Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

Egis Poland odbuduje tory do lotniska w Katowicach

Pixabay
Spółka PKP PLK wyłoniła ofertę w przetargu na zaprojektowanie odbudowy linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia. Linia ma połšczyć port lotniczy Katowice w Pyrzowicach z sieciš kolejowš i głównymi miastami regionu
Wybór projektanta to kolejny etap prac zmierzajšcych do odbudowy linii nr 182, która połšczy konurbację katowickš (a obecnie powstajšcš Górnoœlšsko-Zagłębiowskš Metropolię) z lotniskiem w Katowicach. W zeszłym tygodniu Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska w Katowicach wydała decyzję o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Cały okres obowišzywania zamówienia – obejmujšcego zaprojektowanie odbudowy linii i póŸniejsze pełnienie nadzoru autorskiego – to 1575 dni. PLK założyły, że wybrany wykonawca dostarczy m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 328 dni od dnia podpisania umowy oraz będzie pełnił nadzór autorski przez 26 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane. PLK przewidujš przy tym rozpoczęcie robót budowlanych w IV kwartale 2019 roku, a ich zakończenie - w II kwartale 2022 roku.
W przetargu na projekt i nadzór autorski tego przedsięwzięcia oferty złożyło pięć podmiotów. Oferty zostały otwarte w sierpniu. W ostatnich dniach przedstawiciele PLK informowali o zakończeniu ich analizy. Z informacji zamieszczonej następnie na internetowej platformie zakupowej PLK wynika, że jako najkorzystniejszš wybrano ofertę spółki Egis Poland, opiewajšcš na 18,7 mln złotych brutto. Nieeksploatowana obecnie w większoœci jednotorowa linia nr 182 o długoœci ok. 45 km łšczy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodzšc przez bezpoœrednie okolice katowickiego lotniska. Oprócz kompletnej odbudowy planowana jest jej elektryfikacja. Przedsięwzięcie ma zostać wykonane przy wsparciu œrodków UE. Obecne zamówienie opiera się na dokumentacji przedprojektowej, która została przygotowana – z opóŸnieniem – w ostatnich dwóch latach. Zgodnie z jej założeniami odbudowa linii nr 182 ma zapewniać m.in. prędkoœć maksymalnš 140 km na godzinę dla pocišgów pasażerskich oraz 80 km na godzinę dla towarowych. Projekt uwzględni m.in. budowę nowego wiaduktu kolejowego nad autostradš A1. Chociaż na listach obecnego Krajowego Programu Kolejowego nie wymieniono z nazwy połšczenia kolejowego do portu lotniczego Katowice, PLK z końcem zeszłego roku zapewniały, że mieœci się ono na liœcie podstawowej programu – w przewidzianej do finansowania z POIiŒ pozycji pod nazwš „Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spójnoœci" (za 1089,8 mln złotych). W dołšczonym do dokumentacji obecnego przetargu wzorze harmonogramu robót (zakładajšcego ich realizację do maja 2022 roku) w rubryce „koszt" pojawia się wartoœć 454,3 mln złotych. Według pierwotnych szacunków PKP PLK czas jazdy na lotnisko z Katowic z wykorzystaniem odbudowanej linii nr 182 miałby wynieœć od strony Zawiercia ok. 45 minut, a przy postoju w Zawierciu - 55 minut. Według wczeœniejszych informacji czas przejazdu z wykorzystaniem linii nr 182 od strony Tarnowskich Gór wyniósłby ok. 50 minut.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL