Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Państwo jak złośliwa teściowa

Przypatrzcie się dobrze: oto twarze czajšcej się IV RP (tutaj jeszcze z makijażem). (Karolina i Tomasz Elbanowscy)
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Doœwiadczenia Szwecji czy Niemiec pokazujš, że dziecko można zabrać rodzicom już za odmowę karmienia go hamburgerami na życzenie lub za brak dostępu do telewizora – piszš publicyœci
[b][link=http://blog.rp.pl/blog/2010/03/15/karolina-i-tomasz-elbanowscy-panstwo-jak-zlosliwa-tesciowa/" "target=_blank]Skomentuj[/link][/b] W Polsce rodzi się zbyt mało dzieci. Rzšdowa Rada Ludnoœciowa ogłasza to w raportach od co najmniej czterech lat. Przychodzšce dziœ na œwiat pokolenie jest o 40 proc. mniej liczne od pokolenia rodziców. Już na najbliższym zakręcie wymiany generacyjnej polska gospodarka może upaœć pod ciężarem armii emerytów. Te dramatyczne prognozy nie wywołujš u nas jednak trzęsienia ziemi, jak miało to miejsce w innych krajach europejskich, które zaczęły przeœcigać się w pomysłach na skutecznš politykę prorodzinnš. Na twarzach polskich polityków nie drgnšł ani jeden mięsień. W Sejmie nie piętrzš się stosy projektów działań majšcych wspierać rodziców. Nasza polityka rodzinna to: brak przedszkoli i żłobków, brak pomocy rodzinom wielodzietnym, nadmierne obcišżenia rodziców w podatkach poœrednich, głodowa pomoc dla najuboższych, odbierana co roku kolejnym setkom tysięcy dzieci poprzez zamrożenie progów dochodowych.
W myœleniu o rodzinie przeważa przekonanie: jeœli masz dziecko, to jest to tylko twoja sprawa. Dobitnie dała temu wyraz trzy lata temu ówczesna minister finansów Zyta Gilowska, narzekajšc, że wprowadzane wówczas odliczenie podatkowe trafi do bogaczy, którzy "zafundowali sobie wiele dzieci". [srodtytul]Niebieska karta [/srodtytul] Ale nie można powiedzieć, żeby nasze państwo zupełnie nie interesowało się rodzinš. Owszem interesuje się – ale w taki sposób jak stara, złoœliwa teœciowa, która nie zjawi się nigdy, gdy rodzina potrzebuje pomocy, chętnie za to wpadnie bez zapowiedzi, skontroluje, wytknie błędy i rozliczy. Kilka dni temu w Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wbrew temu, co publicznie mówiš autorzy projektu, nie dotyczy on marginesu katujšcego dzieci. W pierwszych słowach uzasadnienia znajdziemy tezę, że przemoc "dotyczy œrednio około połowy rodzin". Tę porażajšcš zwykłego obywatela skalę problemu ujawniły badania ankietowe, na które powołujš się autorzy ustawy. Na pytanie: "czy zna pan przypadki przemocy w rodzinie?", pozytywnej odpowiedzi udzieliła aż połowa respondentów, z czego wysnuto wniosek, że jest ona powszechna. Gdy parlament przyjmie ustawę, wszyscy współdomownicy będš mogli doœwiadczyć wzmożonej kontroli państwa i "życzliwoœci" sšsiadów. Wystarczy jeden donos albo podejrzenie, że w domu dochodzi do przemocy, żeby bez wiedzy i zgody domniemanego sprawcy i jego ofiary założyć niebieskš kartę. W każdej z 2,5 tysišca polskich gmin powstanš tzw. zespoły interdyscyplinarne, złożone z przedstawicieli różnych œrodowisk: od oœwiaty po delegata organizacji pozarzšdowej. To grono – tu dostrzec można poczucie surrealistycznego humoru autorów ustawy – nie dostanie za swojš pracę żadnego wynagrodzenia. Ale za to będzie miało niemal niczym nieograniczonš władzę nad posiadaczami niebieskich kart. Komisja zbierze dane o ich nałogach, mniej lub bardziej wstydliwych, o chorobach i historii ich leczenia. PóŸniej członkowie komisji majš się wspólnie naradzać nad problemami nieznanych im często osób, opracujš plan naprawczy i (uwaga!) wdrożš go. Jeœli gminy nie stać na zajmowanie się kłopotliwš rodzinš, będzie można odebrać jej dziecko. I tu kolejna nowoœć – pracownik socjalny nie będzie musiał z tym czekać na decyzję sšdu, jedynie powiadomić sšd w cišgu 24 godzin. Potem gmina przekaże małoletniego do placówki opiekuńczej i dalej niech już się martwi starosta, bo od tego momentu dziecko przechodzi na utrzymanie powiatu. Sędzia ma rozpatrywać sprawy dzieci zabranych bez wyroku "niezwłocznie", ale w polskim sšdownictwie to słowo ma wiele znaczeń. [srodtytul]Wielki Wychowawca [/srodtytul] Państwo, które nie jest w stanie poradzić sobie z przemocš np. w gimnazjach czy placówkach opiekuńczych, ma ambicję rozliczania rodziców z tego, jak wychowujš swoje dzieci w domu. Można się zastanawiać, jakim cudem 50, a nawet 70 procent rodzin w Polsce – jak stwierdziła w debacie przed kamerami TVP 1 przedstawicielka Centrum Praw Kobiet – ma być dotkniętych przemocš. OdpowiedŸ jest prosta: jedyne wychowanie zalecane przez państwo to tzw. wychowanie bezstresowe. Właœciwie, analizujšc materiały ustawy, można odnieœć wrażenie, że rodzice sš od rodzenia, nie od wychowywania dzieci. Kontrola ma objšć utopijnie szeroki zakres zachowań. Nowelizacja zakłada, że przemoc to "jednorazowe albo powtarzajšce się działanie lub zaniechanie naruszajšce wolnoœć". Projekt majš realizować przede wszystkim pracownicy socjalni, którzy z wydanego przez Ministerstwo Pracy poradnika już od ubiegłego roku wiedzš, że przemocš jest np. "zawstydzanie", "utrudnianie kontaktów" czy "krytykowanie zachowań seksualnych", nie wspominajšc już o klapsach, które zostały w poradniku wymienione jako przykłady przemocy fizycznej w jednym rzędzie z torturami i polewaniem wrzštkiem. We wzorze niebieskiej karty, załšczonym do ustawy, mowa jest o takich aktach przemocy jak niewłaœciwe ubranie dziecka czy narzucanie mu poglšdów. Doœwiadczenia Szwecji czy Niemiec, gdzie podobne prawo obowišzuje od dawna, pokazujš, że dziecko można zabrać rodzicom już za odmowę karmienia go hamburgerami na życzenie lub brak dostępu do telewizora. Te autentyczne przykłady wydajš się przerysowane. Ale absurd to nie wypadek przy pracy, lecz zasada nowych przepisów. Każdy członek społeczeństwa ma zostać postawiony w stan podejrzenia. Jego relacje rodzinne zostanš oddane pod drobiazgowy osšd innych członków tego samego społeczeństwa, tak samo ułomnych, tyle że wykonujšcych zadania funkcjonariuszy państwa. [srodtytul]Najwyższa forma zaufania[/srodtytul] Ogólnopolski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie nadzorować będzie koordynator krajowy w randze ministra poprzez koordynatorów wojewódzkich. Struktura z własnym budżetem i odpowiedniš liczbš osób zaangażowanych w jej działanie zapewni, że przemoc w rodzinie będzie coraz ważniejszym tematem w życiu publicznym. Uzasadnione stanie się stałe rozszerzanie budżetu i etatów nowej superstruktury. Cała ta konstrukcja powstanie w kraju, gdzie nie tylko nie ma ministra ani pełnomocnika do spraw rodziny, ale gdzie w styczniu tego roku zlikwidowano jedyny departament w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który zajmował się rodzinš jako takš. Jak funkcjonowanie społeczeństwa pod rzšdami nowej ustawy wyobrażajš sobie jej apologeci? "Zaufajmy wymiarowi sprawiedliwoœci" – zaapelowała kilka dni temu na łamach "Rzeczpospolitej" przedstawicielka jednej z fundacji zajmujšcych się przemocš w rodzinie. Zaufać trzeba więc sšdom, w których sprawy o odebranie praw rodzicielskich cišgnš się latami. Zaufać pracownikom socjalnym, którym tak jak w historii małej Róży zdarza się uzasadniać odebranie dziecka brudnš podłogš w mieszkaniu i zbytnim zaangażowaniem ojca w pracę. Zaufać systemowi, który już dziœ zabiera z domu co trzecie dziecko jedynie z powodu biedy w rodzinie czy zbyt małego metrażu mieszkania. Rodzice zostanš wyróżnieni kontrolš, która, jak pamiętamy z myœli leninowskiej, jest najwyższš formš zaufania. [i]Autorzy sš inicjatorami ruchu Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców oraz akcji "Ratuj maluchy"[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL