Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Literatura

Henryka Elzenberga rzeźbienie świata

Rzeczpospolita
Filozofia i poezja. Elzenberg uzależnia.
Kto raz dał się uwieœć jego rozumieniu człowieka, którego rozwój indywidualny widział w „nieustannym sšdzeniu siebie”, w uœwiadomieniu walki, jaka toczy się „między tym, co stanowi jego siłę a tym, co stanowi jego słaboœć”, będzie powracał do rozmyœlań filozofa zapisanych w pracach naukowych, ale przede wszystkim w „Kłopocie z istnieniem. Aforyzmach w porzšdku czasu” (Toruń 2002). Ten prowadzony przez 56 lat z różnš częstotliwoœciš dziennik jest w polskim piœmiennictwie zjawiskiem niezwykłym. W istocie okreœlenie „dziennik” nie odzwierciedla jego wyjštkowoœci. Choć sš to zapisy ujęte w porzšdku chronologicznym, autor poddał ich wersję wstępnš, „surowš” – jak zaznaczył – niezbędnym retuszom, nie zmieniajšc jednak istoty pierwotnie formułowanych myœli. Dzięki temu otrzymaliœmy całoœć o wybitnych walorach nie tylko poznawczych, ale także literackich. Elzenberg przywišzywał dużš wagę do jakoœci i dyscypliny wypowiedzi. Częœć prac, które uznał za zbyt mało dopracowane, nie doczekała się za jego życia druku. Jak twierdził, „hodował w swym pisaniu (tym lepszym, nie tym szkolnie poprawnym) owe pierwiastki nie „burzy” zapewne, ale pewnego w r z e n i a, falowania emocyj; zatrzymuję się – wiedziony swoistym, czysto artystycznym instynktem – w miejscu, gdzie tekstowi zaczyna grozić ostateczne wyjałowienie”. Podkreœlał, że o wartoœci ksišżki œwiadczy także to, czego w niej dzięki œwiadomym wyborom autora nie ma. W precyzji, jasnoœci i głębi spisanych refleksji Henryk Elzenberg okazał się mistrzem. „Zadaniem słowa jest tylko: spowodować doskonałš naocznoœć”, dowodził. Jego mistrzostwo polega również na tym, że nie dawał gotowych recept, że poruszajšc problematykę etycznš, uniknšł łatwego i natrętnego dydaktyzmu, że zamknięcie dyskusji uważał za kres myœli. Klarownoœć rozważań autora „Kłopotu z istnieniem” powoduje, że pisać o Elzenbergu – to pisać Elzenbergiem.
„Aforyzmy w porzšdku czasu”, te gromadzone przez lata „bilanse” i „rozrachunki”, miały stanowić rozmowę z samym sobš. Można je było prowadzić w formie medytacji, ale potrzeba wewnętrzna skłaniała do formułowania refleksji pisemnych. „[…] każda niewypowiedziana myœl lub uczucie hamuje dalszy rozwój zarówno umysłowy, jak uczuciowy; to co jest, ale nie znalazło wyrazu, cišży nad tym, co się jeszcze nie narodziło” – notował 5 stycznia 1913 r. Wróci do tych uwag w latach II wojny œwiatowej, w czasach największego zagrożenia dla człowieka i owoców ludzkiej twórczoœci, stwierdzajšc zbyt chyba surowo, że chociaż te zapiski „nie wejdš w żadnš całoœć sensownš”, to jednak majš znaczenie dla jego samowiedzy. Autor nie doceniał widać ich uniwersalnego, ponadczasowego przesłania. Nie do końca można także się zgodzić z konstatacjš, iż nie stanowiš one „sensownej całoœci”. Forma dziennika, podporzšdkowana biegowi wypadków, wykluczała co prawda z góry zaplanowanš konstrukcję, a zapisy sš istotnie zróżnicowane pod względem kompozycyjnym i tematycznym. Gdy jednak czytamy i analizujemy je „segmentami”, otrzymujemy „sensowne całoœci” poœwięcone kulturze, literaturze i sztuce, rozumieniu dziejów i bycia pozadziejowego, patriotyzmowi, nacjonalizmowi i polityce, człowiekowi z jego ułomnoœciami i heroizmem, przemijaniu, cierpieniu i œmierci. I chociaż te wypowiedzi nie majš charakteru intymnego, nie nawišzujš do bezpoœrednich przeżyć osobistych autora – to ukazujš sylwetkę filozofa i pisarza w całym indywidualizmie wybitnej, niepowtarzalnej twórczej osobowoœci. Urodzony w 1887 r. Henryk Elzenberg miał zostać inżynierem. Takie było marzenie ojca, który po przedwczesnej œmierci matki zapewnił synowi gruntownš, europejskš edukację w szkołach szwajcarskich, w atmosferze pełnej wolnoœci. Pasjš młodego człowieka stały się jednak nauki humanistyczne – filozofia i literatura, którym poœwięcił życie zawodowe, szybko pokonujšc kolejne szczeble awansu naukowego. Studiował w Paryżu historię literatury francuskiej i starożytnej, wykładał w Szwajcarii, pracował na uniwersytetach Jagiellońskim i Wileńskim. Doktoryzował się w Paryżu, habilitował w Krakowie w zakresie etyki, estetyki i historii filozofii. W Wilnie przeżył II wojnę œwiatowš, włšczajšc się w podziemnš działalnoœć dydaktycznš. Po wojnie krótko wykładał w Lublinie, by następnie przenieœć się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1950 – 1956 władze komunistyczne odsunęły Elzenberga – ochotnika w Legionach Piłsudskiego i podczas wojny bolszewickiej 1920 roku – od działalnoœci dydaktycznej. Ze swoimi uczniami pozostawał w kontaktach prywatnych, nie rezygnujšc z seminarium prowadzonego w domu. Po powrocie na uczelnię aktywnie pracował do przejœcia na emeryturę w 1961 r. Zmarł w 1967 roku w Warszawie po długiej i ciężkiej chorobie. Henryk Elzenberg był myœlicielem niezależnym, chociaż nigdy nie pomniejszał Ÿródeł swoich fascynacji i inspiracji intelektualnych oraz duchowych. Uważał jednak, że prawdziwa wolnoœć twórcza polega na ufnoœci do własnego sšdu, że chowanie się za plecami bliskiego nam pisarza czy myœliciela i w ten sposób poœrednie wyrażanie siebie jest działaniem szkodliwym. Jego uwagi o człowieku „wykształconym”, sformułowane równo sto lat temu, nie straciły na aktualnoœci, wręcz przeciwnie, wpisujš się w dzisiejszš dyskusję o roli inteligencji, o potrzebie samodzielnego, krytycznego myœlenia. „Człowiek „wykształcony” jest to człowiek zewszšd od istoty rzeczy przedzielony mgłš i chmurami cudzych pojęć, tak nieraz gęstymi, że ani jeden promień się nie przedrze. […] Tłuczemy się z cudzymi pojęciami, które nam latajš koło głowy i – na tym koniec”. Wyjštkowoœć i odmiennoœć Elzenberga powoduje, że nie sposób patrzeć na niego i jego dzieło jak na wytwór epoki, w której żył i działał. Elzenberg nie „starzeje się”. Pisarz, który na kilka miesięcy przed œmierciš w ostatnim już zapisie notował: „czas był mi potrzeby tylko o tyle, że nie można do wszystkiego w sobie dobrać się na raz i musi być jakaœ kolejnoœć” – pozostawił przesłanie ponadczasowe. Jako filozof przez kolejne lata budował własnš wizję człowieka i œwiata, opartš na pojęciu wartoœci i piękna. Miał głębokie poczucie „istotnoœci” jednostkowego bytu, w człowieku i jego mocach twórczych dostrzegał siłę i możliwoœci ograniczone jedynie słaboœciš samego człowieka. Tylko w człowieku mogš dokonywać się zmiany wewnętrzne, duchowe, które następnie w działaniu lub dziele, ulegajšcym uzewnętrznieniu, majš doprowadzić do przeobrażenia œwiata. I to właœnie nazywał rzeŸbieniem œwiata. Zachowujšc powœcišgliwy dystans do wielkich problemów społecznych i politycznych, jakich był œwiadkiem, potrafił je jednak z niebywałš wnikliwoœciš nazwać i ocenić – nie tylko w formie rozbudowanej refleksji, ale także w krótkim, dotykajšcym jšdra sprawy mistrzowskim aforyzmie. Elzenberg wyodrębniał w dziejach ludzkoœci dwa niestykajšce się ze sobš nurty – barbarzyństwa i kultury. W refleksji nad dziejami przeważa głęboki pesymizm, który każe wštpić w ich sensownoœć, widzieć je „jako ponurš, krwawo obłškanš groteskę”. W dniach nasilajšcego się z jednej strony nazizmu, a z drugiej sowieckiego komunizmu, pod datš 31 sierpnia 1936 r. zanotował: „jest rzeczš przerażajšcš, z jakš luboœciš i przekonaniem ogół ludzki wkracza na drogę barbarzyństwa i jak to swoje barbarzyństwo – czy bestialstwo? hołubi”. Ten pesymizm pogłębiało przekonanie, „że myœl jest niczym i że œwiatem rzšdzi absurd i bezsens”, że „myœl jest nieskuteczna dziejowo”. Opowieœci o przeszłoœci widział w kontekœcie narracji historycznej, która rzšdzi się okreœlonš konwencjš i metodš, wprowadzajšc elementy cišgłoœci i ładu. To elity polityczne, chcšc utrzymać swš pozycję, „dopatrujš się sensu życia w wielkich formacjach dziejowych jako takich, jako formacjach”. Zdaniem zaœ myœliciela – to nie w „dziejach jako takich”, ale w konkretnym, pozadziejowym, jednostkowym życiu urzeczywistnia się sens istnienia. To człowiek ze swoimi celami jest absolutem. Fenomen życia realizuje się w jego samoistnoœci, „jego pretensji do bycia czymœ ostatecznym”, a stawkš takiego życia „mogš być osišgnięcia wyższe niż w życiu dziejowym”. Wartoœć i zależny od niej sens życia człowieka stanowiły najistotniejsze rozważania Elzenberga, także w kontekœcie historycznych instytucji społecznych. Wartoœci okreœlane przez niego jako perfekcyjne, czyli obiektywne, bezwzględne, absolutne, a więc niezwišzane z czasem historycznym czy przestrzeniš społeczno-politycznš, wartoœci „takie jakie powinny być”, w przeciwieństwie do wartoœci względnych, utylitarnych, które służš realizacji różnych potrzeb – stanowiš glebę, z której wyrasta kultura. „Kultura nie rodzi się z potrzeb. Właœnie działanie dla czego innego niż dla zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby jest Ÿródłem, sensem i istotš kultury”. Tak rozumiana kultura jest wartoœciš samš dla siebie, jest ponadczasowa, a nie historyczna. Tak rozumianš kulturę przeciwstawiał państwu, które realizuje cele utylitarne. Przeciwstawiał także nauce, czemu dał wyraz w rozprawie „Nauka i barbarzyństwo”. Kultura jest nakazem, imperatywem, celem i powołaniem człowieka „za której filary winniœmy uważać siebie i drugich, swoje życie i swoje działanie”. Nauka, która ze swej istoty eliminuje myœlenie wartoœciujšce, godzi w to, co jest podstawš istnienia kultury, a w skrajnych przypadkach „może uczony stać się czymœ w rodzaju rzecznika barbarzyństwa na arenie zbiorowej”. Elzenberg poœwięca sporo uwagi także zjawiskom społecznym, które okreœla jako „atmosferę kultury” lub „pršd kultury”, oraz publicystyce kulturalnej. Dzisiaj użylibyœmy okreœleń: wiedza o kulturze, upowszechnianie kultury, uczestnictwo w kulturze, informacje kulturalne. Filozof rozumie ich znaczenie z punktu widzenia zbiorowoœci. Wymiana myœli, poglšdów, formułowanie ocen, komunikacja i informacja pozwalajš kršżyć ideom, chociaż ich nie zastępujš. Cały ten ruch potrzebny jest dlatego, że przeciwstawia się w ujęciu zbiorowym temu, co kulturalne nie jest. Autor nie neguje znaczenia tych działań, chociaż definiuje ich wtórnoœć wobec kultury jako wartoœci. Z jeszcze większym sceptycyzmem odnosi się do tego, co dzisiaj nazwalibyœmy politykš kulturalnš państwa, a co dostrzegał w działaniach władzy komunistycznej. Elzenberg krytycznie odnosił się do kultury masowej już w latach 20. ubiegłego wieku i tego, co póŸniej okreœli jako „jarmark” kultury, dostrzegajšc regres kultury wyższej, rozumianej jako zjawisko społeczne. Nadmiar produkcji kulturalnej determinuje różne postawy wobec wytworów kultury. Jedni starajš się œledzić wszystko, inni specjalizujš się w okreœlonych działach, sš tacy, którzy ograniczajš się tylko do pozyskania informacji, „społecznoœć [...] kulturalna jest na pół drogi, by stać się rojem niezwišzanych ze sobš ludzkich atomów”. Co powiedziałby dzisiaj, po ponad 80 latach od sformułowania tego sšdu, kiedy syty i bogaty œwiat Zachodu i Polska, która do niego przynależy, budujš społeczeństwo wiedzy oparte nie na wartoœciach, ale na umiejętnoœci i szybkoœci dotarcia do informacji, i że ogrom tej informacji, także kulturalnej, którš codziennie dostarczajš nam media, dawno już przerósł możliwoœci percepcyjne człowieka. Czyż nie zachowało swej aktualnoœci nieco ironiczne przesłanie – „[...] z ducha najczystszej kulturofilii rodzi się jakiœ cichy savonarolizm: trzy czwarte tego wszystkiego należałoby spalić”, jednostkę twórczš zobowišzać zaœ, aby nie produkowała rzeczy, które nie wnoszš czegoœ istotnie niepowtarzalnego.Ważnym elementem rozważań Elzenberga była literatura i rola pisarza. „Celem pisarza serio, tego »wielkiego«, jest powiedzieć pokoleniu o rzeczach wiecznych [...] Celem tego mniej serio jest powiadomić wiecznoœć o pokoleniu – i, naturalnie, o swojej własnej osobie – i dzieło jego minie z pokoleniem”. W trosce o czytelnika odrzucał literackš „lichoœć”. Doceniał znaczenie lektury dla rozwoju duchowego, a ksišżkę traktował jako „okólnik do nieznanych przyjaciół”. Wyżej cenił krytykę literackš, która polega na wartoœciowaniu i docieraniu do „istotnoœci” dzieła, od poznania naukowego, poœwięcajšc temu zagadnieniu rozprawę „Nauka o literaturze czy krytyka literacka?”. Sam dał się poznać już w okresie dwudziestolecia międzywojennego jako wnikliwy krytyk literacki. Szczególnš rolę wyznaczał poezji, podkreœlajšc, że „wiersz jest elementem piękna”. Sam także pisał wiersze, chociaż to nie one okreœlajš pozycję Elzenberga we współczesnej humanistyce. W Roku Herberta warto przypomnieć, że autor „Barbarzyńcy w ogrodzie” był studentem profesora, pod którego opiekš zgłębiał tajniki filozofii. Relacja uczeń – mistrz przetrwała czasy uniwersyteckiej edukacji Herberta i przerodziła się w dialog między dwoma wybitnymi indywidualnoœciami. Zachowana i opublikowana w 2002 r. korespondencja z lat 1951 – 1966 jest zapisem tej szczególnej rozmowy między dojrzałym myœlicielem a młodym poetš, tak mocno odczuwajšcym swojš duchowš i twórczš niezależnoœć. Wiersze i sztuka słowa były jednym z istotniejszych tematów ich listów. Wymieniali się uwagami na temat własnej twórczoœci. Dzielili refleksjš ogólnš. Nie zawsze zgadzali się w poglšdach na temat poezji. Ale jest w tej korespondencji także element dyskretnej troski – ze strony Elzenberga zwišzany z trudnš sytuacjš finansowš i samopoczuciem Herberta, ze strony poety – z pogarszajšcym się stanem zdrowia filozofa. Herbert podpisywał swoje listy jako „uczeń” – niekiedy „krnšbrny”, ale częœciej „oddany” i „wierny”. Nie można nie docenić wpływu filozofii wartoœci absolutnej Elzenberga na życie i dzieło Herberta, który w wierszu „Do Henryka Elzenberga w stulecie Jego urodzin” zapytuje: Kim stałbym się gdybym Cię nie spotkał – mój Mistrzu Henryku […] Byłbym do końca życia œmiesznym chłopcem Który szuka Zdyszanym małomównym zawstydzonym własnym istnieniem Chłopcem który nie wie. Elzenberg wart jest przypominania i cišgłego odczytywania. Ten, dla którego nawet udział w I wojnie œwiatowej był nie tylko obowišzkiem patriotycznym, ale też wartoœciš „uskrzydlonej” kultury, jakš stawał się „ofiarny czyn żołnierza na froncie”. Zostawił nam przesłanie, aby celem życia było „w małej jednostkowej duszy odbić jak najwięcej kosmosu”.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL