Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekonomia

Firmy liczš na większe obroty

euro zmieni warunki prowadzenia biznesu
Rzeczpospolita
Jeœli wejœcie do strefy euro poprawi konkurencyjnoœć polskich przedsiębiorstw, będzie to oznaczać, że z ekonomicznego punktu widzenia „operacja euro” miała sens – pisze rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cechš dyskusji prowadzonej na temat przystšpienia Polski do strefy euro jest wyraŸna koncentracja uwagi na zagadnieniach makroekonomicznych. Jest to zrozumiałe i uzasadnione. Mniej zrozumiały i mało uzasadniony wydaje się jednak praktyczny brak dyskusji i pogłębionych badań nad mikroekonomicznymi uwarunkowaniami procesu integracji walutowej. Równie ważne jak wyczerpujšce symulacje makroekonomicznych konsekwencji przystšpienia Polski do strefy euro wydaje się sporzšdzanie scenariuszy zachowań przedsiębiorstw. Tzw. przełożenie się makroekonomicznych i regulacyjnych uwarunkowań zachowań firm na rzeczywiste funkcjonowanie przedsiębiorstw może odbiegać od zakładanych oczekiwań. Realne reakcje przedsiębiorstw na czynniki makroekonomiczne oraz na stosowane narzędzia polityki gospodarczej mogš odbiegać od obowišzujšcych modeli, mechanizmów i stereotypów ze względu na przykład na ograniczenia informacyjne (asymetria informacji), możliwoœci percepcyjne, skłonnoœci do oportunizmu, a także potencjalne znaczenie emocji, przekonań, nastawień, uprzedzeń, intuicji czy wreszcie nawet z racji ograniczonych zdolnoœci poznawczych i intelektualnych uczestników życia gospodarczego. Stšd pomysł na badanie dotyczšce wpływu przystšpienia Polski do strefy euro na międzynarodowš konkurencyjnoœć polskich przedsiębiorstw – w tym przypadku dotyczšce firm z Wielkopolski. [wyimek]Najważniejszš postrzeganš przez przedsiębiorstwa korzyœciš z przyjęcia wspólnej waluty jest zmniejszenie ryzyka kursowego[/wyimek]
Sondaż przeprowadzono na przełomie sierpnia i wrzeœnia 2008 r. Badania empiryczne były oparte na danych pierwotnych. Dane te pochodziły z ankiety przeprowadzonej w czterech rodzajach przedsiębiorstw podzielonych ze względu na wielkoœć zatrudnienia: 1) od 50 do 99 pracujšcych, 2) od 100 do 249 pracujšcych, 3) od 250 do 499 pracujšcych i 4) powyżej 499 pracujšcych. Wielkoœć próby wyniosła 50 jednostek badawczych. Autorzy badania zdajš sobie sprawę z tego, że postrzeganie przyszłego œwiata gospodarczego przez menedżerów obcišżone jest licznymi ograniczeniami, i nie wnioskujš o to, aby absolutyzować wyniki poszukiwań. Wydaje się jednak, że prezentowane wyniki mogš być wartoœciowym uzupełnieniem prac badawczych przyjmujšcych całkowicie odmiennš perspektywę. Jeœli niżej relacjonowane wyniki badań nie zgadzajš się z obowišzujšcymi stereotypami, to sš co najmniej dwie możliwoœci wyjaœnienia tej sytuacji. Po pierwsze być może przyjmowane modele nie sš jednak adekwatne i należy rozważyć ewentualnoœć ich całkowitej zmiany lub częœciowej modyfikacji. Po drugie możliwe jest także istnienie rozbieżnoœci między teoretycznymi modelami a deklarowanymi poglšdami badanych menedżerów ze względu na ich ograniczonš wiedzę i doœwiadczenie. W tej drugiej sytuacji pojawi się postulat szerszego prowadzenia wœród menedżerów działalnoœci szkoleniowej i edukacyjnej dotyczšcej potencjalnego wpływu przystšpienia do strefy euro na ich działalnoœć. Prezentowane badanie koncentruje uwagę na wpływie przystšpienia do strefy euro na konkurencyjnoœć przedsiębiorstw. Tak naprawdę bowiem odpowiedŸ na pytanie o to, czy warto, czy nie warto, czy należy, czy nie należy przystępować do strefy euro, sprowadza się do oszacowania wpływu przystšpienia na konkurencyjnoœć firm. Jeœli wejœcie do strefy euro poprawi konkurencyjnoœć polskich przedsiębiorstw, będzie to oznaczać, że z ekonomicznego punktu widzenia „operacja euro” miała sens. [srodtytul]Co tak naprawdę badano?[/srodtytul] W toku badań, które zostały bardzo skrótowo zrelacjonowane w prezentowanym artykule, autorzy postawili w centrum zainteresowania mikropodmioty i to, jak przystšpienie Polski do strefy euro może wpłynšć na międzynarodowš konkurencyjnoœć i internacjonalizację konkretnych przedsiębiorstw. Chcšc rozwikłać powyższy dylemat, autorzy przygotowali schemat pokazujšcy najważniejsze zmienne opisujšce interesujšce ich zjawisko i zwišzki między nimi. Należy podkreœlić, że zdaniem autorów wpływ euro na konkurencyjnoœć firm będzie miał charakter bezpoœredni i poœredni. Wpływ poœredni (strzałka 1 oraz strzałka 3) będzie dokonywał się poprzez zmiany w szeroko pojętym otoczeniu biznesowym, w szczególnoœci w relacjach firm z instytucjami sektora finansowego i ubezpieczeniowego, ale także w zmianach w wielkoœciach makroekonomicznych opisujšcych stan polskiej gospodarki. Natomiast wpływ bezpoœredni (strzałka 2) wišże się z oddziaływaniem euro na przedsiębiorstwo poprzez wpływ na zajmowanš pozycję konkurencyjnš, posiadany potencjał konkurencyjny oraz stosowanš przez przedsiębiorstwo strategię konkurencyjnš, na którš składajš się i o kształcie której decydujš wdrażane strategie funkcjonalne. Wprowadzenie euro niesie ze sobš implikacje dla funkcjonowania firm w skali krajowej, ale przede wszystkim w skali międzynarodowej. Dlatego nie sposób pominšć w dyskusji i badaniach wpływu wprowadzenia euro na umiędzynarodowienie firm. Chodzi więc o to, jak euro może się przyczynić do osišgania/utraty konkurencyjnoœci w skali międzynarodowej. Rysuje się tutaj zależnoœć dwustronna polegajšca na stwierdzeniu, że z jednej strony wysoka konkurencyjnoœć stanowi bazę do podjęcia ekspansji międzynarodowej (strzałka 4). Z drugiej zaœ internacjonalizacja daje szansę stałego podwyższania konkurencyjnoœci – na przykład jest to możliwe dzięki korzyœciom skali, jakie mogš wyniknšć z wchodzenia na rynki zagraniczne (strzałka 5). Kwestiš podstawowš jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy wejœcie do strefy euro będzie działać pobudzajšco czy też hamujšco na internacjonalizację firm. Istotne jest więc zidentyfikowanie obecnych form umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz ewentualnych, przewidywanych przez same firmy zmian w tym zakresie po wprowadzeniu euro. Warto również rozpoznać przewidywane/planowane przez firmy zmiany w portfelach rynków. Wpływ internacjonalizacji na konkurencyjnoœć może się także odbywać poprzez koniecznoœć podwyższenia jakoœci wyrobów (usług) wynikajšcš z podjęcia obsługi wymagajšcych, wyrafinowanych odbiorców zagranicznych. Wreszcie wpływ euro na internacjonalizację firmy będzie dokonywał się także poprzez zmiany w otoczeniu biznesowym oraz we wskaŸnikach makroekonomicznych opisujšcych gospodarkę kraju pochodzenia danej firmy oraz gospodarkę kraju goszczšcego, przyjmujšcego firmę polskš inwestora bezpoœredniego czy chociażby eksportera (strzałka 6). [srodtytul]Co udało się ustalić?[/srodtytul] Wyniki badań skłaniajš do kilku wniosków: ? Większoœć ankietowanych przedsiębiorstw opowiada się za wprowadzeniem w Polsce wspólnej waluty, chociaż stopień akceptacji różni się w zależnoœci od potencjału przedsiębiorstwa – bardziej przychylnie odnoszš się do tego procesu przedsiębiorstwa większe, posiadajšce silne, międzynarodowe powišzania. ? Najważniejszš postrzeganš przez przedsiębiorstwa korzyœciš z przyjęcia wspólnej waluty jest zmniejszenie ryzyka kursowego, chociaż jedynie niewielki odsetek firm zabezpiecza się przed tym ryzykiem. Powodem mogš być wysokie koszty instrumentów pochodnych oraz brak znajomoœci tych instrumentów w szczególnoœci w obszarze małych przedsiębiorstw. Zaznaczyć należy, że dane statystyczne NBP potwierdzajš intensywny rozwój rynku instrumentów pochodnych, w szczególnoœci operacji typu CIR’s, chociaż najbardziej popularne sš swapy walutowe. ? Przedsiębiorstwa nie liczš na istotne zmniejszenie kosztów produkcji po wejœciu do strefy euro, co może mieć uzasadnienie w deklarowanych obawach przed wzrostem cen, który „skonsumuje” oszczędnoœci zwišzane z ułatwieniami w rozliczeniach oraz osłabi siłę nabywczš polskich konsumentów. Konstatacja ta, niestety, znajduje swoje odbicie w popularnym w mediach przekonaniu o nieuchronnym wzroœcie cen produktów po przyjęciu wspólnej waluty, czego jednak w żadnym stopniu nie potwierdzajš dane statystyczne mówišce o kształtowaniu się inflacji w krajach strefy euro po 1999 roku. ? Przedsiębiorstwa nie spodziewajš się znacznej poprawy swojej pozycji konkurencyjnej po przyjęciu euro w Polsce, a swojš obecnš sytuację oceniajš gorzej na tle konkurentów z innych państw Unii Europejskiej. Trudno jednoznacznie ocenić to zjawisko z uwagi na wiele czynników wpływajšcych na ten proces, od stricte ekonomicznych po psychologiczne (np. mentalnoœć polskiego malkontenta). ? Techniczny proces dostosowania polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania w strefie euro nie powinien spowodować większych trudnoœci, pewnym utrudnieniem może być wyłšcznie dostosowanie systemów księgowych. Niepokój może budzić fakt, że przedsiębiorstwa nie przewidujš większych zmian w zakresie stosowania strategii konkurencyjnych po wejœciu Polski do strefy euro, co może ponownie wskazywać na brak rzetelnej wiedzy przedsiębiorstw o realnych konsekwencjach procesu integracyjnego, [wyimek]Niepokój może budzić fakt, że firmynie przewidujš większych zmian w zakresie stosowania strategii konkurencyjnych po wejœciu Polski do strefy euro[/wyimek] Od chwili naszej akcesji do Unii Europejskiej ujawniajš się coraz wyraŸniej dynamiczne efekty integracji przejawiajšce się w zwielokrotnienieniu wymiany handlowej – po przyjęciu euro firmy oczekujš dalszej intensyfikacji wymiany. Silnš pozycję wœród rynków zagranicznych utrzyma rynek niemiecki odpowiadajšcy za jednš trzeciš polskiej wymiany zagranicznej, wœród rynków spoza UE silnš pozycję utrzyma Rosja. Wyniki badań sš – jak się wydaje – istotnym przyczynkiem do ogólnonarodowej debaty nad korzyœciami i kosztami przyjęcia wspólnej waluty. Podobne badania powinny być kontynuowane w skali krajowej, aby uzyskać większš, reprezentatywnš próbę badawczš. Nawet w czšstkowych wielkopolskich badaniach można zauważyć, że częœć deklarowanych przez badanych obaw i oczekiwań zwišzanych z procesem wejœcia Polski do strefy euro nie znajduje potwierdzenia w opiniach ekspertów. W chwili, kiedy rzšd zadeklarował oficjalnie docelowš datę przystšpienia Polski do strefy euro, należy podjšć starania, aby dostarczyć społeczeństwu rzetelnych informacji na temat konsekwencji całego procesu. Należy uniknšć sytuacji, w której kwestia kluczowa dla polskiej gospodarki ugrzęŸnie w ideologicznych sporach zamiast w merytorycznej dyskusji. [i]Współautorami tekstu sš: dr Barbara Jankowska, dr Maciej Pietrzykowski i dr Piotr Tarka – pracownicy Katedry Strategii i Polityki Konkurencyjnoœci Międzynarodowej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL