Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

O budowie dowiesz się, gdy jš zobaczysz

Małgorzata Zamorska, radca prawny partner w warszawskiej kancelarii bnt Neupert, Zamorska & Partnerzy
Archiwum
Ci, którzy teraz sš zwolennikami zwiększenia swobody budowania, za chwilę mogš być jej żarliwymi przeciwnikami – np. gdy po wybudowaniu przez nich domu ktoœ po sšsiedzku postawi... zakład produkcyjny lub magazyn. Na zgłoszenie, bez informowania o tym sšsiadów, pozwala przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa budowlanego
[b]Rz: Jak pani ocenia przegłosowanš przez posłów nowelizację ustawy – Prawo budowlane: jest szansa na zmniejszenie biurokracji w procedurach budowlanych?[/b] [b]Małgorzata Zamorska:[/b] Ustawa została przyjęta bez rozgłosu. Nawet dla osób œledzšcych na bieżšco tematykę budowlanš trudno było ustalić aktualny stan prac legislacyjnych. Tymczasem o projekcie wielkich zmian mówiło się głoœno od blisko dwóch lat. Dzięki uelastycznieniu prawa budowlanego miały znaczšco spaœć ceny nieruchomoœci, a to na skutek zwolnienia deweloperów z czasochłonnych i kapitałochłonnych procedur administracyjnych, poprzedzajšcych rozpoczęcie robót budowlanych. Czas pokazał, że ceny spadły, ale nie z powodu zmian ustawowych, tylko na skutek mechanizmów rynkowych. A rewolucji w przepisach też nie widać. [b]Z czego zrezygnowano?[/b]
Daleko idšce modyfikacje miały być wprowadzone nie tylko na etapie pozwoleń budowlanych. Przede wszystkim likwidacji miały ulec mocno krytykowane decyzje o warunkach zabudowy, tzw. wuzetki, a więc dokumenty okreœlajšce dopuszczalne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wuzetki miały być zastšpione zgodami urbanistycznymi i innymi elastycznymi formułami definiujšcymi możliwe zagospodarowanie nieruchomoœci. Na razie nowela zmiany te pomija. Można dziwić się temu rozwišzaniu. Nie ulega bowiem wštpliwoœci, iż jeżeli coœ stanowiło rzeczywistš barierę czy utrudnienie dla budujšcych, to właœnie brak Ÿródeł okreœlajšcych dopuszczalnš zabudowę gruntu (mała iloœć miejscowych planów) lub niepewnoœć, uznaniowoœć i długi okres oczekiwania na wydanie wuzetki. Trzeba przy tym podkreœlić, iż pozwolenie na budowę otrzymywało się w znacznie krótszym czasie niż wuzetkę i przykładowo: jeœli pozwolenie na budowę można było otrzymać w dwa miesišce, to na tzw. wuzetkę można było czekać i rok, i dwa lata. Jedynš pozostałoœciš zakrojonych na szerokš skalę zmian jest wprowadzone do ustawy – Prawo budowlane pojęcie zgody urbanistycznej. Pod tym pojęciem rozumie się jednak stare instrumenty, a więc wuzetki i plany miejscowe. Trudno więc dociec, po co w ogóle wprowadza się pojęcie, które nie jest znane ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poza tym nowela, która miała zrewolucjonizować rynek, obarczona jest błędami i sprzecznoœciami, które – miejmy nadzieję – zostanš usunięte przez Senat. [b]Jakie sš według pani najważniejsze uchwalone zmiany w prawie budowlanym?[/b] Jest to całkowita rezygnacja z pozwoleń na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Oznacza to, że planowana inwestycja będzie jedynie zgłaszana właœciwemu organowi (art. 28 ust. 1). Urzędnik zaœ będzie uprawniony do zweryfikowania wniosku. Brak jego reakcji w cišgu 30 dni oznaczać będzie zgodę na budowę (tzw. milczšca zgoda). Zgodnie z definicjš w art. 3 pkt 12 rejestracja budowy oznacza bowiem przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu. Nie jest więc potrzebne wydanie jakiegokolwiek orzeczenia. Decyzja wydawana jest jedynie, gdy organ sprzeciwi się planowanemu zamierzeniu. W przypadku braku sprzeciwu organ dokona rejestracji budowy, czyli wprowadzi wzmiankę o inwestycji do właœciwego rejestru (art. 30a). [b]Czy zawsze będzie można budować bez pozwolenia, za tzw. milczšcš zgodš?[/b] Wyjštkiem od powyższego trybu będzie wydawanie decyzji podobnych do dotychczasowych pozwoleń na budowę. Decyzje takie (decyzje o rejestracji budowy, art. 28 ust. 2) będš wymagane wyłšcznie w odniesieniu do przedsięwzięć wymagajšcych uprzedniego przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na œrodowisko, czyli tzw. OOŒ (np. inwestycje na obszarach objętych programem Natura 2000). [b]Co będzie można wybudować bez zgłoszeń?[/b] Przedsięwzięcia, które nie będš wymagały nawet dokonania zgłoszenia, to np. budowa przyłšczy mediów, obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1). Natomiast za zgłoszeniem, ale bez sporzšdzenia projektu budowlanego, będzie można stawiać np. budynki gospodarcze, boiska, zatoki parkingowe na drogach ekspresowych i autostradach (art. art. 29 ust. 2). Ustawodawca wyróżnił też przedsięwzięcia niewymagajšce zgłoszenia, ale prowadzenie których musi nadzorować kierownik budowy – np. remont obiektów budowlanych. [b]Podsumowujšc, chcšc wybudować dom, wystarczy, że zgłoszę inwestycję w gminie. A jeœli chciałabym postawić obiekt magazynowy?[/b] Zasadš przy inwestycjach, niezależnie od ich rodzaju i kubatury, miałoby być zgłoszenie budowy. W ten sposób można będzie otrzymać zgodę zarówno na budowę domu jednorodzinnego, apartamentowca czy fabryki. Raczej nietrudno sobie wyobrazić, że wskutek biernoœci organu lub natłoku spraw urzędowych wiele inwestycji, nawet tych wštpliwych prawnie, może być dopuszczonych do realizacji jedynie na skutek upływu terminu na wniesienie sprzeciwu. Można wręcz wyobrazić sobie sytuacje, że inwestor będzie dokonywał kilku zgłoszeń na tę samš inwestycję, liczšc, że któreœ ze zgłoszeń zostanie przeoczone i nie zostanie zakwestionowane, a więc formalnie organ da zgodę na budowę. [b]W zwišzku z tym sšsiedzi pustych dziœ działek obawiajš się, że nowe prawo nie da im możliwoœci zaprotestowania przeciwko inwestycji, skoro nie będš już musieli być o niej powiadomieni, bo żadne pozwolenie nie będzie potrzebne.[/b] Z noweli wynika, że sšsiedzi i inne osoby, których praw i interesów może dotyczyć planowana budowa, mogš uczestniczyć wyłšcznie w postępowaniach budowlanych dotyczšcych przedsięwzięć wymagajšcych uprzedniego przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na œrodowisko (np. inwestycje na obszarach objętych programem Natura 2000). W tym wypadku wydawana jest bowiem decyzja o rejestracji budowy, legitymujšca inwestora do prowadzenia robót. [wyimek]– Uproszczona œcieżka administracyjna powinna być dostępna przy mniejszych inwestycjach, jak np. domy jednorodzinne, ale absolutnie wykluczona przy większych projektach[/wyimek] W pozostałych przypadkach, a więc w zdecydowanej większoœci spraw, nie dojdzie do postępowania administracyjnego z udziałem stron. Sšsiedzi i inne podmioty majšce interes prawny nie będš więc mogły działać tam, gdzie budowa następowała będzie na podstawie zgłoszenia, a tym bardziej wtedy, gdy budowa będzie mogła być prowadzona nawet bez koniecznoœci dokonania zgłoszenia. [b]Czy nie ma zatem niebezpieczeństwa, że wœród domów jednorodzinnych wyroœnie nie tylko blok, jak to jest możliwe już przy dziœ obowišzujšcych przepisach, ale nawet fabryka?[/b] Pomysłodawcy nowej ustawy uspokajajš, że ustawowe ograniczenia praw sšsiadów nie wywołajš żadnego uszczerbku. Będš oni mogli bowiem, tak jak dotychczas, aktywnie uczestniczyć w procedurze uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, które – wbrew wczeœniejszym zapowiedziom – na razie pozostały niezmienione. [b]Trudno jednak przyjšć bez zastrzeżeń takie tłumaczenie...[/b] To prawda. Po pierwsze rzeczywisty wpływ przeciętnego sšsiada na treœć miejscowych planów jest nikły. Po drugie plany nadal nie sš dostatecznie szczegółowe i zostawiajš spory margines swobody co do możliwych warunków zagospodarowania terenu. Po trzecie plan można już zastać i ma się wówczas mały wpływ na zmianę jego zapisów, a po czwarte dla większoœci obszaru kraju nadal nie ma miejscowych planów i wówczas konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, tzw. wuzetki. Te zaœ decyzje sš mocno uznaniowe, gdyż obowišzujšca zasada „dobrego sšsiedztwa” daje organowi spory margines swobody przy okreœlaniu warunków dopuszczalnego zagospodarowania terenu. Trudno więc często polemizować z uwarunkowaniami takiej decyzji. Trzeba też pamiętać, że występujšc o tzw. wuzetkę, inwestor nie musi wykazywać się żadnym prawem do nieruchomoœci oraz że możliwe jest uzyskanie dowolnej iloœci wuzetek przez dowolnych potencjalnych inwestorów w odniesieniu do jednej i tej samej nieruchomoœci. W odniesieniu do jakiegoœ atrakcyjnego terenu może być więc wydanych nawet i kilkadziesišt wuzetek na zupełnie różne inwestycje. Trudno więc byłoby sšsiadom aktywnie uczestniczyć we wszystkich takich postępowaniach i to jeszcze wtedy, gdy nie ma żadnej pewnoœci, czy i które z przedsięwzięć w ogóle będzie realizowane. [b]W noweli dopisano jednak: „Rejestracja budowy nie narusza praw osób trzecich, które im służš w zakresie prawa cywilnego i nie ogranicza dochodzenia tych praw na drodze sšdowej”.[/b] Tak, ze względu na zgłaszane wštpliwoœci i zarzuty co do planowanego zamachu na prawa właœcicieli sšsiednich nieruchomoœci ustawodawca dopisał to zdanie w ostatniej chwili do § 4 ustawy – Prawo budowlane. Przepis ten nic jednak nie wnosi i może mieć jedynie znaczenie marketingowe. Sšsiadom zostanš jedynie uprawnienia, którymi i tak dotychczas dysponowali, lecz w praktyce rzadko z nich korzystali. Praktyczny walor cywilnej drogi ochrony praw osób trzecich w procesie budowlanym jest bowiem znikomy. Po pierwsze sprawy sšdowe mogš cišgnšć się latami, gdyż sšdy sš cišgle przecišżone, a nadto przeciwnik sporu ma całe spektrum możliwoœci, by proces przewlekać. Po drugie spory sšdowe sš kosztowne, a przy możliwych roszczeniach odnoszšcych się do wartoœci nieruchomoœci (np. roszczenia odszkodowawcze) sama opłata sšdowa przy wniesieniu pozwu może wynosić dziesištki tysięcy złotych. Po trzecie sędziowie, a więc prawnicy, nie sš osobami szczególnie predestynowanymi do badania zawiłoœci technicznych i budowlanych. Reasumujšc, wyrok sšdowy, który może zapaœć długo po zakończeniu budowy, może stanowić dla zainteresowanych jedynie dowód walki, szczególnie wtedy, gdy próbowali w procesie dowieœć niedopuszczalnoœć danej inwestycji. O nakazie rozbiórki będzie można zapomnieć, jeżeli z punktu widzenia prawa budowlanego obiekt powstał zgodnie z prawem (bo brakowało sprzeciwu organu wobec zgłoszenia). [b]Jakie sš wymogi formalne zgłoszenia budowy?[/b] W zgłoszeniu trzeba okreœlić m.in. usytuowanie i rodzaj obiektu oraz zamierzony termin rozpoczęcia budowy. W przypadkach braku obowišzku przedłożenia projektu budowlanego do zgłoszenia dołšcza się „w zależnoœci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki”.Trudno dociec, jak będzie się ustalać tę „potrzebę” oraz „odpowiednioœć” szkiców lub rysunków. Co ciekawe, ustawa nie przewiduje wprost, iż inwestor zobowišzany jest dołšczyć do zgłoszenia tzw. zgodę urbanistycznš, a więc w zależnoœci od sytuacji aktualnš „wuzetkę” lub wycišg z miejscowego planu. Mówi się jedynie ogólnie o koniecznoœci złożenia projektu budowlanego z wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, co sugeruje jedynie orzeczenia i uzgodnienia zwišzane z samš treœciš projektu budowlanego. [b]Jakie znaczenie ma tzw. zgoda urbanistyczna?[/b] Rzeczywistego znaczenia zgody urbanistycznej (wuzetki lub planu zagospodarowania przestrzennego) w procesie zgłoszenia budowy trudno też dopatrzyć się w nowym art. 30a ust. 1 prawa budowlanego, w którym uregulowano warunki weryfikacji zgłoszenia przez organ. Nowela mówi, że organ sprawdza prawidłowoœć i kompletnoœć zgłoszenia, kompletnoœć projektu budowlanego, uprawnienia osób sporzšdzajšcych projekt oraz zgodnoœć usytuowania obiektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu ze zgodš urbanistycznš (art. 30a ust. 1 pkt 4).Kontekst, w jakim pojawia się owa zgoda urbanistyczna, jest co najmniej zagadkowy. Z brzmienia przepisu wynikałoby, że organ ma ograniczyć badanie zgodnoœci zgody urbanistycznej i zgłoszenia tylko do „usytuowania” obiektu albo do „zagospodarowania” działki. Inne parametry inwestycji, jak choćby wielkoœć, kubatura, linie zabudowy itd., pozostawałyby więc poza zakresem zainteresowania organu. Teoretycznie więc można sobie wyobrazić, że dopuszcza się budowę obiektu mocno odbiegajšcego od warunków wuzetki czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. [b]Przeciwnicy nowelizacji podnoszš, że dopuszcza ona możliwoœć nieuzupełnienia przez inwestora braków w zgłoszeniu...[/b] Tak, „ciekawostki” przewidziano w dodanym art. 30b ust. 1 ustawy, który wprawdzie mówi, że w przypadku stwierdzenia braków w zgłoszeniu lub projekcie budowlanym organ może zobowišzać inwestora do uzupełnienia braków, ale zaznacza, że można to zrobić wyłšcznie raz, zaœ na usunięcie braków przewidziano szeœciomiesięczny termin. Z powyższego wynikałoby więc, że w przypadku przedłożenia przez inwestora np. ponownie błędnego projektu lub niepełnego uzupełnienia zgłoszenia, organ miałby już zwišzane ręce i nie mógłby ponownie nakazywać poprawek.Dalsza częœć tego przepisu też jest nieco zdumiewajšca. Stwierdza się bowiem: „w takim przypadku termin do rejestracji budowy liczy się od dnia uzupełnienia zgłoszenia lub projektu budowlanego”. Dla niewprawnego oka trudno dostrzec tu niuans terminologiczny. Dla przypomnienia trzeba więc wskazać, iż ustawa przyznaje prawo do budowy nie po dokonaniu „rejestracji”, lecz po „zgłoszeniu” i braku sprzeciwu organu w cišgu 30 dni. Jakie więc ma znaczenie zastrzeżenie, iż „termin do rejestracji budowy” biegnie dopiero od dnia uzupełnienia braków? Moim zdaniem – żadne. Inwestora nie interesuje bowiem, kiedy urzędnik zarejestrował budowę w swoich rejestrach, a jedynie kiedy on sam dokonał zgłoszenia budowy. Literalnie rzecz bioršc, możliwa jest sytuacja, że wskutek upływu 30-dniowego terminu budowa stanie się dopuszczalna, zaœ jedynie sama techniczna rejestracja budowy nastšpi po uzupełnieniu zgłoszenia. To jednak może w niczym inwestorowi nie przeszkadzać, właœciwie może być mu obojętne, czy organ w ogóle dokonał „rejestracji” budowy, skoro ustawa z tym faktem nie wišże żadnych skutków prawnych. [b]Kiedy nowe prawo może wejœć w życie?[/b] Zmiany majš obowišzywać po upływie szeœciu miesięcy od dnia ogłoszenia. Nowela musi jednak uzyskać jeszcze akceptację Senatu i prezydenta. W praktyce może więc wejœć w życie jesieniš bieżšcego roku. [ramka][b]Komentarz prawnika[/b] [srodtytul]Chaos terminologiczny w noweli prawa budowlanego[/srodtytul] [i][b]Małgorzata Zamorska, radca prawny partner w warszawskiej kancelariibnt Neupert, Zamorska & Partnerzy:[/b][/i] [b]ZGŁOSZENIE BUDOWY I REJESTRACJA BUDOWY[/b] [ul][li]Rejestracja budowy w rozumieniu noweli oznacza jedynie deklaratywnš czynnoœć technicznš polegajšcš na naniesieniu wzmianki o inwestycji w urzędowym rejestrze. Nie wiadomo, jak rozumieć sformułowanie zawarte w art. 30b ust. 4, zgodnie z którym „właœciwy organ w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia dokonuje rejestracji budowy i wydaje inwestorowi dziennik budowy, albo wnosi, w drodze decyzji, sprzeciw”.[/li][li]Rejestracja jest tylko wpisem w rejestrze, z którym nie sš zwišzane żadne konsekwencje, w szczególnoœci inwestor nie otrzymuje żadnego pisma w sprawie rejestracji czy orzeczenia w tej sprawie. Jedynie na odrębny wniosek inwestor może otrzymać od organu zaœwiadczenie o rejestracji budowy, może to jednak nastšpić w dowolnym terminie. Jeżeli więc rejestracja jest jedynie wpisem, to łatwo sobie wyobrazić dokonywanie wpisów w dowolnym momencie (także antydatowanych). Trudno z kolei dociec, jakie sš konsekwencje niedokonania przez urzędnika wpisu („rejestracji”) budowy w rejestrze w terminie 30 dni od zgłoszenia. Moim zdaniem takich konsekwencji po prostu brak, a więc „rejestracja” może być dokonana w dowolnym terminie po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia.[/li][/ul] [b]DECYZJA O REJESTRACJI A REJESTRACJA W DRODZE DECYZJI[/b] [ul][li]W art. 28 ust. 2 noweli wprowadzone zostało się pojęcie „decyzji o rejestracji budowy”. Decyzja taka potrzebna jest w przypadku przedsięwzięć wymagajšcych uprzedniego przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na œrodowisko. Ustawodawca jak wytrawny beletrystyk, który stara się używać różnorodnego słownictwa, by nie nudzić czytelnika powtarzaniem tych samych sformułowań, w dalszej częœci ustawy wprowadza nowe konstrukcje terminologiczne, jak np. „rejestracja budowy, w drodze decyzji”. Zwrot ten może wprowadzać lekki zamęt, gdyż trudno już jednoznacznie przesšdzić, czy owa „rejestracja budowy, w drodze decyzji” jest tożsama z „decyzjš o rejestracji budowy” czy ustawodawca przewidział jednak jakiœ szczególny tryb rejestracji zwykłych budów zgłaszanych przez inwestorów.[/li] [li]Zagraniczni przedsiębiorcy nie mogš wyjœć z podziwu dla uwielbienia pieczštek, jakie panuje w Polsce. Widzš wręcz, że prezes bez pieczštki nie jest właœciwie prezesem, a pieczštka firmowa jest często ważniejsza niż dokumenty rejestrowe spółki. Nowela prawa budowlanego kultywuje tę tradycję.[/li] [li]Ciekawym zwrotem pojawiajšcym się w tym akcie jest „ostemplowany projekt budowlany” oraz „odstępstwo od ostemplowanego projektu budowlanego”. By ustalić, o co w tej nowoœci chodzi, trzeba sięgnšć do art. 30a ust. 6, który stanowi: „przedłożone egzemplarze projektu budowlanego podlegajš ostemplowaniu pieczęciš urzędowš”. Nie dodano jednak, kto dokonuje tego ostemplowania. Można jedynie przypuszczać, iż robi to organ, który otrzymał zgłoszenie, a co za tym idzie, że owa pieczęć urzędowa będzie pieczęciš tego właœnie organu.[/li] [li]W dalszej częœci ustawy widzimy, iż sprawa opieczštkowania projektu budowlanego nie jest błaha. Wprowadza się bowiem procedury stosowane w przypadku istotnych i nieistotnych odstępstw od „ostemplowanego projektu budowlanego”. Przewrotnie podchodzšc do tematu można stwierdzić, że odstępstwa od projektu budowlanego, który z jakiœ powodów nie został „ostemplowany”, sš możliwe i nie wymagajš żadnych notyfikacji.[/li][/ul] [b]BOLESNE KONSEKWENCJE NOWELI[/b] [ul][li]Proponowane zmiany sš zapewne mile widziane przez wielu inwestorów, szczególnie deweloperów. Osobiœcie nie jestem jednak ich zwolenniczkš. Jeżeli jeszcze w ostatecznoœci można zaakceptować uproszczonš procedurę budowlanš na terenach objętych szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego, o tyle na terenach, gdzie takich planów, a więc wytycznych co do możliwego zagospodarowania przestrzeni – brak, zamierzenia budowlane powinny być realizowane na podstawie pozwolenia na budowę.[/li] [li]Uproszczona œcieżka administracyjna nie powinna też dotyczyć wszystkich przedsięwzięć. Powinna być ona dostępna przy mniejszych inwestycjach, jak np. domy jednorodzinne, ale absolutnie wykluczona przy większych projektach. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że wiele z dużych obiektów, jak osiedla, fabryki, magazyny, może być zwolnionych z procedury oceny oddziaływania na œrodowisko. W takich przypadkach nowela nie wymaga wydania żadnej decyzji typu pozwolenie na budowę czy decyzji o rejestracji budowy. Inwestycja może więc być rozpoczęta, gdy organ nie wniesie sprzeciwu w cišgu 30 dni od zgłoszenia.[/li] [li]Majšc na uwadze dotychczasowe tempo działania urzędów, łatwo może dochodzić do sytuacji, że termin ten upłynie, zanim organ w ogóle zdšży się przyjrzeć sprawie. W takim trybie brak będzie typowego postępowania administracyjnego, nie będzie wydawana żadna decyzja, która mogłaby być ewentualnie podważana. Pominięci w sprawie sšsiedzi nie będš mogli żšdać np. wznowienia postępowania, jeżeli bez swojej winy nie brali w nim udziału, bo np. nie zostali o nim powiadomieni. Wznowienia postępowania można bowiem żšdać wyłšcznie w sprawach kończšcych się wydaniem decyzji (np. pozwolenia na budowę), a tu takowej nie będzie.[/li] [li]Mojš największš obawš jest, że liberalizacja procedury budowlanej doprowadzi do zupełnego chaosu urbanistycznego w kraju. Już teraz narzekamy, że brak jest spójnej zabudowy, tęsknimy za schludnymi i uporzšdkowanymi miastami znanymi choćby z Niemiec, tymczasem godzimy się na rozwišzania, które jeszcze wzmogš naszš polskš fantazję budowlanš.[/li] [li]Trudno przyjšć do wiadomoœci tłumaczenia ekspertów, iż po likwidacji pozwoleń na budowę odpowiedzialnoœć za jakoœć zabudowy przejmie projektant. On ponosił i będzie ponosić odpowiedzialnoœć za zaprojektowanie zgodnego z prawem obiektu, nie będzie jednak odpowiadał za wkomponowanie go w otoczenie.[/li] [li]Osobiœcie jestem zwolenniczkš pewnej reglamentacji działań budowlanych. Uważam, że najwłaœciwszym rozwišzaniem jest jednak wprowadzanie szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia na budowę. Zgłoszeniami mogłyby być objęte drobniejsze, indywidualne inwestycje, np. domy jednorodzinne, przyłšcza mediów itp. Powinien być jednak znacznie usprawniony proces wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.[/li][/ul] [b]PROPOZYCJE ZMIAN[/b] [ul][li]Dzisiejsze problemy zwišzane sš przede wszystkim z niewydolnoœciš aparatu urzędniczego, który takie decyzje wydaje, a nie z nadmiernym rygoryzmem procedury budowlanej.[/li] [li]Celowe byłoby również wprowadzenie osobistej, imiennej odpowiedzialnoœci urzędników, którzy przewlekajš postępowania lub wydajš pozwolenia z naruszeniem prawa.[/li] [li]Majšc na uwadze kryzysy, jakie dotknęły rynek nieruchomoœci w USA czy Hiszpanii, oraz przegrzanie rynku polskiego, należałoby się raczej skupić na zabezpieczeniu interesów nabywców mieszkań. Najbliższe czasy to okres próby dla deweloperów i niektórzy z nich będš upadać. Warto więc może rzeczywiœcie wprowadzić w życie rozwišzania, które ochroniš nabywców lokali przed stratami i rozczarowaniem.[/li] [li]Dobrym pomysłem w tym kierunku był obligatoryjny rachunek powierniczy, na który nabywcy mieszkań wpłacaliby pienišdze w trakcie budowy. Ten z gruntu słuszny pomysł został jednak niestety zarzucony, a w jego miejsce liberalizuje się procedury budowlane. Osobiœcie marzyłoby mi się, by zmiany, w tym ułatwienia, nie oznaczały – jak to często się zdarza – wylania dziecka z kšpielš.[/li][/ul] [/ramka] [i]ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA TEMAT PROPONOWANEJ NOWELIZACJI PRAWA BUDOWLANEGO. NA OPINIE CZEKAMY pod adresem:[mail=g.blaszczak@rp.pl]g.blaszczak@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL