Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Globalne oszustwo

Agnieszka Kołakowska
Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Nawet jeœli mit ocieplenia klimatu zostanie doszczętnie skompromitowany, to nie należy się spodziewać całkowitego zwrotu: zbyt wielu ludzi, instytucji, biznesmenów, polityków i państw zbyt wiele zainwestowało w walkę z globalnym ociepleniem – pisze publicystka
Podobno coraz mniej ludzi wierzy w globalne ocieplenie – to znaczy w to, że klimat się ociepla, że ociepla się wskutek wzrostu iloœci dwutlenku węgla, który to wzrost z kolei jest skutkiem ludzkich działań, i że ocieplenie to stanowi ogromne zagrożenie dla całej planety. Sami prorocy apokalipsy też coraz mniej ostatnio mówiš o „globalnym ociepleniu”; mówiš raczej – jak zauważyło już kilku komentatorów – o „zmianach klimatycznych”. Zastanawiajšca to zmiana. [srodtytul] Nie ocieplenie, ale jakaœ zmiana [/srodtytul] NajwyraŸniej nawet ich przekonanie do tej tezy – w obliczu braku dowodów korelacji między dwutlenkiem węgla a wzrostem temperatur, tudzież faktu, że od 1998 roku temperatury nie wzrosły, i słynnego już bankructwa komputerowych modeli, przepowiadajšcych zjawiska, którym rzeczywistoœć w doœć uderzajšcy sposób przeczy – nieco osłabło.
Ponieważ jednak nie można dopuœcić, by przemysł strachu upadł – ludzie muszš przecież zarabiać, dbać o swoje pozycje, instytucje muszš się jakoœ utrzymywać – widać uznali oni, że wskazana jest przezornoœć: skoro tak naprawdę nikt nie ma pojęcia, co będzie, lepiej mówić o zmianie, niż o ociepleniu, bo jakaœ zmiana klimatu kiedyœ z pewnoœciš nastšpi. A jeœli będzie ona raczej oziębieniem, niż ociepleniem, to można liczyć na krótkš pamięć publicznoœci: nikt nie będzie pamiętał, że ci, co teraz mówiš o zmianie, kiedyœ grozili ociepleniem. Chwyt ten ma też tę zaletę, że dowodem zmiany klimatu może być każde mniej lub bardziej niespodziewane meteorologiczne zjawisko. Wszystkie wybryki pogody – susza, powodzie, deszcze, burze, huragany, mrozy, tsunami, lodowce topniejšce i rosnšce, poziom morza rosnšcy i obniżajšcy się – w mierze, w jakiej w zeszłym roku, a jeœli nie w zeszłym, to ileœtam lat temu, nie pojawiły się w dokładnie tym samym miejscu o dokładnie tej samej porze roku, albo sš trochę silniejsze czy trochę słabsze, niż poprzednio, mogš uchodzić za “zmianę” i służyć jako kolejne dowody na zmianę klimatu. Zmiana terminologii jest zatem bardzo sprytna. Warto również zauważyć, że im mniej objawów ocieplenia, i im jaskrawszy brak dowodów na korelację między ociepleniem a wzrostem dwutlenku węgla, tym większa histeria cechuje wypowiedzi proroków apokalipsy; im większe wštpliwoœci, tym ostrzejsze i głoœniejsze ich okrzyki potępienia – potępienia wszelkiego sceptycyzmu jako „negacjonizmu” i potępienia tych, co ten sceptycyzm wyrażajš, jako cynicznych i skorumpowanych krypto-faszysto-imperialistycznych pachołków, opłacanych przez wielki przemysł itd itp. [srodtytul]Szykany wobec sceptyków [/srodtytul] Nieuczciwoœć wielkiej częœci obrońców ocieplenia od dawna była widoczna. Od lat słyszymy o rzekomym „consensusie”, którego nie ma; od lat słyszymy, że „debata na temat globalnego ocieplenia jest skończona”. Już same tego typu wypowiedzi ze strony naukowców, połšczone z innymi próbami zagłuszania wszelkich głosów sprzeciwu, od poczštku wzbudzały podejrzenia co do bezinteresownoœci tychże naukowców i wiarygodnoœci ich badań. Dzięki wieloletniej pracy ludzi takich, jak Steve McIntyre (www. climateaudit.com), wiedzieliœmy też o manipulacji danych, o ich tendencyjnej selekcji, o „wygładzaniu” krzywych w wykresach. Wiedzieliœmy o pominięciu Ciepłego Okresu Œredniowiecznego, tudzież Małej Epoki Lodowej, w słynnym wykresie IPCC, i o nieobecnoœci tych okresów w bazie danych; wszystko wskazywało na to, że autorzy wykresu w kształcie kija hokejowego œwiadomie wykluczyli te okresy z bazy danych. Wiedzieliœmy, dzięki pracy McIntyre’a i szeregu innych naukowców, że model komputerowy, który produkował wykresy na podstawie tych danych, zawsze daje krzywš w postaci kija hokejowego, niezależnie od danych, jakie się do niego wprowadza. Wiele już o tym pisano. Wiedzieliœmy też, że niektóre naukowe pisma od lat nie przyjmujš nawet do recenzji artykułów kwestionujšcych jakiekolwiek aspekty globalnego ocieplenia. Jeden redaktor znanego naukowego pisma oœwiadczył otwarcie, że takie artykuły nie będš nawet brane pod uwagę; inny uzasadnił podobnš zasadę redaktorskš twierdzeniem, że za argumentami sceptyków zawsze kryjš się cele polityczne. (Artykuł McIntyre’a o wykresie kija hokejowego był napisany w 2003r., lecz ukazał się dopiero w 2005, ponieważ rozmaite pisma naukowe odmawiały jego publikacji.) Wiedzieliœmy o presjach, wywieranych na redaktorów naukowych pism, żeby nie drukowali sceptycznych artykułów, i na naukowe instytucje, by sceptycznych naukowców wyrzucały z pracy. Wiedzieliœmy o próbach niszczenia naukowych reputacji, o oskarżeniach o korupcję i złš wiarę; regularnie pojawiały się sugestie, że sceptycy sš opłacani przez przedsiębiorstwa węglowe i naftowe. [srodtytul]Skandal stulecia [/srodtytul] Tak więc nie powinno właœciwie dziwić, że oto, nareszcie, wszystkie manipulacje i zniekształcenia ociepleniowców, ich presje i szykany i sposób postępowania, a także ich naukowa nieuczciwoœć, a po częœci nieudolnoœć, zostały dobitnie potwierdzone, w postaci rozpowszechnionych w Internecie tysięcy plików i maili z Climate Research Centre na Uniwersytecie Wschodniej Anglii, ponoć ukradzionych przez hakerów (ale istniejš teorie, że nie ukradzionych, lecz po prostu znalezionych, bo ktoœ przez nieuwagę ich nie zabezpieczył; i inne teorie, że zostały one ujawnione nie przez hakerów, lecz przez kogoœ wewnštrz, kto chciał wreszcie pokazać œwiatu, co się tam dzieje). Trudno jednak zaprzeczyć, że to ostateczne potwierdzenie, potwierdzenie szczegółowe, czarno na białym, jest doœć spektakularne; i że nikt z nas chyba nie podejrzewał ani rozmiarów manipulacji, ani stopnia chaosu w bazach danych, modelach i kodach komputerowych, ani stopnia zaciekłoœci i jadowitoœci, z jakš naukowcy pracujšcy w tym oœrodku i z nim współpracujšcy – na szczególnš wzmiankę zasługujš tu Michael Mann, autor wykresu w kształcie kija hokejowego, i Phil Jones, dyrektor oœrodka – usiłowali zwalczać nie tylko niezgadzajšce się z nimi głosy, lecz także wszelkie próby wydobycia od nich danych, na których opierały się ich obliczenia. Nawet dla tych spoœród nas, którzy co do przemysłu globalnego ocieplenia nie mieli żadnych złudzeń, widzšc w nim przemysł właœnie, gigantyczny, wielomiliardowy, i którzy o zastraszaniu i zagłuszaniu, o wywieranych presjach i ukrytych manipulacjach œwietnie wiedzieli, szokujšca jest treœć tych dokumentów. Dech zapierajš jadowitoœć, zaciekłoœć i nienawiœć, ujawnione w mailach. Jest to, istotnie, skandal ogromnych rozmiarów. Na pracy CRU opiera się cały ociepleniowy przemysł: raporty IPCC, protokoły z Kioto, i polityka państw, które majš rychło spotkać się w Kopenhadze. Mówi się o „największym skandalu nowoczesnej nauki” i o „skandalu wieku” w dziedzinie globalnego ocieplenia. [srodtytul] Szokujšce dokumenty [/srodtytul] O dokumentach z CRU była już na tych łamach mowa. Sš wœród nich maile o zniekształcaniu, ukrywaniu i usuwaniu niewygodnych danych, o poprawianiu i wygładzaniu wykresów, o bojkotowaniu naukowych pism, które dopuszczajš na swoich łamach głosy sprzeciwu i organizowaniu kampanii przeciwko ich redaktorom. Sš też kody komputerowe i komentarze do nich, które mówiš same za siebie; manipulacja i selekcja danych sš tu jaskrawe (bardzo często powtarzajš się w nich słowa: „zatrzymać się w 1960r., by ukryć spadek“). Wspomnę o kilku najbardziej szokujšcych z nich: W grudniu 2008r. dyrektor CRU Phil Jones pisze w mailu, ustosunkowujšc się do proœby o dane na podstawie prawa o udostępnianiu informacji, że ostatnio zdeletował dużš iloœć mailów. Kilka dni temu przyznał się, że przez przwprowadzkš CRU do innego budynki wyrzucono – po prostu usunięto – całe bazy danych. Danych więc nie ma; sš tylko skutki ich manipulacji. W maju tego samego roku Phil Jones nakłania kolegów do usuwania maili. Pada sugestia, że lepiej usunšć niektóre informacje, gdyby się okazało, że trzeba je dostarczyć. 24 listopada 2009, dzień po wybuchu skandalu, Phil Jones oœwiadcza w londyńskiej gazecie „Guardian”, że nikt w CRU nigdy nie usuwał żadnych maili ani danych. Michael Mann, oburzony sprzeciwiajšcym się z jego tezami artykułem, jaki ukazał się w pewnym naukowym piœmie, sugeruje, że odtšd nie należy uważać tego pisma za poważne: należy zaniechać wysyłania tam artykułów i cytowania z artykułów w nim wydanych. Dodaje, że trzeba też porozmawiać z „bardziej rozsšdnymi” spoœród tych, którzy obecnie wchodzš w skład rady redakcyjnej tego pisma i zastanowić się, co należy im powiedzieć i „o co należy ich poprosić”. Michael Mann pisze do Phila Jonesa w czerwcu 2003, że dobrze by było przyjšć w wykresach skalę dwóch tysięcy lat zamiast tysišca, w celu „opanowania i unieszkodliwienia domniemanego Ciepłego Okresu Œredniowiecznego”. W szeregu maili, także z 2003r., koledzy z CRU zastanawiajš się, co zrobić z kłopotliwym redaktorem pisma, który dopuszcza na swoich łamach głosy sprzeciwu. Rozważajš pójœcie do wydawcy, powiedzenie mu, że jego pismo jest widziane jako „œrodek rozpowszechniania fałszywych informacji” i zasugerowanie, że redaktor powinien być zwolniony. Myœlš, że mogliby znaleŸć kilkudziesięciu naukowców, którzy podpisaliby się pod apelem takiej treœci. (Warto dodać, że redaktor tego pisma istotnie jakiœ czas póŸniej został zwolniony.) Warto także rzucić okiem na internetowe komentarze fachowców w dziedzinie kodów i programowaniu komputerów, którzy piszš, że wystarczy spojrzeć na pliki z kodami Ÿródłowymi, które wœród ujawnionych dokumentów na internecie występujš, by się o tym kamuflowaniu przekonać. Jeden z nich, przeczytawszy duży plik z kodami, zawierajšcy komentarze jakiegoœ nieszczęsnego naukowca, który rozpaczliwie starał się z nimi uporać i zrobić z nich coœ, co by miało ręce i nogi, zauważa, że panuje w nich niewiarygodny chaos. Wnioskuje, że „kłopoty, jakie majš w CRU z własnš bazš danych sš sztyletem w serce całej ‘teorii’ globalnego ocieplenia. Ich funkcje modelowania i procesowania danych wymknęły się całkowicie spod kontroli, sš kompletnie zwariowane. ” Do tego stopnia, że teraz już „wszystko, co pochodzi z CRU straciło wszelkš wiarygodnoœć. Jeœli to wyjdzie na jaw i zostanie zrozumiane, będzie to koniec mitu globalnego ocieplania”. Poniżej krótki wybór najciekawszych komentarzy nieszczęsnego komputerowca (pierwszy z nich powtarza się jak refren): „Okreœlić, jaki okres ma obejmować obliczanie regresji (zatrzymać się w 1960r., by ukryć spadek)... Australijskie dane sš w tak żałosnym stanie, że nie wiadomo, co z nimi zrobić. Jest tyle nowych stacji [danych] i tyle fałszywych odniesień... tyle nieudokumentowanych zmian.... Przykro mi donieœć, że wszystkie pozostałe bazy danych zdajš się być w równie żałosnym stanie, co australijskie.... Tu znalazłem kolejny błšd.... Myœlałem, że skończyłem, ale oto znalazłem kolejny problem, zwišzany z beznadziejnym stanem naszych baz danych.... NB: spadek gęstoœci pierœcieni drzew w ostatnim okresie został sztucznie usunięty, by ułatwić kalibrację. Wskutek czego wartoœci post-1960r. będš o wiele bliższe obserwowanym temperaturom, niż powinny być.... Ważne: nie należy wykorzystywać danych po 1960r. Dane o gęstoœci pierœcieni drzew pokazujš spadek po 1960r. względnie letnich temperatur... W tej bazie danych »spadek« ten został sztucznie usunięty w sposób ad-hoc, co znaczy, że dane po 1960 już nie oddajš wariacji w gęstoœci pierœcieni drzew.... Usunšć brakujšce dane na poczštku i na końcu (zatrzymać się w 1960r., by ukryć spadek)... „ Phil Jones tłumaczy się teraz, że słowo „sztuczka”, które użył w słynnym już mailu o „sztuczce Mike’a [Michaela Manna] ”, by „ukryć spadek” [temperatur], było tylko “sposobem mówienia” i że absurdalne jest przypuszczenie, by kryło się za nim coœ zdrożnego. Warto jednak zauważyć, że o zwrocie o „ukryciu spadku” nie wspomina. [srodtytul] Kompromitacja, ale nie kapitulacja [/srodtytul] Oczywiœcie trzeba poczekać, aż wszystkie te dokumenty zostanš potwierdzone jako autentyczne; ale jak dotšd nikt z CRU nie zaprzeczył autentycznoœci żadnych z nich i nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek bawił się ich uzupełnianiem ani uatrakcyjnianiem. Można więc uznać, że mit globalnego ocieplenia został w wielkim stopniu skompromitowany. Trudno w tej chwili przewidzieć, czy doszczętnie: na razie autorzy inkryminowanych maili lamentujš tylko, że ich słowa zostały „wyjęte z kontekstu”. Słaba to się wydaje riposta, skoro maile mamy przecież w całoœci, a zatem z kontekstem właœnie, nie zaœ bez niego. Poza tym, jak słusznie zauważyli fachowcy, kody i bazy danych mówiš same za siebie. Ale pozostaje pytanie, co do prawdziwych przekonań ociepleniowców; i tu – jak często bywa, gdy mamy do czynienia z pokrętnymi œcieżkami ludzkiej psychologii i ludzkich motywacji – trudno o jednoznacznš odpowiedŸ. Próby zagłuszania głosów sprzeciwu, niszczenia przeciwników, wytwarzania iluzji „consensusu” i narzucania „wspólnocie klimatologów” posłuszeństwa, jakkolwiek usilne, nie stanowiš same w sobie dowodu na brak wiary w poglšd, który w ten sposób stara się narzucić. Nie stanowi nawet takiego dowodu usuwanie, ukrywanie, manipulowanie i zniekształcanie danych. Jest do pomyœlenia, że niektórzy ociepleniowcy na prawdę wierzš przynajmniej w ogólnš tezę o globalnym ociepleniu, niezależnie od stopnia, w jakim wyniki ich badań by jš potwierdzały. Nie wiemy, jak wielkš rolę odgrywa tu samozakłamanie. Wydaje się, na podstawie niektórych z tych maili, że niektórzy z nich rzeczywiœcie wierzyli w (niektóre przynajmniej) wyniki swoich badań i wnioski o ociepleniu, jakie z nich wycišgnęli. W sumie nie ma to, oczywiœcie, znaczenia: skompromitowani jako naukowcy tak czy inaczej już sš, i to doszczętnie, a w ostatecznej kompromitacji tezy o globalnym ociepleniu liczš się dane i dowody ich manipulacji. Tych ostatnich nie brak. Jeœli na podstawie ujawnionych dokumentów będzie można dowieœć, że manipulacja odbywała się na wielkš skalę i że duża częœć podstawowych danych, na których teza o globalnym ociepleniu się opiera, sš tendencyjnie wyselekcjonowane albo w istotny sposób zniekształcone, to – owszem, mit globalnego ocieplenia zostanie skompromitowany doszczętnie. Ale ociepleniowcy nie poddadzš się bez walki; czy mimo swoich manipulacji wierzš w tezy, które propagowali, czy nie, i nie zrezygnujš tak łatwo ze swoich pozycji i funduszy. Rzšdy też nie zrezygnujš tak łatwo z nowych podatków, ani z rozszerzenia sfery centralnego planowania. Wspaniały to zbieg okolicznoœci, że rewelacje te spadły, jak grom z nieba, tuż przed konferencji ONZ w Kopenhadze, gdzie to nasze rzšdy będš się zastanawiały, ile dalszych miliardów wycišgnšć z kieszeni podatników na zwalczanie globalnego ocieplenia i w jaki sposób je wydać. Ale choć nie należy się po tej konferencji spodziewać żadnych konkretnych decyzji, tym bardziej nowego protokołu z Kioto, nie należy też się spodziewać całkowitego zwrotu: za wielu ludzi, instytucji, biznesmenów, polityków i państw za wiele zainwestowało w walkę z globalnym ociepleniem, by teraz z niej zrezygnować. [srodtytul]Krowy ocalejš? [/srodtytul] A klimat jest rzeczš niezmiernie skomplikowanš i pozostaje w tej dziedzinie duża iloœć niewiadomych; obecnie nikt nie jest w stanie ani całkowicie udowodnić ani całkowicie obalić jakiejkolwiek tezy o ociepleniu, ani o stopniu, w jakim przyczyniałyby się do niego ludzkie działania. Odgrywa tu rolę bardzo wiele czynników – słońce, chmury, pršdy, oceany. Prace nad tym wszystkim postępujš; prace nad słońcem wykazujš cały szereg skomplikowanych wpływów na chmury i na klimat. Ale to dopiero poczštek. Ta walka będzie więc jeszcze długo trwać. Na koniec jednak, na pocieszenie, można wspomnieć o iskrze nadziei. Wolno, mianowicie, przypuszczać, że jeœli skandal maili z CRU nic nie zmieni i wszyscy powrócš po nim do porzšdku dziennego, to przynajmniej nie będzie ogromnego zapału do wykonania ostatniego polecenia lorda Sterna, dotyczšcego... krów. Okazuje się bowiem, że krowy (a także trzoda chlewna) sš głęboko inkryminowanym czynnikiem we wzroœcie dwutlenku węgla, ponieważ wydalajš one (ze swoich tylnych częœci) ogromne iloœci metanu. Metan zaœ, poucza nas lord Stern, jest 23-krotnie potężniejszym gazem cieplarnianym, niż dwutlenek węgla. ONZ donosi, że produkcja mięsa jest odpowiedzialna za 18 proc. wszystkich emisji węglowych. Lord Stern zatem (z którego raportu o ociepleniu w 2006r. dowiedzieliœmy się, że przed rychłš klęskš ocalić nas mogš jedynie monstrualne podatki) wydał niedawno kolejnš dyrektywę: musimy niezwłocznie stać się jaroszami. I, co przypuszczalnie za tym idzie, zarżnšć wszystkie krowy. Ale – nieodparcie nasuwa się pytanie – dlaczego tylko krowy ? Dlaczego nie osły, konie, wielbłšdy, lamy? Nie mówišc o słoniach. Dlaczego ograniczać się do zwierzšt czworonogich? Czy nie należałoby zabić, razem z krowami i trzodš chlewnš, także większoœć ludzi? Jawi się to jako oczywiste, najrozsšdniejsze rozwišzanie; i czasem wydaje się, że prorocy rychłej apokalipsy wskutek globalnego ocieplenia o tym właœnie po cichu marzš. Trzeba też powiedzieć, że maile naukowców z CRU tego wrażenia specjalnie nie osłabiajš. Teraz jednak œwita nadzieja, że rzezi krów – i ludzi – uda się może uniknšć. Dobre i to. [i] Autorka jest publicystkš i tłumaczkš. Mieszka w Paryżu [/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL