Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo autorskie

Amatorzy zdjęć zapłacš twórcom i wydawcom

www.sxc.hu
Ceny cyfrowych aparatów fotograficznych wzrosnš o 1 proc.
Będzie to efekt obłożenia ich tzw. opłatami reprograficznymi. Generalnie urzšdzenia reprograficzne pozwalajš zastšpić drukowane egzemplarze utworów ich kopiami. Sprzyja to popularyzacji twórczoœci, ale przynosi straty autorom i wydawcom. Z takiego założenia wyszedł ustawodawca w 2003 r., wprowadzajšc do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obowišzek uiszczania opłat przez producentów i importerów urzšdzeń i noœników służšcych do zwielokrotniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych w wysokoœci do 3 proc. ich ceny. Celem opłat jest skompensowanie autorom i wydawcom strat. Podnoszš one cenę urzšdzeń i noœników (także reprograficznych), obcišżajšc w końcowym rozrachunku nabywców. Opłaty otrzymujš organizacje zbiorowego zarzšdzania i przekazujš je twórcom i wydawcom. Minister kultury ustalił ich poziom w 2003 r. w trzech załšcznikach do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169771]rozporzšdzenia w sprawie okreœlenia kategorii i noœników służšcych do utrwalania utworów oraz opłat od tych urzšdzeń i noœników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (DzU nr 105, poz. 991)[/link]. Pierwszy i drugi załšcznik dotyczy urzšdzeń i noœników audio i wideo.
Stawki i rodzaje urzšdzeń oraz noœników zostały uaktualnione w noweli [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294292]rozporzšdzenia z 2008 r. (DzU nr 235, poz. 1599)[/link]. Nieznowelizowany pozostał załšcznik nr 3 dotyczšcy właœnie opłat reprograficznych. Teraz resort kultury planuje zmianę tego dokumentu. Pojawiš się w nim nowe urzšdzenia, które w chwili, gdy powstawało rozporzšdzenie, nie były jeszcze tak popularne jak obecnie. Przewiduje on np. opłatę reprograficznš od cyfrowych aparatów fotograficznych w wysokoœci 1 proc. ceny sprzedaży. Projekt przewiduje także wzrost opłaty reprograficznej za papier A3 i A4 (także jest uznawany za noœnik) z 0,001 proc. do 1,5 proc. Ministerstwo i wydawcy uznali, że „dotychczasowa stawka – 0,001 proc. ceny sprzedaży – nie zapewnia twórcom wpływów, które pozwalajš uznać, że cel ustawodawcy, jakim jest rekompensata strat ponoszonych przez twórców w wyniku obowišzywania w prawie autorskim instytucji dozwolonego użytku osobistego, został osišgnięty”. [b]Najwyższe opłaty reprograficzne, bo w wysokoœci 3 proc., będš pobierane od kopiarek (atramentowe, laserowe, analogowe i termosublimacyjne)[/b], skanerów płaskich i szczelinowych, urzšdzeń wielofunkcyjnych zawierajšcych skaner lub kopiarkę. Stawka procentowa od drukarek atramentowych i laserowych wyniesie 2, od faksów termicznych 1, od faksów na papier zwykły ze skanerem szczelinowym 2, a od faksów na papier zwykły ze skanerem płaskim 2,50. [b]Nowy załšcznik ma wejœć w życie 1 stycznia 2011 r.[/b]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL