnego (Non possumus!, ŃNo pasarán!). Zauważmy, że ta wizja konstruktywnych ciœnień społecznych, które witalizujš obecne w społeczeństwie idee i œwiatopoglšdy, to coœ więcej niż abstrakcyjna idea jakiejœ niezdefiniowanej wieloœwiatopoglšdowoœci, którš sławiš niektórzy. Sama bowiem wieloœwiatopoglšdowoœć nie niesie ze sobš nieuchronnie pozytywnych skutków społecznych i kulturowych. Pozytywny natomiast walor ciœnień międzyœwiatopoglšdowych może być doceniany zarówno przez œwiatopoglšdy otwarte na aktualizację i zmianę, jak i z założenia konserwatywne (w tym ostatnim przypadku udoskonaleniu podlegać mogš m.in. œrodki ekspresji i apologii oraz poziom zaangażowania wyznawców). Sš to trzy sfery albo przejawy ujęcia tolerancji, które jest mi bliskie i które wydaje mi się dobrym kandydatem na międzyœwiatopoglšdowy konsensus – daje ono bowiem możliwoœć ekspresji œwiatopoglšdowej różnych grup oraz dšży do ochrony ich wspólnej przestrzeni – bez nierealnych, maksymalistycznych oczekiwań ich sielskiej koegzystencji. Cechš charakterystycznš tego ujęcia jest pragmatyczna filozofia kultury oraz rezygnacja z abstrakcyjnych odwołań (typu: prawo naturalne, godnoœć jednostki ludzkiej). Wypychanie œwiatopoglšdów z przestrzeni publicznej znaczšco utrudnia im rozwój i funkcjonowanie (uwagi te nie dotyczš przestrzeni instytucji państwa). Społeczeństwu zaœ utrudnia poznawanie owoców różnych idei i poglšdów. Nie chciałbym, aby w imię tolerancji dławiono np. możliwoœć publicznej ekspresji przekonań homofobicznych czy antyaborcyjnych przez różne grupy œwiatopoglšdowe. Jedni majš prawo do wyrażenia kontrowersyjnego poglšdu, inni – do jego potępienia. Wszyscy zaœ mierzš się z konsekwencjami wolnoœci. Z ramion Tomasza Terlikowskiego należy zdjšć krzyż tolerancjonizmu. Należałoby więc np. zrezygnować z ustawiania przeciwników równouprawniania zwišzków homoseksualnych w narożniku: nietolerancja. Idzie wszak nie o brak jakiejœ abstrakcyjnej tolerancji, a o dwie konkurencyjne wizje społeczeństwa: konserwatywnš i otwartš na rozwijanie możliwoœci współbycia ludzi. Jeœli wierzymy w słusznoœć i siłę naszych racji, to powinniœmy skupić swš energię raczej na pokazaniu społeczeństwu walorów tej propozycji aniżeli na zamykaniu „homofobicznych ust”. Oczywiœcie oczekujemy tutaj symetrii, czyli rezygnacji z kneblowania ekspresji irreligijnej i artystycznej formułš tzw. obrazy uczuć religijnych tudzież oskarżania o nietolerancję wobec tych, którzy pozwalajš sobie na krytykę religii, a nawet kpiny z niej (vide np. karykatury Mahometa). Poważnie traktowane przekonania krytyki ni kpiny się nie zlęknš. [srodtytul]Inkubatory tolerancji [/srodtytul] Wcišż można pisać traktaty o tolerancji i aktualizować jš do współczesnych warunków. Ale to, co jš rodzi i kształtuje to praktyka współżycia i doœwiadczenie. Musimy zdawać sobie sprawę, z kim współżyjemy. Że nasz sšsiad jest mariawitš, gejem, ateistš. W tym celu nasza kultura powinna zachęcać do otwartego wyrażania swoich przekonań œwiatopoglšdowych czy orientacji, a my powinniœmy wspierać takie gesty otwierania się różnorodnoœci. Nawet najpiękniejsze słowa o tolerancji nie zastšpiš tego momentu, kiedy zobaczymy w kimœ znaczšco odmiennym od nas sympatycznego człowieka. Im jesteœmy bardziej odizolowani od „innego”, tym intensywniej rosnš mu rogi. Oczywiœcie możemy mieć pecha i spotkać w swoim życiu bardzo niesympatycznego przedstawiciela owych „innoœci”, dlatego proces oswajania powinien mieć szerszy i wieloraki wymiar. Wiadomo, że o taki kontakt łatwiej jest w dużym mieœcie, ale i na prowincji żyjš innowiercy, a z całš pewnoœciš bezbożnicy. W mojej rodzinnej wiosce przyszło mi współżyć z sšsiadami zielonoœwištkowcami. Z najwczeœniejszych wspomnień z nimi zwišzanych pamiętam swoje uczucie niechęci. Byli inni, mieszkańcy nazywali ich „kotami” (ze względu na ekspresyjny styl modlitw). Niechęć była zdaje się obopólna, najswobodniej wyrażana przez dzieci. PóŸniej zaprzyjaŸniłem się z dzieckiem zielonoœwištkowym. A w kolejnych latach zmieniła się cała ich sytuacja. Ludnoœć stała się mniej nietolerancyjna. Już nie nazywano ich „kotami”. A oni nie izolowali się. Z czasem udało im się nawrócić nawet kilkoro katolików. Ich wspólnotowoœć była znacznie bardziej imponujšca niż ta parafialna. Swoje akcje społeczne majšce na celu zachęcanie do „ujawniania się” organizowały w Polsce œrodowiska homoseksualne i ateistyczne. Wcišż to jednak kropla w morzu i większoœć Polaków nie doœwiadcza spotkania i współżycia z „innymi”, nawet jeœli w ich okolicy znajdujš się tacy. Nie ma bowiem platform społecznych służšcych takim spotkaniom. Z pewnoœciš Internet po częœci pełni takš rolę, ale trudno mi bez konkretnych badań stwierdzić, czy kontakty internetowe z innymi zwiększajš istotnie tolerancję. Internet umożliwia współegzystencję ludzi bardzo zróżnicowanych, tyle że tutaj nie zawsze dostrzegane sš owe różnice pomiędzy ludŸmi. Wydaje mi się, że Internet bardziej bowiem niweluje różnice, niż z nimi oswaja. Organizacjami poniekšd œwiatopoglšdowymi, które sš platformami spotkań międzyœwiatopoglšdowych sš od XVIII w. loże wolnomularskie. Choć zakładajš one nieporuszanie na oficjalnych spotkaniach tematów „metalicznych”, czyli religijnych i politycznych, jednak loże to także spotkania nieoficjalne, gdzie liberalny katolik spotyka się z liberalnym muzułmaninem a ateista z pastorem. Charakter loży stymuluje dialogiczny charakter takiego spotkania. Tyle że loże to też tylko drobne wycinki społeczeństwa, nawet w krajach, gdzie wolnomularstwo jest mocno zakorzenione. [srodtytul]Tolerancja jako krzyk słabych [/srodtytul] Nietzsche uznałby pewnie apele o tolerancję za przejawy resentymentu słabych. W istocie wezwania do tolerancji najczęœciej towarzyszš grupom słabszym. Także Koœciół katolicki używa retoryki tolerancjonistycznej tam, gdzie jest słaby społecznie. W debacie padło stwierdzenie, że idea tolerancji ma korzenie religijne. Starożytnoœć grecko-rzymska, gdzie w zasadzie każdy mógł wierzyć w swoich bogów, nie potrzebowała jej przesadnie. Dopiero wykluczajšcy i panujšcy monoteizm zrodził prawdziwš potrzebę idei tolerancji. Koœciół katolicki od samych swych poczštków wadzi się z tolerancjš. Najpierw jako grupa nieakceptowana, uważana za bezbożnš, bo odrzucajšcš bogów, a póŸniej jako siła nietolerujšca. Tolerancja jako problem pojawiła się już kilka dekad po edykcie tolerancyjnym Konstantyna, kiedy cesarz Julian zwany Apostatš politykš tolerancji dezintegrował słabe jeszcze chrzeœcijaństwo (wybitny historyk katolicki, kard. Daniélou, pisał o „perfidnej tu polityce tolerancji”). Chrzeœcijaństwo nietolerowane i tolerowane było oceanem kipišcych i skłóconych ze sobš sekt i herezji. Dopiero chrzeœcijaństwo nietolerancyjne zdołało wyłonić silny i scentralizowany koœciół. Można oczywiœcie przyjšć, że tolerancja ma korzenie religijne, ale – heretyckie, gdyż głosiły i rozwijały jš różne chrzeœcijańskie herezje. Był to głos słabych domagajšcy się prawa do istnienia. Społecznš, szerokš realizację idei tolerancji umożliwiło dopiero oœwiecenie. Aż do dziœ głos za tolerancjš jest w zasadzie głosem na rzecz słabszych. Podejmuje się go przede wszystkim nie pod urokiem jego ideowej polerki, ale z racji praktycznych. Pooœwieceniowy œwiat (naszego kręgu) zyskał nowš dynamikę ideowš i zamknięcie się na głos słabszych, którzy jutro lub pojutrze mogš być realnš siłš – byłoby politykš krótkowzrocznš (jak Kuba Bogu…). Dziœ trzeba rozmawiać i układać zasady współżycia grup, aby były one przewidywalne, a nie oparte na łasce najsilniejszego. [srodtytul]Co z tym islamem?[/srodtytul] W kontekœcie poprzedniej myœli największy problem sprawia kwestia islamska. Islam ma różne oblicza, ale to najekspansywniejsze jest mocno zamknięte i nietolerancyjne. Nienowa kwestia tolerowania nietolerancyjnego, tyle że w zupełnie nowym wydaniu. Polski ten problem póki co nie dotyczy, choć należy dostrzec, że trzecim co do wielkoœci zwišzkiem religijnym sš Œwiadkowie Jehowy – organizacja w swoich pismach jednoznacznie nietolerancyjna. Już w XVIII w. Voltaire pisał: „Jeżeli chcecie, aby tolerowano tutaj waszš naukę, to przestańcie być nietolerancyjni i nieznoœni”. Nie można wykluczyć pozytywnej ewolucji europejskiego islamu, choć trzeba przyznać, że nie dostarcza on aktualnie za dużo przesłanek do takiej wiary. Rozwój sytuacji należy monitorować i z pewnoœciš czerwonym œwiatłem dla Europy byłoby formalne ograniczenie w jakimœ rozwiniętym kraju europejskim zdobyczy wolnoœci sumienia pod presjš œrodowisk islamskich. Bezmyœlnie stosowana ideologia relatywizmu kulturowego i wielokulturowoœci może być œlepa na takie zagrożenia. Problem ten porusza Manifest Humanistyczny – główny dokument œwieckiego humanizmu, z 2000 r., w sekcji „Powszechne zobowišzania wobec całej ludzkoœci”: „Po trzecie, powinniœmy unikać przesadnego podkreœlania wieloœci i odrębnoœci kultur, może to bowiem rodzić podziały i być czynnikiem destrukcyjnym. Powinniœmy wykazywać tolerancję dla innych kultur, z wyjštkiem tych, które same sš nietolerancyjne i represyjne. Czas wznieœć się ponad ciasnš plemiennoœć i znaleŸć wspólny grunt”. [srodtytul]Tolerancja a prawda[/srodtytul] Wezwanie do tolerancji dla cudzych poglšdów nie może być rozumiane jako wezwanie do kompromisów pomiędzy prawdš i fałszem. Nasze œwiatopoglšdy w pewnej jedynie częœci opierajš się na okolicznoœciach dotyczšcych faktów, w sporej zaœ – na okolicznoœciach dotyczšcych wartoœci: wiary w okreœlone wartoœci, ich znaczenia oraz hierarchie ważnoœci. Bardzo duża częœć naszych sporów międzyœwiatopoglšdowych to w istocie konflikty wartoœci, w których nie idzie o żadnš prawdę i nie ma w zasadzie miejsca dla konstruktywnego dialogu. Przecież w sporze aborcyjnym nie chodzi o rację, a zasadniczo o konflikt pomiędzy wartoœciami wolnoœci i „œwiętoœci życia”. Nie absolutyzujšc wartoœci życia, trudno zostać przekonanym przez przeciwników aborcji lub poczuć się poplecznikiem morderców. Nie bez przyczyny głoœne wystawy antyaborcyjne odwołujš się przede wszystkim do naszych uczuć i emocji. O ile bowiem racje to kwestia intelektualno-faktograficzna, o tyle wartoœci sš pochodnš naszych mas apercepcyjnych, emocji, doœwiadczeń, a także po prostu – konstytucji biologicznej. Przykładem zaciętej różnicy poglšdów, w których powinno chodzić o rację, a nie o wartoœci jest spór klimatyczny. Spór ten ma bardzo duże konsekwencje geopolityczne i ekonomiczne, ale powinno się w nim dšżyć do ustalenia racji i prawdy, gdyż stawka po obu stronach jest bardzo duża. Nieco innym przykładem takiego sporu może być kwestia, czy natura, która nas otacza sugeruje inteligentny projekt głoszony przez kreacjonistów. Kreacjoniœci atakujš bowiem fakty, a nie wartoœci i w oparciu o fakty spór ten należy rozstrzygać. W przypadku różnych poglšdów co do faktów, pojęcie tolerancji nie powinno być nadużywane, a być może i w ogóle nie ma dlań miejsca. W wypadku takich sporów trzeba szukać usilnie prawdy i racji, a nie się wzajem tolerować. Jeœli prawda jest dowodliwa, to dla fałszu nie może być tolerancji. Przy czym nie chodzi tutaj o to, aby nietolerancji dla fałszu nadać uprawnienia eksterminacyjne (ale sprzeciw wobec homeopatii na uczelniach to nie tyle kwestia tolerancji, co mieszania porzšdków wiary i nauki w imię biznesu aptekarzy, przy współuczestnictwie państwa w procederze). Nie może być także tolerancji dla pseudoprawd, czyli prób narzucania w oparciu o retorykę obiektywistycznš własnych wyborów aksjologicznych oraz twierdzeń niezrozumiałych lub nieempirycznych/niedowodliwych. Inne wybory estetyczne i aksjologiczne można tolerować otwarcie, gdyż postawy z nimi zwišzane mogš nas wzbogacić społecznie lub indywidualnie. Ale można wobec nich mieć również stosunek polemiczno-konfrontacyjny, tolerujšc ich istnienie w zwišzku z ciœnieniami społecznymi, jakie wytwarzajš. [srodtytul]Ateista pomiędzy herezjami [/srodtytul] Oceniajšc praktyczne funkcjonowanie œwiatopoglšdów, niedostatki tolerancji dostrzegam nie tylko wœród ludzi religijnych, ale i wœród ateistów. Imagine Lennona nie traktuję inaczej niż jak naiwnš utopię, która nie jest moim celem. Nie czuję pragnienia œwiata bez religii, jak i nie chcę uważać religii za Ÿródło wszelkiego zła. Kwestiš zupełnie odrębnš jest, co z aktualnej religijnoœci może się ostać w dalszej przyszłoœci. Do niedawna uważałem, że korzenie ideowe oraz tożsamoœć œwieckiego humanisty sš całkowicie odrębne od tożsamoœci religijnej, w szczególnoœci chrzeœcijańskiej. Wszak od głębokiej starożytnoœci spotykamy już niewierzšcych i krytyków religii. Po studiach nad herezjami chrzeœcijańskimi od poczštków naszej ery aż do czasów współczesnych, zrozumiałem, że całkiem sporo zawdzięczam chrzeœcijaństwu alternatywnemu, myœli, która rodziła się w chrzeœcijańskich herezjach, jak choćby pelagianizmowi z samych poczštków chrzeœcijaństwa. Przez całe dzieje herezji pojawiały się myœli i zmiany, które były mniej lub bardziej znaczšce dla póŸniejszej kultury œwieckiej. Racjonalistyczne oœwiecenie nie wyskoczyło w XVIII w. jak królik z kapelusza historii. Znaczenie chrzeœcijańskiego unitarianizmu dla współczesnego ruchu humanistycznego jest nieomal bezpoœrednie, a powojenna myœl Bonhoeffera to pomost między humanizmem œwieckim i religijnym. Nie znaczy to oczywiœcie, że należy rozcieńczać swoje poglšdy i wartoœci. Zauważajšc jednak złożonoœć korzeni i tożsamoœci różnych opcji œwiatopoglšdowych, zbrodniš kulturowš byłoby dšżenie do niszczenia czynników ciœnień społecznych, które nadajš dynamikę naszej cywilizacji. Wiem, że moja dynamiczna wizja cywilizacji, społeczeństwa i kultury, która jest integralnym elementem mojego œwiatopoglšdu, nie może się siłš rzeczy spotkać z sympatiš konserwatystów. Myœlę jednak, że powinna ona oddalać zarzut o dogmatyzm i nietolerancję. Nie jestem bowiem przywišzany zbyt mocno także i do koncepcji mojego œwieckiego humanizmu. Wierzę bowiem, że przyszłoœć będzie transhumanistyczna i że aktualny œwiecki humanizm będzie dla niej znaczył tyle, ile dla mnie znaczš herezje chrzeœcijańskie czy dziedzictwo antycznej Grecji. W œwiecie transhumanistycznym będzie miejsce nie tylko dla zblazowanych postmodernistów, głoszšcych, że i tak już wszystko zostało wypowiedziane, ale i dla konserwatystów oprotestowujšcych kasandrycznie każdš zmianę społecznš. [i]Mariusz Agnosiewicz, wł. Mariusz Gawlik, ur. 1979. Założyciel, redaktor naczelny i publicysta "Racjonalisty" oraz tradycyjnych czasopism (publikował m.in. w tygodniku „Przeglšd", miesięczniku „Dziœ", kwartalniku „Bez Dogmatu", dwutygodniku „Monitor Prawniczy" i „Nasza Anglia", tygodniku „Fakty i Mity", kwartalniku „Forum Klubowe")[/i] [ramka][srodtytul]Wyzwania dla polskiej tolerancji[/srodtytul] „Polska tolerancja” to projekt, który powstał z inicjatywy Fundacji Tezeusz przy współpracy z Laboratorium Więzi. Od 6 wrzeœnia do 29 listopada, co tydzień w serwisie Tezeusz.pl, na stronie internetowej [link=http://rp.pl/polskatolerancja]rp.pl/polskatolerancja[/link], na Facebooku oraz na platformie internetowej salon24.pl będš się odbywać debaty poœwięcone ważnym kwestiom społecznym stanowišcym wyzwanie dla polskiej tolerancji. Wprowadzeniem do dyskusji będš teksty m.in.: Jadwigi Staniszkis, Jana Rokita, Tomasza P. Terlikowskiego, Jana Hartmana, Magdaleny Œrody, Kingi Dunin czy Henryki Bochniarz. Debaty będš co tydzień podsumowywane przez moderatora w formie audiowizualnej, a po zakończeniu projektu zostanie wydany e-book obejmujšcy dyskutowane teksty i najciekawsze komentarze. [link=http://polskatolerancja.tezeusz.pl "target=_blank"]http://polskatolerancja.tezeusz.pl[/link] [i]—maty[/i][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL