Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Współpracownicy wywiadu PRL

Sławomir Cenckiewicz
Fotorzepa, Jak Jakub Dobrzyński
Kontakty informacyjne zawsze były częœciš sieci agenturalnej wywiadu. Poszczególne piony operacyjne i rezydentury wykazywały je w sprawozdaniach przesyłanych do centrali Departamentu I MSW – pisze historyk
Pierwotnie nie chciałem wypowiadać się na temat sprawy arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Tematyka zwišzana z dziejami Koœcioła katolickiego jest w zasadzie marginalnym obszarem moich zainteresowań. Poza kilkoma artykułami i współautorstwem ksišżki poœwięconej wizycie Jana Pawła II w Trójmieœcie w 1987 r. („Operacja Zorza II. Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieœcie”) nie zajmowałem się tym zagadnieniem. Jednak dyskutowana ostatnio sprawa nuncjusza papieskiego wišże się poœrednio z problematykš wywiadu PRL, którego działalnoœciš interesuję się od wielu lat, prowadzšc m.in. szerokie kwerendy archiwalne. Przyglšdajšc się tej dyskusji, ze smutkiem zauważyłem, że po raz kolejny w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele opinii nieznajdujšcych pokrycia w faktach i potwierdzenia w wiedzy historycznej dotyczšcej funkcjonowania Departamentu I MSW (wywiadu cywilnego). Niektórzy z komentatorów (w tym także niestety historycy) tak emocjonalnie podeszli do sprawy, że nie potrafili zdefiniować pojęcia tzw. kontaktu informacyjnego (KI), kwestionowali autentycznoœć zachowanych dokumentów dotyczšcych KI „Cappino”, poddawali w wštpliwoœć Ÿródło ich pochodzenia, zapewniajšc przy tym, że wszystkie dokumenty rezydentury wywiadowczej w Rzymie, która zajmowała się rozpracowaniem operacyjnym Watykanu, sš im znane. Jeszcze inni natomiast bagatelizowali problem, wskazujšc na oficjalny z definicji charakter relacji łšczšcych przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i PRL, które w dużej mierze koncentrować się miały na sprawach zwišzanych z organizacjš pielgrzymek papieskich do Polski. Dostrzegali w tym nawet analogię pomiędzy czasami PRL i wolnej Polski, bo przecież tak jak przed 1989 r. utrzymywano kontakty z funkcjonariuszami SB na etatach dyplomatycznych, tak i póŸniej z dyplomatami Rzeczypospolitej powišzanymi z nowymi służbami. Chcšc w swoim przekonaniu pomóc nuncjuszowi apostolskiemu, tłumaczyli, że był obywatelem Watykanu, choć jednoczeœnie nie byli w stanie wskazać na jakikolwiek dowód, że abp Kowalczyk nie był obywatelem PRL. Wœród osób zabierajšcych głos na ten temat pojawili się i tacy jak mecenas Maciej Bednarkiewicz, który potraktował całš sprawę jako asumpt do bezpardonowej napaœci na „pana” Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Jednak bezpoœredniš inspiracjš do zabrania przeze mnie głosu stał się polemiczny wobec tekstów publikowanych przez Cezarego Gmyza w „Rzeczpospolitej” artykuł Andrzeja Grajewskiego i ks. Jerzego Myszora pt. „Lustrowanie nuncjusza” („Goœć Niedzielny”, 18.01.2009 r.), w którym oprócz autorytatywnych i kategorycznych sšdów wykluczajšcych możliwoœć jakichkolwiek œwiadomych kontaktów nuncjusza z bezpiekš pojawiły się informacje wypaczajšce pojęcie i sens kontaktu informacyjnego w wywiadzie cywilnym PRL.
Kluczowy dokument czy kluczowa dezinformacja? Redakcja i autorzy tekstu zamieszczonego w „Goœciu Niedzielnym” jednoznacznie orzekli: „ks. abp Józef Kowalczyk nigdy i w żadnej formie nie był informatorem organów bezpieczeństwa PRL. Będšc dyplomatš watykańskim, został zarejestrowany przez wywiad PRL jako kontakt informacyjny, a tak oznaczano Ÿródła zewnętrzne, które nie były częœciš agenturalnej sieci”. Na potwierdzenie tych słów Grajewski i ks. Myszor przywołujš znane historykom zarzšdzenie szefa MSW nr 0041/72 z 6 maja 1972 r. „W sprawie pracy wywiadowczej Departamentu I MSW” i załšczonš do niego „Instrukcję o pracy wywiadowczej Departamentu I MSW” (dokument ten opublikował wczeœniej w całoœci Paweł Piotrowski). Jednak niezbyt wiernie referujš i cytujš ten dokument. Już w rozdziale II tej instrukcji zatytułowanym „Œrodki i metody działalnoœci wywiadowczej” możemy przeczytać, że istotnym wsparciem dla najważniejszej kategorii współpracowników wywiadu – „agentów” Departamentu I MSW – sš również inne osobowe Ÿródła informacji: „W zespole osobowych œrodków Departament I korzysta z innych współpracowników, stanowišcych istotne uzupełnienie agenturalnych Ÿródeł informacji. W zależnoœci od charakteru, zakresu i rodzaju realizowanych przy ich pomocy zadań wywiadowczych dzielimy je na: – kontakty informacyjne; – kontakty operacyjne”. Tak więc w œwietle powyższej instrukcji KI miały status „osobowych œrodków” i „współpracowników” Departamentu I, choć niższej kategorii. Były również uwzględniane w opisie sieci agenturalnej danej rezydentury wywiadowczej. W dalszej częœci instrukcji z 1972 r. znajdujemy takš oto definicję KI: „Kontaktem informacyjnym jest obywatel obcego państwa, bezpaństwowiec lub obywatel polski stale zamieszkały poza granicami PRL, który w ramach ułożonych stosunków œwiadomie lub nieœwiadomie przekazuje dokumenty lub informacje z zakresu bezpoœrednich zainteresowań wywiadowczych Departamentu I”. Tych fragmentów dokumentu Departamentu I w „Goœciu Niedzielnym” nie zacytowano, a dopiero w kontekœcie tej definicji, doœć płynnej i mało precyzyjnej, zrozumieć możemy uwzględnione w instrukcji dla uporzšdkowania problemu „cechy odróżniajšce kontakt informacyjny od agenta” w wywiadzie cywilnym PRL, na które chętnie powołujš się autorzy tekstu „Lustrowanie nuncjusza”. Pojęcie KI, jak i „cechy odróżniajšce KI od agenta” zostały zresztš szczegółowo i szeroko omówione w opracowaniu Departamentu I MSW pt. „Œrodki i metody pracy wywiadu PRL” z sierpnia 1973 r. Chodzi tu przede wszystkim o to, że w odróżnieniu do „agenta” KI nie był zwišzany z wywiadem „konkretnš umowš – zobowišzaniem działania na rzecz wywiadu”, nie posługiwał się technikš operacyjnš (np. tajnopisy, radio dla celów łšcznoœci), nie odbywał spotkań z oficerem wywiadu z zachowaniem „wszelkich zasad pełnej konspiracji” i nie podlegał typowej dla „agenta” dyscyplinie. I właœnie w tym sensie nie realizował „œwiadomie” zadań przydzielonych przez wywiad. W materiale szkoleniowym wywiadu z 1973 r. czytamy: „Istotnym warunkiem powodzenia w pracy z kontaktami informacyjnymi jest ustalenie i utrwalenie najbardziej korzystnej dla nas sytuacji płaszczyzny stosunków, a więc takich, które zapewniajš cišgłoœć spotykania się oraz odpowiedni »klimat« sprzyjajšcy ujawnianiu przez kontakt informacyjny wiadomoœci interesujšcych oficera wywiadu. Stosunki między oficerem wywiadu a kontaktem informacyjnym mogš opierać się na różnych, zależnych od sytuacji, podstawach. Mogš to być stosunki oficjalne, w których podtrzymaniu zainteresowany jest kontakt informacyjny z tytułu zajmowanego stanowiska lub wykonywanego zawodu (np. właœciciel biura podróży, impresario, handlowiec). W innych przypadkach stosunki ułożš się na płaszczyŸnie prywatnej, towarzyskiej czy też na zasadzie jakichœ zobowišzań kontaktu informacyjnego wobec oficera wywiadu”. I dalej: „Nawet w wypadku kiedy kontakt informacyjny zdaje sobie sprawę, że ma do czynienia z wywiadem, oficer ograniczony jest do pewnych »reguł gry« ustalonych między nim a kontaktem”. W zależnoœci od sytuacji i konkretnego przypadku taka współpraca mogła mieć zatem charakter œwiadomy bšdŸ nieœwiadomy, mogła charakteryzować się „oficjalnoœciš” utrzymywanych kontaktów bšdŸ ich „tajnoœciš” i „poufnoœciš” lub ich prywatnym charakterem (relacja towarzyska), mogła skutkować jedynie informacjami przekazywanymi w rozmowach, ale też „przekazywaniem dokumentów” itp. Mogła nawet polegać na ustalonej formie łšcznoœci z oficerem wywiadu i przekazywanych gratyfikacjach za współpracę, mogła wreszcie być wstępem do werbunku lub w przypadku kapłana wyjeżdżajšcego za granicę rodzajem przekwalifikowania z kategorii tajny współpracownik na KI. Na tego typu aspekty w działalnoœci KI zwracajš uwagę liczne dokumenty i materiały szkoleniowe wywiadu, nie mówišc już o wielu zachowanych teczkach pracy KI. Jednym z ważniejszych dokumentów w tej sprawie jest „Instrukcja dyrektora Departamentu I MSW” nr 026/72 z 5 X 1972 r. w sprawie sporzšdzania informacji o agencie, kontakcie informacyjnym i kontakcie operacyjnym” w obszernym, 13-punktowym rozdziale „Komentarz do analizy kontaktu informacyjnego”. Tego kontekstu w dyskusji i publicystyce na temat abp. Kowalczyka zabrakło, a przecież przynajmniej od historyków zabierajšcych w tej sprawie głos powinniœmy tego oczekiwać. To wszystko nie zmienia faktu, że zakresu i charakteru współpracy abp. Kowalczyka z Departamentem I MSW w całoœci ocenić i rozsšdzić nie możemy, gdyż nie zachowała się teczka KI „Cappino”, a na dzisiaj dysponujemy niewielkim materiałem Ÿródłowym. Tym bardziej powinniœmy powstrzymać się od „wysuwania jednoznacznych ocen” „zarówno w tę, jak i w tamtš stronę”, na co słusznie zwrócił uwagę ostatnio Roman Graczyk (Gdy „człowiek honoru jest autorytetem”, „Rzeczpospolita”, 15 I 2009 r.). [srodtytul]Kontakt informacyjny w teorii[/srodtytul] Szczególnie zindywidualizowany charakter kontaktów informacyjnych w Departamencie I MSW przysparza, że każdy z przypadków powinniœmy oceniać osobno. Stšd też wiele problemów sprawia badaczom poprawne zdefiniowanie pojęcia KI bez odwołania się do konkretnych przypadków. Jednak w przekonaniu wszystkich historyków KI były częœciš sieci osobowych Ÿródeł informacji (OZI). Wydaje się, że najrozsšdniej postšpił jeden z największych specjalistów w dziedzinie teorii pracy operacyjnej SB – Filip Musiał, który w swoim „Podręczniku bezpieki” (Kraków 2007, s. 333) po prostu przywołał definicję zawartš w „Instrukcji o pracy wywiadowczej Departamentu I MSW”, którš wprawdzie Grajewski z ks. Myszorem zacytowali, nie wycišgajšc z niej jednak poprawnych wniosków. Nieco dalej, zarówno w stosunku do instrukcji, jak i Musiała, poszedł Wojciech Sawicki, dla którego KI to „dominujšca w latach 60. kategoria OZI w wywiadzie cywilnym PRL”, a „w przypadku obywatela polskiego współpraca zawsze była œwiadoma” („Osobowe Ÿródła informacji”, Kraków 2008, s. 23). Tę doœć jednoznacznš definicję KI przyjšł również Instytut Pamięci Narodowej, który na swojej witrynie internetowej napisał: „Kontakt informacyjny – jedna z kategorii współpracy z Wywiadem Cywilnym PRL; w przypadku obywatela polskiego – zawsze œwiadoma, w przypadku cudzoziemca – mogła być nieœwiadoma”. Najpełniejszš i najbardziej fachowš definicję KI zaprezentował jak dotšd były wysoki oficer Wydziału X Departamentu I MSW ppłk Jan Larecki w „Wielkim leksykonie służb specjalnych œwiata” (Warszawa 2007, s. 314): „1) kategoria osobowego Ÿródła informacji w b. Dep. I MSW – obywatel państwa obcego, bezpaństwowiec lub obywatel polski stale mieszkajšcy za granicš. Osoba zarejestrowana jako KI na ogół była nieœwiadoma tego faktu: gdy wiedziała lub domyœlała się, że współpracuje z wywiadem, nie zobowišzywano jej do współpracy i nie sformalizowano kontaktów, by przekształcić jš w agenta: często przekazywała materiały tylko za pienišdze. Obie strony zdawały sobie sprawę ze zwišzków je łšczšcych, ale nie nadawały im formalnego charakteru. O aktywnoœci KI w dużym stopniu decydowały osobiste kontakty z oficerem wywiadu. Potwierdzeniem kontaktów, czyli dowodem współpracy były otrzymywane od niego informacje i materiały. Płaszczyzny wykorzystania KI były różne: niekiedy przekazywał też naprowadzenia, informacje polityczne, ale najbardziej użyteczny był w wywiadzie naukowo-technicznym przy zdobywaniu nowych technologii, dokumentacji technicznych, patentów czy wzorów gotowych urzšdzeń, 2) w dawnej nomenklaturze operacyjnej OZI œwiadomie współpracujšce, ale podpisujšce tylko oœwiadczenie o zachowaniu w tajemnicy faktu takich kontaktów”. [srodtytul]Polskie obywatelstwo to nie przeszkoda[/srodtytul] Doœwiadczenie historyka wynikajšce z wieloletniej pracy na materiałach wywiadu PRL pozwala na zaprezentowanie różnych przykładów wykorzystania KI. Nie ulega wštpliwoœci, że była to bardzo ważna i pomocna kategoria współpracowników Departamentu I MSW. Wbrew temu, co piszš Grajewski i ks. Myszor, kontakty informacyjne były zawsze częœciš sieci agenturalnej wywiadu, które poszczególne piony operacyjne i rezydentury wykazywały w okresowych sprawozdaniach przesyłanych do centrali Departamentu I MSW. Przykład pochodzšcy z moich badań dotyczšcych aktywnoœci wywiadu cywilnego na kierunku amerykańskim – ocena pracy rezydentury kryptonim „Imperium” (Nowy Jork) za okres 1979 – 1981. W rozdziale zatytułowanym „Posiadane Ÿródła” zaraz po wykazie „agentów” wymienia się kryptonimy „kontaktów informacyjnych” wraz z krótkimi charakterystykami w rodzaju „istnieje zagrożenie dekonspiracyjne”, „kandydat na agenta” itp. konkretnych KI pokazujš, że często współpraca ta miała charakter œwiadomy, w czym nie przeszkadzało wcale obce obywatelstwo. Potwierdzeniem tego może być współpraca pewnego wpływowego duszpasterza polonijnego (obywatela USA) z wywiadem PRL najpierw w charakterze KI, a póŸniej na płaszczyŸnie agenturalnej. Oto fragment charakterystyki KI „Zefir” z 1978 r.: „Kontakt z »Zefirem« nawišzał w 1968 r. »Oskar« – na płaszczyŸnie kontaktów oficjalnych (konsularnych). »Z« był przekonany, iż szereg wyjazdów polskiego duchowieństwa do USA doszło do skutku dzięki staraniom naszej strony, pragnšł więc spłacić coœ w rodzaju »długu wdzięcznoœci«. Poczštkowo »Z« wykazywał wahania przed szerszym wišzaniem z naszym wywiadem. »Oskar« »wymusił« na nim przekazanie pisemnej relacji z kilku imprez, w których »Z« uczestniczył: m. in. z rozmów pomiędzy przedstawicielami żydowskiej organizacji B’nai B’rith z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Wpłynęło to pozytywnie na dalsze współpracę – od 1970 r. datujš się kontakty na płaszczyŸnie współpracy agenturalnej. »Z« był oczywiœcie w pełni œwiadomy co do charakteru naszej współpracy, tym niemniej formalnego zobowišzania do współpracy nie podpisał”. A oto fragment charakterystyki z 1975 r. pozyskanego do współpracy zwišzanego z FBI obywatela amerykańskiego, którego komunistyczny wywiad traktował jako KI „Fen”: „KI »Fen« został pozyskany do współpracy podczas pobytu w Polsce w 1968 r. (…) »Fen« wyraził gotowoœć współpracy z naszš służbš w zakresie bieżšcego informowania o osobach pracujšcych względnie współpracujšcych z FBI oraz zainteresowaniach ASS. (…) »Fen« wyraził zgodę na współpracę z polskim wywiadem na bazie uczuć patriotycznych. (…) Dostarczał informacje o działaczach z kręgu tzw. niezłomnych Polonii chicagowskiej, zdecydowanie wrogo nastawionych do socjalistycznej Polski (…). Łšcznoœć z »Fenem« utrzymywana jest w terenie przez Rezydenturę z częstotliwoœciš 1 – 3 spotkań miesięcznie. W czasie pobytu w Polsce kontaktowany jest przez pracownika Centrali”. [srodtytul]Kierunek watykański[/srodtytul] Istniejš również podobne przykłady dotyczšce działalnoœci kontaktów informacyjnych usytuowanych w Stolicy Apostolskiej. Stanowiły one fragment sieci agenturalnej, którš nadzorował zajmujšcy się rozpracowaniem Stolicy Apostolskiej i NATO Wydział III Departamentu I MSW. W meldunkach wysyłanych z Rzymu do centrali Departamentu I MSW oznaczano je bšdŸ to kryptonimami, bšdŸ – zapewne dla ich większego zakonspirowania – numerami rejestracyjnymi. Ich egzemplifikacjš może być aktywny współpracownik rezydentury wywiadowczej w Rzymie – KI „Prorok”, który nie tylko przekazywał informacje ustnie, ale również sporzšdzał notatki i dostarczał dokumenty. W jego charakterystyce za lata 1983 – 1984 czytamy: „W okresie podlegajšcym niniejszej ocenie Ÿródło »Prorok« przekazało ogółem 246 materiałów i informacji depeszowych, z których wykorzystano 97, w tym w informacjach dla kierownictwa partyjno-rzšdowego (KPR) 66. Najwięcej informacji dotyczyło problematyki watykańskiej (112, z których 39 wykorzystano w opracowaniach dla KPR). Materiały te pogłębiały i rozszerzały nasze rozeznanie, przy czym dotyczy to zwłaszcza tych informacji, które relacjonowały przebieg i rezultaty wizyt członków Episkopatu Polski w Watykanie”. W analogicznej ocenie dotyczšcej działalnoœci KI „Prorok” w latach 1985 – 1987 czytamy, że Ÿródło to „przekazało ogółem 405 informacji, z których aż 195 stanowiło podstawę do opracowania samodzielnych bšdŸ zbiorczych opracowań. 73 materiały zostały ocenione jako wartoœciowe, a 2 jako bardzo wartoœciowe”. Dotyczyły one m.in. „polityki wschodniej Watykanu, stosunków państwo – Koœciół i Watykan – PRL”. Niestety, nie dysponujemy podobnymi charakterystykami KI „Cappino”, choć informacje na jego temat można znaleŸć w materiałach rezydentury rzymskiej przemieszanych często z dokumentacjš innych rezydentur wywiadowczych. Z dokumentów tych wynika, że kontakt z KI „Cappino” utrzymywał oficer o ps. Pietro, czyli przebywajšcy w latach 1979 – 1983 formalnie na placówce dyplomatycznej w Rzymie Edward Kotowski. Skoro zatem abp Kowalczyk był rejestrowany jako KI „Cappino” w latach 1982 – 1990, to kontakt z nim musiał utrzymywać jeszcze ktoœ inny. Zwraca również uwagę ujawniona przez „Rzeczpospolitš” (7 stycznia 2009 r.) treœć szyfrogramu z 23 marca 1983 r., która miała być oparta na rozmowie „Pietro” z KI „Cappino” (sygn. IPN BU 0449/53, t. 1, k. 6). Poza wštkiem zwišzanym z planowanš pielgrzymkš Jana Pawła II do Polski dotyczyła ona także różnicy zdań pomiędzy polskimi hierarchami na temat „Solidarnoœci”. W tym sensie, gdyby przyjšć, że szyfrogram wiernie oddaje treœć relacji KI „Cappino”, rozmowa ta wykraczała poza ramy relacji oficjalnych pomiędzy przedstawicielami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej i Ambasady PRL w Rzymie, gdyż dotyczyła przyszłoœci przeœladowanej i zepchniętej wówczas do podziemia „Solidarnoœci”. Do szyfrogramu dołšczono ocenę informacji, którš miał przekazać KI „Cappino”. Wywiad zakwalifikował jš jako wiarygodnš, choć fragmentarycznš. W szeœciopunktowej skali uzyskała ona ocenę dostatecznš. [srodtytul]Szukajcie, a znajdziecie[/srodtytul] Gdyby autorzy tekstu „Lustrowanie nuncjusza” oraz liczni komentatorzy rzeczywiœcie szukali wiedzy Ÿródłowej na temat działalnoœci wywiadu, w tym także rezydentury rzymskiej Departamentu I MSW w ostatniej dekadzie PRL, uniknęliby wielu uproszczonych i nieprawdziwych opinii na temat sprawy KI „Cappino”. Warto wspomnieć, że zwłaszcza od czasu wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrowš rezydentura rzymska należała do najważniejszych placówek wywiadowczych PRL. Rzymscy rezydenci Departamentu I MSW o pseudonimach Canto (1975 – 1980), Bralski (1980 – 1984), Dis (1984 – 1988) oraz Irt (1988 – 1990) należeli do najlepszych oficerów wywiadu PRL. Niestety, ich działalnoœć, jak też wiele materiałów archiwalnych o kapitalnym znaczeniu dla prowadzonych badań zwišzanych z rozpracowaniem Stolicy Apostolskiej przez komunistów nie znalazło jakiegokolwiek zainteresowania zarówno wœród badaczy IPN odpowiadajšcych w pionie naukowym za tematykę wywiadowczš i koœcielnš, jak i wœród członków Koœcielnej Komisji Historycznej. Przekonałem się o tym zwłaszcza w ostatnich miesišcach, przeglšdajšc dziesištki teczek wywiadu PRL. Natomiast tłumaczenie Koœcielnej Komisji Historycznej oraz zespołu do spraw oceny etyczno-prawnej dokumentów dotyczšcych duchownych katolickich w rodzaju „oglšdaliœmy to, co udostępnił nam IPN”, w oczach historyka brzmi niczym żart. Nawet poczštkujšcy adept zawodu historyka wie, że musi w pojedynkę przeprowadzić kwerendę Ÿródłowš w zespołach archiwalnych, których opis i treœć odpowiada lub może odpowiadać tematyce badawczej. Skoro więc badacze tej komisji od prawie dwóch lat analizujš akta bezpieki, to powinni wiedzieć, że wiele informacji na temat polskich hierarchów można znaleŸć w obszernych materiałach Departamentu I MSW. Zanim wydadzš kolejne zdecydowane oœwiadczenie, powinni je mozolnie i dokładnie przejrzeć, a swojš wiedzę solidnie podeprzeć dostępnš literaturš przedmiotu. Redaktorom „Goœcia Niedzielnego”, którzy pisali o „pełnych insynuacji i niekompetentnych tekstach” „Rzeczpospolitej”, wypada życzyć tego samego. [i]Autor jest historykiem, byłym pracownikiem IPN[/i]

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL