Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Znaki towarowe: świadectwo ochronne dla towarów sprzedawanych na Ukrainie

www.sxc.hu
Ukraińskie przepisy wykluczajš udzielenie ochrony na oznaczenie sprzeczne z „zasadami moralnymi”, dobrymi obyczajami bšdŸ porzšdkiem publicznym.

Niedawne obniżenie ceł na ukraińskie towary może sprawić, że na półkach polskich sklepów zagoszczš słodycze Roshen, piwo Lwiwskie lub woda Morszyńska. Jednoczeœnie krajowi producenci nie zasypiajš gruszek w popiele i na Ukrainie coraz częœciej można sięgać po towary polskich marek – Sonko, Mlekovita, Sierpc, Ludwik, Gino Rossi, Badura czy Inglot.

Dlatego ochrona znaków towarowych na rynku wschodniego sšsiada staje się dla producentów z Polski coraz ważniejsza. Szczególnie że lokalni konkurenci mogš być zainteresowani „upodabnianiem" swoich towarów do ich polskich lub zagranicznych odpowiedników.

Zbliżone pojęcia

Pojęcie znaku towarowego w prawie polskim i ukraińskim jest bardzo zbliżone. Znakiem towarowym jest oznaczenie przedstawiane w formie graficznej i służšce do odróżniania towarów bšdŸ usług pochodzšcych od danego przedsiębiorstwa od towarów bšdŸ usług pochodzšcych od innego podmiotu. Znakiem towarowym może być na przykład słowo, pojedyncza stylizowana litera lub kombinacja kolorów.

Ukraińskie przepisy wykluczajš udzielenie ochrony na oznaczenie sprzeczne z „zasadami moralnymi", dobrymi obyczajami bšdŸ porzšdkiem publicznym (na przykład majšce charakter pornograficzny). Znak nie może również zawierać nazwy państwa lub oficjalnego symbolu państwowego, chyba że właœciwy organ państwowy wyrazi na to zgodę.

Co więcej, zgłaszane oznaczenie nie może wprowadzać klientów w błšd co do pochodzenia towarów przez skojarzenie go z już zarejestrowanym znakiem towarowym, oznaczeniem geograficznym, firmš, pod którš inny przedsiębiorca prowadzi działalnoœć gospodarczš, zarejestrowanym wzorem przemysłowym, tytułem utworu w rozumieniu prawa autorskiego, a także nazwiskiem lub wizerunkiem osoby na Ukrainie powszechnie znanej.

Bez zdolnoœci

Nawet jeœli nie zachodzi kolizja z tymi ograniczeniami, oznaczenie, na które ma być przyznana wyłšcznoœć, musi jeszcze się odznaczać dostatecznš zdolnoœciš odróżniajšcš, czyli pewnš charakterystycznoœciš, która pozwoli konsumentowi na wyłowienie danego towaru spoœród setek innych i powišzanie go z konkretnym producentem.

Wystarczajšcej zdolnoœci odróżniajšcej nie majš w szczególnoœci oznaczenia, które sš powszechnie używane w obrocie jako okreœlenie towarów lub usług pewnego rodzaju. Takimi mogš być przykładowo tzw. zdegenerowane znaki towarowe, które utraciły zdolnoœć odróżniajšcš wskutek ich powszechnego stosowania. Tak było ze znakami nylon, gramofon, celofan.

Podobnie rzecz się ma ze znakami opisowymi, czyli okreœlajšcymi takie cechy towaru, jak: iloœć, skład, właœciwoœci albo miejsce produkcji – na przykład „calcium C" dla œrodków farmaceutycznych, „supermarket" dla sklepu. Zaznaczmy jednak, że słowo „supermarket" może być okreœleniem fantazyjnym, a nie opisowym – dla takich towarów jak słodycze albo prasa zapewne będzie miało wystarczajšcš zdolnoœć odróżniajšcš.

Jak działać u sšsiada

Na znak towarowy udzielane jest œwiadectwo ochronne. W celu jego uzyskania należy złożyć podanie do Ukrpatentu – instytucji badawczej współpracujšcej z ukraińskš Państwowš Służbš Własnoœci Intelektualnej. Podmioty niemajšce siedziby na Ukrainie mogš działać przed tym podmiotem wyłšcznie za poœrednictwem rzecznika patentowego. Trzeba zwrócić uwagę, że jeœli choć jeden wnioskodawca ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Ukrainy, to nie jest konieczne występowanie z pomocš rzecznika patentowego.

Sam wniosek wypełnia się w języku ukraińskim. Jednak jeœli niektóre dokumenty sš sporzšdzone w innym języku, to ich tłumaczenie na język ukraiński można dosłać w cišgu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Do wniosku o przyznanie wyłšcznoœci należy załšczyć graficzne przedstawienie znaku oraz wykaz towarów lub usług, dla których znak jest zgłaszany oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokoœci co najmniej 1 tys. hrywien. Im więcej towarów i usług obejmie zgłoszenie, tym wyższa będzie opłata.

W toku postępowania Ukrpatent najpierw przeprowadza badanie formalne, weryfikujšc spełnienie wymogów formalnych, takich jak prawidłowoœć wniesienia opłaty. Dopiero póŸniej, podczas badania merytorycznego ekspert Ukrpatentu ocenia, czy nie zachodzš przesłanki odmowy udzielenia ochrony oraz czy badany znak faktycznie wykazuje dostatecznš zdolnoœć odróżniajšcš.

Można przyspieszyć

Standardowo postępowanie zgłoszeniowe trwa od jednego do półtora roku. Jednak jeżeli przedsiębiorcy zależy na szybkiej rejestracji znaku, to za dodatkowš opłatš okres prowadzenia badania można skrócić i otrzymać œwiadectwo ochronne nawet w cišgu czterech miesięcy.

Po podjęciu przez Państwowš Służbę Własnoœci Intelektualnej decyzji o udzieleniu prawa wyłšcznego oraz wniesieniu opłaty za wydanie œwiadectwa ochronnego (dla cudzoziemców – 200 dolarów USA ) i jego publikację (od 150 hrywien) ogłoszenie o rejestracji znaku zostaje opublikowane w oficjalnym biuletynie. Wraz z publikacjš znak rejestruje się w państwowym rejestrze. W cišgu miesišca zgłaszajšcy otrzymuje stosowny dokument.

Na pierwszym etapie czas trwania monopolu na znak towarowy to dziesięć lat od daty zgłoszenia znaku. Po upływie tego czasu można jš przedłużyć o dalszych dziesięć lat (uiszczajšc opłatę w wysokoœci 3 tys. hrywien). Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby takich przedłużeń, a więc teoretycznie ochrona może trwać w nieskończonoœć.

Waga wyłšcznoœci

Sensem ubiegania się o wyłšcznoœć jest ochrona przed konkurentami, którzy posługiwaliby się podobnym bšdŸ identycznym znakiem do opatrywania towarów podobnych bšdŸ identycznych, które zastrzegł uprawniony. W razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony może w pierwszej kolejnoœci żšdać zaniechania dalszych naruszeń i zapłaty odszkodowania. Jeżeli dysponent œwiadectwa ochronnego wyrazi na to zgodę, z roszczeniami z tytułu naruszenia praw do znaku może wystšpić również licencjobiorca.

Dalsza ekspansja polskich firm na rynek ukraiński na pewno doprowadzi do tarć z tamtejszymi przedsiębiorcami. Prawdopodobnie częœć konkurentów będzie próbowała podszyć się pod renomowane polskie marki. Dlatego już teraz warto pomyœleć perspektywicznie i zabezpieczyć swoje prawa na Ukrainie.

Ulyana Palamarchuk, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego UJ Marcin Balicki, prawnik w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy – Biuro w Krakowie

Sšdowe spory

Na Ukrainie rozstrzygnięto już spory dotyczšce zastrzeżenia znaków takich jak Amazonia nawišzujšca do serwisu Amazon oraz Lexus zgłoszony przez ukraińskš spółkę dla luksusowych zegarków. Wcišż toczy się spór między Ferrero Ukraine (producent m.in. kinder czekolady) i ukraińskim konkurentem, który uzyskał znak (Kinder Top) między innymi dla lodów. Z kolei zwycięstwem Grupy Lotos SA zakończył się proces ze spółkš (Wenol Ukraina sp. z o.o.) o naruszenie praw do znaku towarowego Lotos.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL