Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Magistrowie/studenci

Studenci: skreślenie przez przeoczenie

Rzeczpospolita
Regulamin studiów nie może być podstawš prawnš skreœlenia z listy studentów – twierdzi Marcin Chałupka, ekspert prawa szkolnictwa wyższego
Przed 2005 r., aby skreœlić studenta z listy studentów, wystarczył „przypadek wskazany w regulaminie studiów” (zgodnie z art. 148 ustawy o szkolnictwie wyższym z 1990 r.). Ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: ustawa) usankcjonowała zasadę, iż pozbawienie dostępu do dobra dofinansowywanego ze œrodków publicznych, jakim sš studia wyższe w Polsce, może nastšpić jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie. Tymczasem w wielu uczelniach jako podstawę prawnš w decyzji o skreœleniu nadal wskazuje się przepisy regulaminu.
Sięgnijmy do Ÿródła. Art. 190 ustawy wylicza wypadki, w jakich może lub musi nastšpić skreœlenie z listy studentów. Jest to lista zamknięta i nie ma żadnej możliwoœci jej uzupełniania czy poszerzania. Brak tu bowiem jakiegokolwiek odesłania. Pojawił się jednak poglšd, że furtkę dla doregulowania przesłanek skreœlenia w regulaminach studiów mógłby stanowić ust. 2 art. 190, zwłaszcza jego pkt 1: „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreœlić studenta z listy studentów w przypadku: 1) stwierdzenia braku postępów w nauce, 2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w okreœlonym terminie, 3) niewniesienia opłat zwišzanych z odbywaniem studiów”. To poglšd błędny. Nie ma tu bowiem – w przeciwieństwie np. do art. 186 ustawy nakazujšcego uczelni okreœlić szczegółowy tryb i kryteria przyznawania pomocy materialnej w specjalnym regulaminie – żadnego odesłania, a tym bardziej do regulaminu studiów. Oczywiœcie nie ma przeszkód, by na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy doprecyzować w regulaminie prawa i obowišzki studenta, np. co musi on spełnić, by uczynić zadoœć „postępom w nauce” z pkt 1, jaki jest ów „okreœlony termin” z pkt 2. Nie ma też przeszkód, by w umowie wskazanej w art. 160 ust. 3 ustawy okreœlić „warunki odpłatnoœci za studia” i potem skreœlić studenta za „niewniesienie opłat zwišzanych z odbywaniem studiów” z pkt 3. Jednak w każdym z tych wypadków podstawš prawnš do ewentualnego skreœlenia musi być wyłšcznie odpowiedni przepis ustawy. Podstawš materialnoprawnš decyzji może być jedynie przepis prawa powszechnie obowišzujšcego Przepisy regulaminu lub umowy można przywołać jedynie w uzasadnieniu decyzji o skreœleniu. Nawet należy, gdyż to na organie dokonujšcym skreœlenia cišży obowišzek wykazania, że w danym wypadku zachodzi przesłanka ustawowa, by ze słowa „może” z art. 190 ust. 2 ustawy zrobić użytek. Zawarty tu bowiem zakres fakultatywnoœci nie oznacza dowolnoœci, więc wymaga obiektywizujšcych odniesień, np. stypizowanych w regulaminie studiów. Co więcej, w decyzji o skreœleniu należy wskazać konkretny punkt z art. 190 ustawy, bo samo wskazanie numeru artykułu nie jest okreœleniem podstawy prawnej, ale co najwyżej zbioru je zawierajšcego. Takš interpretację wspiera art. 162 ustawy, gdzie w ramach obligatoryjnego minimum treœci regulaminu studiów (dla uczelni niesamodzielnych w jego uchwalaniu) zawarto w pkt 4 wymóg okreœlenia trybu skreœlenia, a nie jego przesłanek. Te bowiem wyczerpujšco okreœla art. 190 ustawy. Oczywiœcie zdarzyć się może, że regulamin studiów powtarza ustawowe przesłanki skreœlenia. W decyzjach organów uczelni nadal jednak powołać należy podstawy ustawowe. Inaczej decyzja administracyjna nie czyni zadoœć wymogom art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, co może powodować jej wadliwoœć. Stanowisko takie znajduje również poparcie w wyrokach NSA, który już w 2002 r. stwierdził: „Akt normatywny, niestanowišcy Ÿródła powszechnie obowišzujšcego prawa, nie może być podstawš decyzji organu administracji państwowej” (I SA 2453/00); „Podstawš materialnoprawnš decyzji może być jedynie przepis prawa powszechnie obowišzujšcego” (II SA 2747/00). Bez wštpienia regulaminu studiów nie można zaliczyć do prawa powszechnie obowišzujšcego. Analogiczne rozumienie problemu, choć wykazujšce próby ratowania niezasadnej na tle ustawy z 2005 r., lecz silnie tkwišcej w konserwatywnej œwiadomoœci uczelnianych legislatorów praktyki umieszczania przesłanek skreœlania w regulaminach studiów, znajdujemy w piœmie wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego (DSS. 2-621/68/BS/08 z 20 marca 2008 r.), które wymaga/dopuszcza zawieranie w regulaminie studiów przesłanek skreœlenia jedynie identycznych z ustawowymi, bo „każda decyzja wydana w innych przypadkach jest nieważna z mocy prawa”. Skutki lekceważenia tej istotnej, choć pozornie drobnej różnicy, mogš być poważne. W końcu przecież to od posiadania lub nieposiadania statusu studenta zależy prawo do pomocy materialnej z budżetu państwa, a skreœlenie z listy studentów może rzutować na plany życiowe i uprawnienia studenta. Od stwierdzenia wadliwoœci skreœlenia do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu droga niedaleka. Pamiętajmy ponadto, że uczelnia to dla młodego człowieka miejsce pierwszych kontaktów z prawem i postępowaniem administracyjnym, właœnie w obszarze decyzji w indywidualnych sprawach studenckich. Warto, by kontakt ten utrwalił w œwiadomoœci młodego obywatela przekonanie, że państwo prawa to więcej niż pusty frazes, zwłaszcza na uczelniach.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL