Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Dozór kuratora ograniczony

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Ponad 170 skazanych skorzystało do dzisiaj z możliwoœci odbywania kary więzienia w systemie dozoru elektronicznego
Niebawem ma ich być jeszcze więcej. W pištek Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwoœci, zapowiedział, że zrobi wszystko, aby elektroniczne obroże jak najszybciej pilnowały też stadionowych chuliganów, wobec których sšdy orzekły zakazy stadionowe. Na razie ministerialna statystyka wyglšda następujšco: 170 skazanych skorzystało z systemu dozoru elektronicznego (SDE), z czego: 75 odbywa karę; 95 ukończyło; dwie osoby sš w stanie zawieszenia (sšdy jeszcze nie podjęły decyzji w ich sprawie). Od 1 stycznia 2011 r. do apelacji warszawskiej, białostockiej, lubelskiej i krakowskiej dochodzš kolejne: poznańska, gdańska i rzeszowska.
W całym kraju system ma działać od 1 stycznia 2012 r. [srodtytul]Kuratorowi będzie lżej [/srodtytul] [b]Od 31 sierpnia zmieniš się[/b] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=363756]przepisy o wykonywaniu kary więzienia w tym systemie (DzU nr 149, poz. 998)[/link]. Zmiany dotyczš także zakresu dozoru kuratora, który będzie teraz tylko dokonywał oceny zachowania skazanego, a nie postępów w jego resocjalizacji, oraz formy, w jakiej będzie dokumentował wykonane czynnoœci i przesyłał sšdowi penitencjarnemu. Minister sprawiedliwoœci odstępuje od formy papierowej na rzecz elektronicznej. – Œrodowisko pracowało przy zmianach w rozporzšdzeniu i nasze propozycje zostały uwzględnione – mówi „Rz” Andrzej Martuszewicz, przewodniczšcy Krajowej Rady Kuratorów. Wyjaœnia, że nie było sensu utrzymywać zapisu o dokonywaniu postępów w resocjalizacji, ponieważ kary wykonywane w SDE sš krótkoterminowe i trudno je wychwycić. – To byłaby fikcja – ocenia. Kuratorów cieszy także zwolnienie z papierkowej roboty – chodzi o prowadzenie protokołów w formie papierowej. [srodtytul]Przeszkody nie do pokonania[/srodtytul] – Rzeczywiœcie wniosków o zastosowanie dozoru jest coraz więcej – przyznaje Hanna Pawlak, warszawski sędzia penitencjarny. Niestety, sporo z nich przepada z powodu nieuzupełnianych braków. Czasem w zastosowaniu dozoru przeszkadzajš sprawy techniczne. – Rozpatrywałam wniosek skazanego, który przebywa obecnie w jednym z zakładów karnych w Warszawie, i choć spełniał wszystkie warunki, to dalszš częœć kary – już z obrożš – chciał odbywać w domu w Lubuskiem, a tam niestety nie ma zasięgu potrzebnego do działania urzšdzeń – mówi Pawlak. – Inny przykład: wniosek o zastosowanie dozoru składa kobieta w cišży, a nikt wczeœniej nie przeprowadził badań, jaki wpływ na dziecko ma działanie urzšdzeń. Bez takiej informacji sšd zgody wydać nie może. – W tej sprawie decyzja jeszcze nie zapadła, ale nie wiadomo, czy nie będzie potrzebna opinia biegłego ginekologa – mówi. Nie ma za to już problemów ze skazanymi, którzy starajš się o areszty domowe, a wykonujš pracę zmianowš. Jeszcze kilka miesięcy temu sšd, który miał zaplanować im dzień co do godziny, odmawiał im. Zmiana nastšpiła 25 czerwca, kiedy to weszła w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=357068]nowela ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci w SDE[/link]. Dzięki niej elektroniczne obroże ma zakładać dużo więcej skazanych – więŸniowie z tzw. krótkoterminowymi karami – do roku więzienia, ale nawet ci, którzy do tej pory nie zgłosili się do jej odbycia. [ramka][b]Dla kogo dozór [/b] - System obejmuje prawomocnie skazanych na wyroki do roku więzienia, którzy czekajš na odbycie kary, a dotychczas nie zostali do tego wezwani. - Skazany, który ma pozytywnš prognozę kryminologicznš, sam składa wniosek, wskazuje właœciciela lub zarzšdcę lokalu, w którym będzie przebywał, i przedkłada zgodę domowników (pełnoletnich) na odbywanie kary wœród nich. - Zanim zapadnie decyzja sšdu, warunki skazanego na miejscu sprawdza kurator; bada się też, czy w miejscu pobytu skazanego jest zasięg kontroli elektronicznej. - W każdym wypadku łamania zasad wykonywania kary w tzw. areszcie domowym zarówno sšd, jak i kurator mogš żšdać od skazanego (również telefonicznie) wyjaœnień dotyczšcych zachowania i przebiegu odbywania kary.[/ramka] [i]masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki [mail=a.lukaszewicz@rp.pl]a.lukaszewicz@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL