Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Studia bez matury: Najważniejsza jakość kształcenia

Marcin Chałupka
Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
W problemie kursów dla tych, którzy nie zdali egzaminu dojrzałoœci, jak w soczewce skupia się istota wad polskiego szkolnictwa wyższego, które kształci? dla dyplomu, a nie dla wiedzy – uważa ekspert.
Kursy czy „rok zerowy" dla niedoszłych maturzystów dobrze umówione i uczciwie prowadzone mogłyby przybliżać do osišgnięcia efektów kształcenia wymaganych na studiach. Zwłaszcza skoro zalegalizowano poszerzanie bazy dochodowej uczelni na certyfikowanie efektów uzyskanych poza studiami. Oburzenie medialno-ministerialne wywołane „przyjmowaniem na studia osób bez matury" i opisane w „Rzeczpospolitej" z 8 sierpnia wymaga komentarza. Z jednej strony zarzuty „nabakierstwa" z prawem mogš być przedwczesnym uproszczeniem. Z drugiej zaœ przemilczenie sprawy może jednak sprzyjać nadużyciom zaufania młodzieży czy wręcz wyłudzeniom. Przede wszystkim jednak należy wskazać, że w problemie owych „kursów" jak w soczewce skupia się istota wad polskiego szkolnictwa wyższego.

Rok zero i wolny słuchacz

Na wstępie zauważmy, że mechanizm tzw. roku zerowego rozumiany jako możliwoœć nabycia poza studiami kompetencji, których certyfikacja przybliżajšca uzyskanie dyplomu, odbywa się już w toku studiów, jest – co do zasady – zbliżony do wprowadzonego nowelizacjš Prawa o szkolnictwie wyższym (PSW) z lipca br. tzw. potwierdzania „efektów uczelnia się". Ten ciekawy pomysł, jak pobierać opłaty nie za kształcenie, ale za certyfikowanie tego, co już student skšdinšd potrafi, ale co musi lub chciałby „zalegalizować" dyplomem, pojawił się właœnie „na niżu", a nie w szczycie demograficznej hossy.
Po drugie, instytucja „wolnego słuchacza" (jako osoby, która nie spełnia wymogów podjęcia studiów, ale może próbować swych sił na zajęciach, by – po spełnieniu tych wymogów – skorzystać z zaliczenia kolejnych wymogów formalnych w krótszym czasie) ma głębokie tradycje i to bynajmniej nie w uczelniach niepublicznych. Czy od zawsze była patogenna? Na podobnych zasadach kandydat, który nie dostał się na „bezpłatne" studia stacjonarne, więc statystycznie słabiej przygotowany do studiowania, ale podjšł odpłatne studia niestacjonarne nawet ze œredniš maturalnš możliwie najniższš, mógł na wielu uczelniach po zdaniu tego egzaminu awansować na rok wyższy, korzystajšc z zajęć już zaliczonych na niestacjonarnych. Dlaczego rozwinięcie tego mechanizmu poza jedynie wizerunkowo znaczšcš granicę „niedostosowania się do klucza maturalnego na dany rok" (zwanš wcišż dla niepoznaki „egzaminem dojrzałoœci") dziœ tak irytuje?

Procedury ?nad efektami

Czy może stanowi dowód, że to nie tyle pozyskiwanie wiedzy i umiejętnoœci stanowi realne sedno polskiego szkolnictwa wyższego, ale raczej zgodne z procedurami przeskakiwanie kolejnych przeszkód zaliczeniowo-punktowych na zorganizowanej w etatystyczno-korporacyjnym stylu drodze do dyplomu? Polski system szkolnictwa, w tym wyższego, zorganizowany jest jako procedura pokonywania przeszkód do kolejnych œwiadectw, certyfikatów czy dyplomów. Realnoœć „dydaktycznego przysporzenia" nie stanowi jego osi, bo ona nie wymaga wcale takiego „systemu", a jedynie uwspólnienia interesu kształconego i kształcšcych. Te zaœ w panujšcym systemie muszš się rozjeżdżać. Wbrew więc deklaracjom głoszonym od lat odmieniane przez wszystkie przypadki „efekty kształcenia" sš w polskich uczelniach faktycznie mało ważne. Chyba że jako przedmiot definicyjno-konstrukcyjnych wysiłków twórców programów, a potem jako obiekt weryfikacyjno-nadzorczych akcji prowadzonych przez „strażników systemu" (Polskš Komisję Akredytacyjnš, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Dowodem tej „małoważnoœci" jest porażka Parlamentu Studentów RP przy podjętej próbie wpisania obowišzku odniesienia do programów kształcenia, w szczególnoœci jego deklarowanych efektów, w umowę student–uczelnia. Z powyższych powodów każda próba realizacji autentycznego interesu studenta i dydaktyka na gruncie obecnych patogennych regulacji nie powoduje właœciwego wolnemu rynkowi ich uzgodnionego wycenienia, ale może być kwalifikowana jako próba obchodzenia systemu, ewentualnie jest oszustwem obietnicy obejœcia systemu. Dlatego uczelnię, która nie trzyma podnoszšcego koszt dyplomu minimum kadrowego oskarża się o psucie rynku szyldowane zaniżaniem jakoœci kształcenia. Nie pyta się jej studentów, czy chcš za taki „tani" dyplom zapłacić. Ten sam mechanizm widać na przykładzie dyskusji o ofercie „kursów" czy „roku zerowego" skierowanej przez niektóre uczelnie do osób, które nie zdały matury. Mało kto zauważa, że w interesie niektórych niedoszłych maturzystów może leżeć skrócenie (czas to pienišdz) i obniżenie ceny studiów postrzeganych jako „bieg po dyplom", a nawet odstšpienie od zamiaru studiowania. To bowiem posiadanie danego dyplomu, a nie uzyskana realnie przydatna wiedza, jest formalnym wymogiem zatrudnienia na większoœci posad w sektorze publicznym czy legalnej pracy w tzw. sektorze prywatnym, ale regulowanym wymogami prawa.

Popyt na dyplomy

Na realnie przydatnš wiedzę młody człowiek bšdŸ wcale nie liczy, bo skšdinšd wie, że takiej czasami i za pienišdze nie sprzedadzš, bšdŸ nie spodziewa się jej nabyć w uczelni. A może właœnie takie zapoznanie się „kursanta" z uczelniš jeszcze przed podjęciem w niej studiów uœwiadomi mu, że nie warto studiować za wszelkš cenę. Może więc bardziej niż straszenia „nielegalnoœciš" potrzebuje on rady, jak skonsultować umowę takiego „kursu", aby była ona korzystna dla niego, a nie tylko dla oferujšcej go uczelni. Organizacje ochrony studenckich interesów mogłyby pozyskać wzory takich umów z uczelni je oferujšcych, a potem opublikować krytycznš analizę, ze wskazaniem, czy i ewentualnie czego kursant zostanie tam nauczony, jak kurs może przydać się w życiu dojrzałym, zawodowym czy w dalszej edukacji. Ale to wymaga wysiłku i zmiany optyki na mniej wygodnš, więc łatwiej skupić się na tym, czy „rok zero" mieœci się w procedurach systemu, czy je jednak narusza. Przedstawiciele „strażników systemu" podkreœlajš, że nie ma możliwoœciach kształcenia na studiach osób nieposiadajšcych matury. PSW stanowi, że studia może podjšć jedynie osoba posiadajšca œwiadectwo dojrzałoœci. Dlatego sugerowanie młodzieży, że bez matury można „studiować", może być nabijaniem w butelkę, a może nawet wyłudzeniem. Być może jednak owe kursy jedynie przybliżajš do osišgnięcia efektów kształcenia wymaganych w danej uczelni na pierwszym roku studiów i wcale nie zwalniajš z koniecznoœci ich formalnej weryfikacji już w toku formalnego studiowania. Być może regulaminy studiów i programy danej uczelni dopuszczajš realizację dwu lat studiów w jeden? Zdaniem autora komentarza MNiSW do przepisu PSW okreœlajšcego minima liczby semestrów na studiach „brak jest podstaw zakwestionowania dyplomu studenta, który na skutek swoich zdolnoœci i przy akceptacji władzy dziekańskiej zdobył dyplom wczeœniej; takie przypadki mogš jednak z pewnoœciš ujemnie rzutować na oceny jakoœci kształcenia (...) jeœli powodujš przeszkody dla osišgnięcia przez studenta efektów kształcenia...". Może i takiego „antyjakoœciowego" skracania studiów trzeba będzie zakazać nowelizacjš. Przecież o tym, czego, kogo, kiedy, jak, za ile oraz jak długo uczyć, nie może decydować porozumienie kształconego z kształcšcym – jeszcze sobie obaj krzywdę zrobiš. Jeœli więc mamy publicznoprawnš regulację, która formalizuje i kategoryzuje możliwoœci kształcenia, a jednoczeœnie uczynimy dyplom wydawany przez uczelnie (a nie np. egzamin państwowy od uczelni niezależny) wymogiem legalnej pracy, to tworzymy zdegenerowany popyt na dyplom, a nie na kwalifikacje. Nie dziwmy się potem, że sš chętni, by taki dyplom szybciej czy taniej nabyć i sš dydaktycy, którzy takš możliwoœć oferujš. Autor specjalizuje się w prawie?i instytucjach szkolnictwa wyższego
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL