Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Orzecznictwo

Nieczytelne recepty nie sš refundowane

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
NFZ ma prawo odmówić wypłacenia aptece pieniędzy wyłożonych na leki sprzedane z bonifikatš na podstawie nieczytelnej recepty
[b]To sedno wczorajszego (14 paŸdziernika 2009 r.) wyroku Sšdu Najwyższego (V CSK 103/09)[/b], który, choć nieraz zajmował się rozliczeniami w służbie zdrowia, tej kwestii jeszcze nie rozstrzygał. Okazała się ona zasadnicza w sprawie, jakš Narodowemu Funduszowi Zdrowia wytoczyła spółka z o.o. Chaber z Dolnego Œlšska, właœciciel kilku aptek. Spółka domagała się zrefundowania jej sprzedanych na receptę lekarstw zakwestionowanych podczas kontroli NFZ. [b]Fundusz nie chciał recept uznać, gdyż były nieczytelne, nie pozwalały ustalić nazwiska nabywcy leków.[/b] Choć żšdania pozwu nie były wysokie – nieco ponad 50 tys. zł – [b]wštpliwoœci budził też fakt, że recepty wystawił jeden lekarz[/b].
Pełnomocnik apteki mec. Justyna Zimolšg przekonywała jednak Sšd Najwyższy, że prawo chorego do nabycia laku jest ważniejsze niż wymogi dotyczšce recept. Aptekarz nie ma właœciwie możliwoœci odmowy wydania lekarstwa. Może to zrobić tylko w dwóch sytuacjach: sfałszowania recepty bšdŸ zagrożenia dla życia nabywcy. Apteka jest tylko poœrednikiem, zastrzeżenia NFZ winien kierować do lekarza. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0ADC3ECE55CDD21E88A4B8A0A37F4AE7?id=185847] Rozporzšdzenie ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich[/link] wskazuje wprawdzie liczne warunki formalne, jakie ma spełniać recepta (imię i nazwisko, adres), nie przewiduje jednak sankcji, w szczególnoœci nie mówi, że apteka traci refundację. Dla mec. Joanny Trylińskiej, pełnomocnika NFZ, sprawa była jasna: nieczytelne dane oznaczajš ich brak. Gdy dokument jest niekompletny, to nie ma podstawy do wypłaty pieniędzy. Sšd Najwyższy podzielił tę argumentację. Sędzia Lech Walentynowicz najpierw wyjaœnił, że relacja apteka – NFZ to szczególny stosunek zobowišzaniowy, wynikajšcy z ustawy, ale ma charakter cywilny. Nie ma zatem dla niego żadnej taryfy ulgowej i apteka musi swoje żšdania udokumentować czytelnš receptš. Rygory te sš wprowadzone nie tylko dlatego, że chodzi o publiczne pienišdze. Chodzi też o to, by przepisany lek trafił do właœciwej osoby. Wreszcie zdarza się czasem, że lekarstwo zostaje wycofane z obrotu, a jak to przeprowadzić, gdy nie wiadomo, komu je sprzedano. Wyrok SN jest ostateczny.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL