Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Oto plan giełdowej rewolucji w Polsce

Wiesław Rozłucki jest obecnie prezesem Rady Giełdy
Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski KS Krzysztof Skłodowski
Najatrakcyjniejszym inwestorem strategicznym dla GPW mogłaby być niezależna instytucja publiczna – nowo utworzony Polski Fundusz Rynku Kapitałowego.
Przedstawiamy do rozważenia dwie opcje strategiczne zwišzane z przyszłoœciš polskiego rynku kapitałowego w kontekœcie niedokończonej prywatyzacji GPW oraz wyzwań wynikajšcych z przedłużajšcego się kryzysu zaufania na rynkach finansowych.

Depozyt do GPW

Pierwszš opcjš strategicznš mogłaby być polityka właœcicielska Skarbu Państwa ukierunkowana na zrównoważony, długoterminowy wzrost wartoœci spółki GPW. Najproœciej to osišgnšć w wyniku realizacji strategii wertykalnej, preferujšcej rozwój instrumentów pochodnych oraz tzw. usługi post-tradingowe – w wyniku włšczenia do oferty giełdy dla emitentów i inwestorów działalnoœci depozytowo-rozliczeniowej. Realizacja strategii wertykalnej, której przykładem jest np. Deutsche Boerse, pozwala osišgnšć wysokie poziomy P/E (czyli wskaŸnika cena/zysk) w granicach 21–26 i jest niewštpliwie atrakcyjna dla akcjonariuszy.
W Polsce mogłaby ona oznaczać integrację Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych (KDPW) z GPW. Mogłoby się to odbyć poprzez wniesienie aportem akcji Skarbu Państwa (33 proc.) tytułem podwyższenia kapitału spółki oraz wykupienie przez giełdę akcji KDPW od NBP. Wycena aportu byłaby równa cenie wykupu pakietu akcji od NBP. Skarb Państwa mógłby zachować jednš akcję KDPW oraz posiadać opcję nabycia Krajowego Depozytu w razie zmiany kontroli nad GPW. Uzupełnieniem tej opcji mogłoby być umiędzynarodowienie giełdy poprzez realizację strategii horyzontalnej ukierunkowanej na akwizycje zagraniczne i dywersyfikację działalnoœci spółki. Strategia ta pozwala też na integrację krajowej infrastruktury rozliczeniowej (należšcej do KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP i kontrolowanej przez GPW Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych IRGIT) oraz otwiera drogę do pełnej konsolidacji infrastruktury handlowej (giełdy) oraz post tradingowej w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej. Ta zdolnoœć konsolidacyjna jest kluczowa w bardzo konkurencyjnym œrodowisku europejskiego rynku kapitałowego i pozwala na uzyskiwanie efektu skali niezbędnej do œwiadczenia usług konkurencyjnych cenowo. Możliwoœć korzystania z takich konkurencyjnych usług jest ważnym elementem wpływajšcym na poziom konkurencyjnoœci podmiotów w całej gospodarce.

Tanie usługi rozliczeniowe

Strategia ta, niewštpliwie atrakcyjna dla akcjonariuszy giełdy i – w długim terminie – także dla emitentów i inwestorów, wišże się jednak z obawami niektórych lokalnych interesariuszy rynku kapitałowego, że nie zapewni ona owej konkurencyjnoœci usług. Stšd pomysł na rozwój tanich usług rozliczeniowo-depozytowych przy wsparciu NBP. Bank centralny zadeklarował bowiem gotowoœć nabycia większoœciowego pakietu akcji KDPW (w tym KDPW_CCP), informujšc, że jako dominujšcy akcjonariusz byłby zainteresowany funkcjonowaniem tego podmiotu na zasadzie not-for-profit. Niewštpliwš zaletš tego rozwišzania jest nie tylko obniżenie kosztów dla uczestników rynku, ale również wysoka wiarygodnoœć systemu depozytowo-rozliczeniowego. Nie zmienia to faktu, że strategia wertykalna rozwoju giełdy kreuje największš wartoœć dla akcjonariuszy i jest obecnie najbardziej powszechna wœród œwiatowych giełd. Przyjmujšc, że istnieje dylemat wyboru między wspomnianymi opcjami (budowa/ochrona wartoœci GPW jako spółki kontra model tanich usług wspieranych przez NBP), wydaje się jednak, iż jest on do rozwišzania.

Inwestor długoterminowy

Drugš opcjš strategii właœcicielskiej sš takie zmiany struktury akcjonariatu GPW, które wzmocniłyby konkurencyjnoœć polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki poprzez umożliwienie realizacji celów rozwojowych bez zmieniania podejœcia w zarzšdzaniu giełdš jako podmiotem komercyjnym. Stoimy na stanowisku, że dalsza prywatyzacja Giełdy Papierów Wartoœciowych w Warszawie powinna stanowić częœć polityki gospodarczej majšcej na celu wzrost atrakcyjnoœci inwestycyjnej kraju i rozwój rynku kapitałowego, a w szczególnoœci zwiększenie wiarygodnoœci Polski. Dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego giełdzie potrzebny jest inwestor długoterminowy, dla którego maksymalizacja krótkookresowej stopy zwrotu z kapitału nie będzie głównym priorytetem. Jeœli w akcjonariacie GPW będš dominować inwestorzy portfelowi, wówczas zjawisko tzw. short-termismu będzie nadmiernie stymulowało rozwój instrumentów finansowych o charakterze spekulacyjnym, a marginalizowało rynek akcji i obligacji. Ponadto, jeœli Skarb Państwa straci uprzywilejowanie i kontrolny pakiet akcji, istnieje ryzyko wrogiego przejęcia giełdy i ewentualnej jej marginalizacji.

Potrzebna niezależna instytucja

Wydaje się, że najatrakcyjniejszym obecnie inwestorem strategicznym dla GPW mogłaby być niezależna instytucja publiczna, której celem byłby zrównoważony rozwój rynku kapitałowego w Polsce, a w szczególnoœci wzrost jego wiarygodnoœci. Najważniejsze jednak, że instytucja taka, poprzez czerpanie pożytków z posiadanych akcji, zyskałaby zdolnoœć finansowš do realizacji projektów rozwojowych, które byłyby trudne do realizacji przez GPW działajšcš w modelu stricte komercyjnym. Model ten pozwala zarówno na zrównoważony, długoterminowy rozwój GPW, jak również na realizację długoterminowych projektów wzmacniajšcych infrastrukturę polskiego rynku kapitałowego i zwiększanie jego znaczenia w rozwoju kraju. Proponujemy następujšce rozwišzanie: 1. Skarb Państwa przekazuje posiadane akcje GPW i ewentualnie KDPW do specjalnie powołanej spółki akcyjnej (Polski Fundusz Rynku Kapitałowego), która przejmie nadzór właœcicielski nad GPW i KDPW. Do rozważenia jest również sprzedaż akcji KDPW przez GPW temu Funduszowi lub NBP. GPW powinna jednak utrzymać udział w KDPW_CCP. NBP mógłby odkupić akcje KDPW od GPW i wnieœć je do Polskiego Funduszu Rynku Kapitałowego. Zrekompensowałby wówczas utratę wartoœci GPW dla akcjonariuszy i wzmocnił swojš rolę w obszarze makroekonomiczno-stabilnoœciowym jako udziałowiec Funduszu 2. Polski Fundusz Rynku Kapitałowego byłby instytucjš publicznš, sprawujšcš nadzór właœcicielski nad GPW i KDPW oraz innymi instytucjami, których byłby założycielem lub współzałożycielem i sponsorem. 3. Fundusz ten wraz z innymi interesariuszami tworzyłby instytucje wzmacniajšce rozwój i wiarygodnoœć krajowego rynku kapitałowego, w szczególnoœci: a. Byłby inwestorem mniejszoœciowym w Instytucie Analiz i Ratingu (powołanym niedawno przez GPW – red.). Instytut Analiz i Ratingu działałby w modelu, w którym emitenci zlecajš usługę ratingu i researchu GPW, która z kolei podzleca tę usługę agencji, zatrzymujšc marżę uzasadnionš jedynie rolš giełdy jako dystrybutora oferty Agencji. Poœrednikiem między agencjš (agencjami) ratingowš mogłaby być GPW lub spółka zależna z grupy kapitałowej GPW SA. Nie ma na tym zarabiać, ma uwiarygadniać proces nadawania ratingu. Docelowy akcjonariat Instytutu byłby zrównoważony (trzech–pięciu inwestorów) i mógłby obejmować instytucje publiczne, takie jak NBP, jak również długoterminowych inwestorów komercyjnych, traktujšcych inwestycję tę jako strategicznš. b. Polski Fundusz Rynku Kapitałowego powołałby Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego. Mogłaby ona zostać utworzona przy współpracy z Ministerstwem Finansów oraz z instytucjami komercyjnymi. Nie miałaby charakteru instytucji publicznej, ale raczej partnerstwa publiczno-prywatnego lub samorzšdowo-prywatnego, w zależnoœci od ewentualnego zaangażowania podmiotów typu Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Zarzšdzajšcych Funduszami i Aktywami, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych czy Izba Domów Maklerskich. Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego mogłaby np. w trosce o zrównoważony rozwój rynku przygotować propozycje i opinie dotyczšce rozwišzywania konfliktów o charakterze systemowym między interesariuszami, podejmować działania w kształtowaniu i promocji dobrych praktyk na rynku kapitałowym i budowie w Warszawie międzynarodowego centrum kapitałowego. Podobne instytucje istniejš w europejskich centrach finansowych (City of London Corporation, Paris Europlace, Initiative Finanzstandort Deutschland). Propozycje i opinie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego mogłyby stanowić podstawę działań Funduszu, który będšc instytucjš publicznš, miałby możliwoœć wdrażania zaakceptowanych propozycji drogš nadzoru właœcicielskiego lub/i drogš regulacyjnš.

Potrzebny architekt

Wydaje się, że jest co najmniej kilka powodów, dla których warto utworzyć Polski Fundusz Rynku Kapitałowego i powierzyć mu rolę „architekta" infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce. Po pierwsze, pozwalałoby to na koordynację tworzonego ładu instytucjonalnego na polskim rynku kapitałowym oraz obniżałoby koszty dla interesariuszy rynku kapitałowego. Po drugie, instytucja publiczna (Polski Fundusz Rynku Kapitałowego) mogłaby pełnić funkcję inwestora długookresowego zarówno dla GPW, jak i KDPW. Po trzecie, proponowana œcieżka zmiany struktury akcjonariatu GPW pozwala na zachowanie praw z akcji uprzywilejowanych i nie zamyka innych opcji prywatyzacyjnych. Ideę drugiej opcji przedstawia schemat obok. Główne zalety proponowanego rozwišzania to: - Zachowanie kontroli właœcicielskiej nad GPW przez organ publiczny, ale nie państwowy, którego celem byłby zrównoważony rozwój rynku kapitałowego i wzrost jego wiarygodnoœci, nie utrudnia ewentualnych procesów integracyjnych, w których GPW występuje w roli przejmujšcego; - Umożliwia zachowanie praw z akcji uprzywilejowanych w rękach publicznych i nie zamyka innych opcji prywatyzacyjnych GPW; - Wiarygodny i długotrwały inwestor dla GPW zapewnia stabilizację rozwoju i przeciwwagę dla tzw. short termismu. Stanowi platformę dla koordynacji działań regulacyjnych i nadzorczych w ramach wczeœniej uzgodnionej strategii rozwoju rynku kapitałowego oraz może niwelować konflikty o charakterze systemowym między uczestnikami rynku. W rezultacie wzrosłaby konkurencyjnoœć polskiego rynku kapitałowego oraz atrakcyjnoœć inwestycyjna i wiarygodnoœć kraju.

Nowa rola MSP

Wadš opcji polegajšcej na wniesieniu akcji GPW do Polskiego Funduszu Rynku Kapitałowego jest utrata kontroli właœcicielskiej przez Ministerstwo Skarbu Państwa na rzecz instytucji publicznej z udziałem NBP i Ministerstwa Finansów, co mogłoby być niespójne z ideš centralizacji nadzoru w MSP. Dla zniwelowania tej niespójnoœci resort skarbu mógłby jednak w ramach zasad corporate governance zapisanych w statucie Polskiego Funduszu Rynku Kapitałowego zastrzec sobie prawo do powoływania prezesa Funduszu i decyzji o ewentualnej sprzedaży akcji GPW przez Fundusz. Jedynym kosztem Skarbu Państwa jest utrata wpływów z dywidendy GPW, w obecnych warunkach 11–17 mln zł rocznie. Warto również zauważyć, że powyższe projekty mogłyby stopniowo ulegać umiędzynarodowieniu i stanowić element uwiarygadniajšcy architekturę European Single Financial Market (jednolitego europejskiego rynku finansowego). I tak np. do udziału w tworzeniu Instytutu Analiz i Ratingu GPW mogłaby zachęcać inne giełdy europejskie, w szczególnoœci CEESEG [holding giełd w Wiedniu, Budapeszcie, Lublanie i Pradze – red.] i Euronext [holding giełd m.in. w Paryżu, Amsterdamie, połšczony z New York Stock Exchange – red.]. Mogłyby one być współzałożycielami Instytutu lub przystšpić do niego po uzyskaniu licencji ESMA (European Securieties and markets Autority)i współpracować merytorycznie w dziedzinie uwiarygadniania europejskiego rynku finansowego. Reasumujšc, wydaje się, że warto rozważyć zmianę struktury instytucjonalnej polskiego rynku kapitałowego, która odpowiadałaby wyzwaniom płynšcym z trwajšcego kryzysu zaufania na rynkach finansowych oraz procesów short-termismu. Wiesław Rozłucki jest obecnie prezesem Rady Giełdy, tworzył GPW i od 1991 do 2006 r. był jej pierwszym prezesem. Prof. Leszek Pawłowicz jest kierownikiem Katedry Bankowoœci na Uniwersytecie Gdańskim, w przeszłoœci pełnił funkcję prezesa Rady Giełdy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL