Wykaz prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze

aktualizacja: 14.05.2008, 15:02

Przestawiamy projektowany przez rząd wykaz prac, które uprawniałyby do otrzymania emerytur pomostowych

Załącznik 1. Prace w szczególnych warunkach
1. Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu (bez prac wykonywanych w górnictwie)
2. Prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych (bez prac wykonywanych w górnictwie)
3. Zalewanie form odlewniczych, transportowanie naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy)
4. Ręczna obróbka wykańczająca odlewów: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz malowanie na gorąco
5. Prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych
6. Prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych
7. Prace przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła
8. Kucie ręczne w kuźniach
9. Prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych
10. Prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów
11. Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych
12. Prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych
13. Prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu
14. Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjno — egzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie
15. Prace przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi
16. Prace przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych
17. Formowanie wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych
18. Prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych
19. Prace nurka lub kesoniarza
20. Prace dokerów bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku
21. Prace rybaków morskich
22. Prace na statkach żeglugi morskiej
23. Prace na morskich platformach wiertniczych
24. Prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
25. Prace bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej, gazu ziemnego i siarki
26. Prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych w górnictwie otworowym siarki
27. Spawanie łukowe lub cięcie termiczne w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją, (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)
28. Malowanie, nitowanie lub montowanie elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury, itp.)
29. Prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników po substancjach niebezpiecznych
30. Prace przy ręcznym układaniu asfaltu
31. Prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem
32. Prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór
33. Prace bezpośrednio przy ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową
Załącznik 2. Prace o szczególnym charakterze
1. Piloci statków powietrznych
2. Nawigatorzy na statkach morskich lub promach pasażersko-towarowych oraz piloci morscy
3. Kontrolerzy ruchu lotniczego
4. Maszyniści pojazdów trakcyjnych w transporcie publicznym
5. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągu
6. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
7. Kierowcy autobusów, trolejbusów oraz motorniczowie tramwajów w transporcie publicznym
8. Kierowcy samochodów przewożących ładunki niebezpieczne
9. Operatorzy żurawi wieżowych, do obsługi których wymagane są uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne, oraz dźwignic portowych lub stoczniowych
10. Operatorzy reaktorów jądrowych
11. Operatorzy przy obsłudze lub nadzorze bloków energetycznych wytwarzających energię elektryczną lub cieplną
12. Operatorzy bezpośrednio sterujący procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii ze skutkami dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego
13. Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu
14. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego
15. Członkowie zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa otworowego)
16. Pracownicy zakładowych straży pożarnych biorący udział w akcjach ratowniczych
17. Monterzy napowietrznych linii elektroenergetycznych zatrudnieni bezpośrednio przy usuwaniu awarii

POLECAMY

KOMENTARZE