Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Matematyka nie tylko dla twardzieli

Rzeczpospolita
Sš dziedziny, w których Polska jest œwiatowš potęgš. Jednš z nich jest edukacja informatyczna. Tylko czy potrafimy z tego fenomenu korzystać? – zastanawiajš się naukowcy
Podczas ostatniej międzynarodowej olimpiady informatycznej, która odbyła się w Chorwacji w 2007 roku, pierwsze miejsce zajšł Tomasz Kulczyński z VI LO w Bydgoszczy. W poprzedniej – w Meksyku w 2006 r. – pierwszy był Filip Wolski z III LO w Gdyni. To tylko najbardziej spektakularne przykłady sukcesów polskich uczniów w międzynarodowych zawodach informatycznych. A sš przecież jeszcze studenci informatyki z polskich uniwersytetów, którzy od lat zdobywajš laury w najważniejszych i najbardziej prestiżowych œwiatowych konkursach. Dzięki nim Polska w rankingach zawodów informatycznych zajmuje drugie miejsce – za Rosjš, ale przed Chinami, Ukrainš, Kanadš, USA i Japoniš, która zamyka pierwszš siódemkę. Czy jest inna dziedzina, w której bylibyœmy w towarzystwie takich potęg?Jakie wnioski powinni zatem wycišgnšć polscy politycy, rzšd i polskie państwo? Zanim pokusimy się o odpowiedŸ, zastanówmy się, skšd się bierze szczególna skłonnoœć Polaków do tej tak ważnej dla współczesnego œwiata dziedziny wiedzy i praktyki biznesowej. Pomysł zniesienia matury z matematyki można zaliczyć do rodzaju sabotażu interesu narodowego
Gdy chce się wskazać człowieka najbardziej zasłużonego dla powstania informatyki i technologii komputerowej, zwykle pada nazwisko angielskiego logika i matematyka Alana Turinga. Niewielu zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jednym z fundamentów informatyki jest logika formalna; że to z niezwykłego rozwoju logiki matematycznej w ubiegłym stuleciu zrodziły się idee mechanicznego obliczania, maszyn Turinga i cyfrowej architektury komputera opartej na systemie binarnym. Jeszcze mniej ludzi wie, jak wielki wkład w rozwój logiki formalnej wnieœli Polacy. W dwudziestoleciu międzywojennym lwowsko-warszawska szkoła logiki była powszechnie znana i respektowana. Podstawowy dla komputerów beznawiasowy zapis wyrażeń formalnych, którego uczš się studenci informatyki na całym œwiecie, nosi nazwę Polish notation. Wynalazł go profesor Uniwersytetu Lwowskiego Jan Łukasiewicz. Jego nazwisko japońscy specjaliœci od komputerów znajš na równi z nazwiskiem Fryderyka Chopina. „Polish L”, czyli litera „Ł”, jest jedynym znakiem polskiego alfabetu należšcym do kanonu znaków obcych języków rozpoznawanych przez matematyków i informatyków na całym œwiecie. Ostatni wielki logik złotego okresu logiki, W. V. O. Quine, który sprowadził do USA Alfreda Tarskiego, chciał się nawet uczyć języka polskiego, żeby móc czytać w oryginale dzieła Leœniewskiego czy Chwistka. Alfred Tarski w amerykańskiej „philosophy of science” znany jest jako autor naukowej definicji prawdy. W Polsce pamiętamy wkład polskich kryptologów: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego, w złamanie szyfru Enigmy. „Nie ma prawdopodobnie kraju, który, uwzględniajšc liczbę ludnoœci, wniósłby tak wielki wkład do logiki matematycznej i teorii zbiorów jak Polska” – napisali Abraham Fraenkel, Yehoshua Bar-Hillel oraz Azriel Levy, profesorowie Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie.To w takim klimacie wyrosło wielu polskich matematyków, logików i informatyków. Stwierdzenie, że œwiat podlega zmianom, jest truizmem. Niezwykła jest jednak ich szybkoœć, która chyba nigdy w historii ludzkoœci nie była tak gwałtowna i radykalna. Cišgła pogoń za zmieniajšcš się rzeczywistoœciš gospodarczš jest charakterystyczna również dla nauk o zarzšdzaniu. W ich ramach stosunkowo niedawno odkryto, że dla niektórych firm istnieje drastyczna różnica pomiędzy ich wartoœciš rynkowš a formalnš wycenš przy użyciu klasycznej rachunkowoœci. Okazała się ona wyraŸna m.in. w sektorze innowacyjnych firm nowych technologii. W efekcie zdefiniowano pojęcie aktywów niematerialnych i wœród nich jako kluczowy wyróżniono tzw. kapitał intelektualny. Problem wyceny firmy odzwierciedla stan, w którym w innowacyjnym przedsiębiorstwie XXI wieku kluczowe nie sš już budynki, maszyny itp., ale pracownicy i to, co niemierzalne, czyli ich wiedza, kompetencje, kreatywnoœć. Ten wyraŸny trend, nazywany czasem gospodarkš opartš na wiedzy, jest zwišzany z rozwojem technologii informatycznych. To dzięki nim stało się możliwe kompleksowe zarzšdzanie informacjš, automatyzacja wybranych procesów biznesowych, powstanie firm globalnych i sieci powišzanych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw wirtualnych czy też systemów analitycznych umożliwiajšcych wspieranie decyzji biznesowych na skalę wczeœniej niespotykanš. Trend ten jest silny i wymaga odpowiedniego zaplecza intelektualnego w postaci m.in. odpowiednio wyszkolonych inżynierów oprogramowania. A skala potrzeb jest olbrzymia. Na paradoks zakrawa zatem to, że w krajach najbardziej rozwiniętych spada zainteresowanie studiami politechnicznymi oraz naukami podstawowymi (ang. science). Niestety, tę tendencję dostrzegamy także w naszym kraju. Studiowanie informatyki wymaga pasji, ciężkiej pracy, logicznego myœlenia i systematycznoœci; „bełkot” i nierzetelnoœć sš od razu bezwzględnie weryfikowane. To studia dla twardzieli, a nie dla lekkoduchów wychowanych w kulturze konsumpcjonizmu. Olbrzymiš lukę potrzeb w gospodarce œwiatowej masowo wypełniajš zatem studenci z Chin i Indii. Także w Indiach powstajš wielkie firmy offshoringowe œwiadczšce zdalnie usługi informatyczne zleceniodawcom z całego cywilizowanego œwiata. Ale również w Polsce w ostatnich latach zaczęły powstawać centra rozwoju oprogramowania takich potentatów, jak Motorola czy Google, rozwijajš się też rodzime oœrodki, np. firmy ComArch. Powraca zatem pytanie, jak ten fenomen przekuć w powtarzalny i sterowalny proces rozwoju profesjonalnych kadr? Według najnowszego rankingu krajów europejskich pod względem całkowitego poziomu kapitału intelektualnego Polska zajęła ostatnie miejsce wœród 24 badanych państw. Nie jest tajemnicš, że tworzenie kapitału intelektualnego jest wynikiem odpowiednio ukierunkowanych inwestycji w badania i rozwój oraz szkolnictwo wyższe i oœwiatę. W komentarzu do przeprowadzonego niedawno przez „Rzeczpospolitš” rankingu polskich uczelni znalazła się słuszna uwaga, że w rankingach œwiatowych nasze uniwersytety okupujš miejsca w czwartej i pištej setce („Miejsce Polski w intelektualnym wyœcigu w Europie”, „Rz” z 7 kwietnia 2008 r.). Sš jednak dziedziny, w których jesteœmy (cišgle jeszcze) œwiatowš potęgš. Jednš z nich jest edukacja informatyczna. Wróćmy zatem do pytania: jakie wnioski powinni wycišgnšć z tego faktu polscy politycy, rzšd i państwo? Pierwszy jest taki, że jako naród mamy oczywisty skarb, talent, który należy objšć szczególnš ochronš i zaliczyć do państwowych priorytetów. Potrzebny jest widoczny znak od rzšdu, a może i od parlamentu oraz prezydenta, że ludzie pracujšcy ochotniczo na tym właœnie polu mogš liczyć na realne wsparcie finansowe i organizacyjne.Należy powołać zespół odwołujšcy się do wiedzy i doœwiadczenia tych, którzy przyczynili się do wielkiego sukcesu polskiej informatyki. Opracowaliby oni program, odporny na polityczne zmiany i pomysły nowych urzędników przychodzšcych do ministerstw, którego celem byłoby nie tylko podtrzymanie znakomitej passy w tej dziedzinie, ale i wykorzystanie jej w rozwoju kraju. Ogólny zarys programu można z łatwoœciš wskazać. Pierwsza zasada: nie szkodzić. Na przykład pomysł zniesienia matury z matematyki można zaliczyć do rodzaju sabotażu interesu narodowego! Bez wštpienia można przecież wyrobić matematyce takš pozycję w polskim szkolnictwie, żeby z jednej strony nie zmuszać wszystkich uczniów do jej zdawania na wyœrubowanym (jeœli chodzi o standardy międzynarodowe) poziomie, a z drugiej – tych, którzy sš w stanie taki wysoki poziom opanować, do tego zachęcać. Byłoby to z niewštpliwym pożytkiem nie tylko dla informatyki, ale także dla większoœci dziedzin gospodarki. Wcišż mamy szansę zachować pozycję kraju, w którym matematyka jest uczona na najwyższym œwiatowym poziomie. Nie możemy tej szansy stracić przez coraz bardziej widoczne zaniechania. Warto czerpać inspirację z kanonów klasycznego wykształcenia, które stało się kolebkš szkoły lwowsko-warszawskiej, czyli tradycji łacińskiej zwišzanej z arystotelesowskim przeœwiadczeniem o prawdzie istniejšcej obiektywnie oraz szlachetnoœci zachowań i uczciwoœci intelektualnej. Nauczanie matematyki i informatyki to tylko pierwszy etap programu, a doskonale w tym zakresie wyszkolona polska młodzież to tylko pierwszy pożšdany rezultat. Potrzebne jest jednak opracowanie dalszych etapów, które zdyskontowałyby edukacyjny sukces. Inwestycje w rozwój nauki i edukacji bez planu sš zwyczajnym marnotrawstwem. Pozostaje mieć nadzieję, że w układach rzšdowo-parlamentarnych znajdzie się dostateczna liczba ludzi, którzy to dostrzegš i będš mieli dosyć woli i siły, żeby podjšć odpowiednie działania. prof. Andrzej Kisielewicz wykłada na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego dr Jerzy Surma jest informatykiem. Wykładowca Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL