Jak liczyć dodatek stażowy dla urzędnika

aktualizacja: 29.06.2009, 05:34
Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński

Wynagrodzenie zatrudnionego w urzędzie gminy emeryta ustala się zgodnie z ustawą, rozporządzeniem
i regulaminem.
W szczególności w jego skład wchodzi dodatek stażowy
w najwyższej, 20-proc., wysokości

Pracownikowi samorządowemu, oprócz wynagrodzenia stosownego do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji zawodowych, przysługują również inne świadczenia. Wymienić wśród nich można dodatek za wieloletnią pracę, nagrodę jubileuszową, jednorazową odprawę wypłacaną w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pracownikowi samorządowemu mogą być ponadto przyznane dodatki: specjalny i funkcyjny. Dodatkowo pracownikom zatrudnionym na podstawie powołania oraz umowy o pracę mogą być przyznane nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
Zasady wypłacania wynagrodzeń, nagród i pozostałych świadczeń określają przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. (art. 36 – 40), rozporządzenia z 18 marca 2008 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wydane przez pracodawców regulaminy.
[srodtytul]Razem z wynagrodzeniem[/srodtytul]
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po pięciu latach pracy w wysokości 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Jest on wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył do niego prawo lub prawo do wyższej stawki dodatku. Dodatek ten należy jednak wypłacić za dany miesiąc, jeżeli pracownik nabył do niego prawo pierwszego dnia miesiąca.
Dodatek ten przysługuje za dni, za które pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do jej wykonywania wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że dodatek za wieloletnią pracę wypłacany jest jako procent miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przy jego wypłacie bierze się pod uwagę jedynie gołą pensję pracownika, bez uwzględniania wypłacanych mu co miesiąc innych składników wynagrodzenia.
[srodtytul]Za jakie okresy[/srodtytul]
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Należy zatem do niego doliczyć np. urlop wychowawczy. Nie wliczymy natomiast do niego pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenia czy o dzieło) ani też okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Nie są to bowiem okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze.
Trzeba zaznaczyć, że okresów prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się, mimo że zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych wykonywanie przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganym na danym stanowisku zastępuje wymagany staż pracy konieczny do zatrudnienia na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
[ramka][b]Przykład[/b]
Kacper G. prowadzi od dziesięciu lat jedno-osobową działalność gospodarczą. Ostatnie cztery lata pracował na tzw. samozatrudnieniu. Postanowił zmienić zawód i zostać gminnym urzędnikiem. Wystartował w konkursie i zdobył stanowisko kierownicze. Dodatek stażowy otrzyma dopiero po pięciu latach pracy w urzędzie, ponieważ prowadzenie działalności gospodarczej nie wlicza się do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze. Podobnie będzie z nagrodą jubileuszową. Kacper G. otrzyma pierwszą po 20 latach pracy w urzędzie.[/ramka]
[srodtytul]Podstawowe i dodatkowe[/srodtytul]
Przepisy rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określają, jakie okresy zalicza się do uprawniających do wypłaty dodatku. Generalnie zastosowanie mają tutaj dwie zasady. Pierwsza głosi, że jeżeli praca w urzędzie jest dodatkowym zatrudnieniem, to do okresów uprawniających do tego dodatku nie wlicza się okresu zatrudnienia podstawowego. Druga głosi natomiast, że pracownikowi, który wykonuje pracę np. w urzędzie gminy w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres pracy u pracodawcy, który urlopu udzielił, do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

POLECAMY

KOMENTARZE