Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

aktualizacja: 12.01.2010, 12:40
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
[b]Zmarł mój brat. Mieszkał z matką, nigdzie nie pracował i nie był nigdzie ubezpieczony. Matka ma bardzo niską emeryturę i nie stać jej na pokrycie kosztów pogrzebu. Czy przysługuje jej zasiłek pogrzebowy? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i w jaki sposób może się o niego ubiegać?[/b]
Matce, jako osobie pobierającej emeryturę, która będzie wyprawiać pogrzeb członkowi swojej rodziny (w tym wypadku synowi), przysługuje zasiłek pogrzebowy. Wynika to z art. 77 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172511&tresc=1&wid=316416#R.5.]ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.)[/link].
Zgodnie z tym przepisem [b]zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1. ubezpieczonego,
2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
4. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.[/b]
Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 4, są:
- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
- przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
- wnuki i rodzeństwo,
- małżonek (wdowa i wdowiec),
- rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
[b]Uwaga![/b] Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
[srodtytul]Ile wynosi zasiłek pogrzebowy[/srodtytul]
Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS [b]zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia[/b] obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.
Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
[ramka][b][link=http://www.rp.pl/temat/83763.html]Zobacz, ile wynosi obecnie zasiłek pogrzebowy [/link][/b][/ramka]
[srodtytul]Dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku[/srodtytul]
Zasiłek pogrzebowy wypłacają oddziały ZUS. Matka, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy kompensujący koszty pogrzebu syna, musi przedstawić:
- skrócony odpis aktu zgonu
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane)
- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 )
[ramka][b][link=http://grafik.rp.pl/grafika/429433]Pobierz druk ZUS Z-12[/link][/b][/ramka]
[i]Czytaj również:
[link=http://www.rp.pl/artykul/388534.html]"Bliscy dostaną zasiłek tylko na wniosek"[/link][/i]
[i]Polecamy nasze serwisy:[/i]
[i] [link=http://www.rp.pl/temat/56659.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Świadczenia » Zasiłki » Zasiłek pogrzebowy [/link][/i]
[i][link=http://www.rp.pl/temat/367447.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Pochówki [/link] [/i]

POLECAMY

KOMENTARZE