Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Poradniki

Granice nowych opłat

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Właœciciel mieszkania może co do zasady podnosić czynsz za wypowiedzeniem. Lokatorowi wolno jednak się bronić przed podwyżkami nadmiernymi
Właœciciel musi respektować pewne reguły, jeœli chodzi o skalę i częstotliwoœć podwyżek. Reguły dotyczšce wypowiadania czynszu i jego podwyżek okreœla [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176767]ustawa z 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego[/link] (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zmianami). Podwyżki mogš być ograniczane w mieszkaniach należšcych do prywatnych właœcicieli, a także do publicznego zasobu mieszkaniowego, więc przede wszystkim do gmin i Skarbu Państwa. [srodtytul]Z trzymiesięcznym wypowiedzeniem [/srodtytul]
Właœciciel ma prawo zażšdać wyższego czynszu, wypowiadajšc dotychczasowš jego wysokoœć najpóŸniej na miesišc naprzód, na koniec miesišca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Zasadniczo sš to trzy miesišce. Termin ten może być dłuższy, jeœli tak ustalš właœciciel i lokator. Wypowiedzenie dotychczasowego czynszu musi mieć formę pisemnš. Inaczej jest nieważne. Zasady podwyżek czynszu sš zróżnicowane, w zależnoœci od tego, jak do tej pory był wysoki. Ważna jest też relacja między wydatkami ponoszonymi przez właœciciela na utrzymanie lokalu a wpływami z czynszów i innych opłat. Nie ma zasadniczo ograniczenia wysokoœci podwyżek czynszu, jeżeli w skali roku nie przekroczš 3 proc. wartoœci odtworzeniowej lokalu. [srodtytul]Zwrot nakładów i godziwy zysk [/srodtytul] Zdarza się, że dopuszczalne jest przekroczenie pułapu 3 proc. wartoœci odtworzeniowej. Może to nastšpić w dwóch przypadkach. Jeden dotyczy sytuacji, gdy właœciciel podnosi czynsz w wysokoœci nieprzekraczajšcej w danym roku kalendarzowym œredniorocznego wskaŸnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim. Takš podwyżkę uważa się zawsze za uzasadnionš i lokator nie może jej kwestionować. Drugi dotyczy sytuacji, gdy właœciciel nie uzyskuje z czynszu dochodów na poziomie zapewniajšcym pokrycie wydatków zwišzanych z utrzymaniem lokum (w 2009 r. wynosi on 4,2 proc.). Wtedy wolno mu podnieœć czynsz i opłaty nie tylko do poziomu zapewniajšcego utrzymanie lokali, ale także do poziomu zapewniajšcego zwrot kapitału i godziwy zysk. Ustawa o ochronie lokatorów ustala równoczeœnie kwotę zwrotu kapitału, jaki wolno właœcicielowi przyjšć przy ustalaniu czynszu. Wynosi ona w skali roku: ? nie więcej niż 1,5 proc. nakładów właœciciela na budowę albo zakup lokalu i ? 10 proc. nakładów poniesionych przez niego na trwałe ulepszenie istniejšcego lokalu. Jeœli więc np. właœciciel kupił budynek mieszkalny po œredniej cenie wynoszšcej 5000 zł za mkw., to roczna podwyżka z tego tytułu może wynieœć tylko 75 zł od mkw. Wartoœć tę podnosi się o „godziwy zysk”. Takiego zysku jednak żaden przepis nie definiuje. Zasada jest taka: jeœli lokator godzi się na podwyżkę, to najem trwa. Wyższy czynsz musi uiszczać od upływu terminu wypowiedzenia czynszu w dotychczasowej wysokoœci. Może on jednak w cišgu dwóch miesięcy od wypowiedzenia odmówić na piœmie przyjęcia podwyżki. Wtedy umowa najmu wygasa z upływem okresu wypowiedzenia. Do tego momentu lokator uiszcza czynsz w dotychczasowej wysokoœci. Właœcicielowi nie wolno podnosić czynszu częœciej niż co szeœć miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym zaczęła obowišzywać ostatnia podwyżka. [ramka][srodtytul]Na innych zasadach[/srodtytul] ? Przepisy ograniczajšce wysokoœć podwyżek czynszu oraz innych opłat za używanie mieszkania nie odnoszš się do tzw. najmu okazjonalnego, czyli sytuacji, gdy właœciciel lokum przejœciowo nie korzysta z niego w całoœci lub w częœci na własne potrzeby, bo np. wyjechał za granicę, czy nawet odnajmuje częœć domu dla podreperowania budżetu. ? W mieszkaniach znajdujšcych się w dyspozycji MSW, jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, szefów ABW i Agencji Wywiadu majš one zastosowanie, chyba że przepisy dotyczšce bezpoœrednio tych mieszkań zawierajš inne unormowania. [srodtytul]Wartoœć odtworzeniowa[/srodtytul] Jest to iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wskaŸnika przeliczeniowego 1 mkw. tej powierzchni. WskaŸnik ten to przeciętny koszt budowy 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Ustalajš go wojewodowie na szeœć miesięcy – osobno dla miast i osobno dla pozostałej częœci danego województwa. Podstawš majš być dane urzędu statystycznego opracowane według powiatów oraz własne analizy. WskaŸniki przeliczeniowe sš ogłaszane obowišzkowo w dziennikach urzędowych województw. Różniš się znacznie. Tak więc aktualnie wskaŸnik dla Warszawy wynosi 5536 zł, dla woj. mazowieckiego 4528 zł, dla Rzeszowa 3442 zł, a dla woj. podkarpackiego 3301 zł, dla Szczecina 3478 zł, a dla woj. zachodniopomorskiego 3370 zł.[/ramka] [b]Czytaj też:[/b] - "[link=http://www.rp.pl/artykul/397502,397332_Nie_ma_eksmisji_nieplacacych_na_bruk_.html]Nie ma eksmisji niepłacšcych na bruk[/link]" - "[link=http://www.rp.pl/artykul/212825,397334_Kiedy_mozna_isc__do_sadu.html]Kiedy można iœć do sšdu[/link]" [i]Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki [mail=i.lewandowska@rp.pl]i.lewandowska@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL