Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt izraelsko-palestyński

Izrael – chłopiec do bicia

Rzeczpospolita, Mirosław Owczarek MO Mirosław Owczarek
Dla zachodniego establishmentu do przyjęcia jest wyłšcznie brak reakcji Izraela na agresję Hamasu, cierpliwe i spokojne znoszenie ataków na swoich obywateli, na swoje miasta i wsie - pisze Agnieszka Kołakowska
Parę dni temu wróciłam z Izraela, gdzie znów mamy „sytuację”. Przedtem też była sytuacja, ale skoro była tylko jednostronna – Palestyńczycy atakowali miasta izraelskie – nikt nie zwracał na niš uwagi. Dopiero gdy Izrael – po oœmiu latach – zareagował, zaczęto mówić o „wojnie”. Wojna przecież musi być obustronna, inaczej nie jest wojnš. Tak więc wojny wybuchajš między Izraelem a innymi państwami, tylko gdy Izrael odpowiada na ataki. A zatem – tak na ogół się rozumuje – to Izrael wywołuje wojny. Inaczej mówišc, Izrael zawsze jest atakujšcym. Co ma pokazać, że wszystkiemu jest winna, jak zawsze, izraelska „agresja”. I tak oto kończymy tam, gdzie chcemy, to znaczy na przesłance, od której zaczęliœmy. Proste jak drut, jasne jak słońce. Elementami błędnego koła, jakie zawiera ta logika, nie będziemy się przejmować. [srodtytul]Przewidywalne potępienie[/srodtytul]
Rozumowanie to jest powielane przez międzynarodowš prasę. Ze zdumieniem przeglšdałam w Internecie tytuły: „Œwiat protestuje przeciw agresji Izraela”; „Izraelska agresja”; „Niewspółmierna reakcja”. Moje zdumienie nie wynikało z naiwnoœci: spodziewam się tego rodzaju tytułów w gazetach zachodnich, takich jak londyński „Guardian” albo „Independent” – gazetach lewicowego establishmentu, dla którego potępianie Izraela przy każdej okazji i we wszelkich okolicznoœciach jest obowišzkowe, niezależnie od faktów. Ale nie spodziewałam się ich w Polsce – zwłaszcza w „Rzeczpospolitej”. W Polsce zasada nakazujšca poparcie dla Palestyńczyków i potępienie Izraela nie stała się jeszcze obowišzujšcš częœciš ideologii poprawnoœci politycznej. Modny nowy antysemityzm do Polski jeszcze nie dotarł. Treœci artykułów w „Rzeczpospolitej” niewiele mam do zarzucenia; jak dotšd rzetelnie i w sposób wyważony przedstawiały główne fakty. Dlatego podejrzewam, że tytuły te sš wzorowane na zachodniej prasie. Rozumiem, że gazetę trzeba sprzedawać i że tytuł „Niektóre kraje trochę się przejmujš izraelskim atakiem na Gazę, ale nie za bardzo” pozostawia nieco do życzenia. „Œwiat protestuje przeciw agresji Izraela” jest z punktu widzenia gazety tytułem o wiele lepszym. Przyznaję, że o „niewspółmiernej reakcji” w „Rzeczpospolitej” na razie nie było (choć możliwe, że umknęło to po prostu mojej uwadze). Mimo to chciałabym przy okazji o niej wspomnieć – dla przestrogi. Jest to bowiem zwrot, który w wyżej wymienionych gazetach, i w bardzo wielu innych, niechybnie występuje, w każdym komentarzu o jakiejkolwiek reakcji Izraela w jakimkolwiek konflikcie między Izraelem a Arabami. Jest przewidywalny jak wschód słońca, wstawiany automatycznie. Wštpię, by którykolwiek z dziennikarzy, którzy się nim posługujš, nawet przez chwilę zastanowił się, co on znaczy. [srodtytul]Osiem lat bombardowań[/srodtytul] Można by więc się zastanowić, czym byłaby „współmierna” reakcja Izraela w sytuacji, w której Hamas od oœmiu lat, a szczególnie intensywnie w ostatnim roku, z krótkš przerwš na rozejm (podczas której pociski wysyłał Islamski Dżihad), bombarduje rakietami izraelskie miasta. W cišgu tych lat spadło na Izrael 7 tysięcy pocisków. Jeœli mało kto wie, co w tym czasie się działo na południu Izraela, to dlatego, że media, nie mówišc o organizacjach humanitarnych i miłoœnikach „pokoju”, na ten temat milczały. Czy więc „współmiernš” reakcjš byłoby takie samo bombardowanie rakietami cywilnej ludnoœci miast Gazy? Rakietami wycelowanymi w domy, szkoły, przedszkola, przystanki autobusowe? Wyobrażam sobie, jaka by była reakcja œwiata, gdyby Izrael to uczynił. Jakiego rodzaju reakcja ze strony Izraela byłaby więc do przyjęcia? Czy w ogóle jest taka, której œwiat by nie potępił? Wydaje się, że nie. Do przyjęcia, jak zawsze, jest tylko brak reakcji, cierpliwe i spokojne znoszenie ataków na swoich obywateli, na swoje miasta i wsie. A zatem samo słowo „niewspółmiernoœć” w odniesieniu do reakcji Izraela trzeba rozumieć jako sugestię, że Izrael w ogóle nie powinien się bronić. Byłam w Izraelu przed rozpoczęciem bombardowania Gazy – kiedy rozmawiało się głównie o tym, że sytuacja ludnoœci południowych miast Izraela, zwłaszcza Aszkelonu, Aszdodu i Sderot, stała się nie do wytrzymania – i przez kilka dni po rozpoczęciu drugiej, lšdowej fazy izraelskiej ofensywy. Miasto Rehovot, w którym mieszkałam, znajduje się na południe od Tel Awiwu, zaledwie kilka kilometrów na północ od Jawne – dotšd najbardziej północnego wœród bombardowanych z Gazy miast – i kilkanaœcie od Aszdodu, gdzie palestyńskie pociski zaczęły spadać z poczštkiem izraelskiej defensywy. W Aszkelonie i Sderot natomiast już od bardzo dawna spadały one z monotonnš regularnoœciš. Hamas dobrze wykorzystał te szeœć miesięcy rozejmu, zaopatrujšc się – przez tunele z Egiptu, które Izrael kilka dni temu zbombardował – w mocniejsze i bardziej dalekosiężne rakiety, dostarczane z Iranu, a prawdopodobnie i z Syrii. Przypuszczamy, że Jawne jest granicš ich zasięgu, ale nie można mieć co do tego pewnoœci. [wyimek]O bezustannych atakach na Izrael w zachodnich gazetach pisze się bardzo rzadko. Niezmiernie rzadko mówi się też o „agresji” Palestyńczyków [/wyimek] W Aszkelon dzieci od dawna nie chodzš do szkoły, w Aszdod i Jawne odnawia się schrony. W Rehovot dzieci w szkołach zaczęły się uczyć, co należy robić, gdy jest alarm. W Tel Awiwie też mowa o odnowieniu schronów, na wszelki wypadek, w Hajfie i dalej na północy trwajš przygotowania na ewentualne ataki z północy ze strony Hezbollahu w Libanie.Kilka dni temu Izrael ogłosił trzygodzinny rozejm z powodów humanitarnych. Wojsko przestało strzelać. Hamas skorzystał z tej okazji, by wysyłać dalsze pociski na izraelskie miasta. [srodtytul]Palestyńczyk to zawsze ofiara[/srodtytul] Wróćmy do izraelskiej „agresji”. Agresja zawsze jest izraelska, nigdy palestyńska. Nawet gdy Izrael odpowiada na ataki, wszystko, co robi, jest agresjš, podczas gdy atakujšcy go zawsze sš ofiarami. Wielomiesięcznymi atakami Hamasu na miasta izraelskie prawie nikt w zeszłym roku się specjalnie nie przejmował; tutaj tytuł: „Nikt się specjalnie nie przejmuje atakami Hamasu na Izrael”, byłby jak najbardziej zgodny z prawdš. Podczas wojny szeœciodniowej Izrael bronił się przed najazdem ze strony trzech różnych państw – Egiptu, Jordanii i Syrii. Gdyby tego nie zrobił i gdyby nie zaatakował Egiptu pierwszy, dawno by go już nie było. To samo w przypadku wojny Jom Kippur, gdy zaatakowały go Egipt i Syria. Ale także w tych przypadkach Izrael najczęœciej bywa przedstawiany – albo obłudnie, albo przez ludzi, którzy naukę historii uważajš za zbędnš – jako ten, który wojnę wywołał. O bezustannych atakach na Izrael pisze się bardzo rzadko. Niezmiernie rzadko też mówi się o „agresji” Palestyńczyków. O „niewspółmiernoœci” ich ataków nie mówi się nigdy. Lecz z czym sš współmierne dziesištki rakiet wystrzeliwanych codziennie w izraelskie miasta? I jakie państwo, jaki rzšd, może miesišcami tolerować codzienne bombardowanie swojego terytorium i swoich obywateli? [srodtytul]Co myœli „cały œwiat”?[/srodtytul] Nie jest jednak tak, że „cały œwiat” uwierzył w palestyńskš propagandę. Nieprawdš jest, że Stany Zjednoczone potępiły obecny odwet na Gazę. Condoleezza Rice wyraŸnie obarczyła Hamas winš za zerwanie rozejmu i potępiła za ataki na Izrael. Wielka Brytania i Australia też wyraziły solidarnoœć z Izraelem i jednoznacznie obarczyły odpowiedzialnoœciš Hamas. Rzšdy państw arabskich z trudem kryjš zadowolenie z osłabienia Hamasu, który słusznie uważajš za agenturę Iranu. Egipt nieoficjalnie zachęcał Izrael do ukarania Hamasu za zerwanie zawieszenia broni wynegocjowanego pod jego kuratelš. Hamas o tym wie i groził zamordowaniem przywódców egipskich. Pani kanclerz Angela Merkel obarczyła Hamas całkowitš i „wyłšcznš” odpowiedzialnoœciš za obecnš sytuację w Gazie. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy oœwiadczył parę dni temu, że zachowanie Hamasu jest „nieodpowiedzialne” i że ich ataki na Izrael sš „niewybaczalne”. Prezydent George W. Bush podkreœlił, że Izrael musi się bronić, że jego wola obrony jest zrozumiała i że „obecna sytuacja w Gazie jest winš Hamasu”. Prezydent Hosni Mubarak oœwiadczył, że nie można dopuœcić do zwycięstwa Hamasu. Gdzie więc jest ten „œwiat”, który potępia i protestuje? Jest to chyba jedynie motłoch w krajach arabskich i muzułmanie, wraz z kochajšcš pokój lewicš, w krajach zachodnich. Te same tłumy, które tańczyły z radoœci na ulicach 11 wrzeœnia 2001r. Ci sami ludzie i te same rzšdy, które propagujš „Protokoły Mędrców Syjonu”, nawołujš do destrukcji Izraela i uczš dzieci w szkołach, że mordowanie Żydów, a zwłaszcza wysadzanie się w tym celu w powietrze – najlepiej w zatłoczonym autobusie w centrum Jerozolimy – jest najszlachetniejszym z czynów, za który zostanš obficie nagrodzone w raju. Lecz także, jak zwykle, ten nieustraszony obrońca œwiatowego pokoju, jakim jest ONZ. [srodtytul]Niewinny Hamas[/srodtytul] „Nie ma w Gazie bezpiecznego miejsca” – czytam w wypowiedzi najwyższego przedstawiciela ONZ w Gazie; „wszyscy sš straumatyzowani i sterroryzowani”. Kuriozalny wybór słowa w tym kontekœcie, ale nie ma tu ironii. O terroryzmie Hamasu ani słowa. Ani o straumatyzowanch od oœmiu lat mieszkańcach Sderot i Aszkelonu. O winie Hamasu też nie ma mowy. Gdzie, zdaniem ONZ, leży wina? Przedstawiciel ONZ nie posunšł się aż tak daleko, by niš obarczyć Izrael, obarczył niš „międzynarodowš wspólnotę”, która powinna była nie dopuœcić do tej „sytuacji”. Komisarze Unii Europejskiej też wyrażajš się w przewidywalny sposób. Europejski komisarz Benita Ferrero-Waldner wprawdzie przyznała Izraelowi prawo do samoobrony, ale uznała, że izraelska reakcja była… jaka, zgadnijmy? Tak jest: „niewspółmierna”. Do czego? Nie wiadomo. Jak powinna wyglšdać współmierna? Nie wiadomo. Czy pani Ferrero ma jakieœ sugestie? Raczej nie. Tytuły, jakie podczas ostatnich dni pojawiały się w gazetach, też były przewidywalne: „Rosnšca liczba zabitych cywilów wywołuje międzynarodowe potępienie”. Mowa oczywiœcie o cywilach palestyńskich, nie izraelskich. Parę dni temu czytałam, że – według szefa ONZ od spraw humanitarnych – od poczštku ofensywy izraelskiej zginęło około 500 Palestyńczyków, z których około 125 było cywilami. Codziennie też czyta się o rannych i zabitych palestyńskich dzieciach (ale nigdy o tych w Izraelu, które od wielu tygodni nie chodzš już do szkoły – dzięki czemu żadne z nich nie zginęło, gdy palestyńskie rakiety spadły na szkołę i przedszkole). Więc przy tej okazji jeszcze słowo o „cywilach”, i o dzieciach. [srodtytul]Dzieci terrorystów[/srodtytul] Po pierwsze Hamas nie jest wojskiem, lecz organizacjš terrorystycznš, która – tak samo jak libański Hezbollah – często umieszcza swoje wyrzutnie na gęsto zamieszkanych terenach. W palestyńskich atakach na Izrael, od rzucania kamieniami po samobójcze wybuchy, od poczštku pierwszej intifady w 1988 r. brały udział kobiety i dzieci. Od tego czasu rola jednych i drugich znacznie wzrosła, a indoktrynacja dzieci się nasiliła. Kilka cyfr: od poczštku drugiej intifady kilkadziesišt dzieci wysadziło się w powietrze w samobójczych atakach, kolejne kilkadziesišt nieskutecznie próbowało to zrobić i dalsze kilkadziesišt brało udział w atakach zbrojnych albo wybuchowych. To sš jedynie przypadki udokumentowane. (W Internecie można znaleŸć zdjęcia setek dzieci, czasem małych, przebranych w stroje samobójców, przepasanych pasami z ładunkiem wybuchowym, dumnie okazujšcych swojš gotowoœć do wspaniałej męczeńskiej œmierci.) Bardzo trudno, w takiej sytuacji, odróżnić „cywilów” od żołnierzy. Oficerowie Hamasu czasem chodzš w mundurach, ale nie zawsze. Nie wiemy, jaki procent ludnoœci pomaga Hamasowi w atakach, w przechowywaniu broni, w ukrywaniu terrorystów itd., ale zapewne spory.Po drugie Hamas w sposób całkowicie zamierzony wybiera jako kryjówki i składy broni szkoły, meczety, domy w œrodku miasta itd. – właœnie w celu wzbudzenia potępienia œwiata w obliczu œmierci niewinnych cywilów, gdy Izrael takie miejsca atakuje. W przypadku szkoły, w której zginęło 40 osób, terroryœci Hamasu ukryli się za dziećmi. Wojsko izraelskie dzieci i cywilów nie widziało, widziało jedynie ogień kierowany na nich ze szkoły. Terroryœci Hamasu często biorš ze sobš dziecko, gdy się poruszajš po mieœcie – na przykład kiedy chcš przejœć przez ulicę – ponieważ wiedzš, że izraelskie wojsko nie będzie w tej sytuacji strzelać. Po trzecie tyle już było sfałszowanych – czasem z udziałem zagranicznych ekip filmowych – zdjęć rannych albo zabitych palestyńskich dzieci, że nie można żadnym podobnym zdjęciom ufać. Oczywiœcie, że sš ofiary wœród dzieci i cywilów, ale niezwykle trudno ocenić, ile ich jest naprawdę. Wymyœlaczy tytułów proszę o wzięcie tego wszystkiego pod uwagę. [i]Autorka jest tłumaczkš i publicystkš, mieszka w Paryżu[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL