Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak liczyć różnice kursowe od operacji na rachunku walutowym

www.sxc.hu
Po blisko trzech latach obowišzywania nowych zasad ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych sšd administracyjny uznał, że organy podatkowe błędnie rozumiejš użyte w przepisach sformułowanie „faktycznie zastosowany kurs waluty”
Posługujš się nim art. 15a ust. 2 i 3 ustawy o CIT oraz art. 24c ust. 2 i 3 ustawy o PIT.„Faktycznie zastosowany kurs waluty” z danego dnia jest wykorzystywany przy obliczaniu wartoœci różnic kursowych.Jednoczeœnie ust. 4 przywołanych regulacji mówi, że w razie braku możliwoœci uwzględnienia faktycznie zastosowanego kursu waluty z danego dnia przyjmuje się kurs œredni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajšcego ten dzień.Interpretacja tych pozornie prostych przepisów budzi wiele wštpliwoœci z uwagi na to, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia faktycznie zastosowanego kursu waluty.Problem opisywany był szeroko w DF z 4 stycznia br. Warto jedynie przypomnieć, że właœciwa wykładnia wskazanych przepisów ma przede wszystkim znaczenie dla ustalania różnic kursowych od operacji finansowych dokonywanych za poœrednictwem walutowego rachunku bankowego.Można bowiem przyjšć, że w takiej sytuacji nie występuje „faktycz...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL