Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Tusk nie potrafi przeprosić

Poparcie mediów, cišgły atak na PiS i dobra propaganda – tak Jarosław Kaczyński postrzega przyczyny stałych wysokich notowań rzšdu
Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
W polskim życiu politycznym mamy deficyt prawdy i to jest cecha charakterystyczna dla miękkiego totalitaryzmu – mówi prezes PiS
[b]Rz: Czy podziela pan obawy niektórych publicystów, że nadcišga w Polsce miękki totalitaryzm?[/b] Ja takie obawy formułowałem podczas kampanii wyborczej, a i wczeœniej o tym mówiłem. Ale wówczas było to fatalnie przyjmowane przez publicznoœć i przez media. Dziœ symptomy sš już wyraŸne. Brak pluralizmu w mediach (choć pozostajš jego elementy) ogranicza albo wyłšcza bezwzględnie potrzebny w demokracji, mechanizm kontroli i bardzo ogranicza możliwoœć dotarcia przekazu krytycznego jaki formułuje opozycja. Nie funkcjonuje oczyszczajšcy mechanizm skandalu, media niszowe mogš przedstawiać nawet najlepiej udokumentowane zarzuty wobec państwowych przedstawicieli władz bez najmniejszej reakcji ze strony mediów głównego nurtu, czyli skandal w znaczeniu, jakie nadaje temu słowu socjologia, nie wybucha Brak kontroli umożliwia działania władzy w sferze wymiaru sprawiedliwoœci, które w normalnej sytuacji byłyby opisywane jako jego drastyczna polityzacja i nadużywanie dla celów politycznych, i szerzej, nie liczenie się z prawem, procedurami, w tym z konstytucjš. Bardzo niepokojšce wydarzenia majš miejsce w służbach specjalnych gdzie wrócili ludzie SB, a Szef ABW jest co najmniej dziwnš postaciš. Jednoczeœnie zlikwidowano w praktyce i tak bardzo słabš kontrolę sejmowš nad ABW. Czynione sš, i to skutecznie, o czym œwiadczy uchwała rady wydziału historii UJ, ataki na wolnoœć nauki i poprzez ataki na IPN, na prawo obywateli do informacji. Wreszcie wobec realnej opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwoœci, stosowany jest przez rzšdzšcych wspieranych przez znacznš częœć mediów, dyskurs wykluczenia niebywałš wręcz agresjš, odrzucenie wszelkich reguł kultury. To razem wzišwszy, sytuacja groŸna i dobrze, że zaczęto o tym pisać. To, że projekt polityczny Platformy, który jest swoistym połšczeniem projektów KLD i projektami szczególnego rodzaju œrodowiska skupionego kiedyœ wokół prezydenta L. Wałęsy, a były to jedyne œrodowiska, które po 1989 r. wprost kwestionowały prymarnš wartoœć demokracji, można było bez trudu zauważyć już przed laty. Mówiłem o tym w Sejmie jesieniš 2005 r. Polska demokracja zawsze była ułomna, ale pod rzšdami Platformy Obywatelskiej ten proces się pogłębia. [b]Maluje pan czarny obraz. I mówi pan tak , jak opozycja wobec rzšdu PiS kilka lat temu. Ale wtedy to to pan narzucał język i ton debaty publicznej. Teraz się to zupełnie odwróciło. Dzisiaj ton nadaje szef Platformy a pan i PiS nie możecie się przebić. Jak to się dzieje, że Donaldowi Tuskowi tak łatwo udało się zdobyć rzšd dusz?[/b]
Obawiam się, że odmiennie pamiętamy ten czas. W mediach dominował za naszych rzšdów przekaz, który można okreœlić jako odwrotnoœć dzisiejszego. Dowcip z 2007 r. o tym jak szef TVN mówi czas na zmiany - dotšd atakowaliœmy rzšd teraz atakujemy opozycję doskonale oddaje istotę rzeczy. Kompromitacja, upadek, dyktatura – tak miały wyglšdać nasze rzšdy. To, że wszystkie wyniki były znakomite, a w Europie z pewnoœciš liczono się z nami dużo bardziej niż dziœ, nie oœmielali się pisać nawet życzliwi nam dziennikarze w strachu, że zostanš reżimowcami. Dziœ bardzo wielu nie boi się być proplatformerskim już nie dziennikarzem, a wręcz funkcjonariuszem. [b]Ale to stawiane przez pana tezy, były powszechnie dyskutowane. Teraz zdominował pana Donald Tusk.[/b] Znowu kłopoty z uzgodnieniem wspólnej pamięci. Ja wielokrotnie starałem się przekazać mediom informacje o tym co robimy i jakie mamy koncepcje. Mediów to nie interesowało, choć wykładałem to wprost resort po resorcie i to nawet na specjalnie organizowanej konwencji, twardo pisały, że rozwišzaliœmy WSI, powołali CBA i dalej nie wiemy co robić. Polityka historyczna i nowa polityka kulturalna i oœwiatowa, reforma szkolnictwa wyższego i nauki, reformy wymiaru sprawiedliwoœci, modernizacja Policji i Straży Granicznej, nowa polityka zagraniczna budujšca bezpieczeństwo, status i pozycję Polski, wykorzystanie œrodków europejskich, gdzie dokonaliœmy przełomu (min. Gęsicka), nowa polityka prywatyzacyjna, w tym konsolidacja energetyki i innych gałęzi przemysłu, nowa polityka w górnictwie, reformy finansów publicznych i personalna przebudowa aparatu finansowego, nowa polityka społeczna przesuwajšca znaczne œrodki w stronę biedniejszych grup społecznych czy wreszcie polityka rolna, bardzo mocno wspierajšca wieœ, przedsięwzięcia w gospodarce morskiej i mieszkaniowej nie budziły zainteresowania albo były przedmiotem ataków. To, że działania te sš spójnš całoœciš (choć niestety nie zawsze w pełni realizowanš) nie przychodziło do głowy nawet życzliwym. Ale cóż, to, że model budowy po 1989 r. to postkomunizm z przywilejami nomenklatury w centrum, my zauważyliœmy od razu, inni po latach. Może i teraz trzeba lat. Wracajšc do tamtych wydarzeń dominowała nie krytyka ale czarna propaganda, czasem zresztš w wydaniu koniecznym, jak wtedy, gdy oskarżono mnie za cytat z Kornela Ujejskiego. Nieuctwo szaleje i dziœ ostatnio ktoœ powołał się na cytat z Piłsudskiego jako na dowód strasznego języka PiS. [b]Te metody i specjaliœci od tworzenia strategii ataku były po obu stronach. W PiS też.[/b] Rozumiem, że kiedy trudno już twierdzić, że PiS atakuje, buduje się symetrię - obie strony sš złe. Ale to tylko marny wykręt. Palikot, Niesiołowski, Nowak, Chlebowski, Karpiniuk, Sikorski, Kopacz, Bartoszewski, Komorowski, czy w końcu sam Tusk to PiS czy PO. Bydło, dorżnšć watahę, hieny cmentarne, paranoicy – to słowa PO wobec PiS, czy też może odwrotnie? A przecież to tylko mizerna częœć repertuaru PO. Wszystko co powiedziałem, czasem rzeczywiœcie niefortunne działania Prawa i Sprawiedliwoœci, to nie warte jest jednego dnia Palikota. Poza tym, ja mimo to przeprosiłem za pewne słowa wypowiedziane gdy byliœmy u władzy, Tusk nie przeprasza i to jest charakterystyczna socjotechnika wykluczenia – nie dopuszcza przeprosin, gdyż wykluczeni nie majš przecież praw. Powtarzam, symetria to marny wykręt albo równie marny żart. [b]W ostatnim spocie pokazujecie wykrzywione grymasem twarze Misiaka czy Tuska – to nie sš podobne metody?[/b] To sš autentyczne zdjęcia – ja sam bardzo często jestem pokazywany w skrajnie niekorzystnych ujęciach i nie przypominam sobie aby np. Pan tym się zajmował. Najważniejsze jest to, że w spotach jest prawda skrótowa, ale prawda. Zakaz jest ograniczeniem wolnoœci politycznej. Jest jedna dobra strona. Polska mogła wysłuchać uzasadnienia, w którym przedstawicielka polskiego państwa z wyraŸnš aprobatš, choć bez znajomoœci rzeczy, twierdzi, że rzšd polski jest tylko administratorem kraju w imieniu Suwerena, który jest w Brukseli. Można rzec, wytwór II RP w wydaniu modelowym. Musimy to pokazywać wszędzie, gdzie można, bo to jest właœnie to czego nie chcemy i co w praktyce oznacza podporzšdkowanie naszych najżywotniejszych interesów nie dalekiej Brukseli, ale znacznie większym stolicom. My jesteœmy za Uniš, za silnš Europš, ale też za tym by polskie stocznie i polski przemysł mógł konkurować z przemysłem innych państw na uczciwych zasadach. I oczywiœcie, chcemy by w polskim aparacie państwowym pracowali wyłšcznie ludzie, którzy wiedzš i akceptujš to, że Suwerenem w Polsce jest Naród Polski. [b]Co powoduje, że Donaldowi Tuskowi udaje się tak znakomicie narzucić ton debaty? Mimo tego, że wielu wyborców Ÿle ocenia rzšd, to dalej popiera Platformę.[/b] Po pierwsze, poparcie mediów, po drugie, cišgły atak na PiS i na czas rzšdów PiS, po trzecie, dobra rzeczywiœcie propaganda samego rzšdu i PO. W tym sš dobrzy i tylko w tym. W realnej polityce, poczšwszy od finansów przez œrodki europejskie, wymiar sprawiedliwoœci, służby, Policję, oœwiatę, służbę zdrowia, kulturę – klęski i herostratesowa polityka. Szczególnie trzeba podkreœlić wielkš klęskę w rolnictwie, gdzie sytuacja jest najgorsza od poczštku lat 90-tych, jest po prostu wielki kryzys. Ale cóż, przecież były Premier Węgier Ferenc Gyurcsany rujnował kraj, kłamał, łamał prawo obywatelskie, a wspierany przez media i establishment rzšdził, i to majšc opozycję relatywnie silniejszš niż PiS. Wielka jest odpowiedzialnoœć dziennikarzy. [b]Ale może jest też tak, że Donald Tusk znalazł po prostu język porozumienia z dużš częœciš społeczeństwa. Może Polacy wolš dziœ przyjemny grill z premierem Tuskiem niż rewolucję z premierem Kaczyńskim?[/b] Grillowanie to nasze dzieło. To za naszych rzšdów konsumpcja wzrosła o 31% i to dobrze, że częœć współczesnego pokolenia Polaków po tylu przejœciach może pogrillować, ale proszę pamiętać, tylko częœć. Ci co zarabiajš brutto 1300-1500 zł albo 8 zł za godzinę na czarno, nie grilllujš. Staje jednak pytanie o cele rzšdzenia. Polska może grillować, a mimo to się zmieniać. My cišgle stoimy przed wyborem – Bawaria czy Trzeci Œwiat. Społeczeństwo zastygłe w jałowym korporacjonizmie czy ambitny Naród, który nie chce cišgle czerwienić się, gdy przychodzi oglšdać naszš pozycję w rankingach pokazujšcych udział w œwiatowym obiegu myœli, dzieł sztuki, iloœci Nobli czy równoważnych nagród (np. w matematyce). A ostatnie miejsce w płacach za godzinę polskich pracowników w Londynie, miejsce za pracownikami z krajów afrykańskich, też jest warte pamiętania. No i przede wszystkim nigdy nie wolno zapomnieć o tych co nie grillujš. Polska musi się zmienić i to jest cel, który usprawiedliwia udział w polityce. Dla nas to jasne. [b]Mówi pan, że media nie sš przychylne PiS-owi, w czym jest trochę prawdy, ale też pan i politycy PiS mogš się pojawiać w każdej stacji bez problemu. Problemem jest to, jak i co w tych mediach mówicie. W jaki sposób się komunikujecie z wyborcami.[/b] Opinię publicznš kształtujš głównie przekazy nie polityczne ale różne drobne. Wtręty, np. w audycjach rozrywkowych. Ogromna jest rola rozrywki. Tu sytuacja przypomina tę z poczštku lat 90-tych, gdy PC było atakowane od Polityki, Wyborczš przez NIE do kabaretów. Można też szukać analogicznej przed 1956 r. Wanda Odolska i Stefan Martyka majš dziœ kontynuatorów. Trudno też nie zauważyć, że w przeciętnej audycji politycznej mamy do czynienia z sytuacjš 3, 4 na jednego, a jeœli jest już jeden na jeden, to prowadzšcy bohatersko atakuje. Nie wszyscy dajš sobie z tym radę. Naprawdę porównywać naszš sytuację w mediach elektronicznych z sytuacjš PO może tylko œlepy i głuchy. W większoœci wypadków nie zachowywane sš nawet pozory. Proszę zapytać sam siebie czy ktoœ po naszej stronie, kto zachowywał by się tak jak Palikot czy Niesiołowski, byłby zapraszany regularnie do mediów i traktowany tam z pełnš rewerencjš. [b]Mam jednak wrażenie, że pan przecenia siłę oddziaływania mediów. Całe zło upatruje Pan w dziennikarzach i ich redakcjach.[/b] Kompletnie Pana nie rozumiem, przecież polityk nawet cišgle jeżdżšcy po kraju jak ja, ma bardzo ograniczone możliwoœci bezpoœredniego zetknięcia się z ludŸmi. Widzš go tak jak pokazujš go media. Ma Pan wštpliwoœci, że Tusk majšc takie wyniki jak ma i media przeciw sobie tak jak my je mieliœmy, zachowałby choć połowę obecnego poparcia? [b]Ale też Tusk wyczuł dobrze nastrój społeczny i umie z ludŸmi rozmawiać.[/b] Wielu Polaków korzysta cišgle z możliwoœci grillowania, gdyż, jak to mówiš, wstępna granica zamożnoœci została przekroczona, choć jak na Europę, to bardzo, bardzo skromna zamożnoœć. Ale jak już mówiłem, grillowanie jeœli nawet będzie trwać, a może z tym być kłopot, nie powinno zastępować zmian. [b]Ale czy to jest grzechem, że chcš korzystać z tego grilla? Trzeba to zaakceptować i nawišzać z nim kontakt.[/b] Z tymi dla których życie zaczyna się i kończy na grillu będzie pewnie ciężko. My liczymy na ambitnš częœć społeczeństwa, która poparła nas w 2007 r., a także na tych, którzy poparli Platformę sšdzšc, że to taki lepszy PiS, że Polska będzie się zmieniać. [b]Czyli częœć wyborców pan odrzuca. Nie chce pan z nimi rozmawiać. Może to jeden z powodów waszych problemów. Ale też PiS nie znalazł dobrej formuły na swojš opozycyjnoœć, nie umie wykorzystać tak idealnej sytuacji, jak słaby rzšd.[/b] Najpierw ludzie muszš się dowiedzieć, że rzšd jest słaby. A z tym jest kłopot i to zasadniczy. Nawet jeœli fakty sš oczywiste, jak w wypadku œrodków europejskich, gdzie liczby można wzišć ze strony internetowej ministerstwa tego rzšdu, wystarczy „pójœcie w zaparte” inwektywy o prostytuowaniu się najlepszego bodajże ministra ostatnich lat (bioršc pod uwagę wszystkie resorty) i media to kupujš, co więcej, na konferencjach prasowych widzę, że dziennikarze po prostu nie chcš wierzyć w takie fakty, gdyż niszczš one cały ich sposób myœlenia. Przyznać, że straszny PiS stworzył system wydawania œrodków i je sprawnie wydawał, a Platforma się kompromituje, to znaczy, zobaczyć polskš politykę niejako na nowo. Z badań wynika, że obywatele uważajš, że Platforma Ÿle wydaje œrodki ale PiS też Ÿle wydawało. Ostatnio wmówiono dużej częœci naszych Rodaków, że kompromitacja rzšdu z Sikorskim to wina Prezydenta. W polskim życiu publicznym mamy ogromny deficyt prawdy i to jest cecha charakterystyczna dla miękkiego autorytaryzmu. I jeszcze jedno, kabaretowe wręcz zachowanie częœci mediów wobec Tuska na zasadzie dobry car, Ÿli urzędnicy. Przykład – inicjatywa kontroli na UJ uznana za indywidualny wyskok pani minister, a Tusk bez którego nic takiego nie mogło się zdarzyć, i który był obecny na sali sejmowej, gdy p. Kudrycka broniła tego pomysłu, został uznany za dobrego władcę naprawiajšcego błędy urzędników. Prawda jest prosta, PR-owcy powiedzieli jak jest i wtedy Premier, mówišc językiem warszawskiej ulicy, zaczšł ..., no pospiesznie się wycofywać. Niezależnie od tych trudnoœci szukamy nowych metod i po kongresie rozpoczęliœmy nowš akcję z naszymi znakomitymi paniami. [b]... z której szybko się wycofaliœcie.[/b] Nieporozumienie. Nasze panie występujš na wszystkich wiecach wyborczych i sš naszymi twarzami i bohaterkami tych pierwszych spotkań. Myœmy nie zrezygnowali z promowania pań i tego przekazu, ale musimy tez dotrzeć do opinii publicznej z przekazem, że obecna władza jest nieudolna i działa w aurze korupcji. I z tym będziemy docierać do ludzi. [b]To będzie główny przekaz tej kampanii?[/b] Przekaz będzie taki, że my możemy w Parlamencie Europejskim coœ dla Polski zrobić. Poczšwszy od spraw historycznych przez nasze realne interesy takie jak sprawa gazocišgu północnego. Będziemy zabiegać o polskie dzieci, będziemy mówić o tych wszystkich skandalicznych przypadkach z Niemcami w mieszanych rodzinach (kwestia Jugendamtu), ale też będziemy zabiegać o dyrektywę usługowš, czy o sprawy zwišzane z ochronš œrodowiska. [b]Dlaczego chcecie tworzyć nowa frakcję w Parlamencie, kiedy doœć powszechna jest opinia, że lepiej jest działać poprzez te wielkie ugrupowania?[/b] Jest dokładanie odwrotnie. W wielkich frakcjach jest się pod butem silniejszych. Sprawa rotmistrza Pileckiego, o której w tej kampanii wyborczej będziemy mówić bardzo dużo, pokazuje, jak bardzo nieautonomiczny jest status członków wielkich frakcji w europarlamencie. Oni musieli głosować przeciwko czemuœ, co z polskiego punktu widzenia jest nie tylko oczywiste ale i œwięte. To głosowanie byłoby i tak przegrane, bo układ sił był niekorzystny, ale kropla dršży skałę. To najlepiej pokazuje, jak jest. Warto być w grupie, w której Polacy sš realnš siła, z którš trzeba się liczyć. I takš grupę z brytyjskimi konserwatystami i Czechami chcemy tworzyć. A gdy się jest w takiej grupie jak Europejska Partia Ludowa, gdzie całkowicie dominujš Niemcy, co wszyscy widzimy, to po prostu trzeba działać zgodnie z niemieckimi interesami. [b]Chce pan powiedzieć, że Platforma Obywatelska w Europejskiej Partii Ludowej działa zgodnie z niemieckimi interesami? To będzie teraz linia ataku?[/b] Platforma będzie miała radykalnie ograniczonš autonomię. Tam tak mała polska grupa niewiele znaczy. Nawet przewodnictwo komisji spraw zagranicznych dla Jacka Saryusza-Wolskiego w istocie my wywalczyliœmy. Nawet ewentualne przewodnictwo parlamentu dla Jerzego Buzka, choć szczerze mu tego życzymy, niewiele zmieni bo to funkcja bez wielkiego znaczenia i Buzek na niewiele będzie mógł sobie pozwolić. [b]Pojawiajš się opinie formułowane przez niektórych konserwatywnych, bliskich panu intelektualistów, że współczesne polskie społeczeństwo jest dziœ zdegenerowane, nastawione wyłšcznie na konsumpcję. Zakładajšc, że coœ jest na rzeczy, czy to oznacza, że w tym stanie mentalnym polskiego społeczeństwa nie da się żadnych wielkich reform nie da się przeprowadzić niezależne od tego czy rzšdzi partia A, B czy C?[/b] Konsumpcja na polskim, skromnym poziomie niebezpieczeństwem nie jest. Powiedziałem, liczymy na ambitnych. Pewna epoka w dziejach kapitalizmu dobiega końca. I w zwišzku z tym trudno sobie odpowiedzieć na pytanie, co będzie dalej. Stan mentalnoœci nie jest rzeczš stałš. Œwiadomoœć społeczna potrafi się zmieniać i to doœć szybko. Ja szczerze życzę wszystkim Polakom, by mogli sobie grillować i teraz i za 10 i za 20 lat i by ten grill był coraz obfitszy, większy i tłustszy. Ale aby ten grill trwał, aby nie stał się tym, który tylko obsługuje grilla innych. Polska, jak mówiłem, musi się zmienić. Z takimi słaboœciami jak dziœ a nie wykorzystanie tego co jest zgromadzonym w cišgu 20 lat zasobem, a więc masš ludzi wykształconych (tu nie zgadzam się radykalnie z moimi kolegami, którzy w masowym kształceniu na poziomie wyższego widzš główne zagrożenie) i znacznš, choć słabnšcš w młodym pokoleniu, inicjatywę gospodarczš. Te zmiany muszš dotyczyć głównie elit, nikt nikomu nie będzie zabraniał grillować. Sšdzę, że tych co grillujš będzie po zmianach dużo więcej. [b]Na razie jednak przegrywacie W jakim stanie jest dziœ PiS? Odeszło już bardzo wielu działaczy z najróżniejszych częœci partii. Jakš ma być partiš w trudnych czasach? Jest sporo niezadowolnych.[/b] To kreacja medialna. A poza tym jest taka, że w polityce nie jest zawsze dobrze. PiS-owi dziœ nic grozi. Zagrożenie leży poza PiS-em i jest nim ten miękki autorytaryzm, taka coraz bardziej niedemokratyczna sytuacja. A problemy wewnętrzne to margines, to ludzie, dla których władza jest dla władzy i profitów. [b]To prawda, ze planuje pan konsolidację partii powrót do wšskiej kadrowej organizacji w stylu Porozumienia Centrum?[/b] Nie ma żadnego pomysłu na zamknięcie PiS. Nie pojawiło się na ten temat jedno słowa. Pisze się o „zakonie PC’ a nic takiego nie istnieje. Zakon PC istnieje może w żartach, bo niektórzy z nas mówiš, że sš z zakonu. Nie ma takiego bytu politycznego wewnštrz Prawa i Sprawiedliwoœci. [b]Czy pańskim zdaniem obecny układ na scenie polityczny utrzyma się? Czy dojdziemy do układu dwupartyjnego?[/b] Uważam, że podział na dwie partie w polskich warunkach jest niedobry. Przy takim układzie sš dwie złe możliwoœci rozwoju sytuacji: Albo to, co mamy dziœ, czyli miękki autorytaryzm, czyli próba izolacji społecznej drugiej siły i zakamuflowanej jednopartyjnoœci. [b]...albo twardy autorytaryzm Jarosława Kaczyńskiego. [/b] To sš rojenia naszych przeciwników. Oni uważajš, że twardy autorytaryzm jest wtedy, kiedy oni tracš swoje pozycje i immunitety, te realne a nie prawne. Tak naprawdę mamy albo wariant miękkiego autorytaryzmu, kiedy strona antyestablishmentowa nie ma szans i musi czekać na jakieœ wydarzenia nadzwyczajne, albo wariant kartelu. Kartel, czyli dogadanie się obu stron. Wtedy np. partia antyestablishmentowa macha rękš, przestaje być realnš opozycjš i dogaduje się z rzšdzšcymi. Uzyskuje pewne odblokowanie i może działać. Ale wtedy to, kto rzšdzi , nie ma większego znaczenia. A to byłaby dla polskiego życia politycznego i gospodarczego sytuacja bardzo niedobra. Oczywiœcie uważam, że dobrze by było, aby były dwie duże partie, by obie partie miały charakter niepostkomunistyczny. Ale jednak w Polsce lewica jest potrzebna. I bardzo bym się modlił, by to była inna lewica niż ta, która mamy. Ale obawiam się, że to będzie ta lewica. [b]Czy to oznacza, że wsparłby pan lewš nogę? [/b] Nieporozumienie. Ja mówię o modelu a nie o naszych planach politycznych. Nikogo z lewicy nie będziemy wspierać. Ale niebezpieczeństwa trzeba dostrzegać, a kartel, choć pewnie bez udziału pokolenia po pięćdziesištce, potrafię sobie wyobrazić.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL