Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

RPO: Jak przepraszać za „polskie obozy śmierci”

Fotorzepa, Piotr Guzik
Rzecznik Praw Obywatelskich przystšpił do sprawy byłego więŸnia Oœwięcimia o ochronę dóbr osobistych w zwišzku z użyciem na stronie internetowej telewizji niemieckiej ZDF okreœlenia "polskie obozy œmierci".

Chodzi o sprawę pana Karola Tendery, który był więŸniem obozu w Auschwitz w latach 1943-1944.

Sšd Rejonowy uznał w jego sprawie, że choć doszło do bezprawnego naruszenia dobra osobistego powoda w postaci godnoœci, tożsamoœci narodowej i godnoœci narodowej, to roszczenie o nakazanie opublikowania oœwiadczenia musi zostać oddalone, ponieważ skutki naruszenia zostały już usunięte (pan Karol został przeproszony w dwóch listach, a na dzień przed terminem rozprawy stacja opublikowała także na swojej stronie internetowej sprostowanie).

RPO wnosi o zmianę wyroku i nakazanie pozwanemu zamieszczenia na stronie internetowej www.zdf.de w języku polskim i niemieckim i pozostawienie przez okres jednego miesišca oœwiadczenia następujšcej treœci:

„Zweites Deutches Fernsehen, wydawca portalu internetowego www.zdf.de wyraża ubolewanie z powodu pojawienia się w dniu 15 lipca 2013 r. na portalu www.zdf.de w artykule pt. „Verschollene Filmschatze, 1945. Die befreiung der Konzentrationslager", nieprawdziwego i fałszujšcego historię Narodu Polskiego okreœlenia, sugerujšcego jakoby obozy zagłady w Majdanku i Auschwitz zostały wybudowane i prowadzone przez Polaków i przeprasza Pana Karola T., który był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, za naruszenie jego dóbr osobistych, w szczególnoœci tożsamoœci narodowej (poczucia przynależnoœci do Narodu Polskiego) i jego godnoœci narodowej".

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, ZDF nie przeprosiła odpowiednio. Ze względu na formę naruszenia - na publicznie dostępnej stronie internetowej - za właœciwe nie można bowiem uznać przeprosin listownych, skierowanych wyłšcznie do powoda (za poœrednictwem jego pełnomocnika).

Tak samo adekwatnymi przeprosinami nie było oœwiadczenie zamieszczone na stronie internetowej pozwanej na krótko przed rozprawš - stanowiło ono raczej sprostowanie a nie przeprosiny: nie było skierowane bezpoœrednio do powoda (a więc osoby, której dobra osobiste zostały naruszone), jest niewidoczne po wejœciu na stronę internetowš dostępne jest wyłšcznie w języku niemieckim.

- Za odpowiedni œrodek uznać należy zamieszczenie wspomnianych przeprosin na portalu internetowym, na którym pojawiło się twierdzenie o „polskich obozach zagłady Majdanek i Auschwitz" – podkreœla RPO.

Rozprawa apelacyjna odbędzie się w czwartek 22 grudnia w Krakowie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL