Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Jak się rodzi antysemityzm

Bronisław Wildstein
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Agnieszka Holland sugeruje, że dla kogoœ o pochodzeniu żydowskim antysemityzm (nawet potencjalny) musi być grzechem głównym, podczas gdy inne zbrodnicze ideologie winny go zajmować znacznie mniej – pisze publicysta „Rzeczpospolitej”
[link=http://www.dziennik.pl/magazyn-dziennika/article416997/Holland_Co_sie_stalo_z_ludzmi_Platformy_.html" "target=_blank]Agnieszka Holland w wywiadzie dla weekendowego „Dziennika”[/link] informuje, jak powinienem zachowywać się, majšc na względzie moje „pochodzenie”, czyli poucza, co – jako Żydowi – mi przystoi, a co nie. Ponieważ sprawa zdecydowanie wykracza poza moje osobiste porachunki z paniš reżyser, pozwoliłem sobie zajšć niš uwagę czytelników. Na poczštku muszę zacytować jej wypowiedŸ: „(...) okazało się, że on (Piotr Farfał) jako młody człowiek redagował jakieœ nazistowskie pisemko. Ja już wtedy się oburzyłam, bo uważam, że to niezgodne z konstytucjš, w której stoi, że nie mogš być w publicznym obiegu reprezentowane poglšdy faszystowskie i komunistyczne. (...) Zwracałam się do Wildsteina, bo akurat przy jego pochodzeniu tolerowanie kogoœ takiego było czymœ monstrualnym. I co? Wildstein odpowiedział w prasie, że to były błędy młodego człowieka. Ten sam Wildstein, który nie może wybaczyć młodemu wówczas człowiekowi, że podpisał papier jakiemuœ ubekowi, kiedy wyjeżdżał za granicę na stypendium. Jednego dręczy do drugiego pokolenia, a drugiemu wybacza neofaszystowskie poglšdy”. [srodtytul]Dręczyć jednych, wybaczać innym[/srodtytul]
Ta nie do końca składna wypowiedŸ pani reżyser oddaje postawę niezwykle wpływowego w Polsce œrodowiska i jest – z powodu swojej medialnej przewagi – przyjmowana bezrefleksyjnie przez szerokie gremia. Dlatego warta jest analizy. Konstytucja nie zakazuje posiadania poglšdów, lecz ich propagowania przez organizacje i ugrupowania polityczne. To fundamentalna różnica. Farfał jako niespełna siedemnastolatek miał udział w redagowaniu (przyjmijmy dla uproszczenia) neonazistowskiej gazetki. „Gazeta Wyborcza”, która ogłosiła owš rewelację, domagajšc się z tego powodu jego dymisji z zarzšdu TVP, od poczštku swojego istnienia na swoich sztandarach wypisała więcej niż amnestię dla funkcjonariuszy PRL-owskiego, komunistycznego reżimu. W ich wypadku nie chodziło o poglšdy, lecz o działanie w posługujšcym się terrorem (z zabójstwami przeciwników włšcznie) aparacie antynarodowej i antydemokratycznej władzy. „Wyborcza” i jej œrodowisko kwestionowały nawet prawo do moralnego potępienia funkcjonariuszy tego reżimu, czego znamiennym wyrazem było pasowanie przez Adama Michnika na „człowieka honoru” szefa PRL-owskiego aparatu represji Czesława Kiszczaka. Niepodległe, demokratyczne państwo, jakim była III RP, wielokrotnie wynosiło na najwyższe stanowiska ludzi, którzy pełnili istotne funkcje polityczne w PRL, a więc wprowadzali i utrzymywali za pomocš terroru komunizm w Polsce. Z ršk prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego najwyższe polskie odznaczenia otrzymywali propagandziœci owego reżimu. Nie słyszałem wówczas protestów Agnieszki Holland ani jej œrodowiska, tak dziœ oburzonego na istnienie „neonazisty” Farfała. Wielu bohaterów i liderów tego œrodowiska ma za sobš stalinowski epizod. A chyba nie ma powodu przypominać, czym był stalinizm również w Polsce. Wielokrotnie mówiłem i pisałem o tym, że ludzie majš prawo do rewizji swoich postaw i poglšdów, a swoimi póŸniejszymi działaniami mogš nie tylko odkupić przeszłe grzechy, ale też zasadniczo zmienić ocenę danego człowieka i bilansu jego życia. Œrodowisko „Wyborczej” (używam tego okreœlenia nieco arbitralnie, bo to szersze gremium) relatywizuje zaangażowanie swoich patronów i przyjaciół w terror stalinowski, usprawiedliwiajšc je wiekiem i innymi względami, lecz nie znajduje żadnych okolicznoœci łagodzšcych dla lustrzanych postaw strony przeciwnej. Tymczasem występuje zasadnicza różnica między wspieraniem realnych zbrodni, z jakich składał się stalinizm, a deklarowaniem choćby rasistowskich poglšdów, które pozostajš deklaracjami – jak w wypadku Farfała. Stalinowcy, o których mowa, byli zresztš dorosłymi – choć młodymi – ludŸmi, a nie siedemnastolatkami. Jest więc dokładnie na odwrót, niż pisze Holland. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć: to ona (czyli œrodowisko) „do drugiego pokolenia” œciga swoich przeciwników, gdy „swoim” potrafi wybaczyć także zbrodnie. I tu jest pies pogrzebany. [srodtytul]Instynkt plemienny[/srodtytul] Mówi Agnieszka Holland, że przy „moim” (czytaj: żydowskim) pochodzeniu „tolerowanie kogoœ takiego (Farfała) było czymœ monstrualnym”. Sugeruje więc wprost, że żydowskie pochodzenie powinno zasadniczo skrzywiać podejœcie do spraw publicznych. Dla kogoœ o pochodzeniu żydowskim antysemityzm (nawet potencjalny) musi być grzechem głównym, podczas gdy inne zbrodnicze ideologie, a nawet czyny, winny go zajmować znacznie mniej. Jako Żyd (człowiek takiego pochodzenia) – rzecze Holland – mam obowišzek zajmować się przede wszystkim, jeœli nie wyłšcznie, swoimi. Sprawa Farfała pokazuje, do jakiej aberracji prowadzi ta postawa. Jej rzecznicy przyjmujš, że ktoœ, kto w szczeniackim wieku znalazł się w antysemickim towarzystwie, musi być wykluczony ze sfery publicznej na zawsze. WyobraŸmy sobie, że ktoœ inny, aryjskiego pochodzenia o prawicowej orientacji, wycišga wnioski z deklaracji (i postawy?) Agnieszki Holland i stwierdza, że tacy właœnie sš Żydzi. Zajmujš się głównie albo wyłšcznie swoimi. A tych rozpoznajš po pochodzeniu. Kierujš się więc skrajnym trybalizmem (plemiennoœciš). Konsekwencjš tego dla ludzi o innym pochodzeniu powinno być uznanie, że na lojalnoœć ze strony Żydów mogš liczyć w ograniczonym zakresie, co skłania do traktowania ich co najmniej z rezerwš, jeœli nie podejrzliwoœciš. Postawa taka to nic innego jak antysemityzm. Ale na jakš postawę możemy liczyć, jeœli sami deklarujemy, że jesteœmy skoncentrowani na sobie, a zło dla nas to właœciwie wyłšcznie zło wyrzšdzane naszym? Długo zastanawiałem się, co miała na myœli Agnieszka Holland, piszšc o młodym człowieku, który podpisał papier jakiemuœ ubekowi, wyjeżdżajšc na stypendium, i czego ja, podobno, mu nie wybaczyłem. Czy była to, po prostu, nienawistna retoryka, którš znana reżyser usiłowała mnie dezawuować, jak w wypadku wypowiedzi o „dręczeniu kogoœ do drugiego pokolenia” (może chociaż jeden przykład!), jakiemu podobno się oddaję? [srodtytul]Nieważne zło[/srodtytul] Pomyœlałem jednak, że w sygnalizowanej sprawie może chodzić o wybitnego astronoma Aleksandra Wolszczana. Otóż w żadnym tekœcie jednoznacznie nie potępiłem Wolszczana. Nie broniłem go również tak lekko, jak – można wnosić – robi to Holland, która, oczywiœcie, o jego raportach wie wyłšcznie z lektury w „Wyborczej”. Sprawy agentury używa zresztš najwyraŸniej po to, aby odsłonić mojš hipokryzję. Mam wrażenie, że dowodzi tym swojej. Sprawa agentów, a więc lustracji, to kwestia poważna. To współpraca z systemem represji działajšcym przeciwko patriotycznym i wolnoœciowym przedsięwzięciom i niszczšcym konkretnych ludzi. To problem fundamentalnego nadużycia zaufania i złamania elementarnych zasad lojalnoœci. To możliwoœć szantażu, która do dziœ dotyka postaci polskiej sfery publicznej. To wiele jeszcze innych wymiarów. Dla Agnieszki Holland to podpisany papier. Być może, gdyby ktoœ pokazał jej zawarte w nim antysemickie treœci, zmieniłaby zdanie. Jeœli chodzi o mnie, powtórzę to, co pisałem wiele razy. Współpraca ze służbami PRL była złem. Trudno jednak przykładać do niej jednš miarę. Wœród agentów były skrajne kanalie i ludzie złamani, którzy usiłowali, a nawet niekiedy potrafili, wywikłać się z tej matni. Również po to, aby rozróżnić te postawy i właœciwie ocenić ludzi, potrzebna jest pełna lustracja. To jednak nie wydaje się interesować Agnieszki Holland. Postawa jej nie wydaje się, niestety, odosobniona. Wpisuje się ona w głębszš dysproporcję, z jakš spotyka się współczeœnie ocena zła komunizmu i nazizmu czy – szerzej – faszyzmu. Te ostatnie zostały potępione ostatecznie i jednoznacznie. To zjawisko pozytywne, choć prowadzi do aberracji, jakš pokazuje sprawa Farfała. W wypadku komunizmu, a nawet jego zbrodni, mamy do czynienia z rozbudowanymi strategiami usprawiedliwiania, relatywizacji, przemilczania, a niekiedy wręcz fałszowania przeszłoœci. Wynika to z obawy wpływowych œrodowisk, które lękajš się, aby dogłębne rozliczenia komunizmu nie pozbawiły ich pozycji.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL