Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Trybunał w pištek rozstrzygnie spór TP z DPTG

Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Duńczycy domagajš się od TP zapłaty stanowišcej częœć zysków œwiatłowodowego systemu telekomunikacyjnego w Polsce, który firmy przed laty razem budowały
Wiedeńscy arbitrzy rozstrzygnš w pištek spór Telekomunikacji Polskiej z DPTG o – póki co – 672 mln euro. Jutro wiedeński Trybunał Arbitrażowy wydać ma orzeczenie w toczšcym się od lat sporze Telekomunikacji Polskiej z duńskš firmš DPTG (należy do grupy GN Store Nord) – dowiedzieliœmy ze Ÿródeł zbliżonych do sprawy. Duńczycy domagajš się od TP zapłaty stanowišcej częœć zysków œwiatłowodowego systemu telekomunikacyjnego w Polsce, który firmy przed laty razem budowały. Na tym etapie sporu, dochodzš od TP pieniędzy za okres od 1994 r. do połowy 2004 roku. Chodzi o kwotę 5 mld koron duńskich, które stanowiš równowartoœć około 672 mln euro (blisko 2,7 mld zł). Duńczycy zapowiedzieli wczeœniej, że po tym, jak zapadnie decyzja Trybunału, złożš wnioski dotyczšce kwot za kolejne lata.
TP kwestionuje zarówno podstawy roszczenia Duńczyków jak i ich wyliczenia. Utworzyła rezerwy w zwišzku ze sporem, ale nie ujawniła do tej pory ich wysokoœci. Łšczne rezerwy TP majš wartoœć 1,2 mld zł. Częœć analityków uwzględniajš spór telekomunikacyjnych firm w swoich wycenach akcji TP, ale nie spodziewa się, aby spółka miała wypłacić całš oczekiwanš przez Duńczyków kwotę, a zaledwie jej częœć. Gdyby konfliktu nie było, wyceny akcji spółki przeprowadzane przez biura maklerskie byłyby o około 1 na akcję wyższe. Dziœ koło godziny 11-tej walor TP wyceniany jest na około 17,28 zł, o 0,5 proc. wyżej niż w œrodę. [ramka] [b]Z półrocznego sprawozdania finansowego TP: [/b] „W trakcie postępowania DPTG dokonywało zmian kwot roszczeń. W paŸdzierniku 2008 roku DPTG obliczyło kwotę swojego roszczenia łšcznie na 6.278 milionów koron duńskich (około 840 milionów euro), nie wliczajšc odsetek za okres do końca 2007 roku. W swoim stanowisku końcowym z dnia 28 sierpnia 2009 roku, DPTG dokonało zmiany kwoty głównej roszczenia na 2.781 milionów koron duńskich (około 370 milionów euro), dostosowujšc jš do okresu od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku i obliczyło od niej odsetki na poziomie do 2.257 milionów koron duńskich (około 300 milionów euro) za okres do dnia 28 sierpnia 2009 roku. Tak zmienione roszczenie zastšpiło poprzednie. Roszczenie za okres od lipca 2004 roku do końca okresu umownego (styczeń 2009 roku) będzie rozstrzygane przez Sšd w tym samym postępowaniu, ale zostanie przedstawione Sšdowi póŸniej. Na wniosek Sšdu, w dniu 11 marca 2010 roku TP S.A. przedstawiła Sšdowi ostateczne stanowisko co do kwoty œwiadczenia należnego DPTG za pierwszy okres. W dniu 20 lipca 2010 roku Przewodniczšcy Sšdu Arbitrażowego powiadomił strony, że Sšd przewiduje, iż wydanie wyroku (dotyczšcego pierwszego okresu, to jest od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku) nie nastšpi przed poczštkiem wrzeœnia 2010 roku. Spółka zdecydowanie kwestionuje zarówno podstawę powyższego powództwa jak i kwotę roszczenia DPTG. Spółka przedstawiła Sšdowi odmienne od DPTG stanowisko oparte na treœci i intencjach umowy. Zarzšd dokonał właœciwego, zdaniem Zarzšdu, szacunku rezerwy na ryzyko zwišzane z omawianym sporem, co zostało poparte opiniami zewnętrznych doradców prawnych i innych ekspertów. Nie ujawniono informacji o wysokoœci rezerwy, gdyż zdaniem Zarzšdu Spółki mogłoby to wpłynšć na rozstrzygnięcie toczšcej się sprawy”. [/ramka]
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL