Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking Wydziałów Prawa: Najlepszy jest Uniwersytet Jagielloński

Finaliœci IV Rankingu z dyplomami (w œrodku od lewej): Włodzimierz Gromski z Uniwersytetu Wrocławskiego, Emil W. Pływaczewski z Uniwersytetu w Białymstoku i Jerzy Pisuliński z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Bogusławem Chrabotš, red. naczelnym „Rz” (po prawej) i Markiem Rockim, przewodniczšcym Polskiej Komisji Akredytacyjnej (po lewej)
Fotorzepa/Jerzy Dudek
Na podium znalazły się też wydziały z Białegostoku i Wrocławia.

W IV Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej" o miejscu decydowały wyniki uzyskane w trzech kategoriach: jakoœć kształcenia, potencjał naukowy i współpraca z zagranicš.

Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, ubiegłorocznemu zwycięzcy, pierwsze miejsce zapewniły œwietne wyniki jego absolwentów w testach na aplikacje prawnicze, a także umiędzynarodowieniem studiów.

Na podium wrócił też Wydział Prawa z Białegostoku (zwycięzca I edycji rankingu). Wyróżnił się najwyższš w kraju ocenš parametrycznš w badaniu przeprowadzonym przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – specjalny organ przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na podium awansował też Uniwersytet Wrocławski (w ub.r. siódmy). Prowadzi dużo badań, powiększył też grono doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów.

Przedstawiciele zwycięskich wydziałów podczas wręczania dyplomów w redakcji „Rz" nie mieli wštpliwoœci, że aby być najlepszym, trzeba stale rozwijać swojš ofertę, m.in. poprzez oferowanie praktycznych lub nieszablonowych zajęć.

Niestandardowa oferta

– Studia prawnicze powinny być elastyczne – zauważył prof. Emil Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa UwB. – Dlatego rozwijamy współpracę m.in. z uczelniami medycznymi, co pozwala studentom zajmować się prawnymi i medycznymi problemami człowieka.

Prof. Jerzy Pisuliński, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Prawa i Administracji UJ, podkreœlił wagę umiędzynarodowienia studiów. – Studenci szukajš swoich œcieżek, a pobyt za granicš czy kontakt z naukowcami z innych krajów to œwietna okazjš do podjęcia decyzji o specjalizacji. To przekłada się na póŸniejszš drogę zawodowš absolwentów. Prof. Pisulińki zauważył, że coraz częœciej zdarzajš się przypadki podchodzenia przez absolwentów UJ np. do amerykańskich egzaminów adwokackich.

 

Dla wydziałów prawa ważna jest też współpraca z przedsiębiorcami.

– Zgłaszajš się do nas firmy, które oferujš naszym studentom płatne staże – mówił prof. Włodzimierz Gromski, dziekan wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. – Współpracujemy np. z jednym z międzynarodowych banków, który we Wrocławiu ma swoje biura. Taki program spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem – na każde miejsce mamy trzech chętnych.

Oprócz zmian w ofercie wydziały modyfikujš także swojš strukturę. Uniwersytet w Białymstoku postawił na odmłodzenie kadr.

– Dużym problemem jest zajmowanie etatów naukowych przez pracowników, którzy np. przeszli na emeryturę. Blokuje to rozwój młodych naukowców – zauważył prof. Pływaczewski.

Dlatego jego wydział z naukowcem – emerytem współpracuje najwyżej przez rok. Po definitywnym odejœciu wykładowcy z uczelni pojawia się nowy etat dla młodych naukowców.

Na Uniwersytecie Wrocławskim do konkursów na etat na uczelni startuje po kilka osób. Chęć pracy na wrocławskim wydziale prawa zgłaszajš nawet naukowcy z innych państw.

– W jednym z konkursów na stanowisko profesora swojš aplikację zgłosił kandydat z Niemiec – mówił prof. Gromski.

Mimo że kandydaci musieli legitymować się zdolnoœciš do prowadzenia wykładów w języku polskim, to niemiecki naukowiec przekonywał, że po roku wykładania w języku angielskim opanuje język polski w wymaganym przez uczelnię stopniu. Nie udało mu się jednak otrzymać stanowiska.

Niepubliczne awansujš

IV edycja rankingu pokazuje również, że coraz lepiej radzš sobie uczelnie niepubliczne. Do pierwszej dziesištki awansowała Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Nie powinno to dziwić, bo w tym roku kierunek prawo otrzymało wyróżniajšcš ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wysokš pozycję (15) zajšł też wydział prawa Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

Powiedzieli dla „Rzezcpospolitej"

Jerzy Pisuliński - prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stawiamy na umiędzynarodowienie studiów. Nasi studenci mogš wyjeżdżać za granicę, muszš też zaliczyć jeden przedmiot w języku obcym.

Emil W. Pływaczewski - dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Pogram studiów musi być interesujšcy, dlatego inwestujemy w młodych wykładowców, rozwój kół naukowych i konferencje międzynarodowe.

Włodzimierz Gromski -dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ?Uniwersytetu Wrocławskiego

Prawo w tradycyjnej formule to za mało. Absolwenci chcš mieć silnš pozycje na rynku pracy, a my staramy się spełnić te oczekiwania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL