Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Adwokat lub radca na 716 Polaków

rp.pl
Na klientów najwięcej prawników czeka w Warszawie i Krakowie, dużo mniej w œlšskich miastach.

Adwokatów i radców prawnych jest w naszym kraju coraz więcej. Pod względem liczby prawników z uprawnieniami (adwokatów i radców prawnych) Polska awansowała z 18. na 13. miejsce w zestawieniu Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). O ile w 2005 r. jeden wykwalifikowany prawnik przypadał w Polsce na 1253 obywateli, o tyle w 2015 r. – już na 716.

– Dane wskazujš, że w cišgu dziesięciu lat znacznie zwiększyła się dostępnoœć do pomocy prawnej w naszym kraju – podkreœla Barbara Kras, sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Jesteœmy w połowie

W zestawieniu CCBE uwzględniono 28 państw europejskich. Polska jest mniej więcej w połowie. Najmniej prawników na liczbę mieszkańców notuje się w Finlandii. Tam jeden prawnik przypada na 2718 obywateli. Najwięcej jest w Hiszpanii – jeden wykwalifikowany prawnik przypada na 189 osób.

W poszczególnych regionach i miastach Polski występujš jednak znaczne różnice w tym zakresie. Z mapy przygotowanej przez zespół prawniczymarketing.pl wynika, że najwięcej osób na jednego adwokata przypada w œlšskich miastach: Rudzie Œlšskiej (10 109), Dšbrowie Górniczej (9454) czy Zabrzu (6150). Podczas opracowywania danych brano pod uwagę adwokatów wykonujšcych zawód w danym mieœcie.

Œlšska specyfika

– Wynika to ze specyfiki naszego regionu, gdzie miasta sšsiadujš ze sobš. Czasem inne miasto zaczyna się po drugiej stronie ulicy, dlatego klienci chodzš tam, gdzie od lat pracujš sprawdzeni adwokaci. Nawet jeœli jest to inne miasto. Czasem jest to zaledwie jeden przystanek autobusowy dalej – mówi Jerzy Pionior, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, w której obszarze działania leżš właœnie m.in. Ruda Œlšska, Dšbrowa Górnicza i Zabrze. W samych Katowicach na jednego prawnika przypada 945 osób. Na całym Œlšsku ten wskaŸnik jest wysoki (Tychy – 4770, Bytom – 4564, Sosnowiec – 5417).

Mniej spraw w kancelariach

Dziekan Pinior podkreœla jednak, że widać wyraŸnie, iż tendencja jest taka, że w jego izbie przybywa z roku na rok więcej aplikantów i adwokatów niż w innych izbach.

– Kilka lat temu w Krakowie więcej osób zdawało egzamin zawodowy niż u nas. Teraz jest odwrotnie – zwraca uwagę dziekan.

Poza Œlšskiem duża liczba obywateli na jednego adwokata jest też m.in. w Elblšgu. Tu wskaŸnik wynosi 2926. Miasto to należy do pomorskiej izby adwokackiej z siedzibš w Gdańsku, gdzie wskaŸnik jest niższy – na jednego adwokata przypada 1433 osoby.

– W Gdańsku niewštpliwie liczba wpływajšcych spraw spadła. Od kolegów z Elblšga nie mam takich sygnałów. Może to œwiadczyć o tym, że rzeczywiœcie liczba prawników w stosunku do mieszkańców jest tam jeszcze duża –mówi Dariusz Strzelecki, dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Zwraca też uwagę, że na sytuację na rynku ma także wpływ rosnšca liczba radców prawnych.

– Od 1 lipca będš też mogli występować w roli obrońców w sprawach karnych. Między naszymi uprawnieniami nie będzie już w praktyce żadnej różnicy – zauważa.

Coraz więcej radców

Z danych Krajowej Rady Radców Prawnych (aktualne na styczeń 2015 r.) wynika, że zawód wykonuje ok. 28 tys. radców prawnych (wszystkich jest 36,6 tys.). W izbie gdańskiej jest ich 1567, katowickiej – 2155, krakowskiej – 2059, poznańskiej – 2704. Najliczniejsza w tej chwili izba to warszawska. Jest w niej aż 7566 wykonujšcych zawód radców pranych. Notuje się tu także najniższy wskaŸnik liczby obywateli na jednego adwokata – 559.

Duże miasta

– Warszawa jest specyficzna, mieœci się tu wiele urzędów, firm, które nie tylko zatrudniajš prawników, ale także zlecajš pracę kancelariom – zwraca uwagę Włodzimierz Chróœcik, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. – Wydaje się jednak, że ten stołeczny rynek też ma ograniczone zdolnoœci wchłaniania kolejnych prawników. W urzędach już raczej nie ma nowych miejsc. Nadziejš jest dla nas rozwijajšcy się biznes, który tworzy zapotrzebowanie na usługi prawników. W tej chwili istniejšce kancelarie nieznacznie jeszcze się rozbudowujš, nie wiadomo jednak, jak długo potrwa ta tendencja – zaznacza dziekan Chróœcik.

Niski wskaŸnik liczby obywateli przypadajšcych na jednego adwokata obserwuje się także m.in. w Krakowie (851), Wrocławiu (792), Rzeszowie (810) oraz Poznaniu (932).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL