Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Rzšd nie wspiera rodziny

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Polskie władze zdajš się mówić ludziom: my wam dajemy pienišdze, a wy macie za to urodzić jak najwięcej dzieci. Skoro przez trzy lata się nie postaraliœcie, to kończymy promocję – piszš działacze społeczni i publicyœci
W telewizji i Internecie pojawiły się już przed wakacjami spoty zachęcajšce do prokreacji, sygnowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przesłanie kampanii „zadbaj o przyszłoœć” jest powszechnie znane: jeœli w Polsce nie zacznš się rodzić dzieci, wkrótce nie będzie komu utrzymywać starego społeczeństwa. Kampania mogłaby się okazać nawet przydatna dla kogoœ więcej poza agencjš reklamowš, która na niej zarobiła, pod warunkiem że udałoby się jš pokazać całemu rzšdowi. Jednak podczas gdy ministerialne spoty biły na alarm i namawiały do posiadania dzieci, premier zrobił wszystko, żeby przekonać, jak bardzo nie opłaca się ulegać tym namowom. Zapowiedział naraz: wycofanie z becikowego, likwidację ulgi podatkowej na dzieci, a do tego podwyżkę VAT, która uderzy przede wszystkim w rodziny, szczególnie te z większš liczbš dzieci. [srodtytul]Tanie państwo[/srodtytul]
„Nie mam najmniejszych wštpliwoœci, że cel, jaki sobie stawialiœmy, ustanawiajšc zarówno becikowe, jak i ulgi prorodzinne, nie jest dobrze realizowany” – stwierdził pod koniec lipca premier. Dodał, że celem tych mechanizmów było, według niego, zwiększenie dzietnoœci Polaków. Po pierwsze absurdem jest już samo ocenianie długofalowych z natury programów po niespełna trzech latach. Idšc tym tropem, należałoby się szybko wycofać z programu budowy Orlików. Żenujšca porażka, tym razem w meczu z Hiszpaniš (6:0), kazałaby wnioskować, że inwestycja w młode piłkarskie talenty nie daje rezultatu. Po drugie wiadomo, że żadnego celu nie było. Uchwalenie odliczenia podatkowego na ostatnim posiedzeniu Sejmu poprzedniej kadencji nie było elementem przemyœlanej polityki prorodzinnej, ale przedwyborczš licytacjš. Prawicę Rzeczypospolitej i Ligę Polskich Rodzin wsparła Platforma, aby wysokoœciš odliczenia dopiec PiS. Zyta Gilowska, minister finansów w rzšdzie Jarosława Kaczyńskiego, mówiła wtedy o sponsorowaniu przez państwo „bogaczy, którzy zafundowali sobie wiele dzieci”. Podobnie było z becikowym, które również uchwalono dzięki wsparciu posłów PO. W opozycji Platforma mogła pozwolić sobie na takie ekstrawagancje. Teraz rzšd PO rozczarował się obydwoma formami wspierania rodziców. Premier precyzuje, że szczególnie odliczenie podatkowe na dzieci nie spełniło swojego zadania. Oczywiœcie nie potrzeba na poparcie tej tezy żadnych badań. Wystarczy, że odliczenie kosztuje budżet kilka razy więcej niż becikowe. Deklaracja premiera to element doktryny taniego państwa, której hołdujš kolejne rzšdy, oszczędzajšc m.in. na urlopach macierzyńskich, przedszkolach i dodatkach rodzinnych. Przy czym „tani” w utrzymaniu ma być nie aparat urzędniczy, ale obywatel, którego zadaniem jest płacić podatki i patrzeć z cielęcš ufnoœciš, jak coraz mniejsza ich częœć do niego wraca. [srodtytul]Niczym Geniusz Karpat[/srodtytul] Poważna próba zażegnania katastrofy demograficznej nie tylko nie jest podejmowana. Wypowiedzi najważniejszych osób w państwie œwiadczš o tym, że nawet gdyby klasa polityczna wykrzesała w sobie wolę, aby jej zapobiec, nie wiedziałaby jak. Szef rzšdu powiedział, jak rozumie cel becikowego: „warto się zastanowić, ale nie ze względu na oszczędnoœci, tylko na ten cel demograficzny, czy nie powinno się przesunšć tych œrodków na takš dużo wyższš premię, ale za trzecie dziecko i dalsze. Bo przecież problem polega na tym, że ta oczekiwana dzietnoœć, żeby Polska nie starzała się, żeby nie ubywało Polaków, to (...) musi być więcej œrednio niż dwójka dzieci”. Z tej i innych wypowiedzi wynika, że w pojęciu rzšdu becikowe i odliczenia na dzieci nie były nawet elementami polityki prorodzinnej, która zakłada wsparcie w wychowaniu dzieci. Była to polityka pronatalistyczna. Miała „napędzić produkcję” obywateli przy jednoczesnym braku zainteresowania warunkami, w jakich rodziny będš wychowywać dzieci. Trudno uniknšć skojarzenia z politykš prowadzonš przez Rumunię za czasów Nicolae Ceausescu. Dyktator nie tylko zachęcał, ale i przymuszał do rodzenia, z dramatycznymi skutkami społecznymi. I choć forma jest absolutnie nieporównywalna, komunikat naszych władz opiera się na zaskakujšco podobnym podejœciu. W naszej wersji brzmi: my wam dajemy pienišdze, a wy macie za to urodzić jak najwięcej dzieci. Skoro przez trzy lata się nie postaraliœcie, to kończymy promocję. I spróbujemy innej. Dostaniecie więcej pieniędzy, ale dopiero jeœli wyrobicie normę. Właœciwie należy się cieszyć, że tak okreœlony cel becikowego nie został osišgnięty i mało kto zdecydował się urodzić dziecko dla 1000 złotych. Warto też przypomnieć, że natura wypracowała dużo silniejsze instrumenty motywujšce do podjęcia prokreacji. Pomysł, by konkurować z niš marnym 1000 złotych, jest doprawdy zabawny. Premier nie rozróżnia też polityki prorodzinnej od socjalnej. Zapowiada, że częœciowo utrzyma becikowe, ale skieruje je do najuboższej częœci społeczeństwa. De facto będzie więc rozwijał pronatalistycznš politykę socjalnš. Krytycy becikowego znajdš jeszcze więcej powodów, żeby łšczyć rodzicielstwo ze społecznymi patologiami. Politycy, którzy najwidoczniej uważajš, że w naszym kraju nie sposób zdecydować się na dziecko inaczej niż w stanie alkoholowego zamroczenia, chętniej jeszcze będš powtarzać przed mikrofonami dowcipy typu: do becikowego jeszcze dziewięć miesięcy, a mnie już chce się pić. Jednoczeœnie pauperyzacja polskiej rodziny jest cały czas stymulowana systemem tak zwanych dodatków rodzinnych (notabene bardzo niskich) skierowanych tylko do najuboższych. Progi dochodowe, po przekroczeniu których dodatek nie przysługuje, ustanowione sš na tak niskim poziomie, że skłaniajš do unikania starań o wyższe zarobki czy nowe Ÿródła dochodu. [srodtytul]Rzšdowy Janosik[/srodtytul] Rzšd oszczędza co roku na tym, że zamraża progi. Od szeœciu lat limit dochodu na osobę w rodzinie wynosi niezmiennie 504 zł. W każdym kolejnym roku dodatek otrzymuje nawet 500 tys. dzieci mniej niż poprzednio. Znamy przypadek rodziny, która straciła prawo do zasiłku, bo przekroczyła wymagany próg dochodowy o złotówkę. W innych krajach Europy dodatki na dzieci otrzymujš wszyscy bez względu na zarobki. Ale w Polsce trzeba się bardzo pilnować, żeby nie wypaœć z systemu. Obserwujšc rozwijanie tej polityki przez kolejne rzšdy, można pomyœleć, że rzšdzšcy lubiš swojš rolę dobrego Janosika, któremu bardziej na rękę jest istnienie warstwy zależnych od jego wsparcia biedaków niż ich trwałe wzbogacenie. Oczywiœcie pomoc socjalna jest potrzebna, ale z politykš prorodzinnš ma tyle wspólnego co demokracja socjalistyczna z demokracjš. Prawda stara jak legendy o zbójnikach mówi, że aby dać biednym, trzeba najpierw złupić bogatych. I w tym wypadku zasada ta stosowana jest przez rzšd na niekorzyœć rodziców. Od dawna słychać zapowiedzi, że becikowe zostanie odebrane głównie rodzinom o dochodach ponad 1000 zł na osobę. Okazuje się więc, że w miarę zaciskania pasa coraz większe jest grono tych, których wskazuje się palcem jako bogatych (walka klas wcišż się zaostrza?). Problem w tym, że młodzi ludzie z jednym dzieckiem i 3 tys. złotych miesięcznie spłacajš zwykle kredyt i po uregulowaniu rachunków majš do dyspozycji czasem mniej niż przewidziany w ustawie próg ubóstwa. Przy okazji powstanie kolejny mechanizm zniechęcajšcy do podnoszenia statusu, skoro 1000 złotych dochodu na osobę powoduje wypadnięcie z łask państwa. [srodtytul]Zagadka wymierania[/srodtytul] Kolejne zapowiedzi rzšdu, zwłaszcza te z końca lipca, przekonujš, że wkrótce nie będzie œladu po trzyletnim eksperymencie skromnego i być może przypadkowego, ale jednak, wspierania polskiej klasy œredniej w podejmowaniu rodzicielstwa. Instrumenty takie jak zwrot podatku zachęcały do starań o wyższe zarobki, by móc jak najpełniej skorzystać z odliczenia. ZapowiedŸ jego likwidacji œwiadczy o tym, że rozwój demograficzny œredniozamożnej częœci społeczeństwa nie jest priorytetem rzšdu. Przez ostatnie trzy lata można się było jeszcze łudzić, że te ułatwienia były sygnałem, iż państwo myœli, jak odcišżyć tych, którzy dla wspólnego dobra podejmujš trudy rodzicielstwa. Wsparcie rodziny jest przecież zapisane nawet w konstytucji. Jak pokazujš ministerialne spoty o zapaœci demograficznej, œwiadomoœć nadcišgajšcej burzy jest jednak obecna, przynajmniej na obrzeżach rzšdu. Jeœli naprawdę brak pomysłów, co w tej sytuacji należałoby zrobić, to po naukę nie trzeba się wybierać daleko. Żeby się przekonać, jak wiele starań w utrzymaniu stabilnej struktury demograficznej społeczeństwa podejmujš inni, wystarczy mała podróż po Europie. Można zobaczyć, jak Francuzom udało się przełamać kryzys i wypromować model rodziny 2+3, albo zaprosić na rozmowy ministra ds. rodziny z Niemiec, spytać Czechów, czy chwalš sobie czteroletni płatny urlop wychowawczy nawet dla studentek, albo Ukraińców, jak udało im się zachować wysokie zasiłki rodzinne mimo kryzysu. Można porównać, jaki procent PKB przeznaczajš na politykę rodzinnš inne państwa, a jaki Polska, i dlaczego najmniejszy. Wtedy będziemy już bliscy rozwišzania zagadki, dlaczego jesteœmy najszybciej wymierajšcym społeczeństwem w całej Unii. [i]Autorzy, rodzice pištki dzieci, sš założycielami Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców ([link=http://]www.rzecznikrodzicow.pl[/link])[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL