Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Dostęp do wielu informacji w jednym miejscu

Fotorzepa
Hitem sš teraz strony www czerpišce dane z różnych Ÿródeł. Na przykład serwis z ofertami sprzedaży mieszkań może być połšczony z Google Maps, dzięki czemu od razu widać lokalizację
Firmy poszukujš nowych sposobów wykorzystania aplikacji sieciowych i jednoczeœnie przycišgnięcia kolejnych klientów. Jednym z takich sposobów sš tzw. mashupy, aplikacje łšczšce na jednej witrynie zasoby z kilku Ÿródeł. Przykładem może być serwis, który wyszukuje ogłoszenia o domach czy mieszkaniach do sprzedaży i lokalizuje je, używajšc np. Google Maps. Mashup jest technikš łšczenia treœci, danych i funkcji z wielu Ÿródeł i nadawaniem im nowej, atrakcyjniejszej formy. Technika jest tania, dostępna zarówno dla korporacji, jak i niewielkich firm. W każdym przedsiębiorstwie informatycy mogš stworzyć aplikację tego typu dzięki publicznie dostępnym interfejsom API (Application Programming Interface). Jest to specjalne oprogramowanie udostępniane zazwyczaj za darmo. Pozwala ono na wykorzystywanie danych z aplikacji czy innych serwisów internetowych. W efekcie z połšczenia różnych gotowych i dostępnych usług, programów czy narzędzi powstaje zupełnie nowy serwis. Według danych witryny [link=http://www.mashupfeed.com]www.mashupfeed.com[/link] codziennie w Internecie rejestrowane sš œrednio trzy nowe witryny typu mashup. Rozwój tego typu serwisów jest więc na tyle szybki, ze niektórzy analitycy uważajš je za przyszłoœć usług internetowych, zwłaszcza w segmencie małych i œrednich firm.
Pierwsze mashupy kojarzone sš z usługš Google Maps. Poczštkowo była to baza danych zawierajšca mapy i zdjęcia satelitarne całego œwiata. PóŸniej – dzięki udostępnieniu Google Maps API – zamieniła się w platformę do tworzenia przez firmy i internautów własnych usług. Aplikacje do budowy takich serwisów nie sš niczym nowym. Yahoo! próbował opatentować technologię już w 1999 r., ale dopiero gdy Google udostępnił API do Google Maps, serwisy tego typu zaczęły masowo się rozwijać. Według Johna Mussera z Programmable Web, który prowadzi katalog publicznych API dostępnych dla programistów, ich iloœć w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 150 proc. i obecnie wynosi 700. Dotychczas hybrydowe aplikacje dostępne przez przeglšdarkę najczęœciej były budowane jako serwisy internetowe dla małych firm i indywidualnych użytkowników. Obecnie zaczynajš ich używać także przedsiębiorstwa œrednie, duże, a nawet korporacje. Biznes zauważył bowiem, że mashupy sš doskonałym narzędziem informacyjnym, marketingowym i komunikacyjnym dla pracowników i klientów. Według raportu Forrester Research oprogramowanie to zacznie być używane na dużš skalę w latach 2009 – 2010. Będzie to zarazem szczyt jego popularnoœci. Potem nastšpi stabilizacja rynku. A po 2013 r. mashupy zacznš zanikać, bo pojawi się nowa generacja narzędzi biznesowych. [srodtytul]W firmie i administracji[/srodtytul] Mashupy wykorzystywane sš w wielu dziedzinach, nieraz w sposób odkrywczy. Francuzi szukajšcy tańszej benzyny mogš skorzystać z serwisu carbeo.com, konkurencyjnego wobec państwowej porównywarki cen paliw. Carbeo.com jest serwisem tworzonym przez kierowców, którzy monitorujš ceny benzyny na 13,5 tys. stacji benzynowych we Francji. Mashupy mogš być też z powodzeniem wykorzystywane przez media. „The Times” opublikował sondaż o sposobach wydawania pieniędzy przez Brytyjczyków w formie interaktywnej mapy. Jest on kombinacjš treœci z różnych serwisów, np. Google’a, Amazon, Bloggera, Flickra, del.icio.us. Tylko od użytkowników zależy, w jaki sposób zostanie wykorzystana technika łšczenia serwisów. Na przykład „Bag Theft Blog” nie tylko prezentuje najmodniejsze fasony damskich toreb, ale także raportuje o miejscach i liczbie kradzieży torebek w Wielkiej Brytanii i w innych państwach. „Dog Friendly Hotels” wykorzystuje Google Maps, Flickr, geocoder, geocoder.ca, by podróżujšcy z psami mogli znaleŸć przyjazne hotele. Dla miłoœników zwierzšt przeznaczony jest także www. findthatpet.com. Sš tam informacje o znalezionych i zagubionych zwierzętach z lokalizacjš na mapie. Można tez przeprowadzić własny sondaż, zadajšc pytanie w serwisie www.ask500people. com. Odpowiedzi spływajš w czasie rzeczywistym. Mapa pokazuje, skšd nadchodzš. Coraz częœciej także administracja centralna i lokalna sięga po mashupy. Nijmegen Permits to duńska strona samorzšdowa, która korzysta z Google Maps, gromadzšc online wszystkie zezwolenia budowlane. Z kolei Kongres Stanów Zjednoczonych przeniósł się do... Second Life. Serwis wykorzystuje API Second-Life oraz Sunlight Labs. W Polsce także powstajš interesujšce mashupy. Należy do nich strona przygotowana przez studentów Politechniki Warszawskiej, z przewodnikiem po klubach i restauracjach w stolicy (http://www.polibuda.info/mapa.php). [srodtytul]Przykłady biznesowe[/srodtytul] Jak wynika z badań „Mashup the Enterprise”, przeprowadzonych na zlecenie BEA, w 2007 roku tylko 6 proc. firm i instytucji stosowało aplikacje mashup. W tym roku ma to być 18 proc. Według Programmable.web, strony przeznaczonej dla programistów i analityków rynku mashup, przedsiębiorstwa majš w tej dziedzinie zaległoœci, ale szybko je nadrabiajš. Praktycznie nie ma branży, w której nie można by wykorzystać takich aplikacji. Gartner uznał tę technologię IT za jednš z kluczowych w 2008 r. – W pierwszej kolejnoœci technologia ta powinna znaleŸć zastosowanie w instytucjach korzystajšcych z wielu usług sieciowych oraz aplikacji dostępnych przez przeglšdarkę. Na pewno znajdš się wœród nich banki, instytucje ubezpieczeniowe i finansowe – mówi Andrzej Olsztyński z IBM Polska. – Następnie narzędzia te mogš się okazać pomocne w firmach sprzedajšcych usługi i produkty poprzez sieć oraz korzystajšcych z bardziej wyrafinowanych narzędzi informatycznych do zarzšdzania zasobami, informacjami o klientach czy transakcjach. Dzięki tej technice przedsiębiorca może np. zlokalizować swojš flotę transportowš i przekazać ciężarówkom polecenie zmiany trasy (np. z powodu korków). Wymaga to połšczenia własnych danych z informacjami np. z Google Earth bšdŸ z map nawigacji satelitarnej. Dzięki mashupom można także łšczyć informacje z Internetu z danymi dostępnymi w systemie firmy. Na przykład Audi używa danych zgromadzonych w 20 Ÿródłach, w tym we własnym systemie inwentaryzacyjnym oraz na witrynach internetowych konkurentów; wykorzystuje je do analizy rynku. W koncernie paliwowym BP (British Petroleum) za pomocš aplikacji mashup integrowane sš informacje z serwisów pogodowych oraz Microsoft Visual Earth z danymi o urzšdzeniach i zespołach pracujšcych na platformach wydobywczych. Pozwala to monitorować sytuację w regionie zagrożonym huraganem i na bieżšco aktualizować plany alarmowe. Aplikacje pomagajš także w tworzeniu harmonogramów pracy inżynierów serwisujšcych instalację oraz geologów zajmujšcych się precyzyjnymi odwiertami. – Polskie firmy sš dopiero na poczštku drogi w budowaniu takich serwisów. Najbardziej popularne mashupy sš skierowane raczej do pracowników firm. Często w aplikacje sš wbudowywane choćby usługi Google Maps – mówi Waldemar Kot z Oracle. [srodtytul]Platformy do budowy[/srodtytul] Duzi producenci aplikacji dla przedsiębiorstw, tacy jak m.in. IBM, Serena Software, Tibco Soft-ware, JackBe czy Nexaweb, także rozszerzajš ofertę o narzędzia do budowy mashupów. Według Forrester Research największe szanse na zdominowanie tego rynku majš tradycyjni dostawcy aplikacji, jak IBM czy Microsoft. Ich platformy do budowy mashupów zostanš bowiem włšczone do głównych produktów, takich jak SharePoint (Microsoft) czy Lotus (IBM). IBM już w styczniu 2008 r. zaoferował pakiet narzędzi do współpracy biznesowej w ramach Web 2.0 zawierajšcy właœnie Lotus Mashups. Koncern oferuje dwa typy oprogramowania do tworzenia komponentów, z których budowane sš aplikacje. Pierwszy to Lotus Widget Factory oraz WebSphere sMash. Do przedstawiania katalogu komponentów oraz budowania i używania aplikacji mashup służy Lotus Mashup Center. Z kolei IBM QEDWiki pozwala na szybkie budowanie aplikacji mashup. W 2008 r. Serena Software wprowadziła na rynek bezpłatne rozwišzanie do obsługi mashupów biznesowych, oferowane w pakiecie z usługami i wsparciem. Adobe proponuje obecnie podobnš platformę Gensis. Zbliżone funkcje majš aplikacje IFS Sprzedaż i Marketing pozwalajšce personelowi IT m.in. na tworzenie hybrydowych aplikacji wieloŸródłowych. W ofercie Oracle również znajdujš się technologie do budowy biznesowych mashupów. Sš to produkty z rodziny Oracle WebCenter. [ramka][b]Waldemar Kot, starszy konsultant systemowy na Europę Œrodkowš i Wschodniš, Oracle Polska[/b] Typowe przykłady mashupów to połšczenie danych adresowych (np. klientów) z mapami geograficznymi w Google Maps. Łšczy się też wybrane słowa kluczowe (tematy) w tekœcie (np. opis produktu) z odnoœnikami do ksišżek na ten temat oferowanych w elektronicznych księgarniach. Odnoœniki mogš także dotyczyć blogów ekspertów. Warto podkreœlić, że poszczególne Ÿródła informacji (baza adresowa klientów, Google Maps, elektroniczne księgarnie, blogi itd.) sš od siebie niezależne. Udostępniajšc mashup – zwykle w postaci nowego serwisu internetowego, w którym te niezależne Ÿródła będš w inteligentny sposób połšczone – sprawiamy, że użytkownicy szybciej dotrš do interesujšcych ich informacji. Także forma przekazu będzie atrakcyjniejsza. Na przykład zamiast ręcznie przeklejać adresy klientów wyœwietlone w jednym oknie przeglšdarki internetowej do oddzielnego okienka przeglšdarki z Google Maps, dzięki mashupowi możemy mieć mapkę z dojazdem do klienta obok jego adresu. Podobnie zamiast kopiować temat do wyszukiwarki internetowej i żmudnie przeszukiwać listę pokazanych ksišżek lub blogów dotyczšcych danego tematu, można mieć od razu te informacje w mashupie. Wybrane usługi niezależnych od siebie serwisów mogš też być w mashupie zintegrowane na ekranie (w rzeczywistoœci integracji między systemami nie ma, tylko mashup daje takie wrażenie). Na przykład w mashupie do kupowania produktów klient, przeglšdajšc opis danego towaru, mógłby zobaczyć jego cenę w wielu sklepach czy na aukcjach internetowych, i to bez otwierania oddzielnych okien przeglšdarki i czasochłonnego przeszukiwania sieci. Można wyobrazić sobie np. serwis łšczšcy usługi ubezpieczeniowe i bankowe różnych instytucji.[/ramka] [b]Kamienie milowe w rozwoju technologii mashup[/b] - 2007 r. – Yahoo! tworzy Yahoo! Pipes, pierwsze narzędzie do tworzenia mashupów przeznaczone dla nieprogramistów. - 2007 r. – BEA, producent oprogramowania dla firm, oferuje Web 2.0 do tworzenia mashupów – Aqualogic Pages. - 2007 r. – Microsoft uruchamia Popfly, umożliwiajšcy użytkownikowi bez wiedzy programistycznej stworzenie własnej dynamicznej aplikacji internetowej. - 2008 r. – IBM wprowadza pakiet narzędzi do współpracy biznesowej w ramach Web 2.0, w tym Lotus Mashups. Zawiera on wiele gotowych komponentów i umożliwia tworzenie własnych lub kupowanie od firm trzecich. Pozwala takżena szybkš wizualizację danych biznesowych. - 2008 r. – IBM proponuje QUEDWiki (Quick and Easily Done Wiki) do tworzenia własnych mashupów służšcych do monitorowania rynku i firmy. - 2008 r. – Google uruchamia Android, pierwszš platformę mashupowš dla telefonów komórkowych. Ÿródło: Mediacafe [ramka][b]Jak firmy używajš technologii Web 2.0 (w proc.)[/b] blogi, wiki 33 (32) portale społecznoœciowe 31 (40) mashupy 22 (42) RSS 21 (34) inne rozwišzania 29 (35) [ul][li] w nawiasie podajemy, jaka częœć firm planuje to wdrożyć w cišgu dwóch lat[/li][/ul]Ÿródło: Economist Intelligence Unit survey, 2007 r.[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL