Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Orzecznictwo

Przekształcenie obejmuje też piwnice

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Uchwała zarzšdu spółdzielni okreœlajšca przedmiot odrębnej własnoœci lokali do celów przekształcenia we własnoœć musi uwzględniać piwnice jako pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego
Jest to konieczne, jeœli piwnica przyporzšdkowana jest do tego lokalu i faktycznie użytkowana przez osobę władajšcš nim. Tak wynika z niedawnej uchwały [b]Sšdu Najwyższego (sygn. III CZP 14/09)[/b], podjętej dla wyjaœnienia wštpliwoœci prawnej powstałej na tle sporu sšdowego między Cecyliš C. a spółdzielniš mieszkaniowš Rodzina Kolejowa. [srodtytul]Okrojony przedmiot własnoœci [/srodtytul] Cecylii B. przysługuje prawo do spółdzielczego własnoœciowego prawa do lokalu o pow. 44,5 mkw. Jego przydział otrzymała w 1997 r. W czerwcu 2001 r. złożyła wniosek o przekształcenie tego prawa w odrębnš własnoœć, obejmujšcš także pomieszczenia przynależne do tego lokalu. Takim pomieszczeniem jest użytkowana przez niš piwnica.
Jednak do przekształcenia dotychczas nie doszło. Dopiero w maju 2008 r. zarzšd spółdzielni podjšł warunkujšcš przekształcenie uchwałę w sprawie okreœlania przedmiotu odrębnej własnoœci lokali w nieruchomoœci obejmujšcej trzy budynki, w tym ten, w którym znajduje się mieszkanie Cecylii B. Według tej uchwały piwnice stanowić miały częœć nieruchomoœci wspólnej. Wniosków o zaliczenie ich do pomieszczeń przynależnych do mieszkań, zgłoszonych w okresie wyłożenia projektu uchwały do wglšdu, zarzšd nie uwzględnił. Cecylia B. zdecydowała się z tego powodu na zaskarżenie tej uchwały do sšdu. W pozwie odwołała się do art. 42 ust. 3 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169950]ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych[/link] w brzmieniu obowišzujšcym od 31 lipca 2007 r., ustalonym w nowelizacji do tej ustawy z 14 czerwca 2007 r. W myœl tego przepisu w uchwale okreœlajšcej przedmiot odrębnej własnoœci wszystkich lokali zarzšd powinien okreœlać m.in. rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń przynależnych, w tym piwnic lub pomieszczeń gospodarczych. Warunkiem jest jednak, aby piwnica lub pomieszczenie gospodarcze było w tym budynku przyporzšdkowane danemu lokalowi, a osoba, do której należy dane mieszkanie, faktycznie piwnicę lub pomieszczenie gospodarcze użytkowała. Z kolei spółdzielnia w toku sprawy odwoływała się do art. 42 ust. 7 ustawy, w którym zapisano, że decyzję o przynależnoœci do lokalu, jako jego częœci składowych, pomieszczeń przynależnych podejmie zarzšd, oraz do innej swej uchwały, podjętej w marca 2004 r., a więc przed nowelizacjš art. 42. Zarzšd spółdzielni mógł wówczas zaliczyć piwnice do nieruchomoœci wspólnej i okreœlić wielkoœć udziałów w niej, zwišzanych z odrębnš własnoœciš poszczególnych mieszkań, z uwzględnieniem powierzchni wszystkich piwnic znajdujšcych się w budynku (bez przypisywania piwnic i innych pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali). I zarzšd Rodziny Kolejowej w uchwale z marca 2004 r. z tej możliwoœci skorzystał. Decyzję o niezaliczaniu piwnic do pomieszczeń przynależnych motywował tym, że w budynku sš piwnice o różnej powierzchni – od 2 do 5,3 mkw. – często nieadekwatnej do wielkoœci użytkowej lokalu. Piwnice nie były przypisane do poszczególnych mieszkań na podstawie przydziałów. Przyjęto zasadę, że numer piwnicy odpowiada numerowi lokalu. [srodtytul]Wštpliwoœć pod rozwagę SN[/srodtytul] Sšd I instancji oddalił żšdanie Cecylii B. Uznał, że zmiana art. 42 obowišzujšca od 31 lipca 2007 r. miała tylko redakcyjny charakter i nie pozbawiała zarzšdu możliwoœci podjęcia takiej decyzji. Zarzšd – argumentował sšd – nie ma obowišzku każdorazowego okreœlania położenia i powierzchni piwnic, bez względu na poprzedniš decyzję w kwestii nieuznawania lub uznawania tych pomieszczeń za częœci składowe lokali. Nie był tego pewien sšd II instancji, do którego Cecylia B. wniosła apelację. Stšd pytanie prawne do Sšdu Najwyższego, zwłaszcza że nie ma w tej kwestii pełnej zgodnoœci w nauce prawa ani w orzecznictwie. W uzasadnianiu pytania prawnego sšd opowiedział się za przyjęciem, że roszczenia o przekształcenie zgłoszone przed 31 lipca 2007 r. powinny być zrealizowane stosownie do rozwišzań przyjętych w art. 42 w aktualnym brzmieniu. W myœl bowiem art. 7 ust. 5 nowelizacji z 2007 r. roszczenia o przekształcenie niezrealizowane do wejœcia w życie tej noweli sš rozpoznawane na podstawie przepisów niš wprowadzonych. Z tego powodu nie zgodził się z orzeczeniem sšdu I instancji, że skoro uchwała z marca 2004 r. nie została zaskarżona, to zarzšd przy podejmowaniu uchwały z 2008 r., okreœlajšcej przedmiot odrębnej własnoœci, był niš zwišzany. Z uchwały podjętej w odpowiedzi na pytanie prawne wynika, że Sšd Najwyższy podzielił stanowisko II instancji. Stwierdził bowiem, że uchwała zarzšdu spółdzielni niezaliczajšca piwnicy jako pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego (w sytuacji, gdy piwnica przyporzšdkowana jest do tego lokalu i pozostaje w użytkowaniu osoby, której przysługuje spółdzielcze własnoœciowe prawo do lokalu) jest nieważna (sygn. III CZP 14/09). [ramka] [b]Czego dotyczy orzeczenie[/b] Przedstawione orzeczenie Sšdu Najwyższego odnosi się wprost do uchwał okreœlajšcych przedmiot odrębnej własnoœci, podejmowanych po wejœciu w życie nowelizacji z 2007 r. Nie ma pełnej zgody co do takich uchwał podjętych wczeœniej, kiedy nie było nakazu dołšczania do mieszkań piwnic jako pomieszczeń przynależnych. Za ich obowišzywaniem przemawia wzglšd na fakty dokonane, zwłaszcza gdy na ich postawie doszło już wczeœniej do zawarcia choć jednej notarialnej umowy przenoszšcej odrębnš własnoœć lokalu. Takie jest stanowisko Biura Zwišzku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych przekazane „Rz” w ubiegłym roku.[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL