Jaki jest status osoby, która zrzekła się członkostwa w spółdzielni

aktualizacja: 17.06.2009, 18:00
Foto: Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
[b][i]Jaki jest status prawny osoby, która po przeprowadzeniu uwłaszczenia zrzekła się członkostwa w spółdzielni? Ile takich osób jest potrzebnych do założenia wspólnoty, jeżeli znaczna część już uwłaszczonych mieszkańców nie chce utworzyć wspólnoty i pozostaje w spółdzielni? Jak działałaby powołana w takich warunkach wspólnota?[/i][/b]
[i] - T.P.[/i]
W budynku, w którym została wyodrębniona własność choćby jednego lokalu (innymi słowy - choćby jeden lokal został wykupiony na własność) wspólnota mieszkaniowa powstała z mocy prawa. Jej członkami są właściciele lokali wyodrębnionych oraz spółdzielnia mieszkaniowa jako właściciel lokali niewyodrębnionych.
Inną kwestią jest sprawa zarządzania nieruchomością wspólną. Zgodnie z art. 27 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169950]ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych[/link] (dalej usm) budynkiem, w którym jest choćby jedno mieszkanie należące do spółdzielni (nie wykupione) zarządza spółdzielnia mieszkaniowa zgodnie z regułami określonymi w usm. Reguły zarządzania właściwe dla wspólnoty mieszkaniowej, a określone w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawie o własności lokali[/link], zostaną automatycznie zastosowane dopiero wtedy, gdy wyodrębniona zostanie własność wszystkich lokali, niezależnie od tego, czy ich właściciele pozostaną członkami spółdzielni, czy zrezygnują z członkostwa (art. 26 ust. 1).
Właściciele lokali mogą również wcześniej podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Pozwala na to art. 24[sup]1[/sup] usm. Taką decyzję musi jednak podjąć większość właścicieli lokali, liczona według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że uchwała ma szanse powodzenia tam, gdzie spółdzielnia jest mniejszościowym udziałowcem wspólnoty, czyli w budynku, w którym wyodrębniono własność większości lokali.
Właściciel lokalu, który zrezygnował z członkostwa spółdzielni ma wobec niej określone obowiązki. Przede wszystkim musi (na podstawie art. 4 ust. 4 i ust.6[sup]2[/sup] usm,) wnosić opłaty na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Jest on również obowiązany uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Może to być np. kotłownia, plac zabaw itp. Właściciel uiszcza opłaty na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni - co miesiąc, z góry do 10 dnia miesiąca. Na żądanie właściciela spółdzielnia musi jednak przedstawić kalkulację wysokości opłat. Ma również obowiązek zawiadomić go o podwyżce opłat co najmniej 14 dni przed upływem terminu do ich wniesienia, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga też uzasadnienia na piśmie. Właściciel mieszkania może kwestionować zasadność podwyżki i wystąpić w tej sprawie do sądu. Do czasu rozstrzygnięcia podwyżka go nie obowiązuje, a ciężar udowodnienia, że jest konieczna spoczywa na spółdzielni. Właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może też zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu (art. 24 usm).
Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni może być nieopłacalna. Jeśli większość właścicieli lokali nie zechce zrezygnować z zarządu spółdzielni, to osoby niebędące jej członkami muszą godzić się na zarząd spółdzielni, a jednocześnie tracą wiele uprawnień. Nie mają prawa wglądu w niektóre dokumenty, nie mogą brać udziału w walnym zgromadzeniu. Często muszą płacić wyższe opłaty, gdyż nie uczestniczą w zyskach, jakie spółdzielni przynosi wynajmowanie lokali użytkowych czy powierzchni reklamowych. Tracą też prawo do udziału w majątku pozostałym po likwidacji spółdzielni.

POLECAMY

KOMENTARZE