Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Światowy Sojusz Turystyki wkracza do gry

fot. cnta.gov.cn.
materiały prasowe
World Tourism Alliance to nowe ciało w œwiecie międzynarodowych organizacji turystycznych. Powołane przez 89 założycieli stowarzyszenie ma być pierwszš tego typu organizacjš non-profit. Na jego czele stojš Chińczycy
Jak informuje Chińska Narodowa Organizacja Turystyczna (CNTA), wœród członków-założycieli sš narodowe organizacje turystyczne, duże firmy z sektora, think tanki, instytuty badawcze i międzynarodowe zrzeszenia. Niecałe 40 procent z nich pochodzi z Chin, reszta - między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Australii, RPA, Japonii i Brazylii. World Tourism Alliance (WTA) ma być pierwszš œwiatowš, pozarzšdowš organizacjš turystycznš non-profit. Jej powołanie zostało zainicjowane przez Chińskie Stowarzyszenie Turystyczne, a pierwsze posiedzenie odbyło się w pierwszej połowie wrzeœnia w Chengdu. Dyrektor komitetu organizacyjnego do spraw powołania WTA i jednoczeœnie prezes CNTA Li Jinzao podkreœlał, jak bardzo chiński rzšd docenia rozwój turystyki. – Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju, zmniejszanie ubóstwa i szerzenie pokoju – mówi Li. Jego zdaniem WTA i UNWTO wzajemnie się uzupełniajš i sš „jak dwa koła napędzajšce wymianę w œwiatowej turystyce i współpracę na szczeblu rzšdowym i pozarzšdowym". WTA - jego zdaniem - powinno szukać też synergii między turystykš i innymi segmentami gospodarki oraz wspierać inicjatywę reaktywacji Jedwabnego Szlaku „Jeden Pas Jedna Droga".
Li ocenia, że WTA stanie się platformš dla rozwoju i wyznaczania międzynarodowych standardów dla branży, inwestycji, współpracy, promocji międzynarodowych produktów turystycznych i badań. Będzie także zbierać, analizować i udostępniać dane dotyczšce turystyki regionalnej i œwiatowej, udzielać konsultacji i szkolić rzšdy oraz przedsiębiorstwa. Zbuduje również mechanizm wymiany doœwiadczeń i wiedzy dla swoich członków. Organami WTA sš zgromadzenie ogólne, zarzšd i sekretariat. To pierwsze ciało ma rolę kontrolnš, zarzšd ma pełnić funkcje wykonawcze, a sekretariat - administracyjne. W skład tego ostatniego wejdzie sekretarz generalny i jego podwładni. Siedzibš organizacji sš Chiny, a językami urzędowymi: chiński, angielski, francuski, rosyjski, arabski i hiszpański.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL