Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

Ambasadorowie wracajš do Tanzanii i Senegalu

Od lewej: Krzysztof Buzalski, Margareta Kassangany.
PAP
Sejmowa komisja spraw zagranicznych jednogłoœnie pozytywnie zaopiniowała kandydatów na ambasadorów w Tanzanii i Senegalu. Ambasady w tych krajach zostały otwarte na nowo decyzjami szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego
Uruchomienie na nowo częœci placówek zamkniętych w latach 2008-2015 - w tym w Tanzanii i Senegalu - Waszczykowski zapowiedział podczas sejmowego expose w styczniu zeszłego roku. Stanowisko ambasadora w Tanzanii objšć ma Krzysztof Buzalski - obecny wicedyrektor departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, który w tej roli - jak mówiła, przedstawiajšc jego kandydaturę przed komisjš wiceszefowa resortu Joanna Wronecka - "był aktywnie zaangażowany w proces reaktywacji naszych placówek dyplomatycznych w Senegalu i Tanzanii". Nowy ambasador w Tanzanii odpowiadać ma za stosunki z Republikš Malawi, Republikš Burundi, Zwišzkiem Komorów i Republikš Rwandy. Buzalski jest zwišzany z MSZ od 2004 roku. Pracował m.in w placówce w Etiopii - gdzie pełnił funkcje charge d'affaires oraz kierownika referatu ds. politycznych i współpracy rozwojowej. Pracował też - m.in. jako charge d'affaires - w ambasadzie w Tanzanii.
Z wykształcenia kandydat na ambasadora w Dar es Salaam jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył też Akademię Dyplomatycznš MSZ. Jak mówiła przedstawiajšca jego kandydaturę wiceminister Wronecka, Buzalski włada płynnie językiem angielskim, hiszpańskim i francuskim, a w stopniu podstawowym - niemieckim i suahili. Wœród swoich priorytetów na placówce Buzalski wymienił współpracę gospodarczš, wsparcie dla polskich firm działajšcych w Tanzanii i innych krajach regionu Afryki Wschodniej, przekazywanie do kraju informacji dotyczšcych planów i działań rzšdowych, w które mogłyby się zaangażować polskie firmy, albo przydatnych w kontekœcie polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a także odbudowę sieci kontaktów. Placówkš w Senegalu pokierować ma Margareta Kassangana, która dotšd pełniła funkcję zastępcy kierownika Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku. Dodatkowo nowy ambasador w Dakarze ma być akredytowany w Wybrzeżu Koœci Słoniowej, Mali, Gambii, Gwinei, Gwinei-Bissau, Republice Zielonego Przylšdka oraz Burkina Faso. Wczeœniej Kassangana pracowała m.in. w centrali MSZ, gdzie pełniła funkcje wicedyrektorki departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu, w Stałym Przedstawicielstwie przy ONZ w Genewie (była pierwszym sekretarzem ds. politycznych), a także jako ekspertka wydziału ds. Narodów Zjednoczonych i problemów globalnych w europejskiej służbie działań zewnętrznych. Jak mówiła kandydatka w wystšpieniu przed komisjš spraw zagranicznych, do głównych celów jej misji należeć będzie utrzymanie wysokiego poziomu kontaktów politycznych, m.in. poprzez doprowadzenie do wizyty polskiego prezydenta w Dakarze, współpraca z Senegalem i innymi krajami regionu w ramach członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju współpracy ekonomicznej i zwiększenia wymiany handlowej, a także realizowanie projektów z zakresu pomocy rozwojowej. Zwróciła uwagę, że w 2015 r. Senegal otworzył swojš ambasadę w Warszawie, a w listopadzie zeszłego roku odbyła się pierwsza w historii wizyta prezydenta Senegalu w Polsce. Kassangana ukończyła studia międzynarodowe i europejskie na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie w Maastricht. Zna biegle język francuski i angielski. Kandydata na ambasadora proponuje minister spraw zagranicznych w uzgodnieniu z premierem i prezydentem. Następnie MSZ występuje do państwa przyjmujšcego o wstępnš akceptację. Jej otrzymanie pozwala MSZ na zwrócenie się do prezydenta z formalnym wnioskiem o nominację ambasadora. Zwrócenie się przez MSZ do sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych o zaopiniowanie kandydata jest kwestiš zwyczajowš.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL