Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

Posiłek profilaktyczny to nie bezpłatny obiad w myśl przepisów o podróżach służbowych

www.sxc.hu
Posiłku profilaktycznego przysługujšcego pracujšcym w trudnych warunkach nie należy traktować jako bezpłatnego obiadu w myœl przepisów o podróżach służbowych. To zupełnie odrębne œwiadczenia.
To stanowisko resortu pracy przesłane redakcji „Rzeczpospolitej" 15 wrzeœnia 2014 r. >patrz ramka. Powoduje ono okreœlone skutki dla firm wysyłajšcych podwładnych w podróże służbowe, którzy jednoczeœnie sš uprawnieni do posiłków profilaktycznych z rozporzšdzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279, dalej rozporzšdzenie RM).

O co chodzi

Jeœli pracodawca zleca delegacje (zarówno krajowe, jak ?i zagraniczne) pracownikom zatrudnionym na stanowiskach uprawnionych do posiłków profilaktycznych, to uprawnienie do tego jedzenia trwa też ?w trakcie wyjazdu. Pod warunkiem oczywiœcie, że podczas podróży służbowej takie osoby wcišż pracujš w warunkach szczególnie ucišżliwych. Dlatego szef musi zapewnić im posiłek o odpowiednim składzie kalorycznym. Pracodawcy nie sš jednak pewni, czy zagwarantowanie posiłku regeneracyjnego (z rozporzšdzenia RM) pracownikowi poza siedzibš firmy pozwala im obniżyć diety odpowiednio ?o 50 proc. w krajowej podróży służbowej lub o 30 proc. w zagranicznej z racji zapewnienia zatrudnionemu bezpłatnie obiadu. Pytajš więc, czy taki posiłek profilaktyczny jest obiadem powodujšcym obniżenie diety odpowiednio ?o 50 lub 30 proc. w rozumieniu § 7 ust. 4 pkt 2 oraz § 14 ust. 2 pkt 2 rozporzšdzenia ministra pracy i polityki społecznej ?z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należnoœci przysługujšcych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzšdowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU z 2013 r., poz. 167, dalej rozporzšdzenie delegacyjne).

Urzšd wyjaœnia

Resort pracy, który poprosiliœmy o wyjaœnienie tej wštpliwoœci, traktuje te dwa œwiadczenia pracownicze odrębnie. Podkreœla przy tym, że dieta przysługujšca pracownikowi z racji podróży służbowej z rozporzšdzenia delegacyjnego stanowi zwrot zwiększonych kosztów wynikajšcych ze œwiadczenia pracy poza miejscowoœciš, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Natomiast w posiłkach profilaktycznych chodzi o uzupełnienie wydatku energetycznego osób wykonujšcych prace zwišzane z wysiłkiem fizycznym oraz w wysokiej lub niskiej temperaturze.

Jakie skutki

Skoro szef musi zapewnić takš strawę regeneracyjnš nawet wyjeżdżajšcemu w delegację, to nie obniża diety za posiłki odpowiednio o 50 i 30 proc. w rozumieniu § 7 ust. 4 pkt 2 oraz § 14 ust. 2 pkt 2 rozporzšdzenia delegacyjnego, dlatego że już mu zagwarantował bezpłatnie jedno danie. Pracodawca nie ma takiego prawa. Pracujšcemu w trudnych warunkach ma zapewnić na swój koszt dwa posiłki. Treœć stanowiska: Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 15 wrzeœnia 2104 r. w sprawie posiłków energetycznych

I zupa z wkładkš, i porzšdny schabowy

Renata ?Majewska, specjalistka prawa pracy, właœcicielka firmy ?Biuro Kadr i Płac Zgadzam się ze stanowiskiem resortu pracy. Posiłek profilaktyczny nie zastšpi obiadu pracujšcym w warunkach szczególnie ucišżliwych, a więc zwykle w ekstremalnych okolicznoœciach (np. bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, pod ziemiš, dŸwiganie ciężarów). Takie osoby po trzech–czterech godzinach wykonywania obowišzków muszš dostać takš strawę na uzupełnienie niedoboru energetycznego, jaki spowodował często nadludzki wysiłek włożony w œwiadczenie ich standardowej przecież pracy. W ten sposób regenerujš swój organizm i zapewniajš mu powrót do stanu poprzedniego. Potem jednak powinni zjeœć jeszcze normalny obiad. Dlatego danie regeneracyjne (profilaktyczne) nie odpowiada obiadowi i w konsekwencji szef zapewniajšcy to pierwsze podwładnemu ?w delegacji nie ma prawa z tego tytułu zredukować diety odpowiednio o 50 lub 30 proc. Powinien mu jeszcze zapewnić bezpłatny obiad albo wypłacić dietę obejmujšcš ryczałt na lunch.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL