Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Ehsumacja ciał ofiar II wojny światowej

Dokładnie 75 lat temu wybuchła II wojna œwiatowa. Polskę zaatakowała najpierw III Rzesza, a kilka dni póŸniej Zwišzek Radziecki. Na zdj. sowieckie czołgi podczas wspólnej defilady Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brzeœciu we wrzeœniu 1939 r.
EAST NEWS
Ekshumowane wiosnš na Kresach szczštki żołnierzy Wrzeœnia '39 zostanš pogrzebane na jesieni.
Ponowny pochówek żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza odbędzie się na cmentarzu wojennym w Mielniku na Wołyniu. Organizacjš uroczystoœci zajmuje się Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. – Na razie nie jest ustalona dokładna data pogrzebu, ale na pewno odbędzie się jesieniš – mówi Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Na cmentarzu zostanš złożone szczštki oœmiu osób: siedmiu żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariusza Policji Państwowej, którzy polegli we wrzeœniu 1939 roku na Kresach Rzeczypospolitej.
Ich szczštki zostały znalezione póŸnš wiosnš tego roku w czasie ekspedycji polsko- -ukraińskiej. W poszukiwaniach grobów polskich żołnierzy wzięli udział przedstawiciele ROPWiM, zespół polskich i ukraińskich archeologów, przedstawiciele Fundacji Niepodległoœci, IPN oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Na podstawie informacji Anatola Sulika, zmarłego w kwietniu tego roku historyka, który od lat ratował przed zapomnieniem polskie cmentarze, poszukiwano miejsca zbrodni dokonanej przez NKWD na wrzeœniowych żołnierzach w okolicach wsi Piszcza. Jednak mimo dokonania w tamtej okolicy ok. 2,5 tys. odwiertów i wykopów sondażowych ekipa nie natrafiła na szczštki. – W czasie prac poszukiwawczych w rejonie Szacka oraz Lubomla odnaleŸliœmy jednak pięć grobów, z których ekshumowano szczštki oœmiu osób. Znaleziono fragmenty oporzšdzenia i wyposażenia wojskowego. Z koœci pobrano także próbki do badań DNA, zostały one przewiezione do Polski – mówi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległoœci, która dofinansowuje badania DNA szczštków żołnierzy. Okreœleniem profili genetycznych zajmuje się Katedra Medycyny Sšdowej UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Kim byli odnalezieni żołnierze i policjant? Zdaniem uczestników wyprawy to m.in. uczestnicy bitwy pod Szackiem, do której doszło pod koniec wrzeœnia 1939 r. pomiędzy żołnierzami KOP a Sowietami. W czasie walk zginęło wtedy ok. 500 polskich żołnierzy, częœć wziętych do niewoli została potem zamordowana przez sowieckie siły specjalne. W czasie tegorocznej ekspedycji ekshumowano żołnierzy z grobów znajdujšcych się we wsiach Położewo, Mielniki oraz Glinne. W lesie w miejscowoœci Położewo znaleziono najprawdopodobniej szczštki por. rez. Tomaszewskiego, szkielety dwóch kolejnych ekshumowano z ogródka pomiędzy dwoma chatami (prawdopodobnie zginęli w czasie nalotu niemieckiego 15 wrzeœnia 1939 r.). W lesie w Mielnikach znaleziono szczštki trzech polskich żołnierzy, którzy – jak wynika z relacji miejscowych – zostali zamordowani przez mieszkańca tej okolicy. Po bitwie pod Szackiem żołnierze błšdzšcy po lasach i bagnach poprosili go o pomoc. Ten jednak zaatakował ich siekierš i zabił. Z kolei w ogródku mieszkańca wsi Mielniki znaleziono szczštki policjanta zamordowanego przez Sowietów. Odkryte dotšd szczštki, po przeprowadzeniu badań antropologicznych oraz pobraniu prób do badań DNA, tymczasowo złożono w dzwonnicy koœcioła Œwiętej Trójcy w Lubomlu. Teraz Straż Graniczna stara się o to, aby na wystawie w Centralnym Oœrodku Szkolenia SG w Koszalinie pokazać rzeczy znalezione przy ekshumowanych żołnierzach KOP. Jak zapowiadajš historycy, poszukiwania żołnierzy na Wołyniu będš kontynuowane. Naukowcy  ruszš m.in. w okolice miejscowoœci Tynne koło Sarn oraz Piszczy.

75. rocznica wybuchu II wojny œwiatowej

Centralne uroczystoœci zwišzane z 75. rocznicš wybuchu II wojny œwiatowej odbędš się o godz. 4.45 na Westerplatte. WeŸmie w nich udział premier Donald Tusk. ?Po południu na Westerplatte odbędš się uroczystoœci z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz prezydenta Niemiec Joachima Gaucka. Zapalš oni znicze na cmentarzu obrońców Westerplatte. Na placu ?pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża odbędzie się koncert Orkiestry Filharmonii Narodowej. Na koniec tej częœci obchodów prezydenci złożš wieńce pod pomnikiem, po czym wsišdš na pokład katamaranu, gdzie zaplanowana jest debata głów państw z polskš i niemieckš młodzieżš. Potem wezmš udział w pokazie spektaklu „Wybuch", który z okazji rocznicy organizuje Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdańsku. Widowisko zrealizowane zostało według pomysłu Andrzeja Wajdy. W południe ?na placu przed pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej ?w Gdańsku zaplanowano uroczystš mszę œwiętš w intencji poległych pocztowców. Z kolei dziœ w Warszawie goœcił będzie kard. Reinhard Marx, przewodniczšcy niemieckiego episkopatu. Arcybiskup metropolita Monachium i Freising spotka się m.in. z kard. Kazimierzem Nyczem i wspólnie z nim będzie modlił się o pokój przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W programie jego wizyty sš także odwiedziny Muzeum Powstania Warszawskiego oraz złożenie kwiatów w Parku Wolnoœci.     —koz, tk
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL