Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Hotele

Hotele sprzedane za 700 milionów euro

David Nath, dyrektor działu hotelowego na Europę Œrodkowo-Wschodniš w firmie Cushman & Wakefield.
materiały prasowe
34 transakcje sprzedaży za łšcznie ponad 700 mln euro odnotowano w pierwszej połowie 2017 roku w Polsce, Czechach, Austrii, Bułgarii, Rumuni, na Węgrzech i na Słowacji - podaje firma konsultingowa Cushman & Wakefield
W tym samym czasie rok wczeœniej sfinalizowano 20 transakcji za nieco powyżej 630 mln euro. Wzrost obrotów w ujęciu rocznym sięgnšł więc 11 procent. Z kolei na rynkach zachodnich (obejmujšcych Portugalię, Hiszpanię, Niemcy, Francję, Włochy i kraje Beneluksu) wolumen transakcji inwestycyjnych wzrósł o 0,3 procent. Według analityków Cushman & Wakefield wartoœć obrotów na rynku hotelowym w 2017 roku będzie wyższa niż rok temu. Jak podajš eksperci, w pierwszej połowie zeszłego roku zainwestowano w Polsce 4 mln euro, a w tym roku jest ona liderem regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej zarówno pod względem wielkoœci zainwestowanego kapitału, jak i liczby transakcji. Dotychczas sfinalizowano ich 16, na kwotę 350 mln euro. Na drugim miejscu znalazły się Czechy z 6 transakcjami o łšcznej wartoœci 165,5 mln euro (spadek o 5 procent rok do roku). Na czeskim rynku sfinalizowano jednak największš transakcję w regionie – zakup Hotelu Marriott w Pradze za ok. 90 mln euro w kwietniu 2017 roku. Trzeci najlepszy wynik odnotowały Węgry, gdzie wartoœć transakcji inwestycyjnych na rynku hotelowym wzrosła w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku ponad trzykrotnie, do 99,3 mln euro. Z kolei w Austrii wielkoœć obrotów zmniejszyła się o ok. 80 procent (porównujšc rok do roku). Miniony rok był jednak wyjštkowo udany - sprzedane zostały m.in. hotele Hilton i Imperial w Wiedniu. Udział Bułgarii, Rumunii i Słowacji w łšcznej wartoœci transakcji inwestycyjnych w regionie wyniósł 3,2 procent.
- Rosnšce zainteresowanie Europš Œrodkowo-Wschodniš wœród inwestorów lokalnych i międzynarodowych odnotowano zwłaszcza w branży turystycznej i hotelarskiej ze względu na generowane przez niš duże przychody - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, David Nath, dyrektor działu hotelowego na Europę Œrodkowo-Wschodniš w firmie Cushman & Wakefield. - Zapoczštkowało to cykl wzrostowy aktywnoœci inwestycyjnej, wpływajšc korzystnie w ostatnich kilku latach na poczštkowe stopy kapitalizacji, zwłaszcza w stolicach takich jak Budapeszt, Praga i Warszawa. Pozytywny efekt domina zaczyna docierać także do miast regionalnych, które cieszš się coraz większym zainteresowaniem inwestorów - dodaje. Jak podajš analitycy Cushman & Wakefield, od czterech lat systematycznie rosnš wszystkie kluczowe wskaŸniki efektywnoœci, w tym œrednia cena za pokój (ADR) i przychody na jeden dostępny pokój (RevPAR). Wynika to przede wszystkim z rosnšcej liczby turystów przyjeżdżajšcych do Europy Œrodkowo-Wschodniej na urlop (dotyczy to zwłaszcza Pragi, która jest postrzegana jako jedno z najbezpieczniejszych miast œwiata) i dużego popytu wœród klientów biznesowych. Z tego względu wskaŸnik obłożenia wzrósł z 66,8 procent w pierwszej połowie zeszłego roku do 69,2 procent w pierwszej połowie 2017 roku. Wraz z coraz silniejszym popytem roœnie również œrednia cena za pokój, co przekłada się na wyższe wyniki finansowe operatorów hoteli. W porównaniu z pierwszš połowš 2016 roku œrednia cena za pokój wzrosła z 75,49 euro do 79,52 euro. Dwucyfrowy wzrost odnotowały Bułgaria, Czechy, Węgry i Słowacja. Belgrad znalazł się w pierwszej pištce rynków europejskich pod względem wzrostu procentowego wskaŸnika RevPAR. Należy jednak pamiętać, że wyniki te dotyczš jedynie pierwszego półrocza lat 2016 i 2017 i nie uwzględniajš całego okresu letniego i œwišt Bożego Narodzenia. W zwišzku z tym wskaŸniki obłożenia i ADR sš niższe niż dla pełnych 12 miesięcy. - W Europie Œrodkowo-Wschodniej liczba transakcji inwestycyjnych w sektorze hotelowym roœnie szybciej niż na bardziej dojrzałych rynkach Europy Zachodniej – częœciowo za sprawš wysokich przychodów - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Frederic Le Fichoux, dyrektor sekcji rynku hotelowego w regionie Europy w firmie Cushman & Wakefield. - Ponadto ograniczone możliwoœci realizacji inwestycji deweloperskich na bardziej rozwiniętych rynkach regionu mogš przyczynić się do dalszego wzrostu œredniej ceny za pokój, gwarantujšc inwestorom jeszcze wyższe przychody w przyszłoœci - dodaje.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL